V poslednej dobe vo verejnosti rezonuje téma Zetky. Vedú sa rôzne reči, šíria sa nepravdy v lepšom prípade nie úplne objektívne informácie, preto by som rád túto tému rozobral a uviedol na správnu mieru.

HISTÓRIA

Zetka bola vybudovaná našimi starými rodičmi a rodičmi, ktorí svojou prácou v akcií Z (preto sa volá Zetka) dokázali vybudovať  zariadenie, ktoré slúži až do dnešných dní. Pri budovaní Zetky bol hlavný cieľ vytvoriť miesto, ktoré bude občanom obce slúžiť na svadby, zábavy, rodinné oslavy a pokryje potreby obce po kultúrnom stánku. V tomto duchu sa Zetka využívala až do začiatku 90. rokov, kedy s pádom komunizmu sa rozbehlo slobodné podnikanie. Táto doba sa nevyhla ani Zetke, ktorá bola postupne prenajímaná súkromným osobám, ktoré v nej viac či menej úspešne podnikali….a dospelo to k dnešnému stavu, kedy obec síce vlastnila majetok ale ten bol s časti prenajatý na súkromné podnikanie a tým pádom Zetka bola bez pána, ktorý by ju mal rád a staral sa o ňu.

NEDÁVNA MINULOSŤ

Starostom som stal 03.12.2014 a prevzal som všetky zmluvné záväzky obce, medzi ktoré patrila aj Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 v znení Dodatkov č. 1, 2  a 3 (ďalej len Zmluva) …v tomto prípade Zetky. Zmluva bola na dobu neurčitú a v roku 2015 si nájomca plnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, kde bol definovaný účel nájmu ako: Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané nájomcom po celú dobu nájmu za účelom prevádzky reštaurácie a poskytovanie služieb obyvateľstvu.

Od začiatku roka 2016 bola prevádzka baru zatvorená, alebo otvorená len pre súkromné akcie. V priebehu roka 2016 bola obec viackrát dotazovaná na to, prečo nie je v sezóne prevádzka otvorená a neposkytuje služby občanom. Odpoveď bola nasledovná – nájomca si plní svoje povinnosti platenia nájmu voči obci a momentálne hľadá pracovnú silu, ktorú by zamestnal ale je problém nájsť zodpovedného zamestnanca.

K zlomu došlo, keď ani cez leto  nenastala náprava a na obec prišla oficiálna písomná sťažnosť zo strany občanov. Nájomca bol pozvaný na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo  05.09.2016, kde bol upozornení na to, že porušuje Zmluvu a v prípade, že do 30.09.2016 neotvorí bude mu daná výpoveď.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 95/2016 zo dňa 05.09.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje termín do 30.09.2016 na otvorenie a pravidelné prevádzkovanie pohostinstva Z-tka

K náprave do stanoveného termínu nedošlo a preto obec dala nájomcovi výpoveď s dobou výpovede k 31.03.2017. Nájomca s týmto nesúhlasil a preto jednostranným úkonom Odstúpil od zmluvy a to k 30.11.2016. s tým, že požiadal o 10 dni na vysťahovanie svojho hnuteľného majetku. Následne prebehla viacnásobná komunikácia medzi mnou ako starostom obce a nájomcom o náhrade technického zhodnotenia majetku obce. Vzhľadom na stav v akom sa prenajaté priestory nachádzali, sa uskutočnila obhliadka predmetu nájmu a to dňa 13.12.2016 za účasti poslancov p. Juraja Králika ml., p. Lukáša Panáka, p. Miroslava Káčera, p. Petra Marčiša, p. Daniela Badíka a starostu obce. Nájomca sa telefonicky ospravedlnil, že časových dôvodov sa obhliadky nezúčastní. Pri prehliadke bolo zistené, že došlo k zásahom do plynového kúrenia a to spôsobom, ktorý znemožnil ďalšie vykurovanie plynom dvoch miestností sociálneho zázemia. Tiež došlo k zásahom do elektrických rozvodov, priestory sú špinavé a neudržiavané.

Po viacnásobnej mailovej komunikácii s nájomcom ako aj osobnom stretnutí, kde sme sa nevedeli zhodnúť či má nájomca nárok na vyplatenie a v akej výške, bol poverený Hlavný kontrolór obce vypracovaním analýzy stavu. Záver jeho správy je nasledovný:

Na základe uvedeného je zrejmé, že bývalý nájomca nemá právny nárok na úhradu resp. preplatenie zhodnotenia obecného majetku a  v zmysle článku 6 Práva a povinnosti zmluvných strán  odst.12 je pri ukončení nájmu nájomca povinný vrátiť prenajaté nebytové priestory v stave  v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V zmysle  odst. 6 článku 6 zmluvy „ Nájomca si nebude nárokovať náhradu na odsúhlasené vložené investície podľa odst.6.“ V zmysle uvedeného, Obec Horný Hričov nemala podľa zmluvy povinnosť preplácať stavebné úpravy prenajatých priestorov aj keď boli obcou odsúhlasené. Všetky preplatené faktúry za odsúhlasené  stavebné úpravy prenajatých priestorov boli preplatené nad rámec zmluvy poprípade bol urobený zápočet záväzkov a pohľadávok.

V prípade, že nájomca vykonal stavebné a iné práce na prenajatom majetku, ktoré neboli obcou odsúhlasené, tieto vykonal v rozpore so zmluvou a neprináleží mu žiadna náhrada.

Kompletné stanovisko Hlavného kontrolóra si môžete pozrieť na: Stanovisko HK

Rád by som upozornil na jednu skutočnosť, ktorú si ľudia neuvedomujú. Tou skutočnosť je, že jediný trestnoprávne zodpovedný človek v konaní za obec Horný Hričov je starosta obce. Trestnoprávnu zodpovednosť nemajú poslanci ani zamestnanci…iba starosta.

 Mojou úlohou je chrániť a zveľaďovať majetok obce, chrániť občanov obce a ich záujmy, realizovať rozvoj obce a plniť si všetky zákonné povinnosti. Jednou zo základných sú povinností pri správe cudzieho majetku (v tomto prípade majetku obce) a toto v plnej miere plním aj vo vzťahu k Zetke. Na základe Stanoviska HK, by v prípade vypletenia akejkoľvek čiastky došlo z mojej strany k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku…dolná sadzba sú 2 roky nepodmienečne.

SÚČASNOSŤ

Po ukončení nájmu máme konečne pocit, že Zetka je skutočne majetkom obce a tá ho môže v plnej miera využívať pre svoje obecné akcie…december 2016 – Tvorivé dielne, Batôžkový Silvester…január 2017 – Fotbalový zápas a následné posedenie Starí páni, Hričovská Biela stopa, súkromná oslava občanov, tréningy fotbalovej akadémie Horný Hričov…. február 2017 – v príprave Fašiangová zábava s detským karnevalom.

Vzhľadom na stav, v akom sa nachádzala kuchyňa došlo v mesiaci december k jej vyčisteniu, dezinfikácií, odstránení plesní, oprave omietok a vymaľovaní. Bol zakúpený malý sporák, veľký profesionálny sporák, nerezový dvojdrez a čakáme ešte na plynovú stolicu. Chceme aby bola Zetka využívaná občanmi (vrátiť je základnú úlohu a tou je slúžiť občanom) aj na rodinné akcie a k tomu je potrebné mať k dispozícií  kuchyňu…preto kuchyňa nebude predmetom nájmu v prípade prenájmu baru…prevádzkovateľ baru si ju bude môcť prenajať na konkrétnu akciu za poplatok.

V dohľadnej dobe pripravujeme zakúpenie 100 sad riadu, príborov, pohárov, budú zakúpené hrnce, nádoby na polievku a ostatné náradie potrebné k prevádzke. Toto všetko budú mať občania k dispozícií a za prijateľný poplatok si budú môcť prenajať sálu, kuchyňu aj s taniermi a ostatným príslušenstvom.

 Zaujímavou témou sú aj informácie, ktoré kolujú po obci o tom, ako obec dala jednému zo záujemcov o nájom „neprijateľné“!!! podmienky. Obec eviduje dve žiadosti o prenájom a to od p. Martiny Ďungelovej a p. Mirky Bartákovej. Obe dostali oficiálny stanovisko obce v znení:

Obec Horný Hričov dostala od Vás žiadosť o prenájom obecných priestorov a to priestorov bývalého pohostinstva Z-tka.

     Vaša žiadosť bola zaevidovaná, avšak Obecné zastupiteľstvo doposiaľ o prenájme  uvedených priestorov nerozhodlo, v prípade že sa tak stane, budete o výsledku rozhodnutia včas informovaná.

Pokiaľ mi je známe, pri neformálnom rozhovore  jeden z poslancov povedal jednej zo záujemkýň, že obec má v pláne Zetku kompletne rekonštruovať a preto v prípade nájmu, ten bude stanovený na dobu určitú max. jeden rok. V prípade, že obec získa peniaze na rekonštrukciu bude nájomca povinný ukončiť činnosť okamžite.  Táto informácia bola poskytnutá, preto aby bolo jasné, že zo strany nájomcu nemá zmysel robiť si plány na dlhšie obdobie, preto nechápem o akej neprijateľnosti sa hovorí...práve naopak, toto svedčí o čestnosti a otvorenosti poslancov a obce.

Rád by som pripomenul, že jediným vlastníkom Zetky je obec a býva dobrým zvykom, že majiteľ objektu si stanovuje podmienky za akých ho prenajme a či vôbec ho prenajme. Je na strane potencionálneho nájomcu či ich bude akceptovať alebo nie….

Obec Horný Hričov je vo výbornej finančnej kondícií a preto nie je odkázaná na príjem z prenájmu baru. Bar by mal fungovať ako doplnková činnosť k celému areálu, aby areál skutočne slúžil všetkým občanom obce. V súčasnej dobe nie je možné uvažovať o jeho prenájme a to z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie. Pokiaľ nebude kompletne prerobená, nie je možné ho ponúknuť na prenájom.

BUDÚCNOSŤ

V súčasnej dobe začínajú práce na vypracovaní štúdie, ktorá bude riešiť komplexne celý areál v okolí Zetky. Chceme vytvoriť areál, kde na jednom mieste občania nájdu všetky funkcionality potrebné pre každodenný život. Zámerom je areál rozčleniť na kultúrno spoločenskú časť (sála, reštaurácia, pošta, kaderníctvo + iné služby, obecný úrad, knižnica, klub dôchodcov, klub mladých…) a športovú časť (sociálne zázemie pre športovcov, šatne, posilňovňa, sauna, multifunkčné ihrisko, hokejové ihrisko????…a iné). Realizácia tohto zámeru bude vzhľadom na finančnú náročnosť rozložená do dlhého časového obdobia ale určite jej naplnenie je reálne.

Dúfam, že tieto riadky, Vám všetkým pomôžu zorientovať sa v informáciách a dezinformáciách. Ak nie, rád každému osobne vysvetlím zámery obce a jej smerovanie na najbližších 20 rokov.

Úlohou starostu nie je len svietiť a kúriť….ale hlavne obec budovať, rozvíjať, zveľaďovať, vytvárať podmienky na lepší život pre občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

 

Skip to content