Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Horný Hričov.

 

Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, konanej dňa 9.marca 2019.

 

Program:

 1. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Správa o činnosti za rok 2018
 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018
 4. Správa revíznej komisie
 5. Návrh plánu aktivít na rok 2019
 6. Návrh finančného rozpočtu za rok 2019
 7. Diskusia
 8. Zhodnotenie diskusie
 9. Návrh na uznesenie
 10. Občerstvenie
 11. Záverečné slovo

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hosť: Ing. Dušan Ďuríček,starosta obce

 

Schôdzu otvorila predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Oboznámila prítomných

s programom a požiadala o minútu ticha za zosnulých dvoch členov ZO.

Ďalej schôdzu viedla Mgr. Jarmila Ďuríčková a dala hlasovať o programe schôdze, ktorý

bol jednohlasne schválený.

 

 1. Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Králik Jaroslav, Trajčíková Anna a Vydrová Jana

Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Filipová Magda, Rondík Milán a Kitašová Mária

Navrhnutí členovia boli jednohlasne schválení. Ďalej bola schválená za zapisovateľku

Emília Trizuliaková a overovateľku zápisnice Eva Potomská.

Následne podala správu predsedníčka mandátovej komisie pani Filipová a konštatovala,

že na schôdzi je prítomných 49 členov, čo predstavuje 61,2%  a tak je naša schôdza

uznášania schopná.

Za nového člena výboru bol navrhnutý Potočniak Milán

 1. Potom podala správu o činnosti za rok 2018 predsedníčka ZO Mgr. Hállová. Veľmi podrobne poukázala na množstvo aktivít, ktoré boli uskutočnené za hodnotiace obdobie.
 2. Pokladníčka Filipová Magda podala správu o hospodárení s finančnými prostriedkami

za rok 2018.

 1. Predsedníčka revíznej komisie Mgr. Ďuríčková Jarmila predniesla stanovisko revíznej komisie z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami.
 2. Návrh plánu aktivít na rok 2019 predniesla predsedníčka Mgr. Hállová.
 3. S návrhom finančného rozpočtu na rok 2019 oboznámila predsedníčka Hállová.
 4. Diskusia: Prvý do diskusie sa prihlásil starosta obce Ing. Dušan Ďuríček. Poďakoval

dôchodcom za ich aktívny prístup pri zveľaďovani obce a pochválil organizáciu  za je prínos pri skvalitňovaní života občanov v seniorskom veku. Oboznámil prítomných s víziou obce do budúcnosti a na záver poprial členom veľa zdravia.

Pani Filipová  oboznámila prítomných o výmene preukazov.

 1. Predsedníčka poďakovala pánu starostovi za povzbudivé slová.

 

– 2 –

 

 

 1. Predseda návrhovej komisie Jaroslav Králik predniesol návrh na uznesenie z dnešnej

hodnotiacej schôdze. Tento bol jednohlasne schválený.

 1. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie pri bohatom občerstvení

a hudobnej produkcii mladého harmonikára Miška Jordana.

 1. Záverečné poďakovanie za účasť bolo bodkou za naším stretnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Trizuliaková Emília                                        Overila: Potomská Eva

 

V Hornom Hričove 9.3.2019                                          V Hornom Hričove 9.3.2019

 

Skip to content