Zápisnica z Valného zhromaždenia Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, konaná 14. apríla 2019 v miestnosti kultúrneho zariadenia Z-tka v čase  od 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Kontrola prijatého Uznesenia v roku 2018
 5. Výročné správy o hospodárení a nakladaní s majetkom, predloženie na schválenie – účtovná závierka, návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa dozornej rady
 7. Návrh na schválenie nového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v zmysle paragrafu 5 zákona č.97/2013 Z. o pozemkových spoločenstvách a v znení zákona č. 110/2018 Z. z., návrh na schválenie úpravy Stanov Spoločenstva
 8. Návrh na schválenie o vyplatení podielov za rok 2018
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver, občerstvenie, výplata podielov

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

výbor LAPS Horný Hričov: Miroslav Vydra, Anton Nemčík, Ing. Peter Marčiš, Jarmila Bartáková,  Peter Gajdošík  v zastúpení  na základe splnomocnenia PhDr. Helena Gajdošíková,

DR: Ján Hruboška, Marián Vydra, Jiří Jordán ,

OPH: Ing. Róbert Sivčák

Z celkového počtu hlasov 3 584 je prítomných  2 103 hlasov t.j. 58,6% .

…………….

 1. Otvorenie : Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda spoločenstva p. Miroslav Vydra. Po privítaní si prítomní členovia uctili minútou ticha zosnulých  členov spoločenstva.  Po minúte ticha predseda Miroslav Vydra oboznámil  prítomných  s programom Valného zhromaždenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými  členmi.
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.  Výbor navrhol valnému zhromaždeniu nasledujúcich  kandidátov: zapisovateľ  – Ing. Andrea Badíková, overovateľky zápisnice RNDr. Silvia Kortišová, Veronika Vyskočová. Valné zhromaždenie jednohlasne s daným návrhom  súhlasilo.
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie : Výbor spoločenstva navrhol Valnému zhromaždeniu nasledujúcich  členov  a zároveň vyzval  VZ ,aby po prípade doplnilo návrh . Mandátová komisia: Eduard Marčiš,  Peter Marčiš, Marián Vydra, Návrhová komisia :   Ing. Daniel Badík, Jaroslav Králik a Ing.  Králiková Mária. Valné zhromaždenie s návrhom jednohlasne súhlasilo a komisie nedoplnilo.
 4. Správa predsedu LAPS Miroslava Vydru: predseda spoločenstva informoval Valné zhromaždenie o pravidelných stretnutiach výboru  spoločenstva a riešení úloh, ktoré počas roka pre výbor nastali.  Výbor sa venoval  hlavne problémom s ťažbou  kalamitného dreva, škodami  na poraste lesnou zverou a prípravou  zmluvy o spoločenstve v súlade s novelizáciou  zákona o pozemkových  spoločenstvách.  Ďalej predseda p. Vydra oboznámil  Valné zhromaždenie s 3 výjazdovými  stretnutiami výboru  na pozemkoch  Lesného  a pozemkového spoločenstva.
 5. Správa hospodára za rok 2018  Antona Nemčíka –  pán Nemčík  informoval  Valné zhromaždenie , že rok 2018 bol najhorší vo vzťahu ku kôrovcovej kalamite. Hlavný problém videl v  rozpade smrekových porastov a zhoršovaní tohto stavu, pričom najvýraznejším problémom je sucho. Hospodár ďalej  informoval  o ťažbe a predaji drevnej hmoty. Predaj dreva sa vykonával na základe výberového konania. Priemerná cena predaného dreva sa pohybovala na úrovni 46 Eur bez  DPH v roku 2018 bolo vysadených 3 500 nových sadeníc, buk, dub, smrek. Premnožená zver znehodnocuje mladé porasty.   Najhoršie : Kopanky nad diaľnicou, pri Slovnafte na hranici s Dolným Hričovom, pri Buckove.  Na záver  svojej  správy sa poďakoval OLh Ing.  Sivčákovi  a Mariánovi Vydrovi.
 6. Príhovor odborného lesného hospodára Ing. Róberta Sivčáka. OLH informoval  Valné zhromaždenie o  výške ťažby 1300 kubíkov/2018 – dôvod kalamita. Spracovanie v roku 2018 zhruba dvojnásobok , ktorý bol plánovaný. Kalamitná situácia sa výrazne zhoršila. Ceny dreva 46 EUR/m3, momentálne sa pohybu  od 28 – 34 eur. V Českej republike 1,5 mil. kalamity. Predstava  o výške ťažby  je okolo 1100 kubíkov v roku 2019, ku dnešnému dňu je vyťažené okolo 700 kubíkov, čo sa nám  darí celkom slušne predať, aby drevo nebolo až tak znehodnotené. Ťažba 11 00 m3  / 3,5 ha. OLH ďalej  Valné zhromaždenie informoval  o náraste pestovnej činnosti na rok 2019 na 15 100 Eur, vyše 100 % nárast. Plán  plochy 3,20 ha plochy zalesniť 12 000 – 16 000 stromčekov. 8 200 ks je už vysadených, pričom v minulých rokoch sa vysádzalo 3 000 – 4 000 ks. Ošetrovanie mladých porastov, plochy natrieť na 9,6 ha. Plány  výsekov nežiadúcich plodín na 6,4 ha. Zásahy súvisiace s ochranou proti hmyzu. Zisk sa bude pohybovať okolo 1600 Eur odhad zníženia zisku. Ďalej  upozornil na  nedostatok ľudí, ťažbárov. „Treba zasahovať včas, vieme zhodnotiť, či má strom šancu prežiť, momentálne už vieme,  že okolo 150 ďalších kubíkov, vyschnú do 6 týždňov. Ak je stom napadnutý je ho potrebné vyťažiť ešte keď je zelený.  Pokiaľ to stihneme v danej lehote, vieme ešte toto drevo predať okolo 60 Eur / m3. Jediná možnosť ako efektívne ušetriť je včasný zásah, kým môžeme ešte predať za dobrú cenu. Je potrebné vstúpiť do jednania so záhradkármi, nesmie sa prikrmovať lesná zver, ťažkosti s trávením… .Na Slovensku je veľmi málo lesnej pôdy. Za posledné 3 roky sa jeden jediný cent nedostal do Urbáriatov od štátu. Na výsadbu a starostlivosť sme od štátu nedostali nič. Na Slovensku je 25 % smrekových lesov. V roku 2018 bol nárast aj dokumentácie. Treba si uvedomiť, že práce je čím ďalej viac. V súvislosti s finančným ohodnotením. Legislatíva: novela zákona o pozemkových spoločenstvách ako sa vysporiadať s podielmi neznámych vlastníkoch. Zásady: užívateľ je povinný vykonať náhodnú ťažbu do 4 týždňov.“ Na záver poďakovanie členom výboru, veľmi dobrá spolupráca, vedia pochopiť… spôsob ako prežiť ťažké časy.
 7. Gajdošíková v zastúpení   a p. Bartáková prečítali správu o hospodárení v LAPS, kde účtovníctvo vedie externá  účtovná firma.
 8. Správu Dozornej Rady predložil predseda Marián Vydra .Kontrolná činnosť bola vykonaná.  Výbor sa stretával minimálne 1 krát mesačne, riešia sa problémy vyplývajúce s kalamitným drevom ako aj s porastami, ktoré vysadiť. Kontrola množstva vyťaženej drevnej hmoty, napadnuté kalamitné stromy. Podielnici mali ponúknuté palivové drevo a obci bolo ponúknuté drevo na lavičky. Drevná hmota sa predávala formou sms s najlepšou ponukou. Dozorná Rada nezistila rozdielnosti. Bola vykonaná aj kontrola pokladne k 31.12.2018 . Dozorná rada nemala žiadne výhrady a navrhla schválit  účtovnú záverku  a návrh na prerozdelenie podielov pre podielnikov.
 9. O novele zákona o pozemkových spoločenstvách informovala   Helena Gajdošíková, ktorá Valnému zhromaždeniu  predniesla návrh novej zmluvy a stanov spoločenstva. Ďalej  Valné zhromaždenie informovala o potrebných prílohách  a povinnostiach  k SPF.  Predseda spoločenstva dal za návrh  hlasovať, všetci prítomí boli za, nikto nebol proti  a nikto sa nezdržal hlasovania.
 10. Predseda predniesol potom návrh rozpočtu na rok  2019 a návrh na rozdelenie dividend 3 EUR/hlas, prítomní jednohlasne hlasovali za. Diskusia: žiadne otázky ani komentáre.
 11. Na záver pán Daniel Badík prečítal uznesenie, ktoré bolo valným zhromaždením jednomyselne prijaté.
 12. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a nasledovalo vyplatenie podielov a občerstvenie.

Zapísala Ing. Andrea Badíková

Overovatelia : RNDr. Silvia Kortišová, Veronika Vyskočová

 

 

Skip to content