Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V181

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Horný Hričov, Č.191, 013 42 Horný Hričov

Miesto realizácie: Obec Horný Hričov

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 125 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 5 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Požiarna zbrojnica / Externý AP (49.2587253938568 ; 18.661445081234)
  2. Základná škola / Externý AP                 (49.257734584705 ; 18.6585831642151)
  3. Stará škola – námestie / Externý AP                 (49.2565476881941 ; 18.6567458510399)
  4. H – Bloky, obecná budova / Externý AP (49.2584050460773 ; 18.6719807982445)
  5. Dom smútku sv. Cyrila a Metoda / Externý AP (49.254081022886 ; 18.6597204208374)

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu Wifi pre Teba bola zrealizovaná a kontrola zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby SR ukončená. V súčasnosti prebiehajú úkony v procese podávania žiadosti o platbu na preplatenie wifi systému zo strany Ministerstva financií SR.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Skip to content