U P O Z O R N E N I E / I N F O R M Á C I A

 

Vážení spoluobčania,

 

Pravdepodobne málokto z Vás zachytil informáciu o zmenách, ktoré nastali od 01.01.2019 v oblasti odpadového hospodárstva. V roku 2018 boli prijaté zásadné a dosť drastické legislatívne opatrenia, ktorých úlohou je znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Tento cieľ chce vláda dosiahnuť výrazným zvýšením cien za spracovanie a skládkovanie komunálneho odpadu (prikladám analýzu, ktorá ukazuje ako sa bude vyvíjať nárast cien za komunálny odpad).

Zákon zakazuje obciam a mestám dotovať spracovanie komunálneho odpadu z peňazí obce. V praxi to znamená, že všetky náklady musia byť rozpočítané na občanov.

Toto opatrenie všetci pocítime už v budúcom roku a to rastom poplatku za spracovanie TKO, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch v našej obci na úrovni 16,- €/osoba/rok. Predbežný odhad poplatku za TKO na rok 2020 je vo výške 18 – 20,- €/osoba/rok. Susedné obce idú poplatok dvíhať až na 25,- € a mesto Bytča muselo schváliť poplatok vo výške 30,- €/osoba/rok.

Obci Horný Hričov sa darí rast poplatku spomaľovať a to z dvoch dôvodov:

  1. V roku 2015 sa mi podarilo vyjednať so spoločnosťou T+T, a.s. podpísanie zmluvy, na základe ktorej boli pristavené štyri veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad, zelený odpad a stavený odpad, ktoré spoločnosť T+T, a.s. bezodplatne vyváža. Podpísanie tejto zmluvy našej obci pri súčasných cenách a frekvencii vývozu šetrí okolo 30 000,- € ročne.
  2. V katastri obce sa nachádzajú zberne na kovový odpad a časť tohto odpadu sa stáva súčasťou vzorca na výpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu. To spôsobilo, že  sme dosiahli úroveň 41% (priemer obcí je 20%).

Dôležitá informácia je, že poplatky budú každoročne rásť aj pre najlepšie obce…ale kvalitným a poctivým separovaním môžeme tento rast spomaliť. Je potrebné dôsledne separovať plasty, sklo, papier, kov (plechovky), tetrapaky…ani jedna z týchto komodít nemôže byť hodená do komunálneho odpadu. Podľa štatistík až 60% váhy smetnej nádoby tvorí bioodpad, ktorý tvoria zbytky zeleniny a ovocia, tráva, burina. Toto má nepriaznivý vplyv na cenu, pretože komunálny odpad sa meria vážením a čím ťažšia je smetná nádoba tým viac platíme. Sám som sa presvedčil, že separovanie má výrazný vplyv na obsah smetnej nádoby. Sme štvorčlenná rodina a pred separovaním a ukladaním bioodpadu do kompostéra sme mali po dvoch týždňoch preplnenú smetnú nádobu. Odkedy separujeme máme po dvoch týždňoch nádobu plnú na 30% a čo je nesmierne dôležité je ľahká.

Obec ešte nerozdala všetky kompostéry a je to veľká škoda. Ak má niekto záujem o bezplatný kompostér, môže sa zastaviť na obecnom úrade a po administratívnom spracovaní si môže kompostér prevziať. Chráňme si naše životné prostredie a chráňme si aj naše peňaženky.

Analýzu na stiahnutie:

Analýza – Ceny za odpad porastú

Návod ako triediť komunálny odpad na stiahnutie:

Návod ako triediť komunálny odpad

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content