Vážení spoluobčania, na triedený zber kuchynského odpadu využívajte smetné nádoby hnedej farby, ktoré sa nachádzajú na všetkých stojiskách v obci, kde sú umiestnené zberné nádoby na separovaný odpad.

Skip to content