Poďakovanie Fašiangy 2017 Horný Hričov

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov,

posledný víkend sa v našej obci konali Fašiangy, ktoré boli rozdelené do troch častí.

O 10.30 hod. vyrazil od Zetky fašiangový sprievod 22 masiek, ktorý prešiel dedinu od horného až po dolný koniec. Svoju púť ukončil sprievod  na druhom sobotnom podujatí a tým bol detský karneval. O zábavu sa starali Pali a Pali, ktorí spoločne s deťmi privítali masky. Tretia časť programu sa konala od 20.00 hod. a bola ňou Fašiangová zábava. O 24.00 hod bolo vyhodnotenie masiek a ako sa pomaly stáva tradíciou 1. miesto vyhral p. Milan Šalmík s maskou “Kominár”. Po celý čas do tanca hral DJ Krúpa (Majco), ktorý vytvoril úžasnú atmosféru.

Chcem sa poďakovať všetkým občanom a priateľom obce, ktorí sa aktívne podieľali na tohoročných Fašiangoch. Veľká vďaka patrí našej mladej generácií, ktorá opäť nesklamala a dala dohromady partiu úžasných ľudí.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom OU a ich rodinným príslušníkom, ako aj pani učiteľkám zo ZŠ a MŠ Horný Hričov.

Môžete si pozrieť aj fotky v sekcii Fotogalérie alebo kliknite na:

Fašiangy 2017 sprievod časť 1.

Fašiangy 2017 sprievod časť 2.

Detský karneval Fašiangy 2017

Fašiangová zábava 2017

Ďakujem,

Dušan Ďuríček, starosta

Obec Horný Hričov – Sociálna obec, ktorá pracuje pre občanov

Vážení spoluobčania,

Som veľmi rád, že Vás môžem informovať o schválených príspevkoch a úľavách, ktoré schválili poslanci Obecného zastupiteľstva obce Horný Hričov. Cieľom týchto opatrení je na jednej strane finančne odbremeniť našich seniorov v dôchodkovom veku a na strane druhej motivovať mladé rodiny. Dúfam, že verejnosťou budú prijaté pozitívne.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 150/2016 zo dňa 12.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti.

 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 70% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 63 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 70% z daňovej povinnosti na:

a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zák. č. 582/2004 Z. z. vo vlastníctve občanov starších ako 63 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 63  rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove  schvaľuje príspevok na podporu mladej rodiny a to 150 € príspevok pri narodení dieťaťa a 100 € pri nástupe dieťaťa do I. ročníka ZŠ s MŠ v Hornom Hričove.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 0,50 € na stravu odoberanú prostredníctvom zmluvného dodávateľa obce Horný Hričov pre starobných a invalidných  dôchodcov ( od fyzického veku 63 rokov).

ZETKA – pravdy, nepravdy, minulosť, súčasnosť, budúcnosť

V poslednej dobe vo verejnosti rezonuje téma Zetky. Vedú sa rôzne reči, šíria sa nepravdy v lepšom prípade nie úplne objektívne informácie, preto by som rád túto tému rozobral a uviedol na správnu mieru.

HISTÓRIA

Zetka bola vybudovaná našimi starými rodičmi a rodičmi, ktorí svojou prácou v akcií Z (preto sa volá Zetka) dokázali vybudovať  zariadenie, ktoré slúži až do dnešných dní. Pri budovaní Zetky bol hlavný cieľ vytvoriť miesto, ktoré bude občanom obce slúžiť na svadby, zábavy, rodinné oslavy a pokryje potreby obce po kultúrnom stánku. V tomto duchu sa Zetka využívala až do začiatku 90. rokov, kedy s pádom komunizmu sa rozbehlo slobodné podnikanie. Táto doba sa nevyhla ani Zetke, ktorá bola postupne prenajímaná súkromným osobám, ktoré v nej viac či menej úspešne podnikali….a dospelo to k dnešnému stavu, kedy obec síce vlastnila majetok ale ten bol s časti prenajatý na súkromné podnikanie a tým pádom Zetka bola bez pána, ktorý by ju mal rád a staral sa o ňu.

NEDÁVNA MINULOSŤ

Starostom som stal 03.12.2014 a prevzal som všetky zmluvné záväzky obce, medzi ktoré patrila aj Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 v znení Dodatkov č. 1, 2  a 3 (ďalej len Zmluva) …v tomto prípade Zetky. Zmluva bola na dobu neurčitú a v roku 2015 si nájomca plnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, kde bol definovaný účel nájmu ako: Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané nájomcom po celú dobu nájmu za účelom prevádzky reštaurácie a poskytovanie služieb obyvateľstvu.

Od začiatku roka 2016 bola prevádzka baru zatvorená, alebo otvorená len pre súkromné akcie. V priebehu roka 2016 bola obec viackrát dotazovaná na to, prečo nie je v sezóne prevádzka otvorená a neposkytuje služby občanom. Odpoveď bola nasledovná – nájomca si plní svoje povinnosti platenia nájmu voči obci a momentálne hľadá pracovnú silu, ktorú by zamestnal ale je problém nájsť zodpovedného zamestnanca.

K zlomu došlo, keď ani cez leto  nenastala náprava a na obec prišla oficiálna písomná sťažnosť zo strany občanov. Nájomca bol pozvaný na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa konalo  05.09.2016, kde bol upozornení na to, že porušuje Zmluvu a v prípade, že do 30.09.2016 neotvorí bude mu daná výpoveď.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 95/2016 zo dňa 05.09.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje termín do 30.09.2016 na otvorenie a pravidelné prevádzkovanie pohostinstva Z-tka

K náprave do stanoveného termínu nedošlo a preto obec dala nájomcovi výpoveď s dobou výpovede k 31.03.2017. Nájomca s týmto nesúhlasil a preto jednostranným úkonom Odstúpil od zmluvy a to k 30.11.2016. s tým, že požiadal o 10 dni na vysťahovanie svojho hnuteľného majetku. Následne prebehla viacnásobná komunikácia medzi mnou ako starostom obce a nájomcom o náhrade technického zhodnotenia majetku obce. Vzhľadom na stav v akom sa prenajaté priestory nachádzali, sa uskutočnila obhliadka predmetu nájmu a to dňa 13.12.2016 za účasti poslancov p. Juraja Králika ml., p. Lukáša Panáka, p. Miroslava Káčera, p. Petra Marčiša, p. Daniela Badíka a starostu obce. Nájomca sa telefonicky ospravedlnil, že časových dôvodov sa obhliadky nezúčastní. Pri prehliadke bolo zistené, že došlo k zásahom do plynového kúrenia a to spôsobom, ktorý znemožnil ďalšie vykurovanie plynom dvoch miestností sociálneho zázemia. Tiež došlo k zásahom do elektrických rozvodov, priestory sú špinavé a neudržiavané.

Po viacnásobnej mailovej komunikácii s nájomcom ako aj osobnom stretnutí, kde sme sa nevedeli zhodnúť či má nájomca nárok na vyplatenie a v akej výške, bol poverený Hlavný kontrolór obce vypracovaním analýzy stavu. Záver jeho správy je nasledovný:

Na základe uvedeného je zrejmé, že bývalý nájomca nemá právny nárok na úhradu resp. preplatenie zhodnotenia obecného majetku a  v zmysle článku 6 Práva a povinnosti zmluvných strán  odst.12 je pri ukončení nájmu nájomca povinný vrátiť prenajaté nebytové priestory v stave  v akom ich prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V zmysle  odst. 6 článku 6 zmluvy „ Nájomca si nebude nárokovať náhradu na odsúhlasené vložené investície podľa odst.6.“ V zmysle uvedeného, Obec Horný Hričov nemala podľa zmluvy povinnosť preplácať stavebné úpravy prenajatých priestorov aj keď boli obcou odsúhlasené. Všetky preplatené faktúry za odsúhlasené  stavebné úpravy prenajatých priestorov boli preplatené nad rámec zmluvy poprípade bol urobený zápočet záväzkov a pohľadávok.

V prípade, že nájomca vykonal stavebné a iné práce na prenajatom majetku, ktoré neboli obcou odsúhlasené, tieto vykonal v rozpore so zmluvou a neprináleží mu žiadna náhrada.

Kompletné stanovisko Hlavného kontrolóra si môžete pozrieť na: Stanovisko HK

Rád by som upozornil na jednu skutočnosť, ktorú si ľudia neuvedomujú. Tou skutočnosť je, že jediný trestnoprávne zodpovedný človek v konaní za obec Horný Hričov je starosta obce. Trestnoprávnu zodpovednosť nemajú poslanci ani zamestnanci…iba starosta.

 Mojou úlohou je chrániť a zveľaďovať majetok obce, chrániť občanov obce a ich záujmy, realizovať rozvoj obce a plniť si všetky zákonné povinnosti. Jednou zo základných sú povinností pri správe cudzieho majetku (v tomto prípade majetku obce) a toto v plnej miere plním aj vo vzťahu k Zetke. Na základe Stanoviska HK, by v prípade vypletenia akejkoľvek čiastky došlo z mojej strany k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku…dolná sadzba sú 2 roky nepodmienečne.

SÚČASNOSŤ

Po ukončení nájmu máme konečne pocit, že Zetka je skutočne majetkom obce a tá ho môže v plnej miera využívať pre svoje obecné akcie…december 2016 – Tvorivé dielne, Batôžkový Silvester…január 2017 – Fotbalový zápas a následné posedenie Starí páni, Hričovská Biela stopa, súkromná oslava občanov, tréningy fotbalovej akadémie Horný Hričov…. február 2017 – v príprave Fašiangová zábava s detským karnevalom.

Vzhľadom na stav, v akom sa nachádzala kuchyňa došlo v mesiaci december k jej vyčisteniu, dezinfikácií, odstránení plesní, oprave omietok a vymaľovaní. Bol zakúpený malý sporák, veľký profesionálny sporák, nerezový dvojdrez a čakáme ešte na plynovú stolicu. Chceme aby bola Zetka využívaná občanmi (vrátiť je základnú úlohu a tou je slúžiť občanom) aj na rodinné akcie a k tomu je potrebné mať k dispozícií  kuchyňu…preto kuchyňa nebude predmetom nájmu v prípade prenájmu baru…prevádzkovateľ baru si ju bude môcť prenajať na konkrétnu akciu za poplatok.

V dohľadnej dobe pripravujeme zakúpenie 100 sad riadu, príborov, pohárov, budú zakúpené hrnce, nádoby na polievku a ostatné náradie potrebné k prevádzke. Toto všetko budú mať občania k dispozícií a za prijateľný poplatok si budú môcť prenajať sálu, kuchyňu aj s taniermi a ostatným príslušenstvom.

 Zaujímavou témou sú aj informácie, ktoré kolujú po obci o tom, ako obec dala jednému zo záujemcov o nájom „neprijateľné“!!! podmienky. Obec eviduje dve žiadosti o prenájom a to od p. Martiny Ďungelovej a p. Mirky Bartákovej. Obe dostali oficiálny stanovisko obce v znení:

Obec Horný Hričov dostala od Vás žiadosť o prenájom obecných priestorov a to priestorov bývalého pohostinstva Z-tka.

     Vaša žiadosť bola zaevidovaná, avšak Obecné zastupiteľstvo doposiaľ o prenájme  uvedených priestorov nerozhodlo, v prípade že sa tak stane, budete o výsledku rozhodnutia včas informovaná.

Pokiaľ mi je známe, pri neformálnom rozhovore  jeden z poslancov povedal jednej zo záujemkýň, že obec má v pláne Zetku kompletne rekonštruovať a preto v prípade nájmu, ten bude stanovený na dobu určitú max. jeden rok. V prípade, že obec získa peniaze na rekonštrukciu bude nájomca povinný ukončiť činnosť okamžite.  Táto informácia bola poskytnutá, preto aby bolo jasné, že zo strany nájomcu nemá zmysel robiť si plány na dlhšie obdobie, preto nechápem o akej neprijateľnosti sa hovorí...práve naopak, toto svedčí o čestnosti a otvorenosti poslancov a obce.

Rád by som pripomenul, že jediným vlastníkom Zetky je obec a býva dobrým zvykom, že majiteľ objektu si stanovuje podmienky za akých ho prenajme a či vôbec ho prenajme. Je na strane potencionálneho nájomcu či ich bude akceptovať alebo nie….

Obec Horný Hričov je vo výbornej finančnej kondícií a preto nie je odkázaná na príjem z prenájmu baru. Bar by mal fungovať ako doplnková činnosť k celému areálu, aby areál skutočne slúžil všetkým občanom obce. V súčasnej dobe nie je možné uvažovať o jeho prenájme a to z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie. Pokiaľ nebude kompletne prerobená, nie je možné ho ponúknuť na prenájom.

BUDÚCNOSŤ

V súčasnej dobe začínajú práce na vypracovaní štúdie, ktorá bude riešiť komplexne celý areál v okolí Zetky. Chceme vytvoriť areál, kde na jednom mieste občania nájdu všetky funkcionality potrebné pre každodenný život. Zámerom je areál rozčleniť na kultúrno spoločenskú časť (sála, reštaurácia, pošta, kaderníctvo + iné služby, obecný úrad, knižnica, klub dôchodcov, klub mladých…) a športovú časť (sociálne zázemie pre športovcov, šatne, posilňovňa, sauna, multifunkčné ihrisko, hokejové ihrisko????…a iné). Realizácia tohto zámeru bude vzhľadom na finančnú náročnosť rozložená do dlhého časového obdobia ale určite jej naplnenie je reálne.

Dúfam, že tieto riadky, Vám všetkým pomôžu zorientovať sa v informáciách a dezinformáciách. Ak nie, rád každému osobne vysvetlím zámery obce a jej smerovanie na najbližších 20 rokov.

Úlohou starostu nie je len svietiť a kúriť….ale hlavne obec budovať, rozvíjať, zveľaďovať, vytvárať podmienky na lepší život pre občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

 

Novoročný príhovor starostu obce 2017

Vážení spoluobčania,

v mene obce, ako aj poslancov obecného zastupiteľstva, by som Vám chcel do nového roku 2017 popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov  v osobnom ako aj pracovnom živote.

V obci Horný Hričov bolo k 31.12.2016 evidovaných 819 obyvateľov s trvalým bydliskom, ku koncu roka 2015 to bolo 811 obyvateľov, to znamená medziročný prírastok 8 obyvateľov s trvalým bydliskom v obci.

Zomrelo 9 občanov: 4 ženy (p. Maračková Helena, p. Hrubošková Mária, p. Rovňaníková Štefánia, p. Valíčková Helena) a 5 mužov (p. Jahvodka Vincent, p. Vrábel Miloš, p. Martiniak Pavol, p. Nagy Štefan, p. Sedliaček Štefan).

Narodilo sa 11 detí: 5 dievčat (Jurinová Barbora, Jurinová Lucia, Stenchláková Veronika, Bartáková Timea, Kyselová Radana) a 6 chlapcov (Inšpektor Matej, Eichler Michal, Vöröš Michal, Ďuríček Šimon, Janec Ján, Nemčík Jakub).

Rok 2016, ktorý sme uzatvorili, ubehol veľmi rýchlo a z môjho pohľadu bol veľmi hektický a vyčerpávajúci. Veľa vecí sa podarilo uskutočniť a dotiahnuť do úspešného konca, ale klamal by som, keby som povedal, že s výsledkom som spokojný. Vo svojom druhom starostovskom roku som pochopil, že jedna vec je mať plány a druhá vec je tieto plány zrealizovať rýchlo. Narazil som na pomalý a neefektívny systém štátnych úradov, kde včera znamená zajtra a tiež som narazil na veľmi zle nastavenú legislatívu, ktorá obciam v mnohých prípadoch znemožňuje efektívne fungovať. Viem, že Vy občania ste netrpezliví a chceli by ste, aby sa obec rozvíjala rýchlejšie. To isté chcem aj ja a poslanci obecného zastupiteľstva. Obec však nie je súkromná firma a preto naše rozhodnutia sú striktne regulované zákonmi, hlavne zákonom, ktorý rieši verejné obstarávanie. Postupne sa učím plávať v týchto vodách a dúfam, že ďalší rok bude efektívnejší ako rok končiaci.

Ešte v roku 2015 sme začali pracovať na stavebnej uzávere územia, ktoré začína od cesty pri multifunkčnom ihrisku a končí priehradným múrom vodného diela Horný Hričov. Dôvodom na vydanie stavebnej uzávery je skutočnosť, že obec realizuje zmenu územného plánu a stavebná uzávera umožňuje ochrániť územie pred nežiadúcou výstavbou. Takmer ročné úsilie, kde stavebnú uzáveru napadli podnikatelia, odvolali sa voči nej a toto rozhodnutie o stavebnej uzávere musel posúdiť nadriadený orgán, nakoniec pre obec dopadlo dobre a v lete 2016 stavebná uzávera nadobudla právoplatnosť. Rád by som poukázal na skutočnosť, že posledná stavebná uzávera v Žilinskom kraji bola vydaná okolo roku 1989. Po tomto úspechu som myslel, že vec je uzatvorená a otvorí sa nám priestor na pokojné vypracovanie Územného plánu. Mýlil som sa. Spoločnosť SAKER, s.r.o. si najala dve právne agentúry, ktoré majú stavebnú uzáveru napadnúť. Osobne som presvedčený, že obec neporušila žiaden zákon a stavebná uzávera je právne čistá. Samozrejme, ak si niekto myslí opak, môže toto rozhodnutie napadnúť na súde, obec a ja sme na boj pripravení.

V priebehu roka 2016 obec riešila formou odvolania sa, viacero rozhodnutí vydaných štátnymi orgánmi. Tieto rozhodnutia sa týkali rozšírenia spracovania odpadov na území našej obce. Odvolania obce boli vypracované profesionálne a preto boli úspešné. Výsledkom je, že štátne orgány museli tieto rozhodnutia zrušiť. V jednom prípade sme boli neúspešní. V tomto prípade dala obec podnet na súd, ktorý predmetné rozhodnutie preskúma a ja dúfam, že ho zruší.

Intenzívne sme pracovali aj na riešení dopravy, ktorá sa týka prejazdu nákladných automobilov cez obec. Situácia sa rapídne zhoršila po tom, ako bolo odstavené železničné priecestie pri Slovnafte a všetky zásobovacie autá spoločnosti Jednota, ale aj iných spoločnosti, začali jazdiť po ceste III. triedy vedúcej cez intravilán obce. Napriek úsiliu, ktoré som vynaložil pri hľadaní riešenia, ako prejazdy obmedziť, neprejavilo vedenie spoločnosti Jednota žiadnu snahu situáciu riešiť. Začiatkom roka som požiadal o zmeranie únosnosti obecných komunikácií a pri tej príležitosti som požiadal aj o meranie únosnosti komunikácie III. triedy, ktorá je vo vlastníctve ŽSK. Merania dopadli tak, ako som predpokladal. Všetky obecné komunikácie sú pre ťažkú nákladnú dopravu neúnosné a v určitých častiach aj komunikácia III. triedy.  Na základe týchto zistení a následnej komunikácie s odborníkmi, obecné zastupiteľstvo schválilo zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Výsledkom je, že v prvej polovici roka 2017 dôjde k zmene trvalého dopravného značenia a do obce bude zakázaný vjazd automobilom nad 7,5t vrátane dopravnej obsluhy. Toto dopravné obmedzenie by malo zásadným spôsobom zredukovať nákladnú dopravu cez intravilán obce.

Počas roka 2016 sme boli vystavení aj negatívnym vplyvom, ktoré boli a stále sú spojené s modernizáciou trate ŽSR. Chcel by som sa veľmi poďakovať všetkým občanom, ktorí bezprostredne trpia hlukom, špinou a prachom súvisiacim s prácami za to, že znášajú tieto negatívne dôsledky rekonštrukcie. Predpokladaný koniec prác je júl 2017. Začiatkom roka bude uvedený do predčasného užívania nový nadjazd. Následne bude odstránená časť starého nadjazdu, ktorá bráni položeniu nových koľají. Podchod popod trať vedúci k cintorínu bude uvedený do prevádzky pravdepodobne v máji 2017. Verím, že po skončení modernizácie trate ŽSR  nastane v obci pokojnejšie obdobie a náš život sa vráti do normálu.

Pri nástupe do úradu som si dal záväzok, že dlh obce budem znižovať, zredukujem nepotrebné výdavky a budem sa snažiť využiť ekonomický potenciál priemyslu, ktorý sa v obci rozprestiera na neuveriteľnej ploche 800 000 m2 . Výsledkom je, že obec v roku 2015 hospodárila s prebytkom 118 000,- € a rok 2016 uzatvoríme s prebytkom cca 220 000,- € a to pri každoročnom poklese dlhu obce o cca 20 000,- € a zvýšených investíciách do majetku obce. Peniaze, ktoré tvoria prebytok sú určené na investície v ďalších rokoch.

V roku 2016 obec realizovala viaceré investičné akcie:

 • Výstavba vodovodu v miestnej časti Váhostav
 • Výstavba nového detského ihriska
 • Oprava cesty oproti detskému ihrisku
 • Výsadba zelene
 • Kompletná výmena kotolne, vykurujúcej obecnú bytovku a Základnú školu s materskou školou
 • Rozšírenie parkovacích miest pri bytovkách
 • Kompletná rekonštrukcia bytovej jednotky v obecnej bytovke
 • Kúpa mulčovacieho zariadenia za traktor CASE
 • Kúpa vlečky za traktor CASE
 • Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 • Dopracovanie PD na chodníky

Celková preinvestovaná suma je 176 000,- €.

Ďalej prebehla ďalšia fáza modernizácie technického a strojového vybavenia obce kde boli zakúpené nové rozkladacie stoly a lavice v počte 20 setov, záhradné lavice v počte 3 ks, párty stan v počte 1 ks, rozkladacie prístrešky 2 ks, vianočné osvetlenie 17 ks, čerpadlo, plotostrih, rebríky a ďalší drobný majetok.

Celková preinvestovaná suma je 17 238,- €.

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 obec preinvestovala 193 238,- € do svojho rozvoja a obnovy.

Nový rok 2017 bude pokračovať v nastavenom trende a už počas rokov 2015, 2016 sme pracovali na rozvojových aktivitách, ktoré budú realizované v roku 2017.

Pripravujeme na realizáciu:

 • Výstavba chodníkov (Pri tejto akcii nevieme posúdiť kedy bude realizovaná a to vzhľadom na skutočnosť, že pozemky patria 35 fyzickým osobám + 3 firmám a musí prebehnúť majetkovo právne vysporiadanie, bez ktorého nie je možné dostať stavebné povolenie. Odhadovaná cena investície je 250 000,- €)
 • Kompletná rekonštrukcia kostola (Domu smútku)
 • Výstavba vonkajšieho cvičiska pre tínedžerov, dospelých a seniorov, ktoré bude umiestnené v parku pri Zetke
 • Výstavba altánku pod agátmi pri futbalovom ihrisku
 • Oprava časti miestnych komunikácií
 • Kompletná výmena verejného osvetlenia za LED

Počas roka bude intenzívne prebiehať tvorba nového územného plánu, kde je našou ambíciou nastaviť  územie obce s vyhliadkou na najbližších 40 rokov. V súčasnej dobe nám platný územný plán neumožňuje stavať bytovky ale iba rodinné domy, čo nám zväzuje ruky. Taktiež v novom územnom pláne bude jasne špecifikované, aké stavby v obci budeme akceptovať a aké nie. Dôležitou úlohou je aj riešenie parkovania a komunikácií v obci.

V roku 2016 sme začali diskusiu na riešenie areálu Zetky. Proces začne verejným obstarávaním štúdie, ktorá bude areál riešiť komplexne ako kultúrno – spoločensko – športový priestor. Jednou z vízií je vybudovať nový multifunkčný objekt, v ktorom bude priestor pre spoločenskú sálu, reštauračné služby, služby kozmetiky, kaderníctva, pošty, knižnice, prípadne ďalšie potrebné priestory a kde bude sídlo obecného úradu. Vonkajšia časť areálu bude určená pre šport a relax. Táto vízia sa nedá uskutočniť v krátkej dobe, ale je potrebné mať ju pripravenú a v priebehu budúcich rokov ju začať realizovať. Súčasťou tejto vízie je aj rekonštrukcia starej školy a jej transformácia na múzeum našej obce, kde budú umiestnené historické predmety súvisiace s obcou a jej občanmi. Čaká nás aj kompletná prestavba námestia, kde je potrebné vytvoriť viac zelených zón a možno malý pevný prístrešok, kde by sa ľudia  mohli stretávať pri rôznych menších akciách. Naplnenie týchto vízií a plánov chce tvrdú prácu, čas a peniaze. Verím, že spoločne s poslancami a za Vašej podpory vieme tieto vízie pretaviť do reality.

V roku 2016 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2017 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2016 za spolupráce obce, obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Potulky Horno Hričovským chotárom
 • Fašiangy 2016
 • Zimná liga vo futbale o Pohár starostu obce
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Uvítanie detí do života apríl 2016
 • Jarné upratovanie, tradičná brigáda na skrášlenie obce
 • Stolnotenisový turnaj
 • Pochod po stopách Ľudovíta Štúra
 • DHZ Floriánsky beh zdravia
 • Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 • Škriatková záhrada
 • Deň šedín
 • Uvítanie deti november 2016
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš 2016 s rozsvietením stromčeka
 • DHZ zabíjačka
 • Štefanský výstup na Svedernícku rozhľadňu
 • Batôžkový Silvester

Taktiež by som sa chcel poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2016,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Rád by som pripomenul, že mnohé tieto činnosti sú vykonávané bez nároku na finančnú odmenu a preto by sme si mali vážiť všetkých tých, ktorí sú ochotní obetovať svoje osobné voľno, pre rozvoj našej obce.

Chcel by som vyzvať všetkých Vás, ktorí  máte nápady a myslíte si, že ich realizácia by prospela obci a občanom, aby ste neváhali a prišli za mnou. Obec rada podporí dobrý nápad. Táto výzva sa týka všetkých vekových kategórií.

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla, hektická a zároveň veľmi povrchná. Žijeme v dobe, kedy sú ľudia posudzovaní a odsudzovaní na základe nepravdivých tvrdení, či ústne podaných, alebo napísaných na sociálnych sieťach. Žijeme v dobe, kedy nemáme na nič čas, žijeme v neustálom strese a napätí. Zabúdame na morálku, zabúdame na  svojich blízkych, zabúdame na svojich priateľov, zabúdame na to, že na tomto svete sme len na chvíľku a zajtrajšok už nemusí prísť. Preto, na záver prajem nám všetkým, aby sme v roku 2017  spomalili, aby sme sa stíšili a zamysleli nad tým, čo  v živote má hodnotu a čo nie.

 

Ďakujem

 

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

 

 

Vianočné tvorivé dielne v obci Horný Hričov slávili úspech

V sobotu 03.12.2016 sa konali už 4. Tvorivé dielne zamerané na Vianočnú témetiku. Som veľmi rád, že toto podujatie si medzi deťmi ale i rodičmi našlo svojich priaznivcom. Na podujatí sa zúčastnilo zatiaľ historicky najviac 30 deti.

Svojou fantáziou a pod vedením organizátoriek vytvorili krásne Vianočné darčeky pre svojich blízkych. Priebeh akcie ako výrobky detí si môžete pozrieť na odkaze nižšie:

♣     Fotogaléria – Vianočné tvorivé dielne 2016 

Poďakovanie patrí organizátorkam, deťom ale aj ich mamičkám, ktoré priložili ruku k dielu.

Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie rodine Madunických + účastníkom zdobenia Vianočného stromček

V mene obce Horný Hričov by som sa rád poďakoval rodine Madunickej, ktorá pre tohtoročné Vianoce poskytla obci krásny Vianočný stromček.

Taktiež sa chcem poďakovať všetkým pomocníkom, ktorí priložili ruku k dielu a podieľali sa na výrube, prevoze, osadení a ozdobení Vianočného stromček.

Foto galériu zachytávajúcu priebeh akcie nájdete na priloženom linku:

♣    Fotogaléria – Vianočný stromček 2016

Dušan Ďuríček, starosta

Osádzanie nového Vianočného osvetlenia

Vážení spoluobčania,

chcel by som Vás informovať, že od 21.11.2016 začala obec osádzať nové Vianočné osvetlenie na stĺpy verejného osvetlia umiestnené na námestí a ulici pri obecnom úrade. Osvetlenie bolo zakúpené v počte 16 ks a jeho cena je         2 670,- €.

Jedná sa o druhú etapu modernizácie Vianočného osvetlenia. Prvá etapa bola realizovaná v roku 2015, kedy bolo zakúpené osvetlenie na kaplnku a Vianočný stromček.

Dúfam, že nové osvetlenie pomôže vytvoriť príjemnú Vianočnú atmosféru pre nás všetkých.

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE HASIČOM DHZ HORNÝ HRIČOV

Dobrý deň vážení spoluobčania,

Včera v sobotu 1.októbra, v popoludňajších hodinách došlo v našej obci k mimoriadnej udalosti, ktorou bol požiar strechy rodinného domu.

Vďaka rýchlemu a obetavému zásahu dobrovoľného hasičského zboru obce Horný Hričov, ktorý bol na mieste požiaru do 3 minút od nahlásenia, sa požiar podarilo uhasiť v zárodku a tak zabrániť rozsiahlym škodám, ktoré by tento požiar spôsobil. Pri príchode profesionálnych hasičov boli plamene už pod kontrolou.

Vážení spoluobčania,

V mene obce Horný Hričov sa chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas v prospech ochrany nášho majetku a zdravia. Obzvlášť sa chcem poďakovať hasičom, ktorí včera vykonávali úspešný zásah. Sú to pán Peter Trajčík, pán Rasťo Valko, pán Michal Panák, pán Ľuboš Pelikán, pán Stanislav Skupeň, poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a ja som ich nemenoval.

Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME.

Uvedenie do prevádzky novej kotolne na vykurovanie ZŠ a MŠ Horný Hričov + obecnej bytovky.

Vážení spoluobčania,

v mesiacoch jún – august 2016 prebehla kompletná rekonštrukcia kotolne, ktorá vykuruje ZŠ a MŠ Horný Hričov a zároveň vykuruje aj obecnú bytovku.

Stará technológia, ktorej vek bol cca 23 rokov mala svoju fyzickú aj morálnu životnosť za sebou a preto bola nahradená novou technológiu. Cena rekonštrukcie je 36 000,- €.

Vzhľadom na nízke teploty, bola minulom týždni  kotolňa uvedená do prevádzky. Dúfame, že obci prinesie úsporu nákladov na energie a bezproblémové prevádzkovanie.

Ako vyzerá časť technológie si môžete pozrieť na: ♣    Projekty – kotolňa

 

Takmer dvojročný boj za záchranu našej obce začína prinášať výsledky

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov. S radosťou (aj keď veľmi opatrnou) Vás chcem informovať, že odvolanie proti Rozhodnutiu o stavebnej uzávere, ktorá sa týka miestnej časti Váhostav a ktoré podal p. Rudolf Vrábel,  bolo v plnom rozsahu zamietnuté.

Čo  z toho vyplýva pre obec a občanov?

V prvom rade sa zavŕšila takmer ročná práca na vydaní Stavebnej uzávery, ktorá nám umožní ochrániť celé územie miestnej časti Váhostav pred výstavbou, ktorá by bola zničujúca pre obec a jej občanov. Umožní nám v pokoji pripraviť zmenu územného plánu č. 4, ktorá bude jasne definovať čo môže a čo nemôže byť postavené v riešenom území. Umožní nám navrátiť územiu, v ktorom žije 18 rodín v bytovom dome a tri rodiny v radovom dome,  štatút obytnej zóny, kde títo naši spoluobčania nebudú zo strany podnikateľských subjektov prehliadaní a každý, kto bude chcieť realizovať svoje podnikateľské zámery, bude ich musieť prispôsobiť faktu, že susedí s obytnou zónou.

Stavebná uzávera je aj jasným posolstvom všetkým podnikateľom, ktorí si myslia, že územie Horného Hričova je priestor, na ktorom si môžu robiť čo sa im zachce……nie nemôžete!!! Nemôžete si v katastri našej obci beztresne postaviť Tepelnú elektráreň na spaľovanie odpadu, nemôžete si beztrestne postaviť taviace pece na hliník, nemôžete  beztrestne ohrozovať životy a životné prostredie občanov Horného Hričova!!!

Vážení spoluobčania, verím, že spoločnými silami vrátime našej obci aspoň časť z jej čara, ktoré stratila nekontrolovateľným rozvojom priemyslu….stavebná uzávera je jedným z nástrojov, ktorý nám v tom pomôže.

Dušan Ďuríček, starosta

Celé rozhodnutie si môžete prečítať na tomto odkaze:

♣    Rozhodnutie o zamietnutí odvolania

 

Skip to content