INFORMÁCIE pre občanov – Stav investičných akcií v obci a problémy, ktoré vznikli pri ich realizácií

 1. Rekonštrukcia ciest.

Vzhľadom na problémy súvisiace s realizáciou ciest som poslal mail s nasledujúcim textom do EUROVIE:

Obec Horný Hričov zastúpená starostom obce žiada zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, a.s. o zapísanie nasledovných požiadaviek do stavebného denníka a odstránenie zistených vád a poškodení:

 • Dňa 3.10.2017 došlo pri bagrovaní cesty č. 4 k poškodeniu súkromného majetku a to plota p. Suchomela, kde došlo ku zlomeniu základového múru, odtrhnutie časti bráni a odtrhnutie vystužovacej trubky. Žiadame okamžitú opravu plota.
 • Na ceste č. 4 boli poškodené dva vodárenské ventily, ktoré boli ohnuté, v súčasnej dobe sú čiastočne zahrnuté a hrozí ich úplne prekrytie navážanou zeminou. Žiadame zabezpečiť aby ventily boli plne funkčné.
 • Na ceste č. 5 v oblúku pri detskom ihrisku bola odfrézovanou asfaltovou vrstvou zanesená vpusť, ktorá je z uvedeného dôvodu nefunkčná a stojí tam voda. Žiadame vpusť vyčistiť.
 • Na ceste č. 3 pri vchode do bytovky č. 258 bola amatérsky vyrobená vpusť. Dnes na stretnutí sme sa dohodli, že táto amatérsky vyrobená vpusť bude nahradená klasickou vpusťou s vyústením do šachty umiestnenej na pozemku bytovky č. 258. Pri kontrole som zistil, že pôvodná vpusť bola odstránená, bola navezená a uvalcovaná frakcia, bez vpuste. Žiadame vpusť dorobiť (práce naviac).
 • Žiadame aby boli obslužné komunikácie počas prác riadne čistené od nánosov z ťažkých mechanizmov.
 • Žiadame aby úseky nevhodné na pohyb áut boli riadne vyznačené dopravným značením. Jedná sa hlavne o komunikáciu č. 4.
 • Žiadame aby zhotoviteľ nezasahoval a nevstupoval do súkromného majetku občanov obce a na skladovanie strojov a materiálov využíval výhradne pozemky obce Horný Hričov (vždy vieme odkonzultovať čo je majetok obce).
 • Žiadame aby zhotoviteľ pri realizácií prác používal mechanizmy a technológie, ktoré nebudú spôsobovať poškodenia súkromného ale i obecného majetku.

Myslím, že obe strany majú záujem o korektnú spoluprácu, preto dúfam, že sa budeme vyvarovať činnostiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledok zazmluvnených prác a vzájomnej spolupráce.

Výsledkom mailu je, že v stredu prebehla obhliadka stavby za účasti staveného dozora, mňa a hlavného kontrolóra (po ukončení diela HK urobí kompletnú kontrolu dokladov). Na ceste pri R. Suchomelovi sa urobila dynamická skúška podložia, ktoré tam bolo navezené. Skúška dopadla zle….takže všetok materiál, ktorý bol navezený bude opakovane vybagrovaný a navezie sa iná štruktúra.

Zhotoviteľa som požiadal o výmenu partie, ktorá vykonáva prácu. Oznámil mi, že partia bude buď vymenená alebo doplnená a posilnená, tak aby práce postupovali rýchlejšie a hlavne kvalitnejšie.

 1. Výmena verejného osvetlenia

Vo veľkej časti obce už došlo k výmene osvetlenia. Nie je urobený cintorín, kostol a 4 lampy oproti bytovkám (tú sa čaká na svietidlá, ktoré budú osadené). Práce nepokračujú lebo sa pokazila plošina a čaká sa na jej opravu. Práce opäť začnú tento týždeň v utorok alebo stredu.

 1. Práce ŽSR

V stredu 04.10.2017 mi boli predložené projekty, ktoré boli dopracované podľa pripomienok obce. Nie je to úplne 100%  naplnenie požiadaviek….ale uvidíme. Na nadjazde pribudnú zvodidlá ale aj zábradlie. Budú vybudované trativodné koše. Žľab pri p. Galčekovej sa musí ešte doriešiť, takže uvidíme ako to dopadne. Cesta z podchodu ku kostolu bude opravená kompletne, je riešené aj odvodnenie. Podľa výkresu prerobia kompletne aj chodník, ktorý bude mať iný sklon a rozstupy schodov. Manín sa bude rozširovať a oprava komunikácie začne cca od konca plota Hložných. Padajúci makadam z protihlukových stien bude ukotvený gabionovým plotom. Práce by mali začať od 15.10.2017 a ukončené by mali byť do 15.11.2017…..Ďalej som požiadal ŽSR o stíšenie reproduktorov, polepenie skiel na podchode, tak aby ich vtáci videli.

 1. Kostol

V utorok 03.10.2017 prišla podpísaná Zmluva od zhotoviteľa stavby. Teraz čaká na môj podpis.  Dúfam, že rekonštrukcia kostola bude prebiehať lepšie ako asfaltovanie ciest. Práce by mali začať na jar 2018.

V pondelok 02.10.2017 bol odmontovaný zvon, ktorý odviezla firma Ivák. Bude reparovaný a následne znovu zavesený aj s novým motorom, el.ovladaním, zavesením. Predpokladám, že do konca októbra by mohol byť plne funkčný a začne zvoniť.

Dušan Ďuríček, starosta

Kniha o histórií obce Horný Hričov + predmety do múzea Horný Hričov

Vážení spoluobčania,

rád by som Vás informoval o prebiehajúcej príprave knihy zameranej na históriu obce Horný Hričov, ktorá bude vychádzať z dostupných informácií ale aj zo spomienok žijúcich občanov obce.

Zároveň chce obec Horný Hričov vybudovať múzeum, ktoré bude mapovať históriu obce, život jej občanov a preto sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri získavaní starých fotografií, preukazov, vysvedčení, plagátov, povolení, či iných dokumentov a vecí, ktoré by mohli súvisieť s históriou obce a jej občanov. Všetky predmety, ktoré poskytnete zdokumentujeme, nafotíme a vrátime majiteľom. V prípade, že sa rozhodnete tieto predmety obci darovať, tieto budú uskladnené a po zriadení múzea vystavené aj s popisom o aký predmet sa jedná a kto ho daroval alebo zapožičal do múzea.

V prípade, že budete mať pochybnosti o tom, či vami nájdené veci sú zaujímavé z pohľadu histórie obce, doneste ich na obecný úrad, kde ich odborníci posúdia. Vítané sú aj rodinné fotografie a dokumenty, ktoré často dokážu poodhaliť život a osobnosti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňovali život v našej obce.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Investície Horný Hričov – čo sa urobilo, čo sa robí, čo sa bude robiť

Vážení spoluobčania,

Rok 2017 nadviazal na úspešný rok 2016, v ktorom obec urobila investície za cca 198 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli investované do rozvoja a opráv infraštruktúry a majetku obce.

Rok 2017 bude v mnohých ohľadoch výnimočný, pretože sú pripravené a postupne realizované investície v celkovej hodnote:

Rekonštrukcia Zetky………………………………..cca  13 000,- €

Workoutové ihrisko…………………………………cca  23 000,- €

Obnova ciest…………………………………………..cca 127 000,- €

Kompletná rekonštrukcia Dom smútku…….cca 165 000,- €

Obnova verejného osvetlenia……………………cca   15 000,- €/ rok (10 rokov = 150 000,- €)

Výmena radiátorov v obecnej bytovke……….cca     5 000,- €

……plus ďalšie investície do obnovy majetku a zariadenia.

Celková suma do obnovy a rozvoja bude cca 350 000,- €.

Uvedené investície bude obec realizovať z peňazí, ktoré za posledné  roky ušetrila, to znamená, že nebudeme obec úverovo zaťažovať. Práve naopak. Napriek mohutným investíciam sa darí každoročne znižovať dlh obce o cca 20 000,- €.

O realizovaných ale aj pripravovaných projektoch sa dočítate na priloženom odkaze:

♠  Projekty obce Horný Hričov

Dušan Ďuríček, starosta

Modernizácia trate ŽSR v katastri obce Horný Hričov……myslia si, že nie sme svojprávni???

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

v stredu 26.07.2017 prebehlo dôležité stretnutie, ktoré som zvolal, vzhľadom na blížiaci sa termín dokončenia stavby modernizácia trate ŽSR.

Za obec sa stretnutia zúčastnili Ing. Daniel Badik, Mgr. Juraj Králik, p. Peter Trajčik a Ing. Ján Kortiš. Týmto sa im chcem poďakovať za podporu a aktívnu účasť na stretnutí, ktoré bolo miestami tvrdé a emotívne.

Každý z Vás vníma prítomnosť stavebných mechanizmov a ich negatívny dopad na nás všetkých. Modernizácia trate ŽSR je významná stavba, ktorá skvalitní cestovanie a prispeje k rozvoju regiónu….ale nemôže byť realizovaná na úkor obce Horný Hričov a jej občanov….a presne to sa deje.

Projektová dokumentácia bola robená bez ohľadu na širšie vzťahy a dopad technických riešení na obec jej občanov. Na stretnutí a pri fyzickej obhliadke sme sa dozvedeli, že veci, ktoré boli deklarované ako súčasť projektu, vôbec projektová dokumentácia nerieši a niektoré časti stavby sú v PD tak nekvalitne navrhnuté, že obec s nimi nemôže a nebude súhlasiť.

Pri realizácií prác došlo aj k poškodeniu majetku obce, ku oprave ktorého sa investor stavia …nazval by som to alibisticky.

Je zbytočné tu rozpisovať priebeh stretnutia. Radšej si prečítajte Žiadosť, ktorú som vypracoval a ktorá bola zaslaná na vedenie ŽSR. V nej sa dočítate čo všetko zo strany investora nie je doriešené a čo obec žiada.

Kliknite na odkazy nižšie:

♠    Žiadosť o odstránenie chýb vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie, jej dopracovanie, odstránenie vád a poškodení

♠   Príloha č. 1_Výpis z uznesenia OZ

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

V poslednej dobe pribúdajú útoky na obec (a na mňa ako osobu) zo strany určitej skupinky podnikateľov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že v obci Horný Hričov platia zákony a poslanci so starostom razantne, ale zároveň v súlade so Zákonom a Ústavou chránia záujmy obce a jej občanov.

Jedným z takýchto útokov bolo aj podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorý na Okresnú prokuratúru podal p. Vladimír Čapičík a spol. (jeden z majiteľov nehnuteľností v bývalom JRD, ktoré sú postavené na súkromných parcelách občanov Horného Hričova a ich potomkov).

Som rád, že môžem konštatovať, že zmeny v systéme riadenia procesov obce a obecného úradu, ktoré od svojho zvolenia postupne zavádzam, sa v praxi osvedčili a podnet p. Vladimíra Čapičíka a spol., sa ukázal ako neoprávnený a teda obec Horný Hričov, starosta obce a poslanci postupovali v súlade so Zákonom a Ústavou Slovenskej republiky.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú pravidelne informovaní o všetkých činnostiach, ktoré v obci prebiehajú a aktívne môžu do procesu zasahovať a ovplyvňovať ho. Mnohí z nich toto svoje právo uplatňujú a aj to je jeden z dôvodov, prečo obec funguje efektívne.

Zároveň som zaviedol kontrolu šiestich očí, čo znamená, že každý dôležitý dokument, rozhodnutie, stanovisko a pod. prechádza kontrolou mojou, hlavného kontrolóra (toto v minulosti vôbec nefungovalo) a právnika obce (tiež v minulosti nefungovalo). Až po tomto procese, opustí dokument obecný úrad.

Viem, že vo verejnosti nevládne príliš vysoká mienka o práci obecných úradov. Sám som odchovaný podnikateľským prostredím a preto na našom OÚ nastali nevyhnutné zmeny a ďalej sa úrad modernizuje. Aj tu platí, že každý manažér je len tak dobrý ako dobrých ma okolo seba ľudí.

….my nie sme diletanti

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce

Stanovisko OR PZ Žilina k žiadosti obce o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Viac ako dva roky sa snažím riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v našej obci. Viacnásobne som telefonicky žiadal o pravidelné hliadkovanie a kontrolovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolovanie oprávnenosti vjazdu nákladných automobilov do katastra našej obce.

Telefonické prísľuby zo strany Polície neboli naplnené, tak som 13.06.2017 požiadal písomnou žiadosťou o riešenie situácie.

Žiadosť si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_13_Polícia_Žiadosť meranie rýchlosti + vjazd…

Odpoveď z OR PZ Žilina prišla 26.06.2017…a celkom ma zarazila.

Odpoveď si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_26_Odpoveď na Žiadosť o meranie rýchlosti a…

Funkciu starostu som prevzal 03.12.2014 a od tohto dátumu do dnes, som videl hliadku PZ kontrolovať nákladné automobily v našej obci jeden krát.…..meranie rýchlosti vôbec.

V odpovedi OR PZ sa uvádza “…na ceste č. III/2090 vedúcej cez intravilán obce Horný Hričov v rámci výkonu služby realizuje a bude realizovať nepravidelné kontroly zamerané na meranie rýchlosti a kontrolu zákazu vjazdu nákladných vozidiel…” Z uvedeného mi vyplýva, že nepravidelnosť je 1 krát za 30 mesiacov….teoreticky do konca roka 2018 by mohli nepravidelne kontrolovať ešte raz.

V odpovedi sa tiež uvádza “…úsek cesty č. III/2090 prechádzajúci obcou Horný Hričov nie je evidovaný ako nehodový úsek. V období od 01.01.2017 do 20.06.2017 v ňom ODI OR PZ v Žiline nezaevidoval žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť…” Osobne toto vnímam ako veľmi zvláštne tvrdenie a svoje by o tom vedel povedať aj p. Zúber, ktorému pravidelne (každý rok) pristane v záhrade nejaký “závodník”…zatiaľ bez strát na živote a zdraví.

Otázkou je, či na to, aby Polícia SR častejšie vykonávala kontroly dodržiavania dopravných predpisov je potrebné, aby niekto prišiel o život….Kto bude potom zodpovedný?

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Informácia pre majiteľov psov – osadenie smetných nádob

V minulom týždni každý z občanov obce dostal do schránky výzvu, ktorá sa týkala psích exkrementov. Podnetom pre túto výzvu sa stali hromadiace sa sťažnosti občanov, ktorí stratili trpezlivosť so znečistením, ktoré spôsobujú psy.

Po zverejnení výzvy sa ozvali aj majitelia psov, ktorí sa na mňa obrátili s otázkou či obec zabezpečí nádoby na hrádzi, ktoré by slúžili na psie exkrementy.

Prvá odpoveď znela: obec nebude nakupovať odpadkové koše a ani ich osádzať na hrádzi.

Táto odpoveď majiteľov psov neuspokojila a je pravdou, že keď som sa zamyslel nad reálnou situáciou, ako sa budú psie výkaly zbierať, musel som uznať oprávnenosť požiadavky majiteľov psov.

Po konzultácií s poslancami sme sa rozhodli, že na hrádzi bude osadených 5 smetných košov, na ktoré budú umiestnené aj igelitové vrecká, ktoré budú môcť majitelia psov použiť na zber psích výkalov (v prípade, že v zásobníku budú vrecka chýbať, nezbavuje to povinnosti majiteľa odstrániť psí exkrement).

V centre obce sú koše osadené a je možné do nich vhadzovať aj psie výkaly, ktoré ale musia byť  hygienicky zabalené.

Dúfam, že prijate opatrenie sa stretne s pozitívnym ohlasom u majiteľov psov, ako aj ostatných občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Obnova Kaplnky Horný Hričov – informácia

Vážení spoluobčania.

Rád by som Vás informoval o stretnutí  s pracovníkmi Okresného pamiatkového úradu, ktoré sa konalo minulý týždeň a jeho cieľom bolo vykonať obhliadku kaplnky a stanoviť postup pri jej obnove.

Kaplnka a ani zvonica nie sú vedené v zoznamoch kultúrnych pamiatok Slovenska, to ale neznamená, že sa k ním tak nebudeme správať.

Výsledkom obhliadky boli následujúce konštatovania a odporúčania:

 • Výmena okien by bola znehodnotením objektu kaplnky. Okná sú veľmi staré a treba ich zachovať aj s pôvodným sklom, ktoré bolo liate (vidieť v ňom bublinky a povrch nie je úplné rovný). Z okien treba odstrániť farbu, vybrať sklá (potom ich tam vrátiť), tie ktoré sú poškodené je potrebné vymeniť za nové. To platí aj o vitrážach. Rámy prebrúsiť, vytmeliť a napustiť hnedou farbou, ktorá bola pôvodná a podľa všetkého bola v odtieni akú má oltár.
 • Vstupné dvere, platí to isté ako u okien, sú veľmi cenne a treba ich obnoviť rovnakým spôsobom ako okná.
 • Zasklenie dvoch klenieb bolo robené dodatočne. Buď zostanú zachované ale s odstránením predeľovacích priečok, alebo sa môžu odstrániť úplne. Nemajú historickú hodnotu.
 • Vnútorné nátery boli v spodnej časti robené nepriedušnou farbou, ktorá urýchlila zvlhnutie stien. Túto farbu treba odstrániť, ošetriť steny špeciálnou omietkou a namaľovať priedušnou farbou. Nástenné maľby je potrebné odborne ošetriť.
 • Vonkajšia fasáda, je potrebné obnoviť sokle okolo pilierov a okien, opraviť omietku spôsobom, ktorý zachová rázovitosť kaplnky.
 • Zvon by mal byť obnovený v jeho mechanickej podobe, ktorá je autentická. Zmenou na elektronický zvon by došlo znehodnoteniu historického významu kaplnky.

V ďalšom kroku obec oficiálne požiada o metodické usmernenie, ktoré by malo pomôcť opraviť kaplnku tak, aby sa neznehodnotila.

K jej oprave obec pristúpi až vtedy, keď bude mať k dispozícií všetky relevantné podklady potrebné pre správne rozhodnutia.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content