Poďakovanie – Požehnanie kostola sv. Cyrila a Metoda Horný Hričov

Dovoľte mi, aby som sa  poďakoval pánovi biskupovi, Monsiňorovi Tomášovi Gálisovi za to, že prijal naše pozvanie a požehnal náš kostol sv. Cyrila a Metoda. Jeho prítomnosť bola pre nás veriacich, výnimočnou udalosťou, ktorá na dlhé obdobie zostane v našich srdciach.

Moje poďakovanie patrí tiež pánovi farárovi Gašicovi za aktívnu pomoc pri rekonštrukcii, kde nás svojimi názormi usmernil pri návrhu a konečnom výbere vitráži umiestnených v oknách.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Danielovi Badíkovi a Petrovi Marčišovi, ktorí mi nesmierne pomohli pri zložitých rozhodnutiach, ktoré bezprostredne súviseli s rekonštrukciou kostola a tvorbe vitráži.

Touto cestou sa chcem poďakovať za veľkú ochotu a trpezlivosť pani kostolníčke Ballajovej, ktorá počas rekonštrukcie kostola mala sťaženú prácu.

Vďaka patrí aj pánovi Ľubošovi Čabalovi z Podmanína, ktorý je umeleckým autorom a aj zhotoviteľom vitražového skla.

Moje poďakovanie patrí Vám všetkým veriacim a občanom obce Horný Hričov za Vašu trpezlivosť, ktorú ste museli prejaviť počas obdobia rekonštrukcie.

Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dielo, ktoré tieto priestory pozdvihlo na úroveň, ktorú si zaslúžili.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko obce Horný Hričov k uzatvoreniu časti podchodu Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko obce Horný Hričov

Dňa 10.10.2018 bola na podchode Železníc Slovenskej republiky v obci Horný Hričov osadená trvalá zábrana, ktorá neumožňuje využívať objekt podchodu v plnom rozsahu. Na osadenom debnení bol umiestený oznam v znení „Zákaz vstupu! Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu.“

Obec Horný Hričov sa dištancuje od podobných provokácií a neprávd a uvedenú aktivitu Železníc Slovenskej republiky považuje za veľmi nezodpovednú a populistickú. Železnice Slovenskej republiky sú štátnou spoločnosťou a fungujú vďaka daniam občanov SR a podnikateľov pôsobiacich v SR, preto je povinná hájiť záujmy, zdravie a životy občanov ale aj návštevníkov SR.

Napriek tomu, že uzatvorenie časti podchodu, obec Horný Hričov a jej občanov nijakým spôsobom neobmedzuje považujeme tento krok vykonaný pred sviatkom Všetkých svätých za nepriateľský a vydieračský.

ŽSR namiesto plnohodnotnej náhrady za zrušené priecestie, cez ktoré bola zabezpečená dopravná obslužnosť obce, vybudovala megalomanský podchod, ktorý nie je možné použiť pre osobnú dopravu  a nie je použiteľný ani pre záchranné zložky. Okrem tohto priecestia bolo pri modernizácií trate ŽSR zrušené bez náhrady ešte jedno priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť priemyselnej zóny Západ. Uvedené priecestia tvorili únikové zóny a prístupy záchranných zložiek v prípade mimoriadnych udalostí, ako je pretrhnutie hrádze na priehrade Horný Hričov alebo mimoriadnej udalosti v Zväze pre skladovanie zásob, ktorý skladuje milióny litrov PHM. Obe dopravne obslužné priecestia boli zrušené bez náhrady.

Napriek veľkej snahe obce Horný Hričov o riešenie vzniknutých problémov, sme sa u Železníc Slovenskej republiky stretli len s nezáujmom a aroganciou. ŽSR do dnešného dňa nereagovali na výzvu na odstránenie vád a nedorobkov, ktorú obec zaslala 20.06.2018. Nie je pravda, že obec odmietla prevziať podchod. Obec deklarovala, že ak Železnice Slovenskej republiky uzatvoria zmluvu s obcou Horný Hričov o úhrade všetkých nákladov spojených so správou  tohto megalomanského objektu, na ktorý obec nemá finančné zdroje a ani ľudské kapacity, obec Horný Hričov objekt prevezme. Tento návrh ŽSR zmietla zo stola a preto obec nemala inú možnosť ako prevzatie odmietnuť.

ŽSR ďalej tvrdia, že objekt si obec objednala. To nie je pravda. Všetky objekty navrhovala a realizovala projekčná spoločnosť, ktorá mala navrhnúť optimálne riešenia, ktoré berú do úvahy aj širšie vzťahy. Alebo chcú ŽSR tvrdiť, že starosta obce nakreslil objekty, povedal takto to chceme a projektant to zakreslil? To asi nie. Za optimálne riešenia je zodpovedný projektant stavby! V prípade obce Horný Hričov projektant absolútne zlyhal. Namiesto podchodu ku kostolu mal byť navrhnutý podjazd, namiesto lávky ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mal byť navrhnutý podchod a v priemyselnej zóne západ mal byť navrhnutý nadjazd (alebo podjazd)…a takto by sme mohli pokračovať ďalej pri každom objekte.

Okrem už vyššie uvedeného, ŽSR vytrvalo ignorujú písomné výzvy obce Horný Hričov na odstránenie vád a poškodení majetku obce a jej občanov. Namiesto komunikácie s vedením obce, používajú primitívnu taktiku nátlaku, ktorá však platí iba na nepripravených a slabých. Obec Horný Hričov rozhodne nie je slabá  a už vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že by bola nepripravená. Máme fotodokumentáciu o realizácií stavby, máme k dispozícií napríklad fotografie o tom ako bol kladený asfalt priamo do snehu a mnoho ďalších aktivít, ktoré nezodpovedajú bežným štandardom.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov podá podnet na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene ŠF EÚ na území SR a samozrejme s uvedeným podnetom sa obec Horný Hričov obráti aj na Európsky parlament a Európsku komisiu. V prípade pochybenia budú musieť ŽSR vrátiť celú čiastku za vybudovaný podchod a zodpovednosť bude na vedení ŽSR.  Okrem uvedeného obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Starostovia obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev sú zo zákona povinní hájiť záujmy obcí a ich občanov.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                       Starosta obce Horný Hričov

INFORMÁCIA o prebiehajúcich investičných akciách obce Horný Hričov

       INFORMÁCIA

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizujú a budú realizovať:

 1. Rekonštrukcia Kostola sv. Cyrila a Metóda (Dom cirkevných obradov) – od februára 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole. V súčasnej dobe sú zrealizované nasledovné práce…vymenená elektroinštalácia, vymenená dlažba a obklady v sociálnom zázemí + miestnosť pre pána farára, vymenené zárubne, opravená strecha(z vonkajšej strany – nové fólie, zateplenie, položená škridla, z vnútornej strany – osadená fólia, zateplenie, sadrokartón). Drevene poddašie bolo nahradené Cetris doskou (cementová doska, ktorá vyzerá ako drevo). Vybúrala sa jedna priečka a vytvoril sa priestor na osadenie drevenej spovedelnice. Vymenili sa všetky drevene okná a dvere, za okná a dvere z hliníka. V súčasnej dobe sú osadené vitráže (farebné sklá) v štyroch oknách z južnej strany. Vitráž bude osadená aj za oltárom, kde je momentálne osadené debnenie, ktoré chráni priestor pred cudzím vniknutím do priestorov kostola. Potrebné je ešte dorobiť vnútorné omietky, osadiť bohostánok, položiť travertínovú podlahu, osadiť spovedelnicu, z vonkajšej strany zatepliť, natiahnuť omietku a urobiť nové spevnené plochy (výmena starej dlažby a obrubníkov za nové). Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.07.2018.
 2. Vybudovanie parku v Hornom Hričove – v parku sú dokončené sypané chodníky (sypaný chodník je prirodzenejší, oproti betónovej dlažbe, lepšie pohlcuje teplo a vodu), osadená je lanová pyramída a fitnes prvky, realizovaná je výsadba, nainštalovaná závlaha a funkčná je už aj fontána. V týždni od 02.07.2018 budú osadené lavičky, koše a osvetlenie parku. Bude osadené pitítko, ktoré bude slúžiť na osvieženie detí a dospelých pitnou vodou. Celý pozemok, na ktorom sa park realizuje má obec v dlhodobom prenájme od spoločenstva urbárnikov. Predpokladaný termín dokončenia je 06.07.2018.
 3. Výmena oplotenia areál Zetky – v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa nového oplotenia. Staré pletivo aj stĺpiky budú odstránené. Osadia sa nové stĺpiky a namiesto pletiva budú použité silnejšie a trvácnejšie plotové diely s drôtom hrubým 5 – 6 mm. Predpokladaný termín realizácie do 31.08.2018.
 4. Vysadenie stromovej aleje v areály Zetky – pripravujeme súťaž na vysadenie stromovej aleje, ktorá oddelí areál Zetky od cesty III. triedy a vytvorí prirodzenú zelenú izoláciu. Predpokladaný termín realizácie do 31.09.2018.
 5. Asfaltovanie odstavenej plochy pri parku – v priebehu leta bude upravené podložie na opravu odstavnej plochy oproti odbočke na obecný úrad. Po príprave plochy bude položený nový asfalt. Predpokladaný termín realizácie do 30.09.2018.
 6. Osadenie značiek zakazujúcich prejazd cez obec autám nad 7,5 t, vrátane dopravnej obsluhy – po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce na projektovej dokumentácií a mnohých jednaniach sa podarilo dosiahnuť, že do obce Horný Hričov smerom od Zetky ku Prefe bude zakázaný vjazd nákladným autám nad 7,5 t vrátane dopravnej obsluhy. Na obsluhovanie priemyselnej zóny Západ, budú nákladné autá využívať diaľničný privádzač pri letisku Hričov. Osádzanie značiek bude realizovať Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Značky sú už zakúpené a v priebehu 7. mesiaca by mali byť osadené. S výmenou sa už začalo. Podľa informácií zo správy ciest musia najskôr dokončiť vodorovné dopravné značenie na cestách I. a II. triedy, ktoré ma vyššiu prioritu. Ihneď po dokončení bude realizované osadenie dopravných značiek. Predpokladaný termín realizácie do 31.07.2018. Na termín obec nemá vplyv.
 7. Výmena asfaltového povrchu na ceste III. triedy – pravdepodobne v priebehu augusta – septembra 2018 dôjde k výmene asfaltového povrchu a vybudovanie nových vpustí na komunikácií III. triedy… začiatok úseku opravy je od spodnej časti nadjazdu/koniec úseku na hranici bývalého domu rodiny Maračkovej. Starý asfalt sa odfrézuje a bude položená nová asfaltová vrstva. Na termín obec nemá
 8. Na roky 2019 – 2022 pripravujeme: výstavbu chodníkov popri ceste III. triedy; výstavbu chodníkov na cintoríne + jeho revitalizáciu; opravu miestnych komunikácií; vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia pri novostavbách pri družstve; vybudovanie nového multifunkčného ihriska; vybudovanie ihriska pre inline korčuliarov v lete a vytvorenie ľadovej plochy v zime; kompletnú rekonštrukciu kaplnky; príprava projektov na vybudovanie nového námestia s rekonštrukciou starej školy (dnes pošta) a vybudovanie múzea obce; príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako kultúrno spoločenské centrum a bude obsahovať sálu s pódiom, reštauráciu, priestory pre poštu a drobné prevádzky, obecný úrad, knižnicu, archív….samotná realizácia každej akcie bude závisieť od pripravenosti a finančných možností obce.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Projekty rozvoja obce Horný Hričov na rok 2018

Rád by som Vás informoval o pripravených a pripravovaných rozvojových projektoch našej stále krajšej obce Horný Hričov.

Rok 2018 so sebou prinesie ďalšie skrášľovanie a modernizáciu obce  so zameraním na občana, na jeho životné prostredie a kvalitu života. Dúfam, že pripravené investičné akcie dopadnú dobre a Horný Hričov sa opäť o kúsok posunie k lepšiemu.

Viac sa o projektoch dočítate na:     ♠ Projekty obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Príhovor starostu obce Horný Hričov 2018

Vážení spoluobčania,

Včera sme uzatvorili pre obec úspešný rok 2017 a dnes vstupujeme do roku 2018. Rád by som Vám poprial vo svojom mene ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov tak v osobnom ako aj pracovnom živote.

V obci Horný Hričov bolo k 31.12.2017 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým bydliskom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 15 obyvateľov a prihlásilo sa 11 obyvateľov.

Zomreli 4 občania: 3 ženy  a 1 muž. Narodilo sa 8 detí: 3 dievčatá a 5 chlapcov.

V roku 2017 sa v obci udialo mnoho vecí, z ktorých by som spomenul len tie najdôležitejšie.

Ako prvú musím spomenúť modernizáciu trate ŽSR. Tento nekonečný príbeh stále neskončil a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené už v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámy. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú. Na jednej strane sa zhotoviteľ stavby vyhovára na ŽSR a na druhej strane ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú ich rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, výsledkom ktorých je aspoň to, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu. Na obec je zo strany ŽSR vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou trate.  Jedná sa hlavne o podchod a s ním súvisiace objekty. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR obci zaslali svoju právnu analýzu, v ktorej tvrdia, že sme povinní tento majetok prevziať. Naša právna analýza hovorí niečo iné. Pevne verím, že po stretnutí, ktoré sa uskutoční v januári 2018 s vrcholným vedením ŽSR a zhotoviteľa, uzatvoríme túto tému v prospech obce.

Mierne optimisticky hodnotím situáciu okolo tepelnej elektrárne na spaľovanie odpadov (spaľovňa), ktorú mala v úmysle realizovať spoločnosť EFES, s.r.o. Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nekomunikuje s Ministerstvom životného prostredia, vyzerá to tak, že od tohto zámeru v našom katastri upustila. Obec robí ďalšie kroky, ktoré v tomto momente nechcem bližšie špecifikovať a ich cieľom je územie starej ČOV ochrániť.

Posunuli sme sa aj v riešení dopravnej situácie v našej obci. Trvalo to takmer jeden a pol roka, kým sme dostali súhlasné stanoviská na zmenu trvalého dopravného značenia. Dnes môžem konštatovať, že v decembri 2017 sme dostali súhlas aj od Dopravného inšpektorátu, na základe ktorého môže obec požiadať správcu komunikácií III. triedy, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, o osadenie značiek. Nové trvalé dopravné značenie zakáže odbočiť do centra obce všetkým nákladným autám nad 7,5t vrátane dopravnej obsluhy. V praxi by to malo znamenať, že cez obec prejde zhruba o 90% nákladných áut menej. Dúfam, že dopravné značenie sa podarí osadiť v prvom polroku 2018.

Začiatkom roka 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým obec v súlade so zákonom stanovila miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok môže obec vyrubiť v zákonom stanovených prípadoch, hlavne pri  vydaní právoplatného stavebného povolenia. Zákon umožňuje poplatkom zaťažiť rôzne typy stavieb. Obecné zastupiteľstvo v súlade s nastavenou stratégiou obce, ktorou je rozvoj bytovej výstavby a útlm priemyselnej výstavby, zaťažila stavby priemyslu maximálnou výškou poplatku 35,- € za m2. Naopak stavby rodinných domov a bytov od poplatku oslobodila. Investovanie finančných prostriedkov získaných z miestneho poplatku za rozvoj sú prísne regulované zákonom. Obec má v pláne tieto zdroje investovať do opravy ciest a vybudovania chodníkov. Prijatie tohto poplatku sa samozrejme určitým skupinám nepáčilo a preto dnes obec čelí napríklad zo strany spoločnosti VÁHOSTAV SK PREFA atakom, pri ktorých sa už takmer pol roka snaží spochybniť postup obce.

V roku 2017 sme pokračovali na prácach týkajúcich sa nového územného plánu obce. Napriek tomu, že mnoho obcí si neuvedomuje dôležitosť tohto dokumentu, poslanci obce Horný Hričov a ja ako starosta, veľmi dobre chápeme jeho význam pre ďalšie smerovanie rozvoja obce. Počas šiestich mesiacov sme zhromažďovali stanoviská od štátnych orgánov a inštitúcií, bolo ich takmer 100, ktoré sú účastníkmi konania. Nasledovalo ich spracovanie, vyhodnotenie a príprava Návrhu zadania na vypracovanie územného plánu, ktoré bolo zverejnené v decembri 2017. Súčasťou povinných príloh územného plánu obce sú rôzne štúdie, na ktorých externí dodávatelia intenzívne pracujú. V roku 2018 prebehne verejné prerokovanie návrhu, zapracujú sa pripomienky účastníkov a verím, že v mesiaci október až november 2018 budeme nový územný plán schvaľovať. Hlavným zámerom nového územného plánu je pozrieť sa na obec ako celok a vypracovať víziu jej rozvoja na 20 rokov. Cieľom obce je utlmiť rozvoj priemyslu, zmeniť priemyselné územia na zmiešané územia, ktoré umožnia budovať občiansku vybavenosť, podporiť rozvoj relaxačných zón pre občanov, podporiť výstavbu rodinných domov a bytov.

Po troch rokoch intenzívnej a koncepčnej práce začína snaha obce o zmenu jej nastavenia prinášať svoje ovocie a to v podobe záujmu investorov stavať v našej obci rodinné domy a bytovky. Je veľmi pravdepodobné, že v rokoch 2018 – 2022 bude postavených zhruba 20 – 25 nových rodinných domov a 7 bytoviek s kapacitou 42 bytov. Bytovky bude stavať súkromný investor nie obec.

Obec v roku 2017 nadviazala investíciami na rok 2016, kedy v decembri 2016 sa začala rekonštrukcia kuchyne v Zetke a plynule pokračovala až do júna 2017. Pri rekonštrukcii sme sa zamerali na to, aby Zetka opäť začala slúžiť tým čo ju postavili a to sme my občania obce. Okrem spomenutej kuchyne boli realizované ďalšie práce. Výmena vchodových dverí a starých drevených okien za nové plastové okná a dvere, opravili sa vnútorné omietky, položila sa nová dlažba do chodieb, opravila sa elektroinštalácia, opätovne sa sprevádzkovali toalety pre dámy, v sále sa kompletne vymenil strop, obnovila sa miestnosť baru a všetky vnútorné priestory boli vymaľované. Do kuchyne sa nakúpilo zariadenie a vybavenie pre 100 osôb.  Dnes je Zetka opäť v prevádzke a občania si ju prenajímajú na rodinné oslavy, firmy na firemné akcie a obec sa nemusí hanbiť usporiadať v nej obecné akcie aj za účastí hostí z iných obcí.

V júni 2017 sa ukončila výstavba workoutového cvičiska. Po spustení do prevádzky si cvičisko našlo hneď svojich priaznivcov, tak medzi mladšou ako aj staršou generáciou. Verím, že v tomto roku cvičisko pritiahne k aktívnemu oddychu ešte viac občanov.

Od septembra 2017 prebiehali v obci súbežne dve veľké investičné akcie. Prvou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií a tou druhou obnova verejného osvetlenia.

Príprava rekonštrukcie miestnych komunikácií sa spustila začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené v júli 2017 a predpokladaný začiatok prác bol august 2017. K prevzatiu  stavby však došlo až v septembri 2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu mesiaca september a októbrer 2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfrontáciách so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s nedostatkami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je apríl až jún 2018.

Vzhľadom na neustále sťažnosti občanov na zlé osvetlenie sa obec rozhodla pristúpiť ku kompletnej výmene verejného osvetlenia. V obci došlo v septembri až októbri 2017 k výmene starých svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Verejné osvetlenie je v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis a obec bude za túto službu kvartálne platiť zmluvne dohodnutý poplatok. SSE sa zmluvne zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu nefunkčného svietidla. S osvetlením obce súvisí aj problém, ktorý vznikol pri modernizácií trate ŽSR, pri ktorej došlo k posunutiu nástupišťa. Posunutie nástupišťa so sebou prinieslo aj presun jeho osvetlenia. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce. Predpokladaný termín je prvý polrok 2018.

Okrem štyroch investičných akcií, ktoré som spomenul, obec obnovovala svoje strojné vybavenie, doplnilo sa vianočné osvetlenie do ďalšej časti obce, bol inštalovaný nový alarm na obecný úrad a do Zetky, realizovalo sa množstvo menších opráv. Účet obce bol v roku 2017 zaťažený aj povinnosťou uhradiť sumu vo výške cca 22 000,- € za prehratý súdny spor, ktorý sa týkal výstavby námestia.

Počas celého roka sme intenzívne pracovali na vydaní stavebného povolenia, ktoré by nám umožnilo stavať chodníky. Žiaľ, ani ku dnešnému dňu nemáme vydané stavebné povolenie. Spôsobené je to veľkým počtom účastníkov a majiteľov pozemkov a celkovou komplikovanosťou stavby. Predpoklad pre vydanie stavebného povolenia je august 2018, potom musí nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, to bude trvať zhruba 3 mesiace, čo nás posúva do zimných mesiacov, kedy stavbu nie je možné realizovať. Dúfam, že v prvej polovici roku 2019 sa nám realizácia konečne podarí.

Rok 2017 sa z pohľadu hospodárenia obce zaradí do rokov prebytkových. Odhadovaný prebytok rozpočtu je na úrovni 155 000,- €. Každoročne znižujeme dlh obce o 20 000,- €, ku koncu roka 2017 predstavuje zostatok dlhu cca 60 000,- €.

Od 1.1.2017 začalo platiť VZN, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na dani z nehnuteľnosti  seniorom nad 63 rokov vo výške 70% vyrubenej dane. Ďalej obec začala prispievať seniorom 0,50 € na obedy odobrané cez obec. Obec taktiež začala vyplácať 150,- € každému narodenému dieťaťu s trvalým pobytom v našej obci. Poslanci schválili aj príspevok na školské potreby pre prvákov a to vo výške 100,- €. Verím, že všetky tieto opatrenia zvýšili kvalitu života v našej obci.

V novom roku 2018 sa budem snažiť pokračovať v nastavenom trende rokov 2015, 2016 a 2017.

V roku 2018 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku
 • Výstavbu parku popri ceste III. triedy, ktorý bude susediť so Zetkou (výsadba stromov, kríkov, zelene, sypané chodníky, lavičky, cvičiace prvky pre seniorov, lanová pyramída pre deti, osvetlenie)
 • Oprava časti miestnych komunikácií
 • Doplnenie vianočného osvetlenia na Zádvorí
 • Príprava investičných projektov na roky 2019 – 2022

V roku 2017 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2018 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2017 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Biela stopa 2017
 • Fašiangy 2017
 • Jarné tvorivé dielne
 • Uvítanie detí do života leto 2017
 • Jarné upratovanie, tradičná brigáda na skrášlenie obce
 • Stavanie mája detí ZŠ s MŠ
 • DHZ Floriánsky beh zdravia
 • Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 • Deň matiek
 • Nohejbalový turnaj
 • Škriatková záhrada
 • Deň šedín
 • Uvítanie deti do života zima 2017
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš 2017 s rozsvietením stromčeka
 • DHZ vianočný punč
 • Batôžkový Silvester

Rád by som sa poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2017,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Aj v tomto roku by som chcel vyzvať všetkých Vás, ktorí  máte nápady a myslíte si, že ich realizácia by prospela obci a občanom, aby ste neváhali a prišli za mnou. Obec rada podporí dobrý nápad. Táto výzva sa týka všetkých vekových kategórií.

Na záver mi ešte raz dovoľte popriať Vám úspešný rok 2018, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta

 

INFORMÁCIA – Horný Hričov – Rekonštrukcia ciest; Verejné osvetlenie; Vianočné osvetlenie; Modernizácia ŽSR

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizovali/jú:

 1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Príprava akcie začala začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené 07/2017 a predpokladaný začiatok prác bol 08/2017. K prevzatiu stavby došlo až v 09/2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu 09 – 10/2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfortáciach so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s vadami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je 04 – 06/2017.
 2. Verejné osvetlenie – V celej obci došlo k výmene svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Posledná výmena bola realizovaná v piatok 17.11.2017. Momentálne prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej už došlo k malým poruchám ako napríklad blikajúce svetlá. Táto porucha bola spôsobená osadením nového citlivejšieho snímača, ktorý reagoval na svetlá prechádzajúcich automobilov a vždy pri osvetlení vypol verejné osvetlenie. Snímač bol odtienený a v súčasnej dobe reaguje správne. Verejné osvetlenie bude v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis. Zmluvne sa zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu. Chcem Vás požiadať, aby ste v prípade poruchy osvetlenia, túto poruchu nahlásili na obecný úrad. Na každom stĺpe je biela nálepka s identifikačným číslom, ktoré je potrebné nahlásiť. Pri modernizácií trate ŽSR došlo k posunutiu nástupišťa, čo so sebou prinieslo aj skutočnosť, že bolo posunuté aj osvetlenie tohto nástupišťa. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce.
 3. Vianočné osvetlenie – Tak ako v roku 2015, 2016 aj v roku 2017 bolo zakúpené vianočné osvetlenie, ktoré je postupne v etapách inštalované do obce. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, nie je možné osvetliť obec ako celok. V roku 2015 bolo zakúpené osvetlenie na Kaplnku a Vianočný stromček. V roku 2016 bolo inštalované na námestie a cestu pri obecnom úrade. V tomto roku boli vyzdobené ulice pri radovke a pri bytovkách. V roku 2018 bude vianočné osvetlenie doplnené na Zádvorie a zostávajúce dve ulice. V roku 2019 je na rade Váhostav a stĺpy popri ceste III. triedy.  Chcem požiadať občanov, ktorí žijú v častiach bez vianočného osvetlenia o trpezlivosť….myslím, že ešte jeden rok čakania nie je tak dlhá doba oproti desaťročiam, kedy vianočné osvetlenie bolo riešené iba v malej časti obce.
 4. Modernizácia ŽSR – Tento nekonečný príbeh stále nekončí a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámi. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú kde zhotoviteľ sa vyhovára na ŽSR a ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, ktorých výsledkom je, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu (aspoň dúfam) a vzhľadom na to, že mojou povinnosťou je starať sa aj o občanov,  intenzívne bojujem aj za ich práva…bohužiaľ, zatiaľ som počul iba sľuby, bez toho aby zhotoviteľ a ŽSR reálne s poškodenými občanmi komunikovali. Na obec je vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou.  Jedná sa podchod a lávku pre peších pri priehrade. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR momentálne pripravuje právnu analýzu, ktorej výsledkom by malo byť stanovisko, ktoré bude hovoriť o povinnosti obce tento majetok prevziať. Obec si následne nechá vypracovať svoju právnu analýzu a v prípade, že obec neprevzatím majetku neporuší zákon, bude postupovať v súlade s týmto stanoviskom.

Napriek problémom, ktoré sprevádzajú rozvoj našej obce verím, že nastúpený investičný trend obce sa nám spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch.

Ing: Dušan Ďuríček, starosta

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIA – Sú investičné akcie obce Horný Hričov financované na úver?

V obci od začiatku roka prebehlo a stále prebieha niekoľko investičných akcií. Začiatkom roka to bola vnútorná rekonštrukcia Zetky a výstavba Workoutového cvičiska, v súčasnej dobe prebieha výmena verejného osvetlenia a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Súbežne prebiehali menšie investičné akcie.

Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu som sa stretol s obavami občanov, ktorí si myslia, že uvedené investície sú financované z úverových zdrojov. Odpoveďou je – Investičné akcie nie sú financované z úverov.

Všetky investičné akcie sa vykonávajú z ušetrených finančných zdrojov obce, ktoré obec od roku 2014 získala každoročným prebytkom rozpočtu. Okrem toho obec každoročne znižuje svoj dlh, ktorý nám zostal z minulosti a to o 20 000,- € ročne. Pri nástupe do funkcie v decembri 2014 bol dlh cca 120 000,- €,  ku koncu tohto roka bude cca 60 000,- €, na konci roka 2018 by mal byť vo výške 40 000,- €. Obec za posledných 15 rokov nebola v lepšej finančnej kondícií a verím, že v tomto trende budeme naďalej pokračovať.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content