INFORMÁCIA o prebiehajúcich investičných akciách obce Horný Hričov

       INFORMÁCIA

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizujú a budú realizovať:

 1. Rekonštrukcia Kostola sv. Cyrila a Metóda (Dom cirkevných obradov) – od februára 2018 prebiehajú rekonštrukčné práce na kostole. V súčasnej dobe sú zrealizované nasledovné práce…vymenená elektroinštalácia, vymenená dlažba a obklady v sociálnom zázemí + miestnosť pre pána farára, vymenené zárubne, opravená strecha(z vonkajšej strany – nové fólie, zateplenie, položená škridla, z vnútornej strany – osadená fólia, zateplenie, sadrokartón). Drevene poddašie bolo nahradené Cetris doskou (cementová doska, ktorá vyzerá ako drevo). Vybúrala sa jedna priečka a vytvoril sa priestor na osadenie drevenej spovedelnice. Vymenili sa všetky drevene okná a dvere, za okná a dvere z hliníka. V súčasnej dobe sú osadené vitráže (farebné sklá) v štyroch oknách z južnej strany. Vitráž bude osadená aj za oltárom, kde je momentálne osadené debnenie, ktoré chráni priestor pred cudzím vniknutím do priestorov kostola. Potrebné je ešte dorobiť vnútorné omietky, osadiť bohostánok, položiť travertínovú podlahu, osadiť spovedelnicu, z vonkajšej strany zatepliť, natiahnuť omietku a urobiť nové spevnené plochy (výmena starej dlažby a obrubníkov za nové). Predpokladaný termín ukončenia prác je 31.07.2018.
 2. Vybudovanie parku v Hornom Hričove – v parku sú dokončené sypané chodníky (sypaný chodník je prirodzenejší, oproti betónovej dlažbe, lepšie pohlcuje teplo a vodu), osadená je lanová pyramída a fitnes prvky, realizovaná je výsadba, nainštalovaná závlaha a funkčná je už aj fontána. V týždni od 02.07.2018 budú osadené lavičky, koše a osvetlenie parku. Bude osadené pitítko, ktoré bude slúžiť na osvieženie detí a dospelých pitnou vodou. Celý pozemok, na ktorom sa park realizuje má obec v dlhodobom prenájme od spoločenstva urbárnikov. Predpokladaný termín dokončenia je 06.07.2018.
 3. Výmena oplotenia areál Zetky – v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na zhotoviteľa nového oplotenia. Staré pletivo aj stĺpiky budú odstránené. Osadia sa nové stĺpiky a namiesto pletiva budú použité silnejšie a trvácnejšie plotové diely s drôtom hrubým 5 – 6 mm. Predpokladaný termín realizácie do 31.08.2018.
 4. Vysadenie stromovej aleje v areály Zetky – pripravujeme súťaž na vysadenie stromovej aleje, ktorá oddelí areál Zetky od cesty III. triedy a vytvorí prirodzenú zelenú izoláciu. Predpokladaný termín realizácie do 31.09.2018.
 5. Asfaltovanie odstavenej plochy pri parku – v priebehu leta bude upravené podložie na opravu odstavnej plochy oproti odbočke na obecný úrad. Po príprave plochy bude položený nový asfalt. Predpokladaný termín realizácie do 30.09.2018.
 6. Osadenie značiek zakazujúcich prejazd cez obec autám nad 7,5 t, vrátane dopravnej obsluhy – po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce na projektovej dokumentácií a mnohých jednaniach sa podarilo dosiahnuť, že do obce Horný Hričov smerom od Zetky ku Prefe bude zakázaný vjazd nákladným autám nad 7,5 t vrátane dopravnej obsluhy. Na obsluhovanie priemyselnej zóny Západ, budú nákladné autá využívať diaľničný privádzač pri letisku Hričov. Osádzanie značiek bude realizovať Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Značky sú už zakúpené a v priebehu 7. mesiaca by mali byť osadené. S výmenou sa už začalo. Podľa informácií zo správy ciest musia najskôr dokončiť vodorovné dopravné značenie na cestách I. a II. triedy, ktoré ma vyššiu prioritu. Ihneď po dokončení bude realizované osadenie dopravných značiek. Predpokladaný termín realizácie do 31.07.2018. Na termín obec nemá vplyv.
 7. Výmena asfaltového povrchu na ceste III. triedy – pravdepodobne v priebehu augusta – septembra 2018 dôjde k výmene asfaltového povrchu a vybudovanie nových vpustí na komunikácií III. triedy… začiatok úseku opravy je od spodnej časti nadjazdu/koniec úseku na hranici bývalého domu rodiny Maračkovej. Starý asfalt sa odfrézuje a bude položená nová asfaltová vrstva. Na termín obec nemá
 8. Na roky 2019 – 2022 pripravujeme: výstavbu chodníkov popri ceste III. triedy; výstavbu chodníkov na cintoríne + jeho revitalizáciu; opravu miestnych komunikácií; vybudovanie komunikácie a verejného osvetlenia pri novostavbách pri družstve; vybudovanie nového multifunkčného ihriska; vybudovanie ihriska pre inline korčuliarov v lete a vytvorenie ľadovej plochy v zime; kompletnú rekonštrukciu kaplnky; príprava projektov na vybudovanie nového námestia s rekonštrukciou starej školy (dnes pošta) a vybudovanie múzea obce; príprava projektovej dokumentácie na vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý bude slúžiť ako kultúrno spoločenské centrum a bude obsahovať sálu s pódiom, reštauráciu, priestory pre poštu a drobné prevádzky, obecný úrad, knižnicu, archív….samotná realizácia každej akcie bude závisieť od pripravenosti a finančných možností obce.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIA – Horný Hričov – Rekonštrukcia ciest; Verejné osvetlenie; Vianočné osvetlenie; Modernizácia ŽSR

Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizovali/jú:

 1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Príprava akcie začala začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené 07/2017 a predpokladaný začiatok prác bol 08/2017. K prevzatiu stavby došlo až v 09/2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu 09 – 10/2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfortáciach so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s vadami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je 04 – 06/2017.
 2. Verejné osvetlenie – V celej obci došlo k výmene svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Posledná výmena bola realizovaná v piatok 17.11.2017. Momentálne prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej už došlo k malým poruchám ako napríklad blikajúce svetlá. Táto porucha bola spôsobená osadením nového citlivejšieho snímača, ktorý reagoval na svetlá prechádzajúcich automobilov a vždy pri osvetlení vypol verejné osvetlenie. Snímač bol odtienený a v súčasnej dobe reaguje správne. Verejné osvetlenie bude v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis. Zmluvne sa zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu. Chcem Vás požiadať, aby ste v prípade poruchy osvetlenia, túto poruchu nahlásili na obecný úrad. Na každom stĺpe je biela nálepka s identifikačným číslom, ktoré je potrebné nahlásiť. Pri modernizácií trate ŽSR došlo k posunutiu nástupišťa, čo so sebou prinieslo aj skutočnosť, že bolo posunuté aj osvetlenie tohto nástupišťa. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce.
 3. Vianočné osvetlenie – Tak ako v roku 2015, 2016 aj v roku 2017 bolo zakúpené vianočné osvetlenie, ktoré je postupne v etapách inštalované do obce. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, nie je možné osvetliť obec ako celok. V roku 2015 bolo zakúpené osvetlenie na Kaplnku a Vianočný stromček. V roku 2016 bolo inštalované na námestie a cestu pri obecnom úrade. V tomto roku boli vyzdobené ulice pri radovke a pri bytovkách. V roku 2018 bude vianočné osvetlenie doplnené na Zádvorie a zostávajúce dve ulice. V roku 2019 je na rade Váhostav a stĺpy popri ceste III. triedy.  Chcem požiadať občanov, ktorí žijú v častiach bez vianočného osvetlenia o trpezlivosť….myslím, že ešte jeden rok čakania nie je tak dlhá doba oproti desaťročiam, kedy vianočné osvetlenie bolo riešené iba v malej časti obce.
 4. Modernizácia ŽSR – Tento nekonečný príbeh stále nekončí a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámi. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú kde zhotoviteľ sa vyhovára na ŽSR a ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, ktorých výsledkom je, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu (aspoň dúfam) a vzhľadom na to, že mojou povinnosťou je starať sa aj o občanov,  intenzívne bojujem aj za ich práva…bohužiaľ, zatiaľ som počul iba sľuby, bez toho aby zhotoviteľ a ŽSR reálne s poškodenými občanmi komunikovali. Na obec je vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou.  Jedná sa podchod a lávku pre peších pri priehrade. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR momentálne pripravuje právnu analýzu, ktorej výsledkom by malo byť stanovisko, ktoré bude hovoriť o povinnosti obce tento majetok prevziať. Obec si následne nechá vypracovať svoju právnu analýzu a v prípade, že obec neprevzatím majetku neporuší zákon, bude postupovať v súlade s týmto stanoviskom.

Napriek problémom, ktoré sprevádzajú rozvoj našej obce verím, že nastúpený investičný trend obce sa nám spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch.

Ing: Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIA – Sú investičné akcie obce Horný Hričov financované na úver?

V obci od začiatku roka prebehlo a stále prebieha niekoľko investičných akcií. Začiatkom roka to bola vnútorná rekonštrukcia Zetky a výstavba Workoutového cvičiska, v súčasnej dobe prebieha výmena verejného osvetlenia a rekonštrukcia miestnych komunikácií. Súbežne prebiehali menšie investičné akcie.

Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu som sa stretol s obavami občanov, ktorí si myslia, že uvedené investície sú financované z úverových zdrojov. Odpoveďou je – Investičné akcie nie sú financované z úverov.

Všetky investičné akcie sa vykonávajú z ušetrených finančných zdrojov obce, ktoré obec od roku 2014 získala každoročným prebytkom rozpočtu. Okrem toho obec každoročne znižuje svoj dlh, ktorý nám zostal z minulosti a to o 20 000,- € ročne. Pri nástupe do funkcie v decembri 2014 bol dlh cca 120 000,- €,  ku koncu tohto roka bude cca 60 000,- €, na konci roka 2018 by mal byť vo výške 40 000,- €. Obec za posledných 15 rokov nebola v lepšej finančnej kondícií a verím, že v tomto trende budeme naďalej pokračovať.

Dušan Ďuríček, starosta

INFORMÁCIE pre občanov – Stav investičných akcií v obci a problémy, ktoré vznikli pri ich realizácií

 1. Rekonštrukcia ciest.

Vzhľadom na problémy súvisiace s realizáciou ciest som poslal mail s nasledujúcim textom do EUROVIE:

Obec Horný Hričov zastúpená starostom obce žiada zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, a.s. o zapísanie nasledovných požiadaviek do stavebného denníka a odstránenie zistených vád a poškodení:

 • Dňa 3.10.2017 došlo pri bagrovaní cesty č. 4 k poškodeniu súkromného majetku a to plota p. Suchomela, kde došlo ku zlomeniu základového múru, odtrhnutie časti bráni a odtrhnutie vystužovacej trubky. Žiadame okamžitú opravu plota.
 • Na ceste č. 4 boli poškodené dva vodárenské ventily, ktoré boli ohnuté, v súčasnej dobe sú čiastočne zahrnuté a hrozí ich úplne prekrytie navážanou zeminou. Žiadame zabezpečiť aby ventily boli plne funkčné.
 • Na ceste č. 5 v oblúku pri detskom ihrisku bola odfrézovanou asfaltovou vrstvou zanesená vpusť, ktorá je z uvedeného dôvodu nefunkčná a stojí tam voda. Žiadame vpusť vyčistiť.
 • Na ceste č. 3 pri vchode do bytovky č. 258 bola amatérsky vyrobená vpusť. Dnes na stretnutí sme sa dohodli, že táto amatérsky vyrobená vpusť bude nahradená klasickou vpusťou s vyústením do šachty umiestnenej na pozemku bytovky č. 258. Pri kontrole som zistil, že pôvodná vpusť bola odstránená, bola navezená a uvalcovaná frakcia, bez vpuste. Žiadame vpusť dorobiť (práce naviac).
 • Žiadame aby boli obslužné komunikácie počas prác riadne čistené od nánosov z ťažkých mechanizmov.
 • Žiadame aby úseky nevhodné na pohyb áut boli riadne vyznačené dopravným značením. Jedná sa hlavne o komunikáciu č. 4.
 • Žiadame aby zhotoviteľ nezasahoval a nevstupoval do súkromného majetku občanov obce a na skladovanie strojov a materiálov využíval výhradne pozemky obce Horný Hričov (vždy vieme odkonzultovať čo je majetok obce).
 • Žiadame aby zhotoviteľ pri realizácií prác používal mechanizmy a technológie, ktoré nebudú spôsobovať poškodenia súkromného ale i obecného majetku.

Myslím, že obe strany majú záujem o korektnú spoluprácu, preto dúfam, že sa budeme vyvarovať činnostiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledok zazmluvnených prác a vzájomnej spolupráce.

Výsledkom mailu je, že v stredu prebehla obhliadka stavby za účasti staveného dozora, mňa a hlavného kontrolóra (po ukončení diela HK urobí kompletnú kontrolu dokladov). Na ceste pri R. Suchomelovi sa urobila dynamická skúška podložia, ktoré tam bolo navezené. Skúška dopadla zle….takže všetok materiál, ktorý bol navezený bude opakovane vybagrovaný a navezie sa iná štruktúra.

Zhotoviteľa som požiadal o výmenu partie, ktorá vykonáva prácu. Oznámil mi, že partia bude buď vymenená alebo doplnená a posilnená, tak aby práce postupovali rýchlejšie a hlavne kvalitnejšie.

 1. Výmena verejného osvetlenia

Vo veľkej časti obce už došlo k výmene osvetlenia. Nie je urobený cintorín, kostol a 4 lampy oproti bytovkám (tú sa čaká na svietidlá, ktoré budú osadené). Práce nepokračujú lebo sa pokazila plošina a čaká sa na jej opravu. Práce opäť začnú tento týždeň v utorok alebo stredu.

 1. Práce ŽSR

V stredu 04.10.2017 mi boli predložené projekty, ktoré boli dopracované podľa pripomienok obce. Nie je to úplne 100%  naplnenie požiadaviek….ale uvidíme. Na nadjazde pribudnú zvodidlá ale aj zábradlie. Budú vybudované trativodné koše. Žľab pri p. Galčekovej sa musí ešte doriešiť, takže uvidíme ako to dopadne. Cesta z podchodu ku kostolu bude opravená kompletne, je riešené aj odvodnenie. Podľa výkresu prerobia kompletne aj chodník, ktorý bude mať iný sklon a rozstupy schodov. Manín sa bude rozširovať a oprava komunikácie začne cca od konca plota Hložných. Padajúci makadam z protihlukových stien bude ukotvený gabionovým plotom. Práce by mali začať od 15.10.2017 a ukončené by mali byť do 15.11.2017…..Ďalej som požiadal ŽSR o stíšenie reproduktorov, polepenie skiel na podchode, tak aby ich vtáci videli.

 1. Kostol

V utorok 03.10.2017 prišla podpísaná Zmluva od zhotoviteľa stavby. Teraz čaká na môj podpis.  Dúfam, že rekonštrukcia kostola bude prebiehať lepšie ako asfaltovanie ciest. Práce by mali začať na jar 2018.

V pondelok 02.10.2017 bol odmontovaný zvon, ktorý odviezla firma Ivák. Bude reparovaný a následne znovu zavesený aj s novým motorom, el.ovladaním, zavesením. Predpokladám, že do konca októbra by mohol byť plne funkčný a začne zvoniť.

Dušan Ďuríček, starosta

Investície Horný Hričov – čo sa urobilo, čo sa robí, čo sa bude robiť

Vážení spoluobčania,

Rok 2017 nadviazal na úspešný rok 2016, v ktorom obec urobila investície za cca 198 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli investované do rozvoja a opráv infraštruktúry a majetku obce.

Rok 2017 bude v mnohých ohľadoch výnimočný, pretože sú pripravené a postupne realizované investície v celkovej hodnote:

Rekonštrukcia Zetky………………………………..cca  13 000,- €

Workoutové ihrisko…………………………………cca  23 000,- €

Obnova ciest…………………………………………..cca 127 000,- €

Kompletná rekonštrukcia Dom smútku…….cca 165 000,- €

Obnova verejného osvetlenia……………………cca   15 000,- €/ rok (10 rokov = 150 000,- €)

Výmena radiátorov v obecnej bytovke……….cca     5 000,- €

……plus ďalšie investície do obnovy majetku a zariadenia.

Celková suma do obnovy a rozvoja bude cca 350 000,- €.

Uvedené investície bude obec realizovať z peňazí, ktoré za posledné  roky ušetrila, to znamená, že nebudeme obec úverovo zaťažovať. Práve naopak. Napriek mohutným investíciam sa darí každoročne znižovať dlh obce o cca 20 000,- €.

O realizovaných ale aj pripravovaných projektoch sa dočítate na priloženom odkaze:

♠  Projekty obce Horný Hričov

Dušan Ďuríček, starosta

Obnova Kaplnky Horný Hričov – informácia

Vážení spoluobčania.

Rád by som Vás informoval o stretnutí  s pracovníkmi Okresného pamiatkového úradu, ktoré sa konalo minulý týždeň a jeho cieľom bolo vykonať obhliadku kaplnky a stanoviť postup pri jej obnove.

Kaplnka a ani zvonica nie sú vedené v zoznamoch kultúrnych pamiatok Slovenska, to ale neznamená, že sa k ním tak nebudeme správať.

Výsledkom obhliadky boli následujúce konštatovania a odporúčania:

 • Výmena okien by bola znehodnotením objektu kaplnky. Okná sú veľmi staré a treba ich zachovať aj s pôvodným sklom, ktoré bolo liate (vidieť v ňom bublinky a povrch nie je úplné rovný). Z okien treba odstrániť farbu, vybrať sklá (potom ich tam vrátiť), tie ktoré sú poškodené je potrebné vymeniť za nové. To platí aj o vitrážach. Rámy prebrúsiť, vytmeliť a napustiť hnedou farbou, ktorá bola pôvodná a podľa všetkého bola v odtieni akú má oltár.
 • Vstupné dvere, platí to isté ako u okien, sú veľmi cenne a treba ich obnoviť rovnakým spôsobom ako okná.
 • Zasklenie dvoch klenieb bolo robené dodatočne. Buď zostanú zachované ale s odstránením predeľovacích priečok, alebo sa môžu odstrániť úplne. Nemajú historickú hodnotu.
 • Vnútorné nátery boli v spodnej časti robené nepriedušnou farbou, ktorá urýchlila zvlhnutie stien. Túto farbu treba odstrániť, ošetriť steny špeciálnou omietkou a namaľovať priedušnou farbou. Nástenné maľby je potrebné odborne ošetriť.
 • Vonkajšia fasáda, je potrebné obnoviť sokle okolo pilierov a okien, opraviť omietku spôsobom, ktorý zachová rázovitosť kaplnky.
 • Zvon by mal byť obnovený v jeho mechanickej podobe, ktorá je autentická. Zmenou na elektronický zvon by došlo znehodnoteniu historického významu kaplnky.

V ďalšom kroku obec oficiálne požiada o metodické usmernenie, ktoré by malo pomôcť opraviť kaplnku tak, aby sa neznehodnotila.

K jej oprave obec pristúpi až vtedy, keď bude mať k dispozícií všetky relevantné podklady potrebné pre správne rozhodnutia.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Osádzanie nového Vianočného osvetlenia

Vážení spoluobčania,

chcel by som Vás informovať, že od 21.11.2016 začala obec osádzať nové Vianočné osvetlenie na stĺpy verejného osvetlia umiestnené na námestí a ulici pri obecnom úrade. Osvetlenie bolo zakúpené v počte 16 ks a jeho cena je         2 670,- €.

Jedná sa o druhú etapu modernizácie Vianočného osvetlenia. Prvá etapa bola realizovaná v roku 2015, kedy bolo zakúpené osvetlenie na kaplnku a Vianočný stromček.

Dúfam, že nové osvetlenie pomôže vytvoriť príjemnú Vianočnú atmosféru pre nás všetkých.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content