Rímsko-katolícka ľudová škola

Myšlienka vystavať pre učeniachtivé dietky vlastnú školu skrsla medzi ľuďmi v Hornom Hričove približne v polovici 19. storočia. Ibaže nesmierna chudoba obyvateľstva, v spojení s nedostatkom obecných peňazí, čas jej naplnenia neustále odsúvali, a tak školská budova uzrela svetlo sveta napokon až v roku 1873. Okrem jednej učebne s rozmermi 10 x 5 m a dvoch vedľajších miestností určených na bývanie učiteľa, k nej patrili ešte chlievik pre prasiatko alebo hydinu, malá záhradka a kôlňa na drevo. Ako zaujímavosť z tohto obdobia vyznieva tiež fakt, že v tom čase musel každý žiak pred vyučovaním priniesť do školy jedno drevené polienko na kúrenie.

Túto povinnosť zrušili v Hornom Hričove až po skončení 1. svetovej vojny. Nespútané prírodné živly, tak často nivočiace dedinu, neraz ohrozovali i budovu školy, pričom hlavne záplavy a požiare boli veľkou hrozbou. Skazonosný oheň v roku 1904, kedy vyhorela skoro celá západná časť starej dediny, školu ako jednu z mála murovaných stavieb v obci ešte ušetril. Avšak v máji 1920, keď ohnivý živel pustošil opäť, už to šťastie nemala a podľahla ničivým plameňom temer do tla, len obhorené múry z nej zostali.

Ťažký úder osudu ale zmobilizoval obecnú pospolitosť do tej miery, že napriek pretrvávajúcej biede obnovená budova školy v priebehu jedného roka opäť vstala z popola. Od toho času už zodpovedné orgány k údržbe, či výraznejšej obnove učebných priestorov, nepristupovali s takou pozornosťou, akú by si táto vzdelávacia inštitúcia zaslúžila. Poslednú ranu školskej výučbe, v tejto azda najstaršej kamennej budove v obci, uštedrilo v októbri 1970 presunutie vzdelávacieho procesu do novopostavenej málotriednej školy.

Úplnému schátraniu starej školskej budovy tak zabránil iba akútny nedostatok priestorov v obecnom vlastníctve. Niekdajší byt učiteľa a priestory školskej učebne preto ešte krátku dobu slúžili ako kultúrno-spoločenské centrum, obecné kino, či ľudová knižnica, aby ich v roku 2003 obecné predstavenstvo uvoľnilo k využitiu pre pobočku Slovenskej pošty a súkromnej predajne potravín. Nakoľko však stará škola je svojim minulostných duchom bytostne predurčená k prezentácii obecnej histórie, pozvoľne mení svoj charakter práve týmto smerom.

V školskej triede bola inštalovaná v roku 2010 „Izba hornohričovských tradícií“ spojená s expozíciou starých telefónov, ktorú neskôr v roku 2012 nahradila „Sieň slávy hornohričovského futbalu“ a dnes táto učebňa sa už krok za krokom premieňa na múzeum obecnej histórie.

Obecná zvonica

Čas zrodu poplachovej zvoničky v Hornom Hričove je dnes ťažko presne definovať, nakoľko žiadne listinné dôkazy sa nezachovali resp. doposiaľ neboli objavené. Dobu jej výstavby nevymedzuje ani prvé mapové zakreslenie, uvedené na katastrálnej mape z roku 1926, keďže dokument o rekvirácii obecných zvonov predznačuje, že hornohričovská zvonica existovala už v roku 1915. Spomienky pamätníkov v obecnej kronike však vypovedajú, že miestne spoločenstvo ju mohlo postaviť dokonca ešte pred rokom 1899, teda skôr ako miestnu kaplnku „Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“.

Z toho by sa dalo predpokladať, že v dávnejšom veku zrejme jestvovala v obci drevená poplachová zvonica, slúžiaca k varovaniu obyvateľstva pred ničivým požiarom alebo inou hroziacou pohromou. Túto indíciu podporuje i skutočnosť, že v roku 1751 vydala cisárovná Mária Terézia súbor protipožiarnych opatrení tzv. ohňový patent, ktorého súčasťou bolo aj nariadenie zriadiť poplachovú zvonicu v každej dedine rakúsko-uhorskej monarchie. Svedectvu o skoršej histórii tejto zvoničky napovedá aj železný dvojitý kríž umiestnený na vrchole strechy. Samotný kamenný objekt zvonice novorománskeho slohu bol vybudovaný pravdepodobne až v neskoršom období, snáď na začiatku minulého storočia.

Terajší zvon z dielne bratov Fischerov z Trnavy, ktorému dominuje nápis „ZNOVOLIATI ZVON Z OBETI H.HRIČOVCOV NA PAMIATKU OHŇA V ROKU 1920, 3ho MÁJA.“ má už viac ako sto rokov. Nový zovňajšok dostala obecná zvonica v roku 2007 počas obnovy centrálnej časti dediny, keď predtým v roku 2005 pribudol na jej priečelí taktiež štátny znak Slovenskej republiky. Pôvodne poplachová zvonička sa tak stala jednou z dominánt architektonickej osi obce dotvárajúc jej charakter.

Poplachový zvon však už dávno zmĺkol a čaká spolu s historickým objektom hornohričovskej zvoničky ako súčasná generácia obecnej pospolitosti naloží s dedičstvom svojich predkov.

POĎAKOVANIE HASIČOM DHZ HORNÝ HRIČOV

Dobrý deň vážení spoluobčania,

Včera v sobotu 1.októbra, v popoludňajších hodinách došlo v našej obci k mimoriadnej udalosti, ktorou bol požiar strechy rodinného domu.

Vďaka rýchlemu a obetavému zásahu dobrovoľného hasičského zboru obce Horný Hričov, ktorý bol na mieste požiaru do 3 minút od nahlásenia, sa požiar podarilo uhasiť v zárodku a tak zabrániť rozsiahlym škodám, ktoré by tento požiar spôsobil. Pri príchode profesionálnych hasičov boli plamene už pod kontrolou.

Vážení spoluobčania,

V mene obce Horný Hričov sa chcem srdečne poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas v prospech ochrany nášho majetku a zdravia. Obzvlášť sa chcem poďakovať hasičom, ktorí včera vykonávali úspešný zásah. Sú to pán Peter Trajčík, pán Rasťo Valko, pán Michal Panák, pán Ľuboš Pelikán, pán Stanislav Skupeň, poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a ja som ich nemenoval.

Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME.

Uvedenie do prevádzky novej kotolne na vykurovanie ZŠ a MŠ Horný Hričov + obecnej bytovky.

Vážení spoluobčania,

v mesiacoch jún – august 2016 prebehla kompletná rekonštrukcia kotolne, ktorá vykuruje ZŠ a MŠ Horný Hričov a zároveň vykuruje aj obecnú bytovku.

Stará technológia, ktorej vek bol cca 23 rokov mala svoju fyzickú aj morálnu životnosť za sebou a preto bola nahradená novou technológiu. Cena rekonštrukcie je 36 000,- €.

Vzhľadom na nízke teploty, bola minulom týždni  kotolňa uvedená do prevádzky. Dúfame, že obci prinesie úsporu nákladov na energie a bezproblémové prevádzkovanie.

Ako vyzerá časť technológie si môžete pozrieť na: ♣    Projekty – kotolňa

 

Takmer dvojročný boj za záchranu našej obce začína prinášať výsledky

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov. S radosťou (aj keď veľmi opatrnou) Vás chcem informovať, že odvolanie proti Rozhodnutiu o stavebnej uzávere, ktorá sa týka miestnej časti Váhostav a ktoré podal p. Rudolf Vrábel,  bolo v plnom rozsahu zamietnuté.

Čo  z toho vyplýva pre obec a občanov?

V prvom rade sa zavŕšila takmer ročná práca na vydaní Stavebnej uzávery, ktorá nám umožní ochrániť celé územie miestnej časti Váhostav pred výstavbou, ktorá by bola zničujúca pre obec a jej občanov. Umožní nám v pokoji pripraviť zmenu územného plánu č. 4, ktorá bude jasne definovať čo môže a čo nemôže byť postavené v riešenom území. Umožní nám navrátiť územiu, v ktorom žije 18 rodín v bytovom dome a tri rodiny v radovom dome,  štatút obytnej zóny, kde títo naši spoluobčania nebudú zo strany podnikateľských subjektov prehliadaní a každý, kto bude chcieť realizovať svoje podnikateľské zámery, bude ich musieť prispôsobiť faktu, že susedí s obytnou zónou.

Stavebná uzávera je aj jasným posolstvom všetkým podnikateľom, ktorí si myslia, že územie Horného Hričova je priestor, na ktorom si môžu robiť čo sa im zachce……nie nemôžete!!! Nemôžete si v katastri našej obci beztresne postaviť Tepelnú elektráreň na spaľovanie odpadu, nemôžete si beztrestne postaviť taviace pece na hliník, nemôžete  beztrestne ohrozovať životy a životné prostredie občanov Horného Hričova!!!

Vážení spoluobčania, verím, že spoločnými silami vrátime našej obci aspoň časť z jej čara, ktoré stratila nekontrolovateľným rozvojom priemyslu….stavebná uzávera je jedným z nástrojov, ktorý nám v tom pomôže.

Dušan Ďuríček, starosta

Celé rozhodnutie si môžete prečítať na tomto odkaze:

♣    Rozhodnutie o zamietnutí odvolania

 

Informácia o dôvodoch nekonania sa akcie Borovička cup 2016

Informácia o dôvodoch nekonania sa akcie Borovička cup 2016

Vzhľadom na dezinformácie, ktoré sa šíria o dôvodoch prečo sa nekonala Borovička cup 2016 by som rád zhrnul skutočné dôvody:

  1. Borovička cup 2016 nebola zrušená, len sa nenašla partia zapálených ľudí, ktorí by ju personálne zastrešili a zorganizovali.
  2. Partiu ľudí, ktorí organizovali ročník 2015 tvorili nadšenci, ktorí sa dlhodobo podieľali na predchádzajúcich ročníkoch a dosiahli vek, kedy už nie sú ochotní vynakladať veľké úsilie potrebné na realizáciu podujatia (nová generácia, ktorá by prevzala organizáciu nevyrástla). Ročník 2015 sa uskutočnil vďaka veľkej obetavosti Petra Bistiaka a partie okolo neho, ktorý kompletne organizačne zastrešil celú akciu. Ani on sa nevyhol problémom s počtom ľudí ochotných pomôcť a preto ročník 2015 bol pre organizátorov veľmi náročný. Po skončení Borovičky 2015 bol vyslovený názor, že to bola posledná Borovička na ktorej sa organizačne podieľali.
  3. Už pred ročníkom 2015 bol na mňa vyvíjaný veľký tlak aby sa akcia nekonala. Tlak bol vyvíjaný jednak od občanov jednak od poslancov, kde si dovolím tvrdiť, že šiesti zo siedmych boli buď za zrušenie akcie v tomto formáte alebo za úplnú zmenu jej formátu.
  4. S Borovičkou bolo spojené aj vcelku netransparentné financovanie, kde sa ku mne dostávali informácie, že dochádza k okrádaniu obce a že na tejto akcii sa nabalí každý, okrem ľudí, ktorí sa na akcii najviac nadreli t.j. organizačný tím s pomocníkmi. Preto som sa snažil v roku 2015 stranstparentniť financovanie. Prvá informácia, ktorú som dostal bola, že ročník 2015 skončil v zisku. Po kontrole a prerátaní som prišiel na to, že ročník 2015 skončil v strate cca 1 800,- €, čo ma dosť nahnevalo a napísal som mail, ktorý bol dosť tvrdý a zasiahol ľudí, ktorých zasiahnuť nemal… myslím tým organizačný tím okolo Petra Bistiaka . Dnes by som situáciu riešil inak a celej partii som sa ospravedlnil…pretože chyba bola na OU a nie u nich.
  5. S ročníkom 2015 bola spojená aj návšteva policajného riaditeľa so zástupcom, ktorí prišli na OU v pondelok po  Borovičke a veľmi dôrazným spôsobom mi dali najavo, že je neakceptovateľné, aby jedna obecná akcia blokovala 5 policajných hliadok od 4.00 do 7.00. Počas tejto doby polícia riešila opakované bitky a ničenie majetku občanov a obce (počas akcie bol poškodený nedávno opravený plot v areáli, poohýbané stĺpy, otrhané vlajky….).
  6. Vyhodnotenie ročníka 2015 bolo aj predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci zhodne skonštatovali, že ak sa toto podujatie má konať, musí sa zmeniť jeho formát, nemôže sa volať Borovička cup (túto požiadavku vzniesla Polícia, pretože názov evokuje v ľuďoch, že sa majú prísť opiť) a samozrejme treba nájsť ochotných dobrovoľníkov, ktorí akciu zastrešia. Zmena formátu sa mala týkať toho, aby sa akcia vrátila k pôvodného zámeru t.j. vytvoriť kultúrno spoločenskú akciu, na ktorej sa počas celého dňa zabavia deti, rodičia, mladí aj starší, stretnú sa rodiny, občerstvenie zabezpečia domáci podnikatelia……..súčasný formát fungoval tak, že počas dňa bolo na akcii okolo 200 – 300 ľudí a od 20.00 – 23.00 prišlo 3 000 ľudí, mnohí už pod vplyvom alkoholu a iných látok, ktorí sa prišli do našej obce doraziť  (o 22.00 keď som šiel so svojím synom  k zapáleniu vatry, na zemi ležala partia na mol opitých mládencov, z ktorých jeden akurát vyprázdňoval obsah svojho žalúdka….našťastie som ho zbadal a včas uskočil)
  7. ZÁVEROM….ja osobne a myslím, že aj všetci poslanci, privítam každú aktivitu, ktorá prinesie kultúrne a športové akcie do obce. Obec takéto akcie vie a chce podporiť. Ak niekto príde, že v roku 2017 chce robiť Borovičku 2017 má dvere otvorené (len sa akcia nemôže volať Borovička cup ale napríklad Grič cup a musí dôjsť k zmene jej formátu….možno ani nie príliš radikálnej)….a opakujem Borovička cup 2016 nebol zrušený ale nenašli sa ľudia, ktorí by ho chceli organizovať.

PS: Základnou úlohou orgánov obce je zabezpečiť rozvoj obce a jej každodenné fungovanie, t.j. oprava ciest a prevádzka miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, verejný rozhlas, údržba a výsadba zelene, odvoz a regulácia odpadu, prísun pitnej vody k občanom, zabezpečiť finančné zdravie obce….a v našom prípade aj boj za reguláciu nekontrolovateľného rastu priemyslu v našej obci, boj proti tepelnej elektrárni (spaľovni)…ktorý ešte nie je vôbec vyhraný, boj s firmami, ktoré spracovávajú kovový odpad, boj s narastajúcou nákladnou dopravou….a pod…..a samozrejme podporovať aktivity občanov obce pri organizácií športových a kultúrnych podujatí.

Keď nám tu vyrastie spaľovňa a pohltí nás priemysel….nebudú kultúrne podujatia, nebude šport, nebudú ľudia, nebude Horný Hričov….všetko je o prioritách….najskôr zachráňme svoju obec a potom môžeme svoju energiu presmerovať na „chlieb a hry“.

Ďakujem

                                                                                                                             Dušan Ďuríček

                                                                                                              Starosta a občan obce Horný Hričov

Skip to content