Kniha o histórií obce Horný Hričov + predmety do múzea Horný Hričov

Vážení spoluobčania,

rád by som Vás informoval o prebiehajúcej príprave knihy zameranej na históriu obce Horný Hričov, ktorá bude vychádzať z dostupných informácií ale aj zo spomienok žijúcich občanov obce.

Zároveň chce obec Horný Hričov vybudovať múzeum, ktoré bude mapovať históriu obce, život jej občanov a preto sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri získavaní starých fotografií, preukazov, vysvedčení, plagátov, povolení, či iných dokumentov a vecí, ktoré by mohli súvisieť s históriou obce a jej občanov. Všetky predmety, ktoré poskytnete zdokumentujeme, nafotíme a vrátime majiteľom. V prípade, že sa rozhodnete tieto predmety obci darovať, tieto budú uskladnené a po zriadení múzea vystavené aj s popisom o aký predmet sa jedná a kto ho daroval alebo zapožičal do múzea.

V prípade, že budete mať pochybnosti o tom, či vami nájdené veci sú zaujímavé z pohľadu histórie obce, doneste ich na obecný úrad, kde ich odborníci posúdia. Vítané sú aj rodinné fotografie a dokumenty, ktoré často dokážu poodhaliť život a osobnosti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňovali život v našej obce.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ústretovosť.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Obnova Kaplnky Horný Hričov – informácia

Vážení spoluobčania.

Rád by som Vás informoval o stretnutí  s pracovníkmi Okresného pamiatkového úradu, ktoré sa konalo minulý týždeň a jeho cieľom bolo vykonať obhliadku kaplnky a stanoviť postup pri jej obnove.

Kaplnka a ani zvonica nie sú vedené v zoznamoch kultúrnych pamiatok Slovenska, to ale neznamená, že sa k ním tak nebudeme správať.

Výsledkom obhliadky boli následujúce konštatovania a odporúčania:

  • Výmena okien by bola znehodnotením objektu kaplnky. Okná sú veľmi staré a treba ich zachovať aj s pôvodným sklom, ktoré bolo liate (vidieť v ňom bublinky a povrch nie je úplné rovný). Z okien treba odstrániť farbu, vybrať sklá (potom ich tam vrátiť), tie ktoré sú poškodené je potrebné vymeniť za nové. To platí aj o vitrážach. Rámy prebrúsiť, vytmeliť a napustiť hnedou farbou, ktorá bola pôvodná a podľa všetkého bola v odtieni akú má oltár.
  • Vstupné dvere, platí to isté ako u okien, sú veľmi cenne a treba ich obnoviť rovnakým spôsobom ako okná.
  • Zasklenie dvoch klenieb bolo robené dodatočne. Buď zostanú zachované ale s odstránením predeľovacích priečok, alebo sa môžu odstrániť úplne. Nemajú historickú hodnotu.
  • Vnútorné nátery boli v spodnej časti robené nepriedušnou farbou, ktorá urýchlila zvlhnutie stien. Túto farbu treba odstrániť, ošetriť steny špeciálnou omietkou a namaľovať priedušnou farbou. Nástenné maľby je potrebné odborne ošetriť.
  • Vonkajšia fasáda, je potrebné obnoviť sokle okolo pilierov a okien, opraviť omietku spôsobom, ktorý zachová rázovitosť kaplnky.
  • Zvon by mal byť obnovený v jeho mechanickej podobe, ktorá je autentická. Zmenou na elektronický zvon by došlo znehodnoteniu historického významu kaplnky.

V ďalšom kroku obec oficiálne požiada o metodické usmernenie, ktoré by malo pomôcť opraviť kaplnku tak, aby sa neznehodnotila.

K jej oprave obec pristúpi až vtedy, keď bude mať k dispozícií všetky relevantné podklady potrebné pre správne rozhodnutia.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content