Stanovy Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov 

                         I. Úvodné ustanovenia 

 1. Tieto stanovy sú základným právnym predpisom Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, upravujúce interné pomery spoluvlastníkov v rámci Lesného a     pozemkového spoločenstva (ďalej len LaPS), spôsob zastupovania menom spoločenstva  navonok. Sú vypracované v súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zmluvou o založení     spoločenstva.
 2. Za dodržiavanie stanov v každej oblasti konania LaPS zodpovedá predseda LaPS a výbor LaPS.
 3. II.Názov, sídlo a charakter pozemkového spoločenstva
 1. Zákon NR SR zo dňa 27. 06. 1995 č. 18l/95 Z.Z. stanovil všetkým obhospodarovateľom Lesného a pasienkového fondu, používať povinné označovanie “Pozemkové spoločenstvo”. Na tomto základe VZ, konané dňa 15. 04. 2007 v Hornom Hričove  schválilo názov spoločenstva správnou subjektivitou: Lesné a pozemkové spoločenstvo Urbárnici obce Horný Hričov  skratke LaPS Urbarníci obce Horný Hričov
 2. Sídlom spoločenstva je: Horný Hričov č. 84
 3. LaPS je založené na podielovom spoluvlastníctve a nedeliteľnom užívaní spoločných nehnuteľnosti.
 4. Spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých urbárnikov za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí, vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch a na poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkoch.
 5. Základom majetku spoločenstva je spoločný majetok členov bývalých urbárnikov,  ktorý je rozhodujúcou súčasťou súhrnu majetkových hodnôt, určených na plnenie úloh spoločenstva pri užívaní a hospodárení na spoločných nehnuteľnostiach. Spoločenstvo hospodári najmä s finančnými prostriedkami získanými z predaja drevnej hmoty, predaja štrku, z nájmu pozemkov, popr. z verejných zdrojov.
 1. Majetok spoločenstva tvoria lesné pozemky, trvalé trávne porasty, ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria a orná pôda v katastrálnom území obce Horný Hričov a Kotešová. Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec,  pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak  zákon neustanovuje inak, ktorá je  zapísaná na  listoch vlastníctva.

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  identifikovaných  spoluvlastníkov                     :  3387

Počet podielov  spoločnej nehnuteľnosti  s ktorými nakladá  SPF podľa § 10 ods. 1 a 2    : 197

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti  ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 ods. 6 : 0

Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti                                                                                 : 3584

 

                           III. Predmet činnosti

 1. LaPS vykonáva pestovateľsko-výrobnú prvovýrobu v lese a na poľnohospodárskej pôde v rámci starostlivosti o lesný a poľnohospodársky pôdny fond, jeho skvalitňovanie, zveľaďovanie.
 2. Prostredníctvom výboru, po schválení na najbližšom zasadnutí VZ má LaPS možnosť nadobúdať lesný a poľnohospodársky majetok kúpou od právnických a fyzických osôb za výhodné ceny, najmä ak sa jedná o pozemky susediace s majetkom LaPS.
 3.         IV.Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti spoluvlastníkov
 1. Podielové spoluvlastníctvo k tomuto majetku je rozdelené na 3584 podielov / zlomkov/ vypočítaných  podľa spoločného výmerového menovateľa, je nedeliteľné , nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov. Právne vzťahy ohľadne podielov menších ako 2 000 m², ktoré vznikli pred združením sa do pozemkového spoločenstva, nie sú limitom mininálnej výmery, z hľadiska zachovania členstva v  spoločenstve, dotknuté.
 2.  Pri prevode spoluvlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti majú členovia spoločenstva, okrem prevodu na blízke osoby ( § 116, 117 Obč.zák.). predkupné právo (§ 140 Obč. zák.). Je vecou predávajúceho spoločníka s ktorým spoločníkom (resp. s ktorými spoločníkmi ) sa  dohodne o odpredaji svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak by spoločník mal záujem previesť  svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, má predtým povinnosť ponúknuť svoj  spoluvlastnícky podiel písomne všetkým spoluvlastníkom príslušnej spoločnej nehnuteľnosti.
 3. Podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu u osôb uvedených v par. 6 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách ( osoby, ktoré neuplatnili svoje práva o obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov, osoby, ktoré svoje vlastnícke právo nepreukázali  a osoby, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe ) spravuje Slovenský pozemkový fond, ktorý ich prenajíma spoločenstvu na účely lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. Členmi  spoločenstva podľa sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona o pozemkových spoločenstvách , len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 4 písm. a), b), d), h) a i) uzavretej  zmluvy.
 4. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu  spoločnej nehnuteľnosti nesmie  vzniknúť spoluvlastnícky podiel  na spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera  menšia ako 2000 m2.
 5. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený  podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 6. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa odseku 4, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia. Ak nemožno preukázať veľkosť podielov vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v spoločenstve podľa § 2 ods. 1 písm. a), zákona považujú sa ich podiely za rovnaké.
 7. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,/ § 140 Občianskeho zákonníka/   ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
 8. Prevod  vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k  podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
 9. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a./ zákona NR SR č. 165/1995 Z.z  v znení neskorších predpisov /
 10. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z  predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá./ § 18 ods.5 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.[1]) Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
 11. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
 12. Na práva  a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú  ustanovenia Občianskeho zákonníka  § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak
 13. Účasť členov LaPS na hospodárskych právach, ako aj na pracovných povinnostiach sa riadi veľkosťou podielu. Väčšie povinnosti ako prislúchajú členovi podľa počtu podielov, môže prijať člen len dobrovoľne.
 14. Fond  spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti  vo vlastníctve štátu, nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri    nehnuteľností a ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa  čl. V. ods. 4 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1.  predkupné právo. Ak žiaden  z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti  neprejaví v určenej lehote  záujem o kúpu  podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok . Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti  podľa odsekov 1 a 2  vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.
 15. Práva spoluvlastníkov:
  • zúčastňovať sa na VZ, predkladať’ tam návrhy a pripomienky, hlasovať za, alebo proti prijatiu uznesenia
  • na VZ voliť a odvolávať funkcionárov orgánov LaPS, byť volený
  • podávať orgánom LaPS písomné sťažnosti, týkajúce sa činnosti spoločenstva, žiadať písomné vysvetlenie a nápravu
  • pri kúpe dreva pre vlastnú potrebu zaplatiť za 1 m3 cenu ako cudzí odberateľ, palivové drevo nakupovať prednostne za 1 m3 podľa aktuálneho cenníka vypracovaného výborom LAPS. V prípade nezáujmu o toto drevo, môže spoločenstvo odpredať inej organizácii.   Podmienky predaja: Nárok na palivové drevo pre členov LAPS bol stanovený maximom 6 m3  za tri roky / t.j. 2 m 3 za rok/. Podielnik, ktorý má záujem o kúpu palivového dreva podáva písomnú žiadosť hospodárovi spoločenstva. V žiadosti uvedie spôsob, akým chce palivové drevo zabezpečiť / samovýroba, kúpa z odvozového miesta atď/, žiadosť je potom následne prejednaná na najbližšom výbore LAPS a žiadateľ je oboznámený hospodárom spoločenstva , či jeho žiadosti výbor vyhovel.  Ak výbor vyhovel žiadosti hospodár spoločenstva určí miesto a spôsob chystania palivového dreva. Po ocenení dreva hospodárom a zaplatení   poštovou poukážkou alebo priamo na účet LAPS si odberateľ môže drevo odviezť z odvozového miesta. Ak má podielnik záujem o stavebnú guľatinu podielnik postupuje ako v prípade palivového dreva. Predaj stavebnej guľatiny je možný len v prípade ťažby v lesoch LAPS, cena sa určuje podľa aktuálnych trhových cien v danom období. Množstvo je limitované do 16 m3, pričom podielnik musí predložiť  stavebný plán a rozpis potrebnej guľatiny
 • obdržať schválený výnos na hospodárskom výsledku vyžiadať na nahliadnutie účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu
 1. Povinnosti spoluvlastníkov:
 • dodržiavať stanovy LaPS, plniť uznesenia VZ a orgánov LaPS
 • zúčastňovať sa rokovaní VZ
 • vyvíjať činnosť na dosiahnutie účelu LaPS a zdržať sa konania, ktoré takémuto účelu odporuje
 • pri poškodení majetku LaPS je člen povinný nahradiť škodu do výšky ceny s tým, že podľa závažnosti má výbor povinnosť podať oznámenie o trestnom čine a o protiprávnom konaní člena bude informovať  VZ
 • chrániť majetok spoločenstva a zúčastňovať sa na pracovných činnosti ach organizovaných LaPS
 1. Za záväzky voči tretím osobám zodpovedá spoločenstvo celým svojim majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov na spoločnej nehnuteľnosti a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku.
 1. V. Orgány spoločenstva, ich právomoc a spôsob zastupovania
 1. Orgány spoločenstva sú:
 2. Valné zhromaždenie
 3. Výbor
 4. Dozorná rada

 

 1. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov, ktorých profesionálna zdatnosť a občianska bezúhonnosť garantuje riadny výkon funkcie. Členom dozornej rady môže byť i nečlen LaPS.
 1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je web stránka obce a tabuľa spoločenstva- V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad : obvodný lesný úrad má povinnosti  výboru podľa odseku 1. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu , ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia. VZ prejednáva dosiahnuté výsledky v činnosti spoločenstva za minulý rok a výhľad na rok bežný. V súlade s funkčnými obdobiami riadiacich orgánov volí: výbor a dozornú radu. Rovnako v odôvodnených prípadoch odvoláva členov týchto orgánov. Uzneseniami poveruje výbor a dozornú radu určitými právomocami.    Rozhoduje o nakladaní s majetkom spoločenstva, vrátane penále a pokút v hodnote nad 5 000 Eur . Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zúčastnených členov. Náhradné VZ sa môže uskutočniť, ak nie je uznášaniaschopné riadne alebo mimoriadne VZ. Závery náhradného VZ majú rovnakú váhu a záväznosť’ pre členov LaPS, ako by boli prijaté na riadnom VZ. Mimoriadne VZ zvoláva predseda so súhlasom výboru LaPS vždy, ak je potrebné rozhodnúť v neodkladne dôležitej veci, alebo ak o to požiada dozorná rada.  Každé VZ vedie predseda LaPS, alebo ním poverený člen výboru. Na začiatku sa zvolia komisie: mandátová, návrhová a tiež overovateľ zápisnice. Komisie sa musia vždy skladať z nepárneho počtu členov.
 1. Mandátová komisia zisťuje prítomnosť členov a hostí, informuje členov o volebnej procedúre, o spôsobe volenia či hlasovania, sčítava výsledky hlasovania, oboznámi s nimi VZ. Návrhová komisia doplní návrh uznesenia VZ, pripravený výborom LaPS, predseda komisie jeho znenie prednesie zhromaždeniu, po doplnení a prípadnom upravení textu, návrhmi z pléna, schválenými VZ, nechá o uznesení ako celku hlasovať.
 2. Spôsob hlasovania: verejné – uplatňuje sa pri všetkých schvaľovaniach. Na prijatie uznesenia či rozhodnutí a VZ je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov. K navrhnutému programu VZ môže člen LaPS vystúpiť s návrhom na doplnenie programu. V rámci diskusie má diskutujúci člen možnosť diskutovať’ k jednotlivému problému najviac dva krát. Ak diskutujúci odbočí od témy, alebo sa hrubo vyjadruje a uráža niekoho, zoberie mu predseda slovo. Pri opakovanom rušení a po upozornení môže predsedajúci schôdzu prerušiť a rušiteľa z VZ vylúčiť. Zápisnicu z VZ podpisujú: predseda LaPS, zapisovateľ a overovateľ.
 3. Nadpolovičná väčšina všetkých hlasov sa vyžaduje pri schvaľovaní:
  • zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, jej zmenách a doplnkov.
  • rozhodnutí o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti či družstva
  • rozhodnutí o zániku spoločenstva jeho premenou alebo zrušením
  • schvaľovať ročnú účtovnú závierku, finančný plán a rozpočet
  • rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
  • vziať na vedomie lesný hospodársky plán (LHP)
  • schvaľovať výročnú správu výboru LaPS
  • schvaľovať rámcové zásady pre predaj dreva, pozemkov, pre zamestnávanie a odmeňovanie pracovníkova členov orgánov spoločenstva, ako aj pre výkon poľovného práva
  • schvaľovať zriadenie záložného práva a vecného bremena na spoločnej nehnuteľnosti
  • schvaľovať výšku odmien členom orgánov spoločenstva
 4. Do pôsobnosti VZ ďalej patrí:
 • schvaľovať stanovy a ich zmeny
 • voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva, včítane jednotlivých členov orgánov
 • rozhodovať o hospodárení spoločenstva a o nakladaní so spoločným majetkom
 • schvaľovať ročnú účtovnú závierku, finančný plán a rozpočet
 • schvaľovať výročnú správu výboru LaPS
 • schvaľovať výšku odmien členom orgánov spoločenstva
 1. Výbor je štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Pri právnych úkonoch vyžadujúcich si písomnú formu je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva, v prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu  zastupuje tajomník, prípadne ďalší člen výboru, zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev. Výbor zabezpečuje riadny chod spoločenstva pri najvyššej hospodárnosti v čase medzi zasadnutiami VZ. Zasadá najmenej raz za mesiac. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré neboli stanovami vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá VZ. Pri nakladaní s majetkom spoločenstva
  • do výšky 1000 EUR – vrátane penále a pokút rozhodujú dvaja členovia výboru ,
  • do výšky 5000 EUR – vrátane penále a pokút rozhoduje výbor LaPS uznesením, ktoré svojim podpisom potvrdia všetci prítomní členovia výboru.

Pri riešení prípadov neusmernených uzneseniami VZ, ak po zvážení výboru sa nejaví bezpodmienečným zvolať mimoriadne VZ, rozhodne o veci výbor. Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu DR. Členov výboru volí VZ verejným hlasovaním na obdobie 5 rokov z kandidátky navrhnutej funkčným výborom a doplnenej plénom VZ. Každý kandidát musí byť predstavený s doporučením na konkrétnu funkciu a musí vyjadriť súhlas s navrhovanou kandidatúrou. Výbor je 5 členný. Členmi výboru sú: predseda, tajomník, hospodár, pokladník a jeden člen. VZ zvolí dvoch náhradníkov výboru pre prípadnú kooptáciu v priebehu funkčného obdobia. Na prvom zasadaní výboru po voľbách, poverí predseda z členov výboru jedného funkciou zapisovateľa. Ak si člen výboru neplní povinnosti napriek upozorneniu, môže ho predseda so súhlasom výboru ako pasívneho z výboru vylúčiť a kooptovať náhradníka, ktorý bol zvolený na VZ. Tento postup na najbližšom zasadnutí VZ výbor predloží na schválenie s tým, aby do náhradnej funkcie bol potvrdený náhradník. Výbor rozhoduje o kandidátovi na Odborného lesného hospodára. Členovia výboru dostávajú za výkon svojej funkcie ročne  odmenu, ktorej výšku pre každý rok určí VZ.

Predseda spoločenstva organizuje a riadi rokovanie výboru, ako aj bežnú činnosť spoločenstva. Poveruje členov výboru operatívnymi úlohami a kontrolou všetkých činností v rámci spoločenstva. Preberá výsledky prác, kontroluje plnenie finančného plánu a plánu práce. Predsedu volí VZ verejným hlasovaním. O jeho zvolení sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Funkčné obdobie predsedu je 5 rokov, pričom môže vykonávať funkciu súvisle najviac tri funkčné obdobia. Návrh na kandidátov predkladá výbor, ďalších môže doplniť VZ. Kandidát sa musí predstaviť, musí s kandidatúrou súhlasiť, predniesť svoju predstavu o výkone funkcie a odpovedať na prípadné otázky účastníkov zhromaždenia. Pokiaľ nedosiahne ani jeden z kandidátov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpia do ďalšieho kola dvaja z kandidátov, ktorí dosiahli v prvom kole najvyšší počet hlasov. Pokiaľ by ani v tomto druhom kole nedosiahol jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, zvolený je ten z nich, ktorý obdržal vyšší počet hlasov. Za mimoriadnej situácie (úmrtie, odstúpenie, trvalá nespôsobilosť’ výkonu funkcie), v záujme zabezpečenia plynulého chodu života spoločenstva, poverí výbor jedného zo svojich členov dočasným vykonávaním funkcie predsedu. Pokiaľ by nebolo v lehote najbližších 6 mesiacov na programe riadne VZ, zvolá poverený predseda mimoriadne VZ, a to najneskôr do 60 dní odo dňa jeho poverenia funkciou, spoločne s dozornou radou. Na požiadanie členov spoločenstva majúcich min. 30 % hlasov, zvolá predseda mimoriadne VZ.

Tajomník je výkonným orgánom LaPS, poverený vedením písomnej agendy a archivovaním celej dokumentácie. Vedie evidenciu členov spoločenstva, ako aj záujemcov o kúpu stavebných či iných pozemkov, sprostredkúva styk s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami, v prípade neprítomnosti predsedu ho zastupuje v plnom rozsahu.

Hospodár je výkonným orgánom spoločenstva, členom výboru. Jeho náplňou práce je celá hospodárska činnosť počnúc prípravou LHP spolu s predsedom a odborným lesným hospodárom (OLH), cez priame riadenie pestovateľsko-výrobnej činnosti, kontrolu práce lesníka a pracovníkov, organizovanie obchodno-predajnej činnosti, investičnej aktivity a ostatných úloh podľa plánu. Hospodár je hmotne zodpovedný za zverený majetok LaPS.

Pokladník je členom výboru. Do jeho náplne práce spadá výkon účtovných operácií a platieb, vedenie inventáru a evidovanie majetku, je hmotne zodpovedný za zverené materiálne a finančné prostriedky. Organizačne je podriadený predsedovi.

Člen je výkonný orgán výboru, poverený ktoroukoľvek činnosťou v rámci práce výboru. Zabezpečuje najmä aktuálne práce, ktoré sa v riadiacej práci výboru vyskytnú a nespadajú do výhradnej činnosti iného člena výboru. Zodpovedá za svoju prácu výboru.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom LaPS. Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. DR zodpovedá za výkon svojej činnosti valnému zhromaždeniu. Rada je 3-členná, s funkčným obdobím 5 rokov. Členom DR môže byť aj  nečlen LaPS.  Členom DR nemôže byť člen výboru LaPS.  Kandidátku na členov DR navrhnutú výborom, doplní VZ. Voľba sa uskutočňuje verejným hlasovaním s obdobným postupom ako pri voľbe výboru. Zvolení členovia zvolia spomedzi seba predsedu DR. DR upozorňuje predsedu a výbor v priebehu roka na zistené nedostatky a požiada o ich odstránenie v primeranej lehote. Členovia dozornej rady dostávajú za výkon svojej funkcie ročne od menu, ktorej výšku pre každý rok určí VZ.

 1.        VI.Odborné hospodárenie v lesoch

Odborné hospodárenie v lesoch – podľa Zákona č. 326 /2005 Z.z  o lesoch v znení neskorších predpisov §47  Odborný lesný hospodár  / ďalej len OLH/  je fyzická  osoba , ktorá je odborne spôsobilá na výkon činností uvedených v § 48 , podmienkou na výkon týchto činností je zápis v registri odborných lesných hospodárov, ktorý vedie orgán štátnej správy lesného hospodárstva § 59, ods. 2, písm. k/.  Obhospodarovateľ lesa je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa stal obhospodarovateľom lesa uzavrieť zmluvný vzťah na výkon činnosti podľa § 48 s vybraným hospodárom a ohlásiť do 15 dní vznik tejto skutočnosti príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

            VII. Zrušenie spoločenstva 

K zrušeniu spoločenstva dochádza:

ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov spoločnej nehnuteľnosti stane jeden člen spoločenstva

 • premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť, alebo na družstvo
 • vyhlásením konkurzu
 • rozhodnutím zhromaždenia
 • rozhodnutím súdu o zrušení spoločenstva

 

                     VIII. Záver a prílohy

 1. Stanovy sú súčasťou Zmluvy o založení spoločenstva uzavretej dňa   03.04.2009
 2. Stanovy boli schválené na VZ LAPS konanom dňa   14.4. 2019
 3. Stanovy sú prístupné k nahliadnutiu každému členovi spoločenstva u predsedu LaPS. Na požiadanie člena spoločenstva predseda zabezpečí k odovzdaniu potrebný počet exemplárov týchto stanov.

[1]) § 18 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Skip to content