Stanovisko starostu obce  Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

 

V Hornom Hričove 12.10.2018

Dňa 11.10.2018 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zverejnili tlačovú správu, v ktorej uvádzajú čiastočne nepravdivé a neúplné informácie ohľadom uzatvorenia železničného podchodu a nadjazdu pre peších  v obci Horný Hričov. Tieto informácie negatívne vykresľujú  obec Horný Hričov ako  aj starostu obce.  Stojí za povšimnutie  , že ŽSR túto informáciu zverejnili v čase blížiacich sa komunálnych volieb a možno sa len domnievať, čo ŽSR k tomuto kroku viedlo práve v tomto období a čo tým sleduje.

ŽSR uvádzajú, že „patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť,  intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť.“ Neviem, s kým ŽSR „intenzívne“ rokovali, pretože so mnou ako starostom obce a ani poslancami obce to nebolo. Na úrovni  štatutára obce a námestníka ŽSR sa uskutočnilo iba jedno stretnutie dňa 23.08.2017. Toto stretnutie sa uskutočnilo preto, že som vzhľadom na nedorobené práce, odmietol podpísať predčasné užívanie podchodu ŽSR, ktorý následne vytopilo. O tejto udalosti média informovali širokú verejnosť. Jedno stretnutie na úrovni starostu a jedno stretnutie na úrovni obecného zastupiteľstva  z môjho pohľadu nie je „intenzívne  komunikovanie“.  Ako ďalší príklad „intenzívnej“ komunikácie môžem uviesť, že 20.06.2018 som zodpovedným zamestnancom ŽSR elektronicky poslal Žiadosť o odstránenie nedorobkov. Na túto žiadosť som dostal elektronickú odpoveď až dňa 30.07.2018 (po 40 dňoch) a dozvedel som sa, že „je dovolenkové obdobie, takže nie je možné zabezpečiť kompetentných  ľudí tak, ako by sme si to predstavovali“ a „dohodne sa termín odstránenia najneskôr do konca septembra 2018“. Do dnes t.j. 12.10.2018 ma nikto zo ŽSR nekontaktoval a ani so mnou nerokoval a namiesto toho bola zverejnená tlačová správa, ktorá fakty prekrúca.

ŽSR neustále argumentujú tým, že predchádzajúce vedenie obce Horný Hričov žiadalo o vybudovanie objektov a bývalý starosta obce vydal Záväzné stanovisko, v ktorom sa zaviazal, že obec objekty prevezme do svojho majetku a aj  do svojej správy.  Rozhodovať o nehnuteľnom majetku však môže výlučne obecné zastupiteľstvo a nie starosta. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov nikdy nedalo súhlas na prevzatie predmetných objektov do majetku, správy naopak, Uznesením obce Horný Hričov 126/2017 zo dňa 13.11.2017 odmietlo uvedené objekty SO 52.35.11 podchodu a SO 52.35.10 lávky prevziať. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nemôže starosta majetok prevziať.

Bývalé vedenie Obce Horný Hričov vždy deklarovalo, že železničné priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť cintorína a kostola a zároveň bolo únikovou cestou v prípade mimoriadnej udalosti, bude nahradené podjazdom. Namiesto podjazdu bol vybudovaný megalomanský podchod, ktorý neplní funkciu dopravnej obslužnosti a preto je pre obec Horný Hričov nepotrebný.

Lávka ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mala byť tiež postavená na základe žiadosti predchádzajúceho starostu obce Horný Hričov. Realizovanú lávku považuje obec za nebezpečnú pre automobilovú dopravu, ktorú v zimných mesiacoch ohrozuje ľad padajúci z jej strechy.  Vzhľadom na konštrukciu ako aj skutočnosť, že lávka ide ponad vlakové troleje a cestu I. triedy, bude jej údržba extrémne technicky  a finančne náročná a  preto tento objekt obec taktiež neprevezme do svojej správy.

ŽSR ďalej uvádza, že „Železnice Slovenskej republiky Uzatvorili pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú  lávku nad železničnou traťou v Hornom Hričove.“ Skutočne dňa 10.10.2018 došlo k zadebneniu vchodov do časti podchodu a vyveseniu oznámenia o zákaze vstupu na lávku pre peších. Zadebnenie časti podchodu nemá na obec a jej občanov žiaden vplyv a ŽSR týmto činom len potvrdili to, že sa jedná o absolútne zbytočnú stavbu. Inak je to u lávky pre peších. Zákazom vstupu ŽSR ohrozujú zdravie a životy ľudí a v prípade mimoriadnej udalosti týmto krokom na seba prevzali absolútnu zodpovednosť.  Vzhľadom na toto nebezpečné protispoločenské konanie som včera k lávke privolal políciu SR a jej príslušníkov som požiadal, aby zdokumentovali, že na lávku bol osadený zákaz vstupu.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov zvažuje preto podanie podnetu na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene príslušných orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky. Zároveň obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Aj napriek uvedenému Obec Horný Hričov má záujme vzniknutú situáciu riešiť, avšak nie  takým spôsobom, akým sa ŽSR snaží obci nanútiť.

                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                     Starosta obce Horný Hričov

 

Skip to content