Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov  Slovenska  Horný Hričov

                                                 Za rok 2017

 

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2017 v zložení:

                                                                    Králik Jaroslav predseda

                                                                    Mgr.Ďuríčková  Jarka členka

                                                                    Kocmánková Margita  členka

 

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS ,ktoré bolo v roku 2017 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej   ZO.Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí  výboru boli priebežne plnené.Revízna komisia v priebehu roku 2017 nedostala žiadne podnety  zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 30.6.2017 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne  ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha,príjmové a výdavkové doklady.

            Kontrola:

Príjmové  doklady:  P-1 až P-5 plus zostatok z roku 2016  v sume  2262,59 eur

Výdavkové doklady : V-1 až  V-14  v sume 541,02 eur

Zostatok na pokladni: 1721,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2017 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-6   v sume   118 eur

Výdavkové doklady : V-15 až V-20 v sume 339,14 eur

Zostatok na pokladni:   1500,43 eura 

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni  : 1500,43 eura

 

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako  príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj  s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.                                          Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2017.

    Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých

podujatiach ZO JDS:

Členská schôdza                48 členov

Zájazd výstava Trenčín               24 členov+ 6 nečlenov

Poznávací zájazd  Trnava        10 členov

Športové hry JDS                         45 členov a 3 deti

Brigáda  na obci /pri vodníkovi/    6 členov výboru

Kúpele Lúčky                                31 členov a 5 nečlenov

 

Účasť členov na jednotlivých akciach  je na prezenčných listinách potvrdená

vlastnoručným  podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím

podpisom  potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

 

 

V Hornom  Hričove  26.1.2018                      Predseda RK:  Králik Jaroslav

 

 

Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka

Kocmánková Margita

 

Skip to content