Správa o činnosti Jednoty dôchodcov na    Slovensku- ZO Horný Hričov za rok 

                                                                             2020

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia

ZO JDS v Hornom Hričove mala ako  po iné roky, aj na rok 2020 naplánovaných mnoho spoločenských, kultúrnych a športových  akcií. Chceli sme, aby naši seniori aj tento rok trávili svoj dôchodcovský vek aktívne a účasťou na týchto podujatiach sa rozvíjali, no  pre pandémiu koronavírusu, sa mnohé podujatia odvolali.

Pre mimoriadnú situáciu vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav. Vyhlásenie núdzového stavu znamenalo, že bol nariadený zákaz zhromažďovať sa a za porušenie zákazu hrozili pokuty.

Od uskutočnenia mnohých podujatí bolo preto upustené.

Opatrnosť bola namieste, Covid-19 je nebezpečná nákazlivá choroba a seniori patrili do najzraniteľ-nejšej skupiny obyvateľstva.Len málo z naplánovných podujatí sa zrealizovalo, podujatia museli vyčkať na čas, keď sa epidemiologická situácia zlepší..

V roku 2020 sme uskutočnili v podstate len 3 akcie:

Prednášku na tému : „ Desatoro pre bezpečnosť seniorov“ , v ktorej nás Ing. Viktor Šoltéz, pracovník zo Žilinskej univerzity- katedry kriminality, poučil ako sa nestať obeťou trestných činov. Napr.nenaletieť na výhodný nákup, nevpustiť do domu cudzieho, nenaletieť na falošnné zdravotné problémy mojích blízkych a pod.     Druhou akciou bola opekačka pod lipami, ktorá sa uskutočnila dňa 15.8.2020. Zúčastnilo sa na nej  veľa členov našej ZO. K dobrej nálade , družnému rozhovoru prispeli aj chutné opečené špekáčiky a iné drobné občerstvenie .Bol to jeden z pekných dní medzi priateľmi.

Aj na rok 2020 sme ponúkli naším členom relaxačno-liečebné pobyty, tieto boli však pre COVID-19odmietnuté.     Poslednou akciou v roku 2020 bola členská schôdza ZO JDS, ktorá sa uskutočnila až v náhradnom  termíne  /pôvodne plánovaná na marec 2020-pre Covid zrušená/ , a to v septembri 2020. Na nej sme hodnotili činnosť našej ZO za rok 2019, hospodárenie s finančnými prostriedkami, načrtli plány  aktivít na rok 2021 , taktiež finančný rozpočet. Na záver nášho zasadnutia sme si pochutnali na pripravenom občerstvení.

Jeseň nášho života môže byť aj zásluhou činnosti ZO JDS Horný Hričov krajšia a zmysluplnejšia.

V roku 2021 nám prajem všetkým veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

Nebo na zemi je všade tam, kde je človek naplnený láskou k Bohu, k svojím blížnym a k sebe samému.

/ Hildegarda z Bingenu /.

 

V Hornom Hričove dňa 3.7.2021

 

Mgr. Kazimíra Hallová v.r.

predsedníčka ZO JDS Horný Hričov

 

Skip to content