Správa o činnosti JDS ZO Horný Hričov za rok 2019

 

Vážené dámy, vážení páni a prítomní hostia,

 

Jednota dôchodcov na Slovensku je spoločenská organizácia, ktorá združuje seniorov , jej úlohou je vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj a realizáciu ich záujmov v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote .

Dnes sa schádzame na členskej schôdzi našej základnej organizácie, aby sme vyhodnotili  uplynulé obdobie roku 2019; a tiež aby sme naplánovali akcie na obdobie roku 2020. Po vyhodnotení  môžeme konštatovať, že  rok 2019 bol bohatý a pestrý v činnosti organizovanej  výborom ZO.

Práca v ZO JDS nám dáva impulz, aby sme sa neľutovali, aby sme sa zbavili pocitu, že už pred nami nestoja žiadne ciele, že sme si už svoje životné predsavzatia splnili.

Aj preto sme si na roku 2019 naplánovali rôzne spoločenské, kultúrne a športové činnosti.

Ku dňu 31. 12. 2019 mala naša ZO 77 členov. Výbor ZO sa skladal z 5. členov, revízna komisia z 3. členov.

Výbor ZO pracoval podľa schváleného Plánu činnosti pre rok 2019. Pri schôdzovej činnosti sa zišiel 6 krát. Na zasadnutiach spolu s revíznou komisiou sa pripravovali jednotlivé akcie a diskutovali sa aktuálne problémy v činnosti.

Prvú akciu sme uskutočnili dňa 29. januára 2019 a bol ňou výlet na Hrebienok a Reinerovu útulňu a výstavu ľadových sôch; tie sa nachádzali až v nadmorskej výške 1400 m. nad morom.

V marci 2019 sa uskutočnila členská schôdza, ktorá hodnotila činnosť za predchádzajúce obdobie. Zúčastnilo sa na nej 49 členov , čo je  61%. účasti.

Dňa 30. marca 2019 sa 20 našich členov zúčastnilo brigády, ktorú organizoval Obecný úrad Horný Hričov a slúžila k uprataniu našej obce.

Na literárnom popoludní, prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú organizovala Okresná organizácia JDS Žilina, sa zúčastnila naša členka K. Hallová s básňou vlastnej tvorby s názvom Biele konvalinky.

Tak ako aj iné roky, bola aj v roku 2019 naplánovaná návšteva záhradkárskej výstavy v Trenčíne. Bohužiaľ pre nízky počet záujemcov (15) sa nakoniec neuskutočnila.

K obľúbeným akciám našich seniorov nepochybne patria športové hry, ktorých 10. ročník sa uskutočnil 25. mája 2019 so známym heslom: „Hýbme sa samy, aby nemuseli hýbať s nami.“ Celkom sa na hrách zúčastnilo 48 členov a hostia. Po skončení podujatia sme si všetci pochutnali na dobrom guláši a občerstvujúcom nápoji. Nešlo nám len o športovú súťaž, ale aj o spoločenské stretnutie, ktoré nám prinieslo nielen radosť z pohybu, ale aj pekné zážitky. Aktivita u seniorov  v kruhu vrstovníkov, vnáša do jesene života radosť a osvieženie.

Následne, na okresných športových hrách konaných dňa 13. júna 2019, na ZŠ Martinská, Žilina, štartovali 6. naši športovci; z toho p. M. Filipová získala prvé miesto v hode granátom na cieľ a p. M. Lazarová 2. miesto v behu na 50 m a 2. miesto v behu na 100 m, a tiež výborné umiestnenie v hode válkom.

Aj v roku 2019 sme mysleli na zdravie našich seniorov ,a v tomto roku sa rekreovalo 6 našich členov v rôznych kúpeľoch s dotáciou štátu 50 EUR. Konkrétne naši seniori navštívili kúpele v Vyšných Ružbachoch (D.  Botek a V. Boteková), v kúpeľoch Číž (M. Kitašová, D. Hinková) a v kúpeľoch Piešťany (A. Majeríková, A. Martinková).

Pri príležitosti osláv Sv. Cyrila a Metoda (6. júla 2019) bola zorganizovaná súťaž vo varení  gulášu. Aj keď naša ZO nevyhrala, hlivový guláš sa celý minul, takže sme boli spokojní.

Ďalšou akciou bola opekačka pri Zetke, ktorej sa zúčastnilo 45 našich členov a hostia. Táto akcia má už svoju tradíciu a je obľúbená.

Poznávacie výlety po Slovensku sú rovnako obľúbenou činnosťou zabezpečovanou našou ZO. Tento rok sme absolvovali výlet na Oravskú priehradu a Slanícky ostrov umenia (30. júla 2019). Na Oravu sme sa dostali pohodlne vlakom a na Slanícky ostrov sme sa plavili loďou. V peknej prírodnej scenérií ostrova, ktorý stojí uprostred Oravskej priehrady, sú lokalizované expozície ľudového umenie zo zbierok Oravskej galérie. Takáto expozícia je inštalovaná aj v interiéri kostola, ktorý jediný nebol pri výstavbe priehrady zatopený.

Autobusový výlet do Banskej Štiavnice a Sv. Antona (19. augusta 2019) bol veľmi poučný. Tu si našich 38 seniorov  pozrelo historicky najzaujímavejšie mesto na Slovensku, ktoré bolo v roku 1993 zapísané do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva (UNESCO). Dejiny Banskej Štiavnice sa začali písať od roku 1238, kedy sa stala kráľovským mestom a v ťažbe zlata a striebra v období od 13. do 18. storočia dosiahla najvyššie hodnoty. Zistené bolo, že v roku 1690 bolo vyťažených 605 kg zlata a 29 tis. kg striebra. Banská Štiavnica bola v tomto období tretím najväčším mestom v Uhorsku. V tento deň sme navštívili aj kaštieľ vo Sv. Antone. Jedná sa o barokovo – klasicistický kaštieľ postavený v roku 1744 šľachtickým rodom Koháriovcov. Je v ňom zachovaná časť pôvodného interiéru, ako aj kaplnka s nádhernými maľbami a freskami.

Obľúbenou činnosťou u našich členov je aj návšteva kúpeľov zameraná na ozdravenie tela. Tento rok sme boli taktiež rehabilitovať, aj keď len jeden deň, v kúpeľoch Turčianske Teplice (22. októbra 2019). Doviezli sme sa pohodlne  autobusom, pričom cestu  nám zaplatila Obec Horný Hričov.

Za odvedenie kvalitnej práce v prospech seniorov sme navrhli Okresnej organizácií JDS Žilina oceniť dvoch našich dlhoročných členov, a to p. M. Kocmánkovú, M. Potomského, ako aj predsedníčku ZO JDS HH K. Hallovú. Okresná organizácia týmto členom udelila vyznamenanie  za prácu v prospech starších občanov.

Dňa 11. novembra 2019 sa časť našich členov zúčastnila akcie ZVONY, kedy sa o 11:11 rozzvučal zvon našej kaplnky na uctenie pamiatky tých, ktorí sa nevrátili do svojej domoviny, ale padli v nezmyselnej prvej svetovej vojne.

Posledným podujatím v roku 2019 bolo vianočné posedenie v našej klubovni (18. decembra 2019), ktorého sa zúčastnilo 24 členov. Pri tejto príležitosti sme si posedeli pri rozsvietenom vianočnom stromčeku, zaspievali si koledy a pohostili sa malým občerstvením.

Všetky tieto akcie v prospech zdravého životného štýlu občanov na dôchodku sa nám podarilo zorganizovať predovšetkým dobrovoľnou prácou členov výboru a revíznej komisie a za finančnej pomoci Obce Horný Hričov a taktiež Urbáru Horný Hričov.

V roku 2020 sa bude výbor snažiť  o zlepšenie účasti na   klubových stretnutiach, ktoré v roku 2019 neboli uskutočnené, aj napriek vyveseným oznamom pozývajúcich členov na stretnutia do klubovne.

Záverom prajem všetkým najmä zdravie a šťastie, aby dni ktoré sú nám ešte dopriané, sme prežili v optimizme, pokoji a aby sme aj za pomoci všetkých Vás mohli uskutočňovať veľa podujatí, ktoré si na rok 2020 naplánujeme.

Navrhujem, aby sme sa  riadili heslom Johana Wolfganga Goetheho: „Zostarnúť nie je umenie, umenie je starobu znášať!“

 

 

V Hornom Hričov 14. marca 2020

 

 

Mgr. Kazimíra Hallová

Predsedníčka

Skip to content