Správa o činnosti základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Hričove za rok 2018

 

 

Vážené dámy, vážení páni a vážení hostia,

 

Skončil sa rok 2018, ďalšie obdobie činnosti našej základnej organizácie, preto predkladám členskej schôdzi správu, v ktorej vyhodnotíme dosiahnuté výsledky práce ZO JDS v roku 2018. Rovnako navrhneme nové úlohy a ciele pre našu činnosť na rok 2019.

V roku 2018 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila plán aktivít pre rôznorodú činnosť nás seniorov.

Výbor ZO spolu s revíznou komisiou ZO sa v roku stretli 6x za účelom naplnenia uvedeného plánu aktivít.

V prvom štvrťroku 2018 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza (10. 3. 2018), na ktorej bola schválená Správa o činnosti za rok 2017. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov ZO a pozvaní hostia. V závere schôdze bolo podané malé občerstvenie.

V druhom štvrťroku 2018 sa naša ZO zúčastnila alebo organizovala štyri podujatia.

Prvým bola výstava kvetov a záhradnej techniky v Trenčíne (12. 4. 2018) v počte 24 členov a 4 nečlenovia. Mnohí naši členovia si na tejto výstave zakúpili sadenice kvetov a stromov, záhradkárske potreby. Ďalší obdivovali nádheru vystavených ruží, petúnií a tulipánov.

Ďalším podujatím bola brigáda organizovaná Obecným úradom Horný Hričov s názvom „Za čistú obec“ na ktorej sa zúčastnilo 16 členov ZO. Členky výboru sa ďalej podieľali aj na úprave okolia fontánky na námestí obce (30. 4. 2018, 22. 8. 2018).

Každoročne, keď to už počasie dovolí, sa naši seniori stretávajú na Športových hrách seniorov, pod heslom „Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“. Nebolo tomu inak ani v roku 2018, naša organizácia usporiadala už 9. ročník týchto hier (26. 5. 2018). Športové hry sú obľúbené, veď i v tomto roku sme zaznamenali vysokú účasť – 45 členov ZO a 5 hostí. Pekné a slnečné počasie spestrilo tento deň jarnej sezóny a obohatilo život našich dôchodcov. Naši seniori si zmerali sily v nenáročných súťažných disciplínach. Účastníkov našich Športových hier prišiel pozdraviť a povzbudiť aj starosta obce, Ing. Ďuríček, ktorý vyjadril obdiv nad našimi výkonmi. Po skončení športového podujatia si všetci účastníci pochutnali na guláši a pive. Pre spríjemnenie športového dňa hrala reprodukovaná hudba.

Tí najlepší z našich športovcov sa následne zúčastnili okresných Športových hier v Žiline (14. 6. 2018). Členovia ZO dosiahli aj na okresnej úrovni výborné výsledky:

–          Milan Rondík skončil v disciplíne „Hod granátom do diaľky“ na 3. mieste,

–          Juraj Vydra skončil v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 2. mieste a v disciplíne „Vrh guľou“ na 3. mieste,

–          Eva Potomská skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 1. mieste,

–          Mária Filipová skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 3. mieste.

Posledná akcia druhého štvrťroku, opekačka pod agátmi, teraz presťahovaná pod lipy pri Z-ke, bola úspešná (30. 6. 2018). Zúčastnilo sa na nej 39 členov ZO. Členky výboru a revíznej komisie upratali priestor pod lipami a pripravili ho na podujatie. K dobrej nálade, družnému rozhovoru prispeli určite aj chutné špekáčiky a iné drobné občerstvenie. Bol to jeden z pekných dní medzi priateľmi.

V treťom štvrťroku 2018 sme sa zamerali najmä na aktivity v oblasti relaxačno – ozdravnej. V septembri 2018 sa 32 členov ZO zúčastnilo relaxačno – ozdravného pobytu v termálnych kúpeľov Turčianske Teplice (5. 9. 2018). Je našim dobrým zvykom, že aspoň jeden deň v roku si doprajeme takýto odpočinok. Do kúpeľov sme sa doviezli pohodlne autobusom. V bazénoch s horúcou vodou, s vodou príjemnej teploty a jacuzzi, sme liečili boľavé nohy, kolená – jednoducho, celé telo. V tomto období sa 4 členky ZO zúčastnili aj relaxačno – liečebného pobytu v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.

Posledný štvrťrok 2018 sme zahájili poznávaním krás Slovenska. Tohto roku sme si naplánovali vlastivedný výlet na Spišský hrad a do mesta Levoča (2. 10. 2018). Jednodňového náučno – turistického výletu sa zúčastnilo 32 členov ZO. Cesta autobus bola opäť príjemná a pomerne rýchla, v rozhovore so spolusediacimi. Pred poludním sme už boli pod hradom, a už odtiaľ sme mohli obdivovať jeho nádhernú siluetu a následne vkročiť do jeho impozantných priestorov. Aj keď je hrad už len zrúcanina, je na ňom stále čo obdivovať, veď je to najrozsiahlejší slovenský hradný komplex. Hrad z 12. storočia je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Popoludní sme navštívili Levoču. Navštívili sme najväčší gotický chrám na Slovensku, kostol sv. Jakuba, postavený v 14. storočí. Dominantou kostola je bezpochyby gotický oltár, vysoká 18,62m, vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla z Levoče (16. storočie). Po prehliadke kostola nám zostal čas aj na prehliadku mesta.

Dňa 29. 11. 2018 sa 13 členov ZO zúčastnilo adventného stretnutia seniorov, ktoré organizovala OO JDS Žilina.

Naším posledným podujatím v roku 2018 bolo Mikulášske posedenie (12. 12. 2018). Podujatie sa odohralo v klubovni JDS. To, že už nie sme pracovne aktívni, neznamená, že nemáme náladu spoločensky žiť. Preto sme si v závere roka užili v spomienkach pri stromčeku a malom občerstvení, na ktoré prispel obecný úrad. Na posadení sa zúčastnilo 32 členov ZO. Na záver podujatia sme si len pri zasvietenom vianočnom stromčeku zaspievali „Tichú noc“ a tak sme sa rozlúčili s končiacim rokom 2018.

 

Niektoré z plánovaných aktivít sa bohužiaľ nepodarilo uskutočniť. Nepodarilo sa nám zúčastniť na folklórnom podujatí a neuskutočnil sa plánovaný počet klubových stretnutí, hoci výbor vždy vopred členov pozýval.

 

Na záver by som rada poďakovala za finančnú podporu, ktorú nám poskytli:

–          obec Horný Hričov,

–          Urbár Horný Hričov,

–          p. Hudec.

Ich finančná podpora umožňuje našej ZO uskutočniť naplánované akcie a plniť program.

Zároveň chcem poďakovať výboru ZO a členom ZO, ktorí sa aktívne zapojili do plnenia programu; vďaka našej spoločnej práci sme mohli kvalitne zrealizovať akcie naplánované na rok 2018.

V roku 2019 prajem všetkým veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody. Jeseň nášho života môže byť spolu s našou ZO JDS krajšou a zmysluplnejšou.

 

V Hornom Hričove dňa 9. 3. 2019

 

 

Mgr. Kazimíra Hallová, v.r.

predsedníčka ZO JDS Horný Hričov

 

 

 

Skip to content