Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia – Verejná vyhláška 

Dokument : “SČOV ŽILINA – zariadenie na likvidáciu bioplynu”

Dokument je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 16.04.2020 do 29.04.2020

Úradné hodiny :

Pondelok až piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:00 h

 

Vyvesené : 16.04.2020                                                                                                                                           Zvesené : 01.05.2020

Verejná_vyhláška_SČOV_Zariadenie na likvidáciu bioplynu

Skip to content