Rok 2022

 • Vymaľovanie vnútornýchpriestorov a oprava omietok v Zetke – oprava poškodených časti omitky a stropov, vymaľovanie interiéru sály a chodby. – realizované 03/2022

 

 • Oprava strechy na Zetke – položenie novej strešnej krytiny  (predpokladaný termín realizácie  04/2022).

 

 • Rekonštrukcia komunikácie na námestí  – odstránenie poškodenej dlažby v plnom formáte komunikácie a položenie nového asfaltového koberca, odvodnenie komunikácie (predpokladaný termín realizácie  rok 2022). Realizácia stavby bude uskutočnená podľa finančných možností obce.

 

 • Rekonštrukcia komunikácie smerujúcej od zástavky ŽSR k detskámu ihrisku  – položenie nového asfaltového koberca a odvodnenie komunikácie (predpokladaný termín realizácie  rok 2022). Realizácia stavby bude uskutočnená podľa finančných možností obce.

 

 • Príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity Materskej školy – kapacita Materskej školy nepostačuje súčasnému dopytu pre umiestnenie detí do MŠ. Je predpoklad, že dopyt bude neustále narastať  preto sa obec rozhodla rozšíriť kapacitu MŠ novou prístavbou. V súčasnej dobe prebieh obstáravanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie. (Predpokladaný termín spracovania projektovej dokumentácie je 08/2022. Predpokladaný termín vydaného stavebného povolenia je 03/2023. Predpokladaný termín výstavby je 06 – 08/2023.)  Realizácia stavby bude uskutočnená podľa finančných možností obce.

 

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia pre nové multifunkčné ihrisko – súčasné multifunkčné ihrisko nespĺňa požadované normy a jeho rekonštrukcia by bola nákladná, preto v najbližších 4 rokoch bude potrebné vybudovať nové MFI,  – (predpokladaný termín vydania povolenia  2022). Realizácia stavby bude uskutočnená podľa finančných možností obce.

 

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia pre výstavbu Hokejového ihriska a  Budovy zázemia (šatne, sprchy, toalety) – obec plánuje vybudovať úplné nové hokejové ihrisko, ktoré sa bude dať využívať v lete na hokejbal a inline korčuľovanie a v zime na vytvorenie ľadovej plochy. V prípade dostatku finančných zdrojov bude dodatočne dokúpená technológia na chladenie t.j. ľad sa bude dať zamraziť od teploty 7 °C (predpokladaný termín vydania povolenia 2022 ). Realizácia stavby bude uskutočnená podľa finančných možností obce.

 

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia – na výstavbu cesty pri novo postavených domoch v blízkosti bývalého JRD (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2026)

 

 • Inžinierska príprava – na rekonštrukciu a výstavbu nových častí chodníkov na cintoríne (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2024)

 

 • Príprava projektovej dokumentácie – na výstavbu chodníkov Etapa 4. smer nová výstavba oproti skladom COOP Jednota a etapy 5. smerom na vodnú elektráreň Horný Hriočov (predpokladaný termín spracovania dokumentácie rok 2021)

Rok 2021

 • Modernizácia kuchyne v ZŠ s MŠ – do kuchyne boli zakúpneé nové spotrebiče a vybavenie + kuchynská linka. Prebehli aj menšie práce na rekonštrukcii interiéru ZŠ s MŠ. – realizované 08/2021
 • Vybudovanie pumptrackovej trate – jedná sa o trať určenú pre bicykle, kolobežky a skateboardy, na ktorej sa  pohyb v pred zabezpečuje kinetickou energiou tela pohybom z hora dole (pumpovanie, v angličtine pump) – prebieha projektová príprava (predpokladaný termín realizácie 2021)
 • Ilustračný obrázok:

 

Celkové náklady na výstavbu boli vo výške 51 015,91 €

Na realizáciu projektu prispel Žilinský samosprávny kraj dotáciou vo výške 1 100,- €

– realizované 07 – 08/2021

Realizácia:

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia pre nové multifunkčné ihrisko – súčasné multifunkčné ihrisko nespĺňa požadované normy a jeho rekonštrukcia by bola nákladná, preto v najbližších 4 rokoch bude potrebné vybudovať nové MFI,  – (predpokladaný termín realizácie  2021 – 2022)

 

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia pre výstavbu Hokejového ihriska a  Budovy zázemia (šatne, sprchy, toalety) – obec plánuje vybudovať úplné nové hokejové ihrisko, ktoré sa bude dať využívať v lete na hokejbal a inline korčuľovanie a v zime na vytvorenie ľadovej plochy. V prípade dostatku finančných zdrojov bude dodatočne dokúpená technológia na chladenie t.j. ľad sa bude dať zamraziť od teploty 7 °C (predpokladaný termín realizácie 2022 – 2024)

 

 • Činnosti na vydanie Stavebného povolenia – na výstavbu cesty pri novo postavených domoch v blízkosti bývalého JRD (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2026)

 

 • Inžinierska príprava – na rekonštrukciu a výstavbu nových častí chodníkov na cintoríne (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2024)

 

 • Príprava projektovej dokumentácie – na výstavbu chodníkov Etapa 4. smer nová výstavba oproti skladom COOP Jednota a etapy 5. smerom na vodnú elektráreň Horný Hriočov (predpokladaný termín spracovania dokumentácie rok 2021)

 

Rok 2020

 • Výstavba chodníkov  3. etapa a rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom na Váhostav – v roku 2019 sme raealizovali 1. a 2. etapu výstavby chodníkov. V roku 2020 je naplánovaná výstavba 3. etapy a rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá vedie od MFI smerom na priehradu. Koniec chodníkov bude na úrovni domu č. 218 oproti dielňam Váhostavu. – realizované 09 – 10/2020

Stav pred rekonštrukciou:

Stav počas rekonštrukcie:

 • Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice – obec získala dotáciu na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,- €. Celkové náklady na rekonštrukciu sú cca 78 000,- €. Obec  zo svojich zdrojov zaplatí 48 000,- €. – realizované 08 – 09/2020

Stav pred rekonštrukciou:

Stav po rekonštrukcii:

 

 • Obnova náteru fasády Zetka – v spolupráci s aktívnymi členmi TJ sa nám podarilo v septembri 2020 realizovať práce na obnove náteru fasády nášho kultúrneho domu (Zetky) – realizované 09/2020

Stav pred:

Stav po:

 

 • “WiFi pre Teba”v rámci tohto projektu bolo na území obce Horný Hričov vybudovaných päť bodov napojenia, kde je možné bezplatne využívať pripojenie na WiFi sieť. Jedná sa o exteriérové pripojenie t.j. dosah pripojenia bude na voľných priestranstvách obce a na mobiloch sa pripojenie zobrazí ako WiFi pre Teba. Miesta osadenia: Dvor ZŠ + MŠ, Námestie pri kaplnke, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Zetka + park, Bytovka Váhostav. – realizované 06/2020

 

 • Inžinierska príprava nového multifunkčného ihriska – súčasné multifunkčné ihrisko nespĺňa požadované normy a jeho rekonštrukcia by bola nákladná, preto v najbližších 4 rokoch bude potrebné vybudovať nové MFI,  – (predpokladaný termín realizácie  2021 – 2022)

 

 • Inžinierska príprava  výstavby hokejového ihriska a zázemia (šatne, sprchy, toalety) – obec plánuje vybudovať úplné nové hokejové ihrisko, ktoré sa bude dať využívať v lete na hokejbal a inline korčuľovanie a v zime na vytvorenie ľadovej plochy. V prípade dostatku finančných zdrojov bude dodatočne dokúpená technológia na chladenie t.j. ľad sa bude dať zamraziť od teploty 7 °C (predpokladaný termín realizácie 2022 – 2024)

 

 • Inžinierska príprava – na rekonštrukciu a výstavbu nových častí chodníkov na cintoríne (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2024)

 

 • Inžinierska prípravana výstavbu cesty pri novo postavených domoch v blízkosti bývalého JRD (predpokladaný termín realizácie rok 2022 – 2026)

Rok 2019

 • Výmena sieti na Multifunkčnom ihrisku – po veternej smršti a poškodení starých sieti boli dňa 10.04.2019 osadené nové siete – realizované 05/2019

Stav pred výmenou:

Stav po výmene:

 

 • Výmena oplotenia pri ZŠ s MŠ – výmena starého pletiva za plotové dielce, výmena betónových stĺpikov za kovové, osadenie podhrabových betónových dosiek – realizované 05/2019

Stav pred výmenou:

Stav po výmene:

 

 • Vybudovanie parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda – výsadba stromov a kríkov + lavičky – realizované 06 – 07/2018

Stav pred výstavbou:

Stav počas výstavby:

 

 • Výstavba chodníkov 1. a 2. etapa (vzhľadom na finančnú náročnosť sa bude 3. etapa smerom na Váhostav realizovať v roku 2020) – realizované 06 – 08/2019

Stav pred zahájením prác:

Stav počas výstavby:

Stav po výstavbe:

 

 • Oprava parkiet v štyroch triedach ZŠ s MŠ (vybrúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena poškodených častí) –  realizované 07/2019

Pred opravou:

Po oprave:

 

 • Vybudovanie novej asfaltovej plochy pred  ZŠ s MŠ – realizované 08/2019

Stav pred:

Stav po:

 

 • Vybudovanie pumptrackovej trate – jedná sa o trať určenú pre bicykle, kolobežky a skateboardy, na ktorej sa  pohyb v pred zabezpečuje kinetickou energiou tela pohybom z hora dole (pumpovanie, v angličtine pump) – prebieha projektová príprava (predpokladaný termín realizácie 2020)

 

 • Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu nového multifunkčného ihriska – súčasné multifunkčné ihrisko nespĺňa požadované normy a jeho rekonštrukcia by bola nákladná, preto v najbližších 4 rokoch bude potrebné vybudovať nové MFI,  – (predpokladaný termín realizácie 2019 – 2021)

 

 • Príprava projektovej dokumentácie na výstavbu hokejového ihriska a zázemia (šatne, sprchy, toalety) – obec plánuje vybudovať úplné nové hokejové ihrisko, ktoré sa bude dať využívať v lete na hokejbal a inline korčuľovanie a v zime na vytvorenie ľadovej plochy. V prípade dostatku finančných zdrojov bude dodatočne dokúpená technológia na chladenie t.j. ľad sa bude dať zamraziť od teploty 7 °C (predpokladaný termín realizácie 2020 – 2022)

 

 • Príprava projektovej dokumentácie – na rekonštrukciu a výstavbu nových častí chodníkov na cintoríne (predpokladaný termín odovzdania PD 08/2019, predpokladaný termín realizácie rok 2020-2022)

 

 • Príprava projektovej dokumentáciena výstavbu cesty pri novo postavených domoch v blízkosti bývalého JRD (predpokladaný termín odovzdania PD 08/2019, predpokladaný termín realizácie rok 2020-2022)

Rok 2018

 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku (kostola)realizované 02 – 08/2018

Minulosť:

Súčasnosť:

 • Vybudovanie parku pri Zetke – vyrezanie chorých drevín, výsadba a doplnenie nových stromov a kríkov, vybudovanie fitnes zóny pre seniorov, výstavba lanovej pyramídy, sypané chodníky – realizované 03 – 06/2018

 • Výsadba stromov v areáli Zetky – vytvorenie zelenej izolačnej zóny od nadjazdu – realizované 08/2018
 • Výstavba nového oplotenia v areály Zetky – realizované 08/2018
 • ZŠ s MŠ – opravy vnútorných omietok, maľovanie interiéru drobné opravy zariadenia – realizované 04/2018

 • Vybudovanie novej parkovacej plochy vedľa novovybudovaného parku – realizované 11/2018
 • Rekonštrukcia komunikácie – vedúcej z námestia k zástavke ŽSR – realizované 10/2018
 • Doplnenie vianočného osvetlenia – posledná fáza zameraná na Zádvorie a ulice kde ešte nie je inštalované vianočné osvetlenie – realizované 11/2018

 

Rok 2017

 • Vysadenie  8  ks Platanov na ulici pri E. Hričovskom a R. Králikomrealizované 10/2017
 • Kompletná oprava zvona na kostole, výmena elektromotora, elektroinštalácií, automatizácia zvona, výmena srdca zvona – realizované 10/2017

 • Čiastočná rekonštrukcia Z-ky:
  • Výmena stropného podhľadu, oprava omietok, vymaľovanie sály – realizované 09/2017
  • Oprava elektroinštalácií v bare – realizované 06/2017
  • Nová dlažba na chodbách – realizované 06/2017
  • Výmena vnútorných dverí – realizované 06/2017
  • Oprava ženských toaliet – realizované 06/2017
  • Vnútorné vymaľovanie – realizované 06/2017
  • Výmena vchodových dverí a okien – realizované 03/2017
  • Oprava a vybavenie kuchyne – realizované 12/2016 – 03/2017

Minulosť:

Súčasnosť:

 • Výstavba Workoutového cvičiska pre tínedžrov a dospelýchrealizované 06/2017

 • Doplnenie kolotoča na detskom ihrisku realizované 04/2017

 • Kompletná výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED technológiu – realizované 10/2017

Minulosť:

Súčasnosť:

 • Oprava miestnych komunikácií – realizované 10/2017

 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku (kostola) – podpísaná zmluva so Zhotoviteľom (predpokladaný termín realizácie 03 – 06/2018)
 • Výstavba chodníkov – prebiehajú inžinierske činnosti na získanie stavebného povolenia + majetkovoprávne vysporiadanie (predpokladaný termín realizácie leto 2018)
 • Výstavba altánku pod agátmi pri futbalovom ihrisku – vzhľadom na rozbehnuté veľké investičné akcie sa v roku 2017 nebude realizovať – presun na rok 2018
 • Vybudovanie parku pri Zetke – vyrezanie chorých drevín, výsadba a doplnenie nových stromov a kríkov – príprava dokumentácie (predpokladaný termín realizácie 03 – 05/2018)

Rok 2016

 • Obnova kotolne ZŠ + MŠ + obecná bytovkarealizované
 • Výsadba zelene,  priestor pred bytovkami  + Rozšírenie parkovacích miestrealizované 
 • Výstavba nového detského ihriska + výsadba zelenerealizované 
 • Oprava a položenie nového asfaltového povrchu – slepá ulica oproti detskému ihriskurealizované 
 • Nákup mulčovacieho zariadenia za veľký za traktorrealizované
 • Rekonštrukcia Obecného rozhlasu realizované
 • Výstavba vodovodu v časti Váhostav, napojilo sa 21 rodínrealizované
 • Oprava strechy na kostole – v príprave
 • Obnova verejného osvetlenia – v príprave

Rok 2015

V obci sa realizovali menšie projekty:

 • Oprava námestia v častiach kde sa rozpadá dlažba
 • Oprava kaplnky kde boli realizované následujúce práce – náter strechy , náter vežovej časti kaplnky, kompletné odvodnenie základov kaplnky pomocou drenáže
 • Uskutočnila sa čiastočná modernizácia obecného rozhlasu
 • Oprava plota pri Z-ke, ktorá žiaľ dlho nevydržala a tak nás čaká jeho ďalšia oprava.
 • Oprava prístrešku pri studničke, tu patrí veľké poďakovanie členom z Jednoty dôchodcov, ktorí túto opravu zrealizovali  
 • Výmena schodiska na detskej šmykľavke
 • Obnova kríža oproti SEVAK-u    
 • Osadenie nových autobusových prístreškov 
 • Oprava asfaltovej plochy pred Jednotou 
 • Osadenie novej lavičky ponad potok pri studničke 
 • Obnova a rozšírenie strojového parku obce (kúpa farmárskeho traktora, kosačiek, krovinorezov….)
Skip to content