Vážení spoluobčania,

Včera sme uzatvorili pre obec úspešný rok 2017 a dnes vstupujeme do roku 2018. Rád by som Vám poprial vo svojom mene ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov tak v osobnom ako aj pracovnom živote.

V obci Horný Hričov bolo k 31.12.2017 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým bydliskom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 15 obyvateľov a prihlásilo sa 11 obyvateľov.

Zomreli 4 občania: 3 ženy  a 1 muž. Narodilo sa 8 detí: 3 dievčatá a 5 chlapcov.

V roku 2017 sa v obci udialo mnoho vecí, z ktorých by som spomenul len tie najdôležitejšie.

Ako prvú musím spomenúť modernizáciu trate ŽSR. Tento nekonečný príbeh stále neskončil a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené už v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámy. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú. Na jednej strane sa zhotoviteľ stavby vyhovára na ŽSR a na druhej strane ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú ich rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, výsledkom ktorých je aspoň to, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu. Na obec je zo strany ŽSR vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou trate.  Jedná sa hlavne o podchod a s ním súvisiace objekty. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR obci zaslali svoju právnu analýzu, v ktorej tvrdia, že sme povinní tento majetok prevziať. Naša právna analýza hovorí niečo iné. Pevne verím, že po stretnutí, ktoré sa uskutoční v januári 2018 s vrcholným vedením ŽSR a zhotoviteľa, uzatvoríme túto tému v prospech obce.

Mierne optimisticky hodnotím situáciu okolo tepelnej elektrárne na spaľovanie odpadov (spaľovňa), ktorú mala v úmysle realizovať spoločnosť EFES, s.r.o. Vzhľadom na to, že spoločnosť dlhodobo nekomunikuje s Ministerstvom životného prostredia, vyzerá to tak, že od tohto zámeru v našom katastri upustila. Obec robí ďalšie kroky, ktoré v tomto momente nechcem bližšie špecifikovať a ich cieľom je územie starej ČOV ochrániť.

Posunuli sme sa aj v riešení dopravnej situácie v našej obci. Trvalo to takmer jeden a pol roka, kým sme dostali súhlasné stanoviská na zmenu trvalého dopravného značenia. Dnes môžem konštatovať, že v decembri 2017 sme dostali súhlas aj od Dopravného inšpektorátu, na základe ktorého môže obec požiadať správcu komunikácií III. triedy, ktorým je Žilinský samosprávny kraj, o osadenie značiek. Nové trvalé dopravné značenie zakáže odbočiť do centra obce všetkým nákladným autám nad 7,5t vrátane dopravnej obsluhy. V praxi by to malo znamenať, že cez obec prejde zhruba o 90% nákladných áut menej. Dúfam, že dopravné značenie sa podarí osadiť v prvom polroku 2018.

Začiatkom roka 2017 obecné zastupiteľstvo schválilo VZN, ktorým obec v súlade so zákonom stanovila miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok môže obec vyrubiť v zákonom stanovených prípadoch, hlavne pri  vydaní právoplatného stavebného povolenia. Zákon umožňuje poplatkom zaťažiť rôzne typy stavieb. Obecné zastupiteľstvo v súlade s nastavenou stratégiou obce, ktorou je rozvoj bytovej výstavby a útlm priemyselnej výstavby, zaťažila stavby priemyslu maximálnou výškou poplatku 35,- € za m2. Naopak stavby rodinných domov a bytov od poplatku oslobodila. Investovanie finančných prostriedkov získaných z miestneho poplatku za rozvoj sú prísne regulované zákonom. Obec má v pláne tieto zdroje investovať do opravy ciest a vybudovania chodníkov. Prijatie tohto poplatku sa samozrejme určitým skupinám nepáčilo a preto dnes obec čelí napríklad zo strany spoločnosti VÁHOSTAV SK PREFA atakom, pri ktorých sa už takmer pol roka snaží spochybniť postup obce.

V roku 2017 sme pokračovali na prácach týkajúcich sa nového územného plánu obce. Napriek tomu, že mnoho obcí si neuvedomuje dôležitosť tohto dokumentu, poslanci obce Horný Hričov a ja ako starosta, veľmi dobre chápeme jeho význam pre ďalšie smerovanie rozvoja obce. Počas šiestich mesiacov sme zhromažďovali stanoviská od štátnych orgánov a inštitúcií, bolo ich takmer 100, ktoré sú účastníkmi konania. Nasledovalo ich spracovanie, vyhodnotenie a príprava Návrhu zadania na vypracovanie územného plánu, ktoré bolo zverejnené v decembri 2017. Súčasťou povinných príloh územného plánu obce sú rôzne štúdie, na ktorých externí dodávatelia intenzívne pracujú. V roku 2018 prebehne verejné prerokovanie návrhu, zapracujú sa pripomienky účastníkov a verím, že v mesiaci október až november 2018 budeme nový územný plán schvaľovať. Hlavným zámerom nového územného plánu je pozrieť sa na obec ako celok a vypracovať víziu jej rozvoja na 20 rokov. Cieľom obce je utlmiť rozvoj priemyslu, zmeniť priemyselné územia na zmiešané územia, ktoré umožnia budovať občiansku vybavenosť, podporiť rozvoj relaxačných zón pre občanov, podporiť výstavbu rodinných domov a bytov.

Po troch rokoch intenzívnej a koncepčnej práce začína snaha obce o zmenu jej nastavenia prinášať svoje ovocie a to v podobe záujmu investorov stavať v našej obci rodinné domy a bytovky. Je veľmi pravdepodobné, že v rokoch 2018 – 2022 bude postavených zhruba 20 – 25 nových rodinných domov a 7 bytoviek s kapacitou 42 bytov. Bytovky bude stavať súkromný investor nie obec.

Obec v roku 2017 nadviazala investíciami na rok 2016, kedy v decembri 2016 sa začala rekonštrukcia kuchyne v Zetke a plynule pokračovala až do júna 2017. Pri rekonštrukcii sme sa zamerali na to, aby Zetka opäť začala slúžiť tým čo ju postavili a to sme my občania obce. Okrem spomenutej kuchyne boli realizované ďalšie práce. Výmena vchodových dverí a starých drevených okien za nové plastové okná a dvere, opravili sa vnútorné omietky, položila sa nová dlažba do chodieb, opravila sa elektroinštalácia, opätovne sa sprevádzkovali toalety pre dámy, v sále sa kompletne vymenil strop, obnovila sa miestnosť baru a všetky vnútorné priestory boli vymaľované. Do kuchyne sa nakúpilo zariadenie a vybavenie pre 100 osôb.  Dnes je Zetka opäť v prevádzke a občania si ju prenajímajú na rodinné oslavy, firmy na firemné akcie a obec sa nemusí hanbiť usporiadať v nej obecné akcie aj za účastí hostí z iných obcí.

V júni 2017 sa ukončila výstavba workoutového cvičiska. Po spustení do prevádzky si cvičisko našlo hneď svojich priaznivcov, tak medzi mladšou ako aj staršou generáciou. Verím, že v tomto roku cvičisko pritiahne k aktívnemu oddychu ešte viac občanov.

Od septembra 2017 prebiehali v obci súbežne dve veľké investičné akcie. Prvou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií a tou druhou obnova verejného osvetlenia.

Príprava rekonštrukcie miestnych komunikácií sa spustila začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené v júli 2017 a predpokladaný začiatok prác bol august 2017. K prevzatiu  stavby však došlo až v septembri 2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu mesiaca september a októbrer 2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfrontáciách so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s nedostatkami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je apríl až jún 2018.

Vzhľadom na neustále sťažnosti občanov na zlé osvetlenie sa obec rozhodla pristúpiť ku kompletnej výmene verejného osvetlenia. V obci došlo v septembri až októbri 2017 k výmene starých svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Verejné osvetlenie je v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis a obec bude za túto službu kvartálne platiť zmluvne dohodnutý poplatok. SSE sa zmluvne zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu nefunkčného svietidla. S osvetlením obce súvisí aj problém, ktorý vznikol pri modernizácií trate ŽSR, pri ktorej došlo k posunutiu nástupišťa. Posunutie nástupišťa so sebou prinieslo aj presun jeho osvetlenia. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce. Predpokladaný termín je prvý polrok 2018.

Okrem štyroch investičných akcií, ktoré som spomenul, obec obnovovala svoje strojné vybavenie, doplnilo sa vianočné osvetlenie do ďalšej časti obce, bol inštalovaný nový alarm na obecný úrad a do Zetky, realizovalo sa množstvo menších opráv. Účet obce bol v roku 2017 zaťažený aj povinnosťou uhradiť sumu vo výške cca 22 000,- € za prehratý súdny spor, ktorý sa týkal výstavby námestia.

Počas celého roka sme intenzívne pracovali na vydaní stavebného povolenia, ktoré by nám umožnilo stavať chodníky. Žiaľ, ani ku dnešnému dňu nemáme vydané stavebné povolenie. Spôsobené je to veľkým počtom účastníkov a majiteľov pozemkov a celkovou komplikovanosťou stavby. Predpoklad pre vydanie stavebného povolenia je august 2018, potom musí nasledovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa, to bude trvať zhruba 3 mesiace, čo nás posúva do zimných mesiacov, kedy stavbu nie je možné realizovať. Dúfam, že v prvej polovici roku 2019 sa nám realizácia konečne podarí.

Rok 2017 sa z pohľadu hospodárenia obce zaradí do rokov prebytkových. Odhadovaný prebytok rozpočtu je na úrovni 155 000,- €. Každoročne znižujeme dlh obce o 20 000,- €, ku koncu roka 2017 predstavuje zostatok dlhu cca 60 000,- €.

Od 1.1.2017 začalo platiť VZN, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo úľavu na dani z nehnuteľnosti  seniorom nad 63 rokov vo výške 70% vyrubenej dane. Ďalej obec začala prispievať seniorom 0,50 € na obedy odobrané cez obec. Obec taktiež začala vyplácať 150,- € každému narodenému dieťaťu s trvalým pobytom v našej obci. Poslanci schválili aj príspevok na školské potreby pre prvákov a to vo výške 100,- €. Verím, že všetky tieto opatrenia zvýšili kvalitu života v našej obci.

V novom roku 2018 sa budem snažiť pokračovať v nastavenom trende rokov 2015, 2016 a 2017.

V roku 2018 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Kompletná rekonštrukcia Domu smútku
 • Výstavbu parku popri ceste III. triedy, ktorý bude susediť so Zetkou (výsadba stromov, kríkov, zelene, sypané chodníky, lavičky, cvičiace prvky pre seniorov, lanová pyramída pre deti, osvetlenie)
 • Oprava časti miestnych komunikácií
 • Doplnenie vianočného osvetlenia na Zádvorí
 • Príprava investičných projektov na roky 2019 – 2022

V roku 2017 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2018 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2017 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Biela stopa 2017
 • Fašiangy 2017
 • Jarné tvorivé dielne
 • Uvítanie detí do života leto 2017
 • Jarné upratovanie, tradičná brigáda na skrášlenie obce
 • Stavanie mája detí ZŠ s MŠ
 • DHZ Floriánsky beh zdravia
 • Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 • Deň matiek
 • Nohejbalový turnaj
 • Škriatková záhrada
 • Deň šedín
 • Uvítanie deti do života zima 2017
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš 2017 s rozsvietením stromčeka
 • DHZ vianočný punč
 • Batôžkový Silvester

Rád by som sa poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2017,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Aj v tomto roku by som chcel vyzvať všetkých Vás, ktorí  máte nápady a myslíte si, že ich realizácia by prospela obci a občanom, aby ste neváhali a prišli za mnou. Obec rada podporí dobrý nápad. Táto výzva sa týka všetkých vekových kategórií.

Na záver mi ešte raz dovoľte popriať Vám úspešný rok 2018, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta

 

Skip to content