Vážení spoluobčania,

 včera sme ukončili rok 2018 a dnes vstupujeme do nového roku 2019. Rád by som Vám poprial vo svojom mene, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, tak v osobnom ako aj v pracovnom živote.

Chcel by som sa ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili v minuloročných komunálnych voľbách a dali mi silný mandát na výkon funkcie starostu obce Horný Hričov. V rokoch 2014 až 2018 som vždy hájil záujmy obce a občanov. V tomto trende budem pokračovať aj v rokoch 2018 až 2022.

Obec Horný Hričov mala k 31.12.2018 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým pobytom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 17 obyvateľov a prihlásilo sa 23 obyvateľov.

Zomrelo 7 občanov: 2 ženy  a 5 mužov. Narodilo sa 5 detí: 2 dievčatá a 3 chlapci.

Rok 2018 bol z pohľadu obce, ako aj z môjho, rokom turbulentným a náročným. Uskutočnili sa ťažké jednania so zástupcami ŽSR, ktorá realizovala modernizáciu trate ŽSR v našej obci a počas celého roka prebiehala komunikácia a stretnutia so zástupcami podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v našom katastri. Rok 2018 bol aj rokom komunálnych volieb.

V roku 2018 obec nadviazala na nastavený investičný trend a počas celého roka prebiehali viaceré investičné akcie. Najväčšou investíciu bola rekonštrukcia kostola sv. Cyrila a Metoda. Začiatok rekonštrukcie bol naplánovaný o polroka skôr ale v dôsledku meškania prác na modernizácií trate ŽSR nebolo možné stihnúť jesenný termín roku 2017. ŽSR odstránila stavenisko vybudované v blízkosti kostola až 31.12.2017. S prácami na rekonštrukcii sme začali ihneď ako to dovolilo počasie a to na  prelome februára a marca 2018. Tak, ako to na stavbách býva, ukázalo sa, že niektoré projektové riešenia nie sú urobené úplne ideálne a preto sme ich za chodu prerábali a prispôsobovali našim podmienkam. Problém sme riešili aj so strechou, ktorá je nad zázemím kostola. Rozsiahle poškodenie strechy sa  ukázalo až pri jej otvorení. Jediným riešením bola jej kompletná výmena. V priebehu rekonštrukcie sme zmenili aj navrhnutý vzhľad okien, ktorý je v súčasnej podobe oveľa vzdušnejší a do okien boli osadené vitrážne sklá, ktoré majú dvojakú funkciu. Prvá funkcia je praktická a to  tienenie slnka počas letných mesiacov a druhá je estetická. V pôvodnom pláne nebola zahrnutá ani rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch, rozhodli sme o nej počas prebiehajúcich prác na kostole. Nebolo to jednoduché, výsledok však hovorí za všetko a ja som rád, že občanom sa rekonštrukcia páči a z domu cirkevných obradov sa nám podarilo urobiť reprezentatívny kostol sv. Cyrila a Metoda.

Od apríla do júna 2018 boli realizované práce na vybudovaní nového parku v našej obci, ktorý má slúžiť k relaxu a oddychu pre všetky vekové kategórie. Počas prác sa ozývali aj hlasy, ktoré zmysel budovania parku spochybňovali a tvrdili, že peniaze sa majú investovať iným spôsobom, preto som sa ich opýtal: „akým iný spôsobom?“…Odpoveď som do dnešného dňa nedostal. Áno aj u nás v obci je určitá skupina ľudí, ktorí sú zásadne proti všetkému, ale keď  ich požiadate o návrh lepšieho riešenia ostanú ticho, lebo lepšie riešenie nepoznajú a jedinou ich snahou je deštrukcia všetkého, čo sa v obci deje. V prípade parku sa opäť potvrdilo, že peniaze boli investované správne. Potvrdením boli desiatky detí, ktoré v ňom trávili letné prázdniny, mamičky prechádzajúce sa s kočíkmi, seniori cvičiaci na fitnes prvkoch, náhodne prechádzajúci turisti, ktorí si robili v parku fotky do svojho rodinného albumu.

Počas leta sa uskutočnila aj výmena oplotenia areálu Zetky. Boli odstránené všetky staré stĺpiky a staré pletivo. Nahradené boli plotovými dielcami, ktoré sú síce drahšie ale majú aj podstatne dlhšiu životnosť ako pletivo. V areáli Zetky boli vysadené nové stromy a kríky. Účelom tejto výsadby bolo optické odčlenenie areálu od cesty III. triedy a tiež zvýšiť podiel stromov a kríkov na území obce.

Na jar 2018 bola zavŕšená snaha o obmedzenie nákladnej dopravy cez územie našej obce a to osadením trvalého zvislého dopravného značenia. Problémom sa stala skutočnosť, že Slovenská správa ciest nechcela osadiť všetky značky podľa projektu. Dôsledkom bolo, že Polícia SR nemohla legálne udeľovať pokuty za porušovanie zákazu vjazdu. Po niekoľkomesačných jednaniach nakoniec Slovenská správa ciest značky osadila.  Nasledovala komunikácia s riaditeľstvom dopravného inšpektorátu, ktorej výsledkom je pravidelné patrolovanie hliadok Polície v obci a udeľovanie pokút.

V novembri 2018 obec uskutočnila aj kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá vedie z námestia k zástavke ŽSR a podarilo sa nám vyasfaltovať  aj  odstavnú plochu pri novom parku. Túto odstavnú plochu asfaltovala spoločnosť SKANSKA, a.s. bez nároku na odplatu.

V novembri obec doplnila ďalšiu časť vianočného osvetlenia na Zádvorí a ďalších troch uliciach.

Počas celého roku 2018 prebiehali práce na novom Územnom pláne obce Horný Hričov.

V roku 2018 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2019 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2018 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Fašiangy + karneval detí
 • Fašiangová zábava
 • Brigáda Jarné upratovanie
 • Jarné tvorivé dielne
 • Stavanie mája deti ZŠ s MŠ
 • Deň matiek
 • Opekačka JDS
 • Športové hry JDS
 • Deň detí
 • Floriánsky beh zdravia DHZ
 • Otváranie parku
 • Súťaž DHZ o pohár starostu
 • Deň šedín
 • Vysviacka kostola sv. Cyrila a Metoda
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš pre deti
 • Batôžkový Silvester

V roku 2019 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Vybudovanie chodníkov popri ceste III. triedy etapa I., II. a etapu III. popri miestnej komunikácii vedúcej na Váhostav. Počas mesiaca január 2019 začne verejné obstarávanie zhotoviteľa prác, ktoré bude ukončené pravdepodobne v mesiaci apríl. Na základe vysúťaženej ceny obec rozhodne, či sa budú realizovať všetky tri etapy alebo iba dve a tretia etapa sa presunie do budúceho roku.
 • Vybudovanie parku a oddychovej zóny pri kostole sv. Cyrila a Metoda
 • Výmena stupačiek a radiátorov v obecnej bytovke
 • Obnova oplotenia Základnej školy s materskou školou
 • Dokončenie a schválenie Územného plánu obce
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Miestnej komunikácie – Novostavby pri bývalom JRD“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Chodníky – Cintorín Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Stará škola Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Kaplnka Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Multifunkčné ihrisko Horný Hričov + zázemie“

Každý, kto vykonáva verejnú funkciu by mal mať sebareflexiu a preto si uvedomujem, že veci sa dajú robiť lepšie, ja osobne môžem byť lepším starostom pokiaľ na sebe budem neustále odborne pracovať a budem pozorne počúvať názory občanov.

Pravdou je, že názory, ktoré sa ku mne dostanú nezostanú bez povšimnutia a vždy sa ich snažím riešiť, niekedy sám, inokedy  spoločne s poslancami. Ako problém vnímam krčmovú politiku, kde sa rozprávajú úplne nezmysly, ktoré sa následne vydávajú  za fakty. Ako problém vnímam to, že časť nespokojných občanov namiesto toho, aby povedali o svojich problémoch mne alebo poslancom, zavolali, napísali alebo prišli osobne za mnou, riešia veci pri pouličných a krčmových rečiach. Chcem Vás poprosiť  nerobte to. Ako starosta obce som tu pre Vás, príďte za mnou a pokiaľ bude v mojich silách pomôcť Vám a vyriešiť problém, urobím to.

 Chcem, aby všetci občania boli spokojní, preto som sa rozhodol, že od januára 2019 bude na OZ pravidelne zaradený bod programu „Podnety na zlepšenie práce starostu obce a obecného úradu – Podnety na rozvoj obce“. Očakávam a dúfam, že túto možnosť na vyjadrenie podnetov a návrhov využijete. Ideálne bude, aby návrhy a podnety boli doručené aspoň tri dni pred konaním OZ, aby som sa na ne mohol pripraviť. Na prednesenie návrhov a podnetov môžete využiť aj všetkých poslancov, ktorí tvoria OZ.

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2018,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Dovoľte mi ešte raz, popriať Vám úspešný rok 2019, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta

 

Skip to content