V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 10.11.2021 / streda / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa  zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie platných hygienicky – bezpečnostných opatrení.

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 10.11.2021

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
 5. Žiadosť obce Dolný Hričov o predaj pozemkov obce Horný Hričov, ktoré sú umiestnené pod stavbou obce Dolný Hričov
 6. Návrh VZN 3/2021 O miestnom poplatku za rozvoj
 7. Návrh VZN 4/2021 O určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2022
 8. Žiadosť TJ Horný Hričov o schválenie dotácie na činnosť v roku 2022
 9. Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
 10. Rozpočtový harmonogram na rok 2022
 11. Úprava rozpočtu k 03.10.2021_Starosta
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

                                                                                    Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                  starosta

 

Horný Hričov 05.11. 2021

 

Skip to content