Optimalizácia procesov a kapacít zhodnocovania odpadov v prevádzke „Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov –

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania“

Navrhovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Je zverejnený ma stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-procesov-kapacit-zhodnocovania-odpadov-v-prevadzke-centr

Zverejnené : 11.03.2021

Zvesené : 22.03.2021

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, nám. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

 

 

 

Skip to content