Vážení spoluobčania,

Som veľmi rád, že Vás môžem informovať o schválených príspevkoch a úľavách, ktoré schválili poslanci Obecného zastupiteľstva obce Horný Hričov. Cieľom týchto opatrení je na jednej strane finančne odbremeniť našich seniorov v dôchodkovom veku a na strane druhej motivovať mladé rodiny. Dúfam, že verejnosťou budú prijaté pozitívne.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 150/2016 zo dňa 12.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti.

  1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 70% z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 63 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
  1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške 70% z daňovej povinnosti na:

a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zák. č. 582/2004 Z. z. vo vlastníctve občanov starších ako 63 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 63  rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove  schvaľuje príspevok na podporu mladej rodiny a to 150 € príspevok pri narodení dieťaťa a 100 € pri nástupe dieťaťa do I. ročníka ZŠ s MŠ v Hornom Hričove.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 7/2017 zo dňa 30.01.2017

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 0,50 € na stravu odoberanú prostredníctvom zmluvného dodávateľa obce Horný Hričov pre starobných a invalidných  dôchodcov ( od fyzického veku 63 rokov).

Skip to content