Obec Horný Hričov informuje o zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie v znení:

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod majetku obce Horný Hričov a to prevod hmotného majetku – rozšírenie  verejného vodovodu, vybudovaného  v obci Horný Hričov, katastrálne územie Horný Hričov, v rámci stavby „Výstavba vodovodu v obci Horný Hričov“, v skladbe: Vetva „V“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 168,18,m, Odbočenia 2 kusy, Vetva „V-1“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 34,23 m, , Odbočenia 2 kusy, všetko v nadobúdacej hodnote 40.938,- EUR, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., so sídlom: 010 57 Žilina, Bôrická cesta  1960, IČO: 36 672 297, za kúpnu cenu 10,- EUR s tým, že dôvodom hodným osobitného zreteľa sú nasledovné skutočnosti:

  1. predmetom prevodu je vodovod, ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou obyvateľov obce Horný Hričov,
  2. prevádzaný vodovod bol vybudovaný z vlastných zdrojov obce, zároveň však obec na prevádzkovanie vodovodu nedisponuje potrebným odborným, technickým a personálnym zázemím, tzn. minimálne nemá k dispozícii potrebný personál s potrebnou kvalifikáciou a v prípade zabezpečenia potrebných podmienok by boli náklady toto neprimerane vysoké s tým, že v prípade, ak by tento nebol vybudovaný obcou, žiadny podnikateľský subjekt by ho nevybudoval,
  3. prevádzaný vodovod si v nasledujúcom období bude vyžadovať rôzne investície, aby bol spôsobilý slúžiť na daný účel, ktoré znáša vlastník,
  4. spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. je dlhodobým a stabilným dodávateľom vody do obce Horný Hričov a má vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa tak dialo aj naďalej a zároveň má aj všetky predpoklady, aby bola schopná vynakladať aj investície do prevádzaného vodovodu tak, aby bolo zásobovanie pitnou vodou v obci zabezpečené,

Horný Hričov dňa 06.09.2021

Skip to content