Vážení spoluobčania,

v mene obce, ako aj poslancov obecného zastupiteľstva, by som Vám chcel do nového roku 2017 popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov  v osobnom ako aj pracovnom živote.

V obci Horný Hričov bolo k 31.12.2016 evidovaných 819 obyvateľov s trvalým bydliskom, ku koncu roka 2015 to bolo 811 obyvateľov, to znamená medziročný prírastok 8 obyvateľov s trvalým bydliskom v obci.

Zomrelo 9 občanov: 4 ženy (p. Maračková Helena, p. Hrubošková Mária, p. Rovňaníková Štefánia, p. Valíčková Helena) a 5 mužov (p. Jahvodka Vincent, p. Vrábel Miloš, p. Martiniak Pavol, p. Nagy Štefan, p. Sedliaček Štefan).

Narodilo sa 11 detí: 5 dievčat (Jurinová Barbora, Jurinová Lucia, Stenchláková Veronika, Bartáková Timea, Kyselová Radana) a 6 chlapcov (Inšpektor Matej, Eichler Michal, Vöröš Michal, Ďuríček Šimon, Janec Ján, Nemčík Jakub).

Rok 2016, ktorý sme uzatvorili, ubehol veľmi rýchlo a z môjho pohľadu bol veľmi hektický a vyčerpávajúci. Veľa vecí sa podarilo uskutočniť a dotiahnuť do úspešného konca, ale klamal by som, keby som povedal, že s výsledkom som spokojný. Vo svojom druhom starostovskom roku som pochopil, že jedna vec je mať plány a druhá vec je tieto plány zrealizovať rýchlo. Narazil som na pomalý a neefektívny systém štátnych úradov, kde včera znamená zajtra a tiež som narazil na veľmi zle nastavenú legislatívu, ktorá obciam v mnohých prípadoch znemožňuje efektívne fungovať. Viem, že Vy občania ste netrpezliví a chceli by ste, aby sa obec rozvíjala rýchlejšie. To isté chcem aj ja a poslanci obecného zastupiteľstva. Obec však nie je súkromná firma a preto naše rozhodnutia sú striktne regulované zákonmi, hlavne zákonom, ktorý rieši verejné obstarávanie. Postupne sa učím plávať v týchto vodách a dúfam, že ďalší rok bude efektívnejší ako rok končiaci.

Ešte v roku 2015 sme začali pracovať na stavebnej uzávere územia, ktoré začína od cesty pri multifunkčnom ihrisku a končí priehradným múrom vodného diela Horný Hričov. Dôvodom na vydanie stavebnej uzávery je skutočnosť, že obec realizuje zmenu územného plánu a stavebná uzávera umožňuje ochrániť územie pred nežiadúcou výstavbou. Takmer ročné úsilie, kde stavebnú uzáveru napadli podnikatelia, odvolali sa voči nej a toto rozhodnutie o stavebnej uzávere musel posúdiť nadriadený orgán, nakoniec pre obec dopadlo dobre a v lete 2016 stavebná uzávera nadobudla právoplatnosť. Rád by som poukázal na skutočnosť, že posledná stavebná uzávera v Žilinskom kraji bola vydaná okolo roku 1989. Po tomto úspechu som myslel, že vec je uzatvorená a otvorí sa nám priestor na pokojné vypracovanie Územného plánu. Mýlil som sa. Spoločnosť SAKER, s.r.o. si najala dve právne agentúry, ktoré majú stavebnú uzáveru napadnúť. Osobne som presvedčený, že obec neporušila žiaden zákon a stavebná uzávera je právne čistá. Samozrejme, ak si niekto myslí opak, môže toto rozhodnutie napadnúť na súde, obec a ja sme na boj pripravení.

V priebehu roka 2016 obec riešila formou odvolania sa, viacero rozhodnutí vydaných štátnymi orgánmi. Tieto rozhodnutia sa týkali rozšírenia spracovania odpadov na území našej obce. Odvolania obce boli vypracované profesionálne a preto boli úspešné. Výsledkom je, že štátne orgány museli tieto rozhodnutia zrušiť. V jednom prípade sme boli neúspešní. V tomto prípade dala obec podnet na súd, ktorý predmetné rozhodnutie preskúma a ja dúfam, že ho zruší.

Intenzívne sme pracovali aj na riešení dopravy, ktorá sa týka prejazdu nákladných automobilov cez obec. Situácia sa rapídne zhoršila po tom, ako bolo odstavené železničné priecestie pri Slovnafte a všetky zásobovacie autá spoločnosti Jednota, ale aj iných spoločnosti, začali jazdiť po ceste III. triedy vedúcej cez intravilán obce. Napriek úsiliu, ktoré som vynaložil pri hľadaní riešenia, ako prejazdy obmedziť, neprejavilo vedenie spoločnosti Jednota žiadnu snahu situáciu riešiť. Začiatkom roka som požiadal o zmeranie únosnosti obecných komunikácií a pri tej príležitosti som požiadal aj o meranie únosnosti komunikácie III. triedy, ktorá je vo vlastníctve ŽSK. Merania dopadli tak, ako som predpokladal. Všetky obecné komunikácie sú pre ťažkú nákladnú dopravu neúnosné a v určitých častiach aj komunikácia III. triedy.  Na základe týchto zistení a následnej komunikácie s odborníkmi, obecné zastupiteľstvo schválilo zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia. Výsledkom je, že v prvej polovici roka 2017 dôjde k zmene trvalého dopravného značenia a do obce bude zakázaný vjazd automobilom nad 7,5t vrátane dopravnej obsluhy. Toto dopravné obmedzenie by malo zásadným spôsobom zredukovať nákladnú dopravu cez intravilán obce.

Počas roka 2016 sme boli vystavení aj negatívnym vplyvom, ktoré boli a stále sú spojené s modernizáciou trate ŽSR. Chcel by som sa veľmi poďakovať všetkým občanom, ktorí bezprostredne trpia hlukom, špinou a prachom súvisiacim s prácami za to, že znášajú tieto negatívne dôsledky rekonštrukcie. Predpokladaný koniec prác je júl 2017. Začiatkom roka bude uvedený do predčasného užívania nový nadjazd. Následne bude odstránená časť starého nadjazdu, ktorá bráni položeniu nových koľají. Podchod popod trať vedúci k cintorínu bude uvedený do prevádzky pravdepodobne v máji 2017. Verím, že po skončení modernizácie trate ŽSR  nastane v obci pokojnejšie obdobie a náš život sa vráti do normálu.

Pri nástupe do úradu som si dal záväzok, že dlh obce budem znižovať, zredukujem nepotrebné výdavky a budem sa snažiť využiť ekonomický potenciál priemyslu, ktorý sa v obci rozprestiera na neuveriteľnej ploche 800 000 m2 . Výsledkom je, že obec v roku 2015 hospodárila s prebytkom 118 000,- € a rok 2016 uzatvoríme s prebytkom cca 220 000,- € a to pri každoročnom poklese dlhu obce o cca 20 000,- € a zvýšených investíciách do majetku obce. Peniaze, ktoré tvoria prebytok sú určené na investície v ďalších rokoch.

V roku 2016 obec realizovala viaceré investičné akcie:

 • Výstavba vodovodu v miestnej časti Váhostav
 • Výstavba nového detského ihriska
 • Oprava cesty oproti detskému ihrisku
 • Výsadba zelene
 • Kompletná výmena kotolne, vykurujúcej obecnú bytovku a Základnú školu s materskou školou
 • Rozšírenie parkovacích miest pri bytovkách
 • Kompletná rekonštrukcia bytovej jednotky v obecnej bytovke
 • Kúpa mulčovacieho zariadenia za traktor CASE
 • Kúpa vlečky za traktor CASE
 • Rekonštrukcia obecného rozhlasu
 • Dopracovanie PD na chodníky

Celková preinvestovaná suma je 176 000,- €.

Ďalej prebehla ďalšia fáza modernizácie technického a strojového vybavenia obce kde boli zakúpené nové rozkladacie stoly a lavice v počte 20 setov, záhradné lavice v počte 3 ks, párty stan v počte 1 ks, rozkladacie prístrešky 2 ks, vianočné osvetlenie 17 ks, čerpadlo, plotostrih, rebríky a ďalší drobný majetok.

Celková preinvestovaná suma je 17 238,- €.

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2016 obec preinvestovala 193 238,- € do svojho rozvoja a obnovy.

Nový rok 2017 bude pokračovať v nastavenom trende a už počas rokov 2015, 2016 sme pracovali na rozvojových aktivitách, ktoré budú realizované v roku 2017.

Pripravujeme na realizáciu:

 • Výstavba chodníkov (Pri tejto akcii nevieme posúdiť kedy bude realizovaná a to vzhľadom na skutočnosť, že pozemky patria 35 fyzickým osobám + 3 firmám a musí prebehnúť majetkovo právne vysporiadanie, bez ktorého nie je možné dostať stavebné povolenie. Odhadovaná cena investície je 250 000,- €)
 • Kompletná rekonštrukcia kostola (Domu smútku)
 • Výstavba vonkajšieho cvičiska pre tínedžerov, dospelých a seniorov, ktoré bude umiestnené v parku pri Zetke
 • Výstavba altánku pod agátmi pri futbalovom ihrisku
 • Oprava časti miestnych komunikácií
 • Kompletná výmena verejného osvetlenia za LED

Počas roka bude intenzívne prebiehať tvorba nového územného plánu, kde je našou ambíciou nastaviť  územie obce s vyhliadkou na najbližších 40 rokov. V súčasnej dobe nám platný územný plán neumožňuje stavať bytovky ale iba rodinné domy, čo nám zväzuje ruky. Taktiež v novom územnom pláne bude jasne špecifikované, aké stavby v obci budeme akceptovať a aké nie. Dôležitou úlohou je aj riešenie parkovania a komunikácií v obci.

V roku 2016 sme začali diskusiu na riešenie areálu Zetky. Proces začne verejným obstarávaním štúdie, ktorá bude areál riešiť komplexne ako kultúrno – spoločensko – športový priestor. Jednou z vízií je vybudovať nový multifunkčný objekt, v ktorom bude priestor pre spoločenskú sálu, reštauračné služby, služby kozmetiky, kaderníctva, pošty, knižnice, prípadne ďalšie potrebné priestory a kde bude sídlo obecného úradu. Vonkajšia časť areálu bude určená pre šport a relax. Táto vízia sa nedá uskutočniť v krátkej dobe, ale je potrebné mať ju pripravenú a v priebehu budúcich rokov ju začať realizovať. Súčasťou tejto vízie je aj rekonštrukcia starej školy a jej transformácia na múzeum našej obce, kde budú umiestnené historické predmety súvisiace s obcou a jej občanmi. Čaká nás aj kompletná prestavba námestia, kde je potrebné vytvoriť viac zelených zón a možno malý pevný prístrešok, kde by sa ľudia  mohli stretávať pri rôznych menších akciách. Naplnenie týchto vízií a plánov chce tvrdú prácu, čas a peniaze. Verím, že spoločne s poslancami a za Vašej podpory vieme tieto vízie pretaviť do reality.

V roku 2016 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2017 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2016 za spolupráce obce, obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Potulky Horno Hričovským chotárom
 • Fašiangy 2016
 • Zimná liga vo futbale o Pohár starostu obce
 • Veľkonočné tvorivé dielne
 • Uvítanie detí do života apríl 2016
 • Jarné upratovanie, tradičná brigáda na skrášlenie obce
 • Stolnotenisový turnaj
 • Pochod po stopách Ľudovíta Štúra
 • DHZ Floriánsky beh zdravia
 • Súťaž DHZ o pohár starostu obce
 • Škriatková záhrada
 • Deň šedín
 • Uvítanie deti november 2016
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš 2016 s rozsvietením stromčeka
 • DHZ zabíjačka
 • Štefanský výstup na Svedernícku rozhľadňu
 • Batôžkový Silvester

Taktiež by som sa chcel poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2016,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Rád by som pripomenul, že mnohé tieto činnosti sú vykonávané bez nároku na finančnú odmenu a preto by sme si mali vážiť všetkých tých, ktorí sú ochotní obetovať svoje osobné voľno, pre rozvoj našej obce.

Chcel by som vyzvať všetkých Vás, ktorí  máte nápady a myslíte si, že ich realizácia by prospela obci a občanom, aby ste neváhali a prišli za mnou. Obec rada podporí dobrý nápad. Táto výzva sa týka všetkých vekových kategórií.

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla, hektická a zároveň veľmi povrchná. Žijeme v dobe, kedy sú ľudia posudzovaní a odsudzovaní na základe nepravdivých tvrdení, či ústne podaných, alebo napísaných na sociálnych sieťach. Žijeme v dobe, kedy nemáme na nič čas, žijeme v neustálom strese a napätí. Zabúdame na morálku, zabúdame na  svojich blízkych, zabúdame na svojich priateľov, zabúdame na to, že na tomto svete sme len na chvíľku a zajtrajšok už nemusí prísť. Preto, na záver prajem nám všetkým, aby sme v roku 2017  spomalili, aby sme sa stíšili a zamysleli nad tým, čo  v živote má hodnotu a čo nie.

 

Ďakujem

 

 

Ing. Dušan Ďuríček

starosta

 

 

Skip to content