Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Názov pozemkového spoločenstva:     Lesné a pozemkové spoločenstvo  Urbárnici obce         Horný Hričov

Adresa sídla pozemkového spoločenstva:     Horný Hričov 84

/ ďalej len „spoločenstvo“/

 

Spoločenstvo je právnická osoba.  

Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“).

 

Preambula

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na novom znení Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktorá  prispôsobuje svoje právne pomery zákonu č. 110/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. v znení zák. č. 34/2014 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“).

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti sú uvedení v zozname členov spoločenstva, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti je 3584.

Súčasťou zmluvy je aj zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti, ktorý je v prílohe č. 1.

 

 • Čl. I.

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

Spoločenstvo s právnou subjektivitou sa založilo  zmluvou  o pozemkovom spoločenstve na Valnom zhromaždení dňa 15.7. 2009, o založení spoločenstva rozhodli vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov sa vyhotovila zápisnica. Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Žiline pod č. 2009/00094-02Ba a bolo zapísané  do registra spoločenstiev s právnou subjektivitou pod poradovým číslom 2. Spoločenstvo bolo založené na dobu neurčitú.

V súlade so zákonom 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  na valnom zhromaždení  dňa 27. 4. 2014  rozhodli vlastníci  spoločnej  nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných  nehnuteľností  nadpolovičnou  väčšinou hlasov o úprave zmluvy o založení spoločenstva  v súlade s týmto zákonom,

 

 • Čl. II.

Hospodárenie spoločenstva

 • Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nej
 1. vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 2. hospodári v lesoch a na vodných plochách.
 • Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.
 • Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“) o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu  a správcovi.
 • Podiel na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom: V hotovosti , poštovou poukážkou, bankovým prevodom.
 • Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.
 • Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie, pričom spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

 

 • Čl. III.

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

 • Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.
 • Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa čl. VIII ods. 1 a 2 zmluvy, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
 1. schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmien;
 2. schválení stanov a ich zmien;
 3. oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona;
 4. poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. III ods. 6 zmluvy,
 5. vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva;
 6. zrušení spoločenstva.
 • Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa predchádzajúcej vety, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
 • Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podielov v správe fondu. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 • Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti presiahol 49 %.
 • Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia katastrálneho zákona. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.
 • Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahuje predchádzajúci odsek.
 • Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
 • Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.
 1. Člen spoločenstva má právo :
 2. a) podieľať sa na činnosti spoločenstva tak, aby bol napĺňaný účel spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,
 3. b) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,
 4. c) podávať orgánom spoločenstva písomné podnety a sťažnosti na činnosť v spoločenstve ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadať o nápravu,
 5. d) byť informovaný o činnosti spoločenstva, ak o to požiada,
 6. e) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločenstva, podávať návrhy, pripomienky a požadovať vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločenstva,
 7. f) na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý zhromaždenie schválilo na rozdelenie,
 8. g) nahliadnúť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie,
 9. h) nahliadnúť do zoznamu členov a a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich   a robiť si z nich výpisy,

 

 1. Člen spoločenstva je povinný :
 2. zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva, najmä účasťou na valnom zhromaždení,
 3. dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné pokyny spoločenstva,
 4. plniť uznesenia spoločenstva,
 5. uhradiť škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu svojim konaním,
 6. chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva,
 7. oznámiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov do dvoch mesiacov od ich vzniku

 

 1. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3 a 7 až 12, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 5 zákona neustanovujú inak.

 

 • Čl. IV.

Orgány spoločenstva

 • Orgánmi spoločenstva sú:
  1. zhromaždenie,
  2. výbor,
  3. dozorná rada

 

 • Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 • Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.
 • Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

O spôsobe hlasovania pri voľbe do orgánov spoločenstva (verejne alebo tajne) rozhoduje valné zhromaždenie. Členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

 • Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) sa začína dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev. Dĺžka funkčného obdobia orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) nesmie presiahnuť dĺžku jeho volebného obdobia. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.
 • Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a Stanov pozemkového spoločenstva.
 • Podrobnosti o určení  osôb oprávnených konať  za spoločenstvo,  rozsah  ich oprávnení  sa spravujú príslušnými  ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z.z  o pozemkových spoločenstvách  v znení  neskorších  predpisov  a Stanov pozemkového spoločenstva.

 

 • Čl. V.

Zhromaždenie

 • Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
 • Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je úradná vývesná tabuľa obce Horný Hričov a na svojom webovom sídle ak je zriadené. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
 • V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona (uznášaniaschopná väčšina), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 • Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa ods. 7 písm. i) alebo j) (t. j. transformácia spoločenstva a zrušenie spoločenstva), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.
 • Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; zvolávateľ má potom práva a povinnosti výboru podľa odsekov 2 až 4 a odseku 6.
 • Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4.
 • Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
  2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  3. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) až d) zákona,
  4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
  5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,
  6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  7. schvaľovať účtovnú závierku,
  8. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
  9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 • Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa odseku 2 nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo uznášaniaschopnou väčšinou.
 • Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností a je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.
 • Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 7 písm. a), b), i), a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond ani správca. O veciach podľa ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 • Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.
 • Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 2 až 4 a 6.
 • Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 10. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahujú ods. 2 až 4 a 6. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j).

 

 • Čl. VI.

Výbor

 • Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
 • Výbor
  1. koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
  2. uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, jej časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,
  3. zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
  4. uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona, ak tak rozhodlo zhromaždenie.
 • Výbor spoločenstva je päťčlenný. Pri voľbách výboru sa volia aj traja náhradníci. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
 • Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
 • Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 • Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá minimálny zákonný počet členov (najmenej troch) a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len
  1. úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
  2. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
  3. úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

 

 • Čl. VII.

Dozorná rada

 • Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 • Dozorná rada má troch členov. Pri voľbách dozornej rady sa volia aj dvaja náhradníci. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa čl. V ods. 2 až 4 a 6 zmluvy. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa článku V. ods. 5 zmluvy .
 • Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada, ktorá nemá počet členov podľa odseku 2 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 5.

 

 • Čl. VIII.

Fond

 • Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 • Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
  1. nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,
  2. ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
 • Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20 zákona.
 • Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j).
 • Fond môže pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa ods. 1, ku ktorým neboli uplatnené reštitučné nároky, previesť do vlastníctva iných osôb. Na prevod vlastníctva k podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu sa vzťahujú obmedzenia podľa osobitných predpisov.(zákon č. 330/1991 Zb., 543/2002 Z. z., 326/2005 Z. z.) Hodnota podielov spoločnej nehnuteľnosti a porastov na nej pri prevode vlastníckeho práva sa určuje podľa Vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z.
 • Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond podľa ods. 1, predkupné právo. Ak fond postupuje podľa odseku 7, ponúkne vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti predaj podielu na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prostredníctvom výboru a určí primeranú lehotu na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti.
 • Fond na základe písomnej žiadosti vlastníka podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo písomnej žiadosti spoločenstva podanej v mene vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti uzavrie s vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti alebo so spoločenstvom konajúcim v ich mene zmluvu o prevode podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ani spoločenstvo v ich mene neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 9, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž len za rovnakých podmienok ako pri ponuke na prevod vlastníckeho práva k podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 7.
 • Náklady spojené s určením hodnoty podielov spoločnej nehnuteľnosti, so zabezpečením technických podkladov a s úhradou správnych poplatkov potrebných na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.

Čl. IX.

Zoznam členov, zoznam nehnuteľností

 • Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.
 • Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti .
 • Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.
 • Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný
  1. umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,
  2. vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

 

 • Čl. IX.

Zrušenie a zánik spoločenstva

 • Spoločenstvo sa zrušuje
  1. znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
  4. rozhodnutím zhromaždenia.
 • Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak
  1. spoločenstvo nevykonáva činnosť a
  2. výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.
 • Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.
 • Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa.
 • Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

 

 • Čl. X.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov   spoločenstva, vnútornú organizáciu, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu valného zhromaždenia, hlasovací poriadok a zásady hospodárenia spoločenstva.

 

 

 • Čl. XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.
 • Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 • Táto zmluva mení a dopĺňa zmluvu o pozemkovom spoločenstve schválenú na zhromaždení spoločenstva dňa 27.4.2014.

 

Zmluva bola schválená zhromaždením členov spoločenstva dňa  14.4. 2019

 

Táto zmluva má 11 strán.

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

 1. zoznam nehnuteľností;
 2. zoznam členov spoločenstva.

 

V Žiline  dňa _____________

 

Za výbor spoločenstva:

 

Predseda spoločenstva:    Miroslav Vydra                  podpis___________________

 

Hospodár spoločenstva      Anton Nemčík           podpis __________________

 

Za dozornú radu spoločenstva:

 

Predseda dozornej rady:         Marián Vydra podpis_________________

Skip to content