Ihrisko bude prevádzkované podľa rozpisu a po dohode so správcom ihriska v čase:

 • od 8,00 – 22,00 hod. počas pracovných dní a počas školských prázdnin
 • od 10,00 – 22,00 hod. počas dní pracovného voľna a sviatkov.

1. Do priestoru ihriska sa zakazuje vstupovať:

 • v kopačkách s kovovými kolíkmi
 • na kolieskových korčuliach
 • so silne znečistenou obuvou

2. Zakazuje sa:

 • fajčiť v priestoroch ihriska
 • vulgárne nadávať v celom areáli
 • ničiť majetok v celom areáli
 • preliezať a podliezať futbalové bránky, mantinely alebo iným spôsobom ich poškodzovať
 • konzumovať potraviny a piť alkohol v priestoroch ihriska
 • vstupovať a odchádzať z ihriska mimo vstupov

3. Ďalšie pokyny:

 • návštevníci musia rešpektovať aj ďalšie pokyny správcu areálu
 • odpadky sa môžu odkladať len do smetných nádob
 • každý návštevník je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok ihriska

4. Sankcie:

 • pri porušení tohto záväzného poriadku a pri nerešpektovaní pokynov správcu, môže byť návštevníkovi ihriska starostom obce uložená pokuta až do výšky 20 €, alebo jej bude uložený zákaz vstupu do areálu na dobu 6 mesiacov
 • pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada v plnej výške

5. Bezpečnostné pokyny:

 • každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

6. Správca areálu:

 • nezodpovedá návštevníkom za vzniknutú materiálnu škodu a vzniknutý úraz. Prípadné nedostatky je používateľ multifunkčného ihriska povinný ohlásiť vopred pred začatím hry

 

Poplatok za použitie, prenájom viacúčelového ihriska bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce dňa 14. decembra 2009 uznesením č.6/2009

 • Tenis, basketbal, nohejbal: 5 €,-/hod. (pri účasti čo i len jedného účastníka, ktorý nemá trvalý pobyt v Hornom Hričove)
 • Volejbal: 10 €,-/hod. (pri účasti viac ako dvoch účastníkov, ktorý nemajú trvalý pobyt v Hornom Hričove)
 • Futbal: 10 €,-/hod. (pri účasti viac ako troch účastníkov, ktorý nemajú trvalý pobyt v Hornom Hričove)
 • Osvetlenie: príplatok + 2 €,-/hod.
 • Občania s trvalým pobytom v našej obci poplatok za použitie ihriska neplatia, platia len za použitie osvetlenia podľa cenníka.

Správca viacúčelového ihriska: p. Káčer tel.:0905 836 368, Použitie ihriska je potrebné si objednať u správcu 24 hod. vopred.

Skip to content