Vážení spoluobčania a priatelia obce,

v stredu 26.07.2017 prebehlo dôležité stretnutie, ktoré som zvolal, vzhľadom na blížiaci sa termín dokončenia stavby modernizácia trate ŽSR.

Za obec sa stretnutia zúčastnili Ing. Daniel Badik, Mgr. Juraj Králik, p. Peter Trajčik a Ing. Ján Kortiš. Týmto sa im chcem poďakovať za podporu a aktívnu účasť na stretnutí, ktoré bolo miestami tvrdé a emotívne.

Každý z Vás vníma prítomnosť stavebných mechanizmov a ich negatívny dopad na nás všetkých. Modernizácia trate ŽSR je významná stavba, ktorá skvalitní cestovanie a prispeje k rozvoju regiónu….ale nemôže byť realizovaná na úkor obce Horný Hričov a jej občanov….a presne to sa deje.

Projektová dokumentácia bola robená bez ohľadu na širšie vzťahy a dopad technických riešení na obec jej občanov. Na stretnutí a pri fyzickej obhliadke sme sa dozvedeli, že veci, ktoré boli deklarované ako súčasť projektu, vôbec projektová dokumentácia nerieši a niektoré časti stavby sú v PD tak nekvalitne navrhnuté, že obec s nimi nemôže a nebude súhlasiť.

Pri realizácií prác došlo aj k poškodeniu majetku obce, ku oprave ktorého sa investor stavia …nazval by som to alibisticky.

Je zbytočné tu rozpisovať priebeh stretnutia. Radšej si prečítajte Žiadosť, ktorú som vypracoval a ktorá bola zaslaná na vedenie ŽSR. V nej sa dočítate čo všetko zo strany investora nie je doriešené a čo obec žiada.

Kliknite na odkazy nižšie:

♠    Žiadosť o odstránenie chýb vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie, jej dopracovanie, odstránenie vád a poškodení

♠   Príloha č. 1_Výpis z uznesenia OZ

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content