1. Rekonštrukcia ciest.

Vzhľadom na problémy súvisiace s realizáciou ciest som poslal mail s nasledujúcim textom do EUROVIE:

Obec Horný Hričov zastúpená starostom obce žiada zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, a.s. o zapísanie nasledovných požiadaviek do stavebného denníka a odstránenie zistených vád a poškodení:

 • Dňa 3.10.2017 došlo pri bagrovaní cesty č. 4 k poškodeniu súkromného majetku a to plota p. Suchomela, kde došlo ku zlomeniu základového múru, odtrhnutie časti bráni a odtrhnutie vystužovacej trubky. Žiadame okamžitú opravu plota.
 • Na ceste č. 4 boli poškodené dva vodárenské ventily, ktoré boli ohnuté, v súčasnej dobe sú čiastočne zahrnuté a hrozí ich úplne prekrytie navážanou zeminou. Žiadame zabezpečiť aby ventily boli plne funkčné.
 • Na ceste č. 5 v oblúku pri detskom ihrisku bola odfrézovanou asfaltovou vrstvou zanesená vpusť, ktorá je z uvedeného dôvodu nefunkčná a stojí tam voda. Žiadame vpusť vyčistiť.
 • Na ceste č. 3 pri vchode do bytovky č. 258 bola amatérsky vyrobená vpusť. Dnes na stretnutí sme sa dohodli, že táto amatérsky vyrobená vpusť bude nahradená klasickou vpusťou s vyústením do šachty umiestnenej na pozemku bytovky č. 258. Pri kontrole som zistil, že pôvodná vpusť bola odstránená, bola navezená a uvalcovaná frakcia, bez vpuste. Žiadame vpusť dorobiť (práce naviac).
 • Žiadame aby boli obslužné komunikácie počas prác riadne čistené od nánosov z ťažkých mechanizmov.
 • Žiadame aby úseky nevhodné na pohyb áut boli riadne vyznačené dopravným značením. Jedná sa hlavne o komunikáciu č. 4.
 • Žiadame aby zhotoviteľ nezasahoval a nevstupoval do súkromného majetku občanov obce a na skladovanie strojov a materiálov využíval výhradne pozemky obce Horný Hričov (vždy vieme odkonzultovať čo je majetok obce).
 • Žiadame aby zhotoviteľ pri realizácií prác používal mechanizmy a technológie, ktoré nebudú spôsobovať poškodenia súkromného ale i obecného majetku.

Myslím, že obe strany majú záujem o korektnú spoluprácu, preto dúfam, že sa budeme vyvarovať činnostiam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výsledok zazmluvnených prác a vzájomnej spolupráce.

Výsledkom mailu je, že v stredu prebehla obhliadka stavby za účasti staveného dozora, mňa a hlavného kontrolóra (po ukončení diela HK urobí kompletnú kontrolu dokladov). Na ceste pri R. Suchomelovi sa urobila dynamická skúška podložia, ktoré tam bolo navezené. Skúška dopadla zle….takže všetok materiál, ktorý bol navezený bude opakovane vybagrovaný a navezie sa iná štruktúra.

Zhotoviteľa som požiadal o výmenu partie, ktorá vykonáva prácu. Oznámil mi, že partia bude buď vymenená alebo doplnená a posilnená, tak aby práce postupovali rýchlejšie a hlavne kvalitnejšie.

 1. Výmena verejného osvetlenia

Vo veľkej časti obce už došlo k výmene osvetlenia. Nie je urobený cintorín, kostol a 4 lampy oproti bytovkám (tú sa čaká na svietidlá, ktoré budú osadené). Práce nepokračujú lebo sa pokazila plošina a čaká sa na jej opravu. Práce opäť začnú tento týždeň v utorok alebo stredu.

 1. Práce ŽSR

V stredu 04.10.2017 mi boli predložené projekty, ktoré boli dopracované podľa pripomienok obce. Nie je to úplne 100%  naplnenie požiadaviek….ale uvidíme. Na nadjazde pribudnú zvodidlá ale aj zábradlie. Budú vybudované trativodné koše. Žľab pri p. Galčekovej sa musí ešte doriešiť, takže uvidíme ako to dopadne. Cesta z podchodu ku kostolu bude opravená kompletne, je riešené aj odvodnenie. Podľa výkresu prerobia kompletne aj chodník, ktorý bude mať iný sklon a rozstupy schodov. Manín sa bude rozširovať a oprava komunikácie začne cca od konca plota Hložných. Padajúci makadam z protihlukových stien bude ukotvený gabionovým plotom. Práce by mali začať od 15.10.2017 a ukončené by mali byť do 15.11.2017…..Ďalej som požiadal ŽSR o stíšenie reproduktorov, polepenie skiel na podchode, tak aby ich vtáci videli.

 1. Kostol

V utorok 03.10.2017 prišla podpísaná Zmluva od zhotoviteľa stavby. Teraz čaká na môj podpis.  Dúfam, že rekonštrukcia kostola bude prebiehať lepšie ako asfaltovanie ciest. Práce by mali začať na jar 2018.

V pondelok 02.10.2017 bol odmontovaný zvon, ktorý odviezla firma Ivák. Bude reparovaný a následne znovu zavesený aj s novým motorom, el.ovladaním, zavesením. Predpokladám, že do konca októbra by mohol byť plne funkčný a začne zvoniť.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content