Vážení spoluobčania, rád by som Vás informoval o niektorých investičných akciách, ktoré sa v obci realizovali/jú:

  1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Príprava akcie začala začiatkom roka 2017. Verejné obstarávanie bolo ukončené 07/2017 a predpokladaný začiatok prác bol 08/2017. K prevzatiu stavby došlo až v 09/2017 (dôvodom boli nedostatočné kapacity zhotoviteľa stavby EUROVIA SK, s.r.o.). Práce boli realizované v priebehu 09 – 10/2017. Napriek mojej veľkej snahe a častých konfortáciach so zhotoviteľom, neboli práce vykonané úplne podľa našich predstáv. Vzhľadom na túto skutočnosť, obec práce prevzala s vadami, ktoré boli v preberacom protokole špecifikované a ktoré zhotoviteľ odstráni hneď ako to počasie dovolí. Predpoklad je 04 – 06/2017.
  2. Verejné osvetlenie – V celej obci došlo k výmene svietidiel a zdrojov za LED osvetlenie. Posledná výmena bola realizovaná v piatok 17.11.2017. Momentálne prebieha skúšobná prevádzka, počas ktorej už došlo k malým poruchám ako napríklad blikajúce svetlá. Táto porucha bola spôsobená osadením nového citlivejšieho snímača, ktorý reagoval na svetlá prechádzajúcich automobilov a vždy pri osvetlení vypol verejné osvetlenie. Snímač bol odtienený a v súčasnej dobe reaguje správne. Verejné osvetlenie bude v majetku SSE, a.s., ktorá bude realizovať prevádzku ako aj servis. Zmluvne sa zaviazali, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy sú povinní vykonať opravu. Chcem Vás požiadať, aby ste v prípade poruchy osvetlenia, túto poruchu nahlásili na obecný úrad. Na každom stĺpe je biela nálepka s identifikačným číslom, ktoré je potrebné nahlásiť. Pri modernizácií trate ŽSR došlo k posunutiu nástupišťa, čo so sebou prinieslo aj skutočnosť, že bolo posunuté aj osvetlenie tohto nástupišťa. Z uvedeného dôvodu nám vznikla neosvetlená časť miestnej komunikácie vedúcej popri trati. Táto časť bude dodatočne riešená osadením nových stĺpov s LED lampami. Podobne bude riešený aj vjazd z nadjazdu do obce.
  3. Vianočné osvetlenie – Tak ako v roku 2015, 2016 aj v roku 2017 bolo zakúpené vianočné osvetlenie, ktoré je postupne v etapách inštalované do obce. Vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, nie je možné osvetliť obec ako celok. V roku 2015 bolo zakúpené osvetlenie na Kaplnku a Vianočný stromček. V roku 2016 bolo inštalované na námestie a cestu pri obecnom úrade. V tomto roku boli vyzdobené ulice pri radovke a pri bytovkách. V roku 2018 bude vianočné osvetlenie doplnené na Zádvorie a zostávajúce dve ulice. V roku 2019 je na rade Váhostav a stĺpy popri ceste III. triedy.  Chcem požiadať občanov, ktorí žijú v častiach bez vianočného osvetlenia o trpezlivosť….myslím, že ešte jeden rok čakania nie je tak dlhá doba oproti desaťročiam, kedy vianočné osvetlenie bolo riešené iba v malej časti obce.
  4. Modernizácia ŽSR – Tento nekonečný príbeh stále nekončí a napriek tomu, že práce v Hornom Hričove mali byť ukončené v roku 2016, je pre mňa termín ukončenia stále neznámi. Zo strany zhotoviteľa ako aj ŽSR padlo už veľa termínov a veľa sľubov….žiaľ musím skonštatovať, že opakovane nás oba subjekty zavádzajú kde zhotoviteľ sa vyhovára na ŽSR a ŽSR na zhotoviteľa….a obec a občania sú rukojemníkmi. Tento stav ma veľmi mrzí. Osobne som absolvoval veľa konfrontačných stretnutí a telefonátov, ktorých výsledkom je, že majetok obce bude opravený v plnom rozsahu (aspoň dúfam) a vzhľadom na to, že mojou povinnosťou je starať sa aj o občanov,  intenzívne bojujem aj za ich práva…bohužiaľ, zatiaľ som počul iba sľuby, bez toho aby zhotoviteľ a ŽSR reálne s poškodenými občanmi komunikovali. Na obec je vyvíjaný tlak, aby do svojho majetku prevzala časť objektov súvisiacich s modernizáciou.  Jedná sa podchod a lávku pre peších pri priehrade. Prevádzka a údržba týchto objektov je veľmi náročná a obec nedisponuje finančnými ani odbornými zdrojmi, ktoré by umožňovali spravovať tento majetok. ŽSR momentálne pripravuje právnu analýzu, ktorej výsledkom by malo byť stanovisko, ktoré bude hovoriť o povinnosti obce tento majetok prevziať. Obec si následne nechá vypracovať svoju právnu analýzu a v prípade, že obec neprevzatím majetku neporuší zákon, bude postupovať v súlade s týmto stanoviskom.

Napriek problémom, ktoré sprevádzajú rozvoj našej obce verím, že nastúpený investičný trend obce sa nám spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch.

Ing: Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content