V zmysle novely zákona o dotáciách, usmernenia  MŠVaV  SR a z poverenia zriaďovateľa Vám oznamujeme nasledovné zmeny v dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti posledného ročníka MŠ a deti ZŠ.

– od 1.9.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a MŠ

Nárok na dotáciu bude mať dieťa:

1. ktoré žije v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
2. ktoré žije v domácnosti, kde príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
3. na ktoré si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa

Z tohto dôvodu, ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 1.9.2021 je povinný do 09.08.2021 predložiť zriaďovateľovi (Obec Horný Hričov) osobne alebo mailom – katarina.durisova@hornyhricov.sk
– potvrdenie  z ÚPSVaR – poberanie dávok HN alebo príjem vo výške ŽM -/bod 1. a 2./
–   čestné vyhlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu v prílohe – bod 3.

čestné-vyhlásenie-2021

Skip to content