KURIC Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  19.04.2021                                               Zvesené dňa : 04.05.2021

 

Výberové konanie – Pracovník údržby

Výberové konanie na pozíciu „Pracovník údržby obce“.

Obec Horný Hričov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Pracovník údržby obce.

Náplň práce:

 • V jarnom, letnom a jesennom období údržba zelene (kosenie trávy, plevanie, strihanie stromov a okrasných kríkov, hrabanie lístia, polievanie zelene)
 • Udržiavanie čistoty a poriadku v obci,
 • V zimnom období údržba ciest a chodníkov v obci, ohŕňanie snehu farmárskym traktorom (vodičský preukaz skupiny T/nie je podmienkou), frézou prípadne ručne podľa množstva snehu
 • Základná údržba majetku obce a jeho oprava
 • Základná starostlivosť a údržba strojných zariadení
 • Prevádzkovanie obecnej kotolne
 • Ostatné práce podľa požiadaviek
 • Pracovná doba od 6:00 hod. do 14:00 hod. (možnosť dohodnúť iný pracovný čas)

Kvalifikačné predpoklady:

 • Minimálne stredoškolské vzdelanie (bez maturity)
 • Vzťah k technickým zariadeniam
 • Vodičský preukaz skupiny T (je možné si ho dorobiť počas výkonu práce s finančným príspevkom obce)
 • Časová flexibilita (v prípade hustého sneženia práca aj v sobotu a nedeľu/mzda v súlade so Zákonníkom práce)
 • Vzhľadom na fyzickú náročnosť je práca vhodná skôr pre mužov

Pracovné výhody:

 • Možnosť získať stabilnú prácu
 • Pravidelný plat bez meškania (práce pre obec Horný Hričov)
 • Pracovný fond 40hodín/týždeň
 • Naviac 5 dní dovolenky/rok
 • Príspevok na stravu

Ponúkaný nástupný plat brutto (v hrubom): – 800,- € (naviac dva krát ročne odmena a pri dobre vykonávanej práci postupne zvyšovanie platu)

Ukončenie výberového konania najneskôr do 28.04.2021

Požadovaný nástup: dohodou

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite alebo doneste svoj životopis na:

Obec Horný Hričov

Horný Hričov 191

013 42

 

alebo

 

e-mail: info@hornyhricov.sk

Ing. Dušan Ďuríček

Starosta obce

WiFi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V181

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Horný Hričov, Č.191, 013 42 Horný Hričov

Miesto realizácie: Obec Horný Hričov

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 125 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 5 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Požiarna zbrojnica / Externý AP (49.2587253938568 ; 18.661445081234)
 2. Základná škola / Externý AP                 (49.257734584705 ; 18.6585831642151)
 3. Stará škola – námestie / Externý AP                 (49.2565476881941 ; 18.6567458510399)
 4. H – Bloky, obecná budova / Externý AP (49.2584050460773 ; 18.6719807982445)
 5. Dom smútku sv. Cyrila a Metoda / Externý AP (49.254081022886 ; 18.6597204208374)

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu Wifi pre Teba bola zrealizovaná a kontrola zo strany riadiaceho orgánu Ministerstva dopravy a výstavby SR ukončená. V súčasnosti prebiehajú úkony v procese podávania žiadosti o platbu na preplatenie wifi systému zo strany Ministerstva financií SR.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

KYSELA Stanislav – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Stanislav KYSELA, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené : 29.03.2021                                                                Zvesené : 14.04.2021

PETRÁŠ Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav PETRÁŠ, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  29.03.2021                                               Zvesené dňa : 14.04.2021

 

Odpredaj automobilu CITROEN C4 – 1.6i 16V z majetku obce Horný Hričov / Výzva na predloženie ponúk II.

Obec Horný Hričov vyhlasuje výzvu na predloženie ponúk na odpredaj osobného automobilu značky CITROEN C4 – 1.6i 16V. Ponuky prosíme predkladať v zalepenej obálke s nápisom „CITROEN C4 – PONUKA“ , ktorú doručíte na adresu:

Obecný úrad

Horný Hričov 191,

013 42 Horný Hričov

 

Obálku môžete doručiť aj osobne. Ponuky môžete predkladať aj elektronicky a to na e-mailovú adresu: starosta@hornyhricov.sk.

Pred podaním ponuky si  môžete telefonicky dohodnúť obhliadku auta aj so skúšobnou jazdou na čísle 0905 245 263.

Termín na predloženie ponuky je do 31.03.2021, vrátane. Ponuky budú vyhodnotené a automobil bude predaný najvyššej ponuke.

Minimálna cena auta je:  1 500,- € (ponuku pošlite aj v prípade, že Vaša ponúknutá cena bude nižšia ako 1 500,- €)

 

Údaje o automobile:

Typ:                                                      CITROEN C4 – 1.6i 16V

Rok výroby:                                       2008

Počet najazdených km:                   190 658

Palivo:                                                Benzín

Motor:                                                štvorválec o objeme 1 587 cm3

Výkon:                                               80 kw (109 PS)

Prevodovka:                                     manuál

Farba:                                                strieborná metalíza

 

Ďalšia výbava: ABS, ESP, automatická dvojzónová klimatizácia, airbeg, elektrické okná, elektrické zrkadlá, hmlové svetlomety, dažďový senzor, palubný počítač, centrálne zamykanie, samostatná sada zimných a letných pneumatík na plechových diskoch…Nefunkčný tempomat.

Fotogáleria:

 

Projekt spolufinancovaný EÚ – Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 Prijímateľ: MIKROREGIÓN HRIČOV” združenie obcí

 

Názov projektu:Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov
Kód projektu:NFP310010L405
Operačný program:Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:Kohézny fond
Prioritná os:Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštrktúry
Špecifický cieľ:Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Operačný

Stručný popis projektu:

 Predmetom projektu s názvom „Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov“ je obstaranie kompostérov prezhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach. Do projektu ja zapojených 8 obcí Mikroregiónu: Bitarová, Brezany, Dolný Hričov, Hôrky, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Paština Závada. Do týchto obcí budú na základe dôkladne vykonanej analýzy stavu zelene v obciach a potrieb obyvateľov rozdelené kompostéry pre jednotlivé domácnosti. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a s vyhláškou 371/2015 Z. z. a rovnako v súlade s potrebami a so záujmom obyvateľov o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, teda o kompostovanie je v našom pláne zabezpečiť kompostéry tak, aby mal každý občan žijúci v jednotlivých obciach tohto Mikroregiónu možnosť ním vyprodukovaný biologický rozložiteľný odpad kompostovať. Niektorí obyvatelia predmetného Mikroregiónu už biologicky rozložiteľný odpad zhodnocujú resp. kompostujú, systém kompostovania je teda založený na báze dobrovoľnosti a riešený individuálne. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre zhodnocovanie BRKO pre všetkých obyvateľov jednotlivých obcí Mikroregiónu a podporiť tak zhodnocovanie takéhoto odpadu, s dôrazom na ochranu životného prostredia a zníženie finančného zaťaženia obcí a ich obyvateľov s nakladaním komunálneho odpadu. Hlavnou aktivitou pre naplnenie cieľa projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“ a jej trvanie je naplánované na 5 mesiacov. Cieľovou skupinou sú obyvatelia jednotlivých obcí Mikroregiónu. Do užívania budú kompostéry odovzdávané obyvateľom obcí na základe preberacieho protokolu na obecnom úrade každej obce zapojenej do predkladaného projektu. S vyprodukovaným kompostom sa nebude obchodovať, jednotlivým domácnostiam bude slúžiť ako doplnok pre zlepšenie pôdy resp. ako prídavok pre zvýšenie úrodnosti pôdy. Úspešná realizácia projektu prispieva k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov: P0708 Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov:1 463,763 m3, P0558 Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 1621 ks.

 

 

 

Optimalizácia procesov a kapacít zhodnocovania odpadov v prevádzke „Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania“

Optimalizácia procesov a kapacít zhodnocovania odpadov v prevádzke „Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov –

oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania“

Navrhovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Je zverejnený ma stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/optimalizacia-procesov-kapacit-zhodnocovania-odpadov-v-prevadzke-centr

Zverejnené : 11.03.2021

Zvesené : 22.03.2021

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť jeho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, nám. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.