KYSELA Stanislav – výzva na prevzatie zásielka

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Stanislav KYSELA, pobyt na obci Horný Hričov

Č. OA 397235985 SK

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

                                                                                          Vyvesené : 22.10.2021                                                                                                       Zvesené : 08.11.2021

 

SUCHOMEL Radoslav – oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

 Oznámenie

o zrušení TRVALÉHO pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

22.10.2021

Radoslav Suchomel, narodený 04.08.1973

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

 Horný Hričov, 22.10. 2021                                                                                                                               Jozef Jahvodka

                                                                                                                                                                    /podpis zamestnanca ohlasovne/

KURIC Miroslav – výzva na prevzatie zásielky

Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Miroslav KURIC, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  14.10.2021                                               Zvesené dňa : 29.10.2021

KRÁLIKOVÁ Monika – výzva na prevzatie zásielky

      Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Monika KRÁLIKOVÁ, na obci Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 11.10.2021                                                                 Zvesené : 26.10.2021

Obec Horný Hričov informuje o zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Horný Hričov informuje o zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie v znení:

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod majetku obce Horný Hričov a to prevod hmotného majetku – rozšírenie  verejného vodovodu, vybudovaného  v obci Horný Hričov, katastrálne územie Horný Hričov, v rámci stavby „Výstavba vodovodu v obci Horný Hričov“, v skladbe: Vetva „V“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 168,18,m, Odbočenia 2 kusy, Vetva „V-1“ materiál HDPE D 110 mm v dĺžke 34,23 m, , Odbočenia 2 kusy, všetko v nadobúdacej hodnote 40.938,- EUR, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s., so sídlom: 010 57 Žilina, Bôrická cesta  1960, IČO: 36 672 297, za kúpnu cenu 10,- EUR s tým, že dôvodom hodným osobitného zreteľa sú nasledovné skutočnosti:

  1. predmetom prevodu je vodovod, ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou obyvateľov obce Horný Hričov,
  2. prevádzaný vodovod bol vybudovaný z vlastných zdrojov obce, zároveň však obec na prevádzkovanie vodovodu nedisponuje potrebným odborným, technickým a personálnym zázemím, tzn. minimálne nemá k dispozícii potrebný personál s potrebnou kvalifikáciou a v prípade zabezpečenia potrebných podmienok by boli náklady toto neprimerane vysoké s tým, že v prípade, ak by tento nebol vybudovaný obcou, žiadny podnikateľský subjekt by ho nevybudoval,
  3. prevádzaný vodovod si v nasledujúcom období bude vyžadovať rôzne investície, aby bol spôsobilý slúžiť na daný účel, ktoré znáša vlastník,
  4. spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. je dlhodobým a stabilným dodávateľom vody do obce Horný Hričov a má vytvorené všetky predpoklady na to, aby sa tak dialo aj naďalej a zároveň má aj všetky predpoklady, aby bola schopná vynakladať aj investície do prevádzaného vodovodu tak, aby bolo zásobovanie pitnou vodou v obci zabezpečené,

Horný Hričov dňa 06.09.2021

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Dokumente je zverejnený na :

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Strategický dokument “Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+” je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní.

zverejnené od : 31.08.2021                                                                                                                   zverejnené do : 16.09.2021

Úradné hodiny : Streda v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

                                 Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

♠       20210809_Oznamenie o SD_final

Dotácia na stravu pre dieťa od 1.9.2021

V zmysle novely zákona o dotáciách, usmernenia  MŠVaV  SR a z poverenia zriaďovateľa Vám oznamujeme nasledovné zmeny v dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti posledného ročníka MŠ a deti ZŠ.

– od 1.9.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a MŠ

Nárok na dotáciu bude mať dieťa:

1. ktoré žije v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
2. ktoré žije v domácnosti, kde príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
3. na ktoré si ani jeden rodič neuplatňuje daňový bonus na dieťa

Z tohto dôvodu, ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 1.9.2021 je povinný do 09.08.2021 predložiť zriaďovateľovi (Obec Horný Hričov) osobne alebo mailom – katarina.durisova@hornyhricov.sk
– potvrdenie  z ÚPSVaR – poberanie dávok HN alebo príjem vo výške ŽM -/bod 1. a 2./
–   čestné vyhlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu v prílohe – bod 3.

čestné-vyhlásenie-2021

Skip to content