Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20..01.2021

             V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 20.01.2021 / streda / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa  zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie platných hygienicky – bezpečnostných opatrení.

                                                                                                                                      Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                               starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 20.01.2021

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov
 6. Schválenie návrhu VZN 01/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce na kalendárny rok 2021
 7. Schválenie návrhu VZN 02/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Hričov
 8. Žiadosť p. Ivany Kozákovej o odpustenie nájmu prevádzky pohostinstva Z-tko počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR
 9. Úprava rozpočtu starostom k 21.12.2020
 10. Úprava rozpočtu Obce + ZŠ s MŠ obecným zastupiteľstvom k 20.01.2021
 11. Rôzne
 12. Záver

 

 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov

Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Hričove v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 57/2020 zo dňa 28.10.2020 vyhlasuje termín konania voľby  hlavného kontrolóra obce  Horný Hričov  na  deň   20. 01. 2021 v zasadačke Obecného úradu v Hornom Hričove v rámci programu riadneho zasadnutia OZ v Hornom Hričov.

OZ  v Hornom Hričove určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na pracovný úväzok 50 % .

 Postup a náležitosti prihlášky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Horný Hričov  odovzdá/zašle  písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 07. 01. 2021 do 14.00 h na adresu  Obecný  úrad v Hornom Hričove, 013 42  Horný Hričov 191,  v zalepenej  obálke s označením :

„Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov  – NEOTVÁRAŤ“

 Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 1. Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí obsahovať:
 • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) kandidáta
 • Profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície,
 • Informácie o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká  alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 1. K prihláške je potrebné doložiť:
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu hlavného kontrolóra. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce s poslancami obecného zastupiteľstva (ďalej len Komisia) v Hornom Hričove  dňa  13. 01. 2021 o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Horný Hričov.  O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Komisia spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní  a ktorá bude predložená na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa  20. 01. 2021 ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov,  ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorý z  poslancov prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude mať právo vystúpiť na rokovaní obecného zastupiteľstva  dňa  20. 01. 2021 v rámci programu riadneho rokovania OZ a to v bode programu  „Voľba hlavného kontrolóra obce Horný Hričov“  v časovom rozsahu 5 minút.

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o  tejto skutočnosti  vyrozumený  písomným oznámením  a to do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.

Požiadavky:

– znalosť základných legislatívnych noriem samosprávy

– účasť na prezentácii pred vykonaním voľby

Zverejnené na :

– www.obechornyhricov.sk

– na úradnej tabuli obce

V Hornom Hričove, dňa  28.10.2020                                                                                                                    Ing. Dušan Ďuríček v. r.                                                                                                                                                                                          starosta obce