POĎAKOVANIE – Jarné upratovanie obce Horný Hričov

Rád by som sa srdečne poďakoval všetkým účastníkom veľkého “Jarného upratovania”, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 30.03.2019. Na tohoročnej akcii sa odhadom zúčastnilo viac ako 60 občanov. Každoročnými účastníkmi sú naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska, stredná generácia a rodiny so svojimi deťmi.

Prekvapením tohto ročníka bola vysoká účasť deti okolo 10 – 14 rokov. Za ich mobilizáciu chcem poďakovať vedeniu Dobrovoľného hasičského zboru. Počas akcie sa odpadom naplnili 4 veľké traktorové vlečky. Paradoxne sa jedná o odpad, ktorí neprodukujú naši občania ale ide o odpad, ktorý nám v obci zanechávajú cezpoľní návštevníci a vodiči, ktorí si z trávy pri ceste robia odpadkový kôš.

Ešte raz všetkým ďakujem.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko obce Horný Hričov k zásobovaniu maloobchodnej predajne COOP Jednota Horný Hričov

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na množiace sa dezinformácie ohľadom zásobovania maloobchodnej predajne COOP Jednota Horný Hričov (ďalej len Predajňa) by som rád uviedol niekoľko faktov.

Na základe petície občanov obce Horný Hričov proti neúnosnej záťaži spôsobovanej nákladnou dopravou, ktorá prechádzala cez intravilán obce a ohrozovala majetok a zdravie našich občanov, sa obci po mnohých jednaniach a takmer 3 rokoch, podarilo dosiahnuť zmenu v trvalom dopravnom značení. Kompetentné orgány (nie obec) na základe argumentov a faktov vydali určenie dopravného značenia, ktoré zakazuje vjazd nákladných automobilov nad 7,5t do časti obce, v ktorej sa nachádza aj Predajňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na automobily, ktoré vážia pod 7,5t.

Z uvedeného vyplýva, že Predajňa môže byť bezproblémovo zásobovaná každý deň za podmienky, že budú použité nákladné autá pod 7,5t. Tvrdenie, že pre postoj obce nebude predajňa zásobovaná považujeme za hrubé zavádzanie.

Ak nebude Predajňa zásobovaná, tak to bude z dôvodu neochoty  vedenia COOP Jednota akceptovať zákon a prehodnotiť logistiku zásobovania Predajne aj za cenu, že si z nás zákazníkov urobí  rukojemníkov.

Celé stanovisko si môžete prečítať na odkaze nižšie:

♠ Stanovisko obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Príhovor – Nový rok 2019

Vážení spoluobčania,

 včera sme ukončili rok 2018 a dnes vstupujeme do nového roku 2019. Rád by som Vám poprial vo svojom mene, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, do nového roku 2019 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov, tak v osobnom ako aj v pracovnom živote.

Chcel by som sa ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili v minuloročných komunálnych voľbách a dali mi silný mandát na výkon funkcie starostu obce Horný Hričov. V rokoch 2014 až 2018 som vždy hájil záujmy obce a občanov. V tomto trende budem pokračovať aj v rokoch 2018 až 2022.

Obec Horný Hričov mala k 31.12.2018 evidovaných 810 obyvateľov s trvalým pobytom. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 17 obyvateľov a prihlásilo sa 23 obyvateľov.

Zomrelo 7 občanov: 2 ženy  a 5 mužov. Narodilo sa 5 detí: 2 dievčatá a 3 chlapci.

Rok 2018 bol z pohľadu obce, ako aj z môjho, rokom turbulentným a náročným. Uskutočnili sa ťažké jednania so zástupcami ŽSR, ktorá realizovala modernizáciu trate ŽSR v našej obci a počas celého roka prebiehala komunikácia a stretnutia so zástupcami podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v našom katastri. Rok 2018 bol aj rokom komunálnych volieb.

V roku 2018 obec nadviazala na nastavený investičný trend a počas celého roka prebiehali viaceré investičné akcie. Najväčšou investíciu bola rekonštrukcia kostola sv. Cyrila a Metoda. Začiatok rekonštrukcie bol naplánovaný o polroka skôr ale v dôsledku meškania prác na modernizácií trate ŽSR nebolo možné stihnúť jesenný termín roku 2017. ŽSR odstránila stavenisko vybudované v blízkosti kostola až 31.12.2017. S prácami na rekonštrukcii sme začali ihneď ako to dovolilo počasie a to na  prelome februára a marca 2018. Tak, ako to na stavbách býva, ukázalo sa, že niektoré projektové riešenia nie sú urobené úplne ideálne a preto sme ich za chodu prerábali a prispôsobovali našim podmienkam. Problém sme riešili aj so strechou, ktorá je nad zázemím kostola. Rozsiahle poškodenie strechy sa  ukázalo až pri jej otvorení. Jediným riešením bola jej kompletná výmena. V priebehu rekonštrukcie sme zmenili aj navrhnutý vzhľad okien, ktorý je v súčasnej podobe oveľa vzdušnejší a do okien boli osadené vitrážne sklá, ktoré majú dvojakú funkciu. Prvá funkcia je praktická a to  tienenie slnka počas letných mesiacov a druhá je estetická. V pôvodnom pláne nebola zahrnutá ani rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch, rozhodli sme o nej počas prebiehajúcich prác na kostole. Nebolo to jednoduché, výsledok však hovorí za všetko a ja som rád, že občanom sa rekonštrukcia páči a z domu cirkevných obradov sa nám podarilo urobiť reprezentatívny kostol sv. Cyrila a Metoda.

Od apríla do júna 2018 boli realizované práce na vybudovaní nového parku v našej obci, ktorý má slúžiť k relaxu a oddychu pre všetky vekové kategórie. Počas prác sa ozývali aj hlasy, ktoré zmysel budovania parku spochybňovali a tvrdili, že peniaze sa majú investovať iným spôsobom, preto som sa ich opýtal: „akým iný spôsobom?“…Odpoveď som do dnešného dňa nedostal. Áno aj u nás v obci je určitá skupina ľudí, ktorí sú zásadne proti všetkému, ale keď  ich požiadate o návrh lepšieho riešenia ostanú ticho, lebo lepšie riešenie nepoznajú a jedinou ich snahou je deštrukcia všetkého, čo sa v obci deje. V prípade parku sa opäť potvrdilo, že peniaze boli investované správne. Potvrdením boli desiatky detí, ktoré v ňom trávili letné prázdniny, mamičky prechádzajúce sa s kočíkmi, seniori cvičiaci na fitnes prvkoch, náhodne prechádzajúci turisti, ktorí si robili v parku fotky do svojho rodinného albumu.

Počas leta sa uskutočnila aj výmena oplotenia areálu Zetky. Boli odstránené všetky staré stĺpiky a staré pletivo. Nahradené boli plotovými dielcami, ktoré sú síce drahšie ale majú aj podstatne dlhšiu životnosť ako pletivo. V areáli Zetky boli vysadené nové stromy a kríky. Účelom tejto výsadby bolo optické odčlenenie areálu od cesty III. triedy a tiež zvýšiť podiel stromov a kríkov na území obce.

Na jar 2018 bola zavŕšená snaha o obmedzenie nákladnej dopravy cez územie našej obce a to osadením trvalého zvislého dopravného značenia. Problémom sa stala skutočnosť, že Slovenská správa ciest nechcela osadiť všetky značky podľa projektu. Dôsledkom bolo, že Polícia SR nemohla legálne udeľovať pokuty za porušovanie zákazu vjazdu. Po niekoľkomesačných jednaniach nakoniec Slovenská správa ciest značky osadila.  Nasledovala komunikácia s riaditeľstvom dopravného inšpektorátu, ktorej výsledkom je pravidelné patrolovanie hliadok Polície v obci a udeľovanie pokút.

V novembri 2018 obec uskutočnila aj kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie, ktorá vedie z námestia k zástavke ŽSR a podarilo sa nám vyasfaltovať  aj  odstavnú plochu pri novom parku. Túto odstavnú plochu asfaltovala spoločnosť SKANSKA, a.s. bez nároku na odplatu.

V novembri obec doplnila ďalšiu časť vianočného osvetlenia na Zádvorí a ďalších troch uliciach.

Počas celého roku 2018 prebiehali práce na novom Územnom pláne obce Horný Hričov.

V roku 2018 v obci aktívne fungovali a zapájali sa do verejného života tri obecné organizácie, Telovýchovná jednota, Jednota dôchodcov Slovenska a Dobrovoľný hasičský zbor. Všetky spomenuté organizácie v minulom roku pripravili pre svojich členov ako aj občanov obce hodnotné akcie, ktoré vytvorili priestor pre komunikáciu a sociálny kontakt občanov. Členom týchto organizácií by som sa chcel touto cestou poďakovať a vyjadriť nádej, že rok 2019 bude z pohľadu ich činnosti rovnako aktívny a úspešný.

V roku 2018 za spolupráce obce a obecných organizácií ako aj jednotlivcov, prebehli nasledujúce akcie:

 • Fašiangy + karneval detí
 • Fašiangová zábava
 • Brigáda Jarné upratovanie
 • Jarné tvorivé dielne
 • Stavanie mája deti ZŠ s MŠ
 • Deň matiek
 • Opekačka JDS
 • Športové hry JDS
 • Deň detí
 • Floriánsky beh zdravia DHZ
 • Otváranie parku
 • Súťaž DHZ o pohár starostu
 • Deň šedín
 • Vysviacka kostola sv. Cyrila a Metoda
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Mikuláš pre deti
 • Batôžkový Silvester

V roku 2019 sa pripravujeme na realizáciu:

 • Vybudovanie chodníkov popri ceste III. triedy etapa I., II. a etapu III. popri miestnej komunikácii vedúcej na Váhostav. Počas mesiaca január 2019 začne verejné obstarávanie zhotoviteľa prác, ktoré bude ukončené pravdepodobne v mesiaci apríl. Na základe vysúťaženej ceny obec rozhodne, či sa budú realizovať všetky tri etapy alebo iba dve a tretia etapa sa presunie do budúceho roku.
 • Vybudovanie parku a oddychovej zóny pri kostole sv. Cyrila a Metoda
 • Výmena stupačiek a radiátorov v obecnej bytovke
 • Obnova oplotenia Základnej školy s materskou školou
 • Dokončenie a schválenie Územného plánu obce
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Miestnej komunikácie – Novostavby pri bývalom JRD“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Chodníky – Cintorín Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Stará škola Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Kaplnka Horný Hričov“
 • Príprava Projektovej dokumentácie na výstavbu „Multifunkčné ihrisko Horný Hričov + zázemie“

Každý, kto vykonáva verejnú funkciu by mal mať sebareflexiu a preto si uvedomujem, že veci sa dajú robiť lepšie, ja osobne môžem byť lepším starostom pokiaľ na sebe budem neustále odborne pracovať a budem pozorne počúvať názory občanov.

Pravdou je, že názory, ktoré sa ku mne dostanú nezostanú bez povšimnutia a vždy sa ich snažím riešiť, niekedy sám, inokedy  spoločne s poslancami. Ako problém vnímam krčmovú politiku, kde sa rozprávajú úplne nezmysly, ktoré sa následne vydávajú  za fakty. Ako problém vnímam to, že časť nespokojných občanov namiesto toho, aby povedali o svojich problémoch mne alebo poslancom, zavolali, napísali alebo prišli osobne za mnou, riešia veci pri pouličných a krčmových rečiach. Chcem Vás poprosiť  nerobte to. Ako starosta obce som tu pre Vás, príďte za mnou a pokiaľ bude v mojich silách pomôcť Vám a vyriešiť problém, urobím to.

 Chcem, aby všetci občania boli spokojní, preto som sa rozhodol, že od januára 2019 bude na OZ pravidelne zaradený bod programu „Podnety na zlepšenie práce starostu obce a obecného úradu – Podnety na rozvoj obce“. Očakávam a dúfam, že túto možnosť na vyjadrenie podnetov a návrhov využijete. Ideálne bude, aby návrhy a podnety boli doručené aspoň tri dni pred konaním OZ, aby som sa na ne mohol pripraviť. Na prednesenie návrhov a podnetov môžete využiť aj všetkých poslancov, ktorí tvoria OZ.

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí svojou činnosťou prispeli k zabezpečeniu Fašiangov 2018,  stretnutiu Mikuláša s deťmi, príprave tvorivých dielní, organizácií športových podujatí a tiež aj za ich účasť na brigádach, ktoré pomohli skrášliť našu obec. Chcem poďakovať za vykonanú prácu našim p. učiteľkám v základnej škole, v škôlke, zamestnancom obecného úradu a poslancom obecného zastupiteľstva za ich pragmatický prístup k rozhodovaniu o veciach verejných, bez ktorého by obec nedokázala napredovať.

Dovoľte mi ešte raz, popriať Vám úspešný rok 2019, veľa zdravia a pokoja.

Ďakujem

                                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                       starosta

 

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

Chcem sa poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli vyjadriť svoj názor na ďalšie smerovanie obce Horný Hričov.

Ďakujem za podporu, ktorú ste mi vyjadrili vo voľbách a ubezpečujem Vás, že ďalšie štyri roky budeme tvrdo pracovať na zveľaďovaní našej krásnej dedinky.

Ešte raz ďakujem!

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov

Poďakovanie – Požehnanie kostola sv. Cyrila a Metoda Horný Hričov

Dovoľte mi, aby som sa  poďakoval pánovi biskupovi, Monsiňorovi Tomášovi Gálisovi za to, že prijal naše pozvanie a požehnal náš kostol sv. Cyrila a Metoda. Jeho prítomnosť bola pre nás veriacich, výnimočnou udalosťou, ktorá na dlhé obdobie zostane v našich srdciach.

Moje poďakovanie patrí tiež pánovi farárovi Gašicovi za aktívnu pomoc pri rekonštrukcii, kde nás svojimi názormi usmernil pri návrhu a konečnom výbere vitráži umiestnených v oknách.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Danielovi Badíkovi a Petrovi Marčišovi, ktorí mi nesmierne pomohli pri zložitých rozhodnutiach, ktoré bezprostredne súviseli s rekonštrukciou kostola a tvorbe vitráži.

Touto cestou sa chcem poďakovať za veľkú ochotu a trpezlivosť pani kostolníčke Ballajovej, ktorá počas rekonštrukcie kostola mala sťaženú prácu.

Vďaka patrí aj pánovi Ľubošovi Čabalovi z Podmanína, ktorý je umeleckým autorom a aj zhotoviteľom vitražového skla.

Moje poďakovanie patrí Vám všetkým veriacim a občanom obce Horný Hričov za Vašu trpezlivosť, ktorú ste museli prejaviť počas obdobia rekonštrukcie.

Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dielo, ktoré tieto priestory pozdvihlo na úroveň, ktorú si zaslúžili.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko starostu obce Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko starostu obce  Horný Hričov k Tlačovej správe Železníc Slovenskej republiky

 

V Hornom Hričove 12.10.2018

Dňa 11.10.2018 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zverejnili tlačovú správu, v ktorej uvádzajú čiastočne nepravdivé a neúplné informácie ohľadom uzatvorenia železničného podchodu a nadjazdu pre peších  v obci Horný Hričov. Tieto informácie negatívne vykresľujú  obec Horný Hričov ako  aj starostu obce.  Stojí za povšimnutie  , že ŽSR túto informáciu zverejnili v čase blížiacich sa komunálnych volieb a možno sa len domnievať, čo ŽSR k tomuto kroku viedlo práve v tomto období a čo tým sleduje.

ŽSR uvádzajú, že „patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť,  intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť.“ Neviem, s kým ŽSR „intenzívne“ rokovali, pretože so mnou ako starostom obce a ani poslancami obce to nebolo. Na úrovni  štatutára obce a námestníka ŽSR sa uskutočnilo iba jedno stretnutie dňa 23.08.2017. Toto stretnutie sa uskutočnilo preto, že som vzhľadom na nedorobené práce, odmietol podpísať predčasné užívanie podchodu ŽSR, ktorý následne vytopilo. O tejto udalosti média informovali širokú verejnosť. Jedno stretnutie na úrovni starostu a jedno stretnutie na úrovni obecného zastupiteľstva  z môjho pohľadu nie je „intenzívne  komunikovanie“.  Ako ďalší príklad „intenzívnej“ komunikácie môžem uviesť, že 20.06.2018 som zodpovedným zamestnancom ŽSR elektronicky poslal Žiadosť o odstránenie nedorobkov. Na túto žiadosť som dostal elektronickú odpoveď až dňa 30.07.2018 (po 40 dňoch) a dozvedel som sa, že „je dovolenkové obdobie, takže nie je možné zabezpečiť kompetentných  ľudí tak, ako by sme si to predstavovali“ a „dohodne sa termín odstránenia najneskôr do konca septembra 2018“. Do dnes t.j. 12.10.2018 ma nikto zo ŽSR nekontaktoval a ani so mnou nerokoval a namiesto toho bola zverejnená tlačová správa, ktorá fakty prekrúca.

ŽSR neustále argumentujú tým, že predchádzajúce vedenie obce Horný Hričov žiadalo o vybudovanie objektov a bývalý starosta obce vydal Záväzné stanovisko, v ktorom sa zaviazal, že obec objekty prevezme do svojho majetku a aj  do svojej správy.  Rozhodovať o nehnuteľnom majetku však môže výlučne obecné zastupiteľstvo a nie starosta. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Hričov nikdy nedalo súhlas na prevzatie predmetných objektov do majetku, správy naopak, Uznesením obce Horný Hričov 126/2017 zo dňa 13.11.2017 odmietlo uvedené objekty SO 52.35.11 podchodu a SO 52.35.10 lávky prevziať. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nemôže starosta majetok prevziať.

Bývalé vedenie Obce Horný Hričov vždy deklarovalo, že železničné priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť cintorína a kostola a zároveň bolo únikovou cestou v prípade mimoriadnej udalosti, bude nahradené podjazdom. Namiesto podjazdu bol vybudovaný megalomanský podchod, ktorý neplní funkciu dopravnej obslužnosti a preto je pre obec Horný Hričov nepotrebný.

Lávka ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mala byť tiež postavená na základe žiadosti predchádzajúceho starostu obce Horný Hričov. Realizovanú lávku považuje obec za nebezpečnú pre automobilovú dopravu, ktorú v zimných mesiacoch ohrozuje ľad padajúci z jej strechy.  Vzhľadom na konštrukciu ako aj skutočnosť, že lávka ide ponad vlakové troleje a cestu I. triedy, bude jej údržba extrémne technicky  a finančne náročná a  preto tento objekt obec taktiež neprevezme do svojej správy.

ŽSR ďalej uvádza, že „Železnice Slovenskej republiky Uzatvorili pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú  lávku nad železničnou traťou v Hornom Hričove.“ Skutočne dňa 10.10.2018 došlo k zadebneniu vchodov do časti podchodu a vyveseniu oznámenia o zákaze vstupu na lávku pre peších. Zadebnenie časti podchodu nemá na obec a jej občanov žiaden vplyv a ŽSR týmto činom len potvrdili to, že sa jedná o absolútne zbytočnú stavbu. Inak je to u lávky pre peších. Zákazom vstupu ŽSR ohrozujú zdravie a životy ľudí a v prípade mimoriadnej udalosti týmto krokom na seba prevzali absolútnu zodpovednosť.  Vzhľadom na toto nebezpečné protispoločenské konanie som včera k lávke privolal políciu SR a jej príslušníkov som požiadal, aby zdokumentovali, že na lávku bol osadený zákaz vstupu.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov zvažuje preto podanie podnetu na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene príslušných orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky. Zároveň obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Aj napriek uvedenému Obec Horný Hričov má záujme vzniknutú situáciu riešiť, avšak nie  takým spôsobom, akým sa ŽSR snaží obci nanútiť.

                                                                                                              Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                     Starosta obce Horný Hričov

 

Stanovisko obce Horný Hričov k uzatvoreniu časti podchodu Železníc Slovenskej republiky

Stanovisko obce Horný Hričov

Dňa 10.10.2018 bola na podchode Železníc Slovenskej republiky v obci Horný Hričov osadená trvalá zábrana, ktorá neumožňuje využívať objekt podchodu v plnom rozsahu. Na osadenom debnení bol umiestený oznam v znení „Zákaz vstupu! Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu.“

Obec Horný Hričov sa dištancuje od podobných provokácií a neprávd a uvedenú aktivitu Železníc Slovenskej republiky považuje za veľmi nezodpovednú a populistickú. Železnice Slovenskej republiky sú štátnou spoločnosťou a fungujú vďaka daniam občanov SR a podnikateľov pôsobiacich v SR, preto je povinná hájiť záujmy, zdravie a životy občanov ale aj návštevníkov SR.

Napriek tomu, že uzatvorenie časti podchodu, obec Horný Hričov a jej občanov nijakým spôsobom neobmedzuje považujeme tento krok vykonaný pred sviatkom Všetkých svätých za nepriateľský a vydieračský.

ŽSR namiesto plnohodnotnej náhrady za zrušené priecestie, cez ktoré bola zabezpečená dopravná obslužnosť obce, vybudovala megalomanský podchod, ktorý nie je možné použiť pre osobnú dopravu  a nie je použiteľný ani pre záchranné zložky. Okrem tohto priecestia bolo pri modernizácií trate ŽSR zrušené bez náhrady ešte jedno priecestie, ktoré zabezpečovalo dopravnú obslužnosť priemyselnej zóny Západ. Uvedené priecestia tvorili únikové zóny a prístupy záchranných zložiek v prípade mimoriadnych udalostí, ako je pretrhnutie hrádze na priehrade Horný Hričov alebo mimoriadnej udalosti v Zväze pre skladovanie zásob, ktorý skladuje milióny litrov PHM. Obe dopravne obslužné priecestia boli zrušené bez náhrady.

Napriek veľkej snahe obce Horný Hričov o riešenie vzniknutých problémov, sme sa u Železníc Slovenskej republiky stretli len s nezáujmom a aroganciou. ŽSR do dnešného dňa nereagovali na výzvu na odstránenie vád a nedorobkov, ktorú obec zaslala 20.06.2018. Nie je pravda, že obec odmietla prevziať podchod. Obec deklarovala, že ak Železnice Slovenskej republiky uzatvoria zmluvu s obcou Horný Hričov o úhrade všetkých nákladov spojených so správou  tohto megalomanského objektu, na ktorý obec nemá finančné zdroje a ani ľudské kapacity, obec Horný Hričov objekt prevezme. Tento návrh ŽSR zmietla zo stola a preto obec nemala inú možnosť ako prevzatie odmietnuť.

ŽSR ďalej tvrdia, že objekt si obec objednala. To nie je pravda. Všetky objekty navrhovala a realizovala projekčná spoločnosť, ktorá mala navrhnúť optimálne riešenia, ktoré berú do úvahy aj širšie vzťahy. Alebo chcú ŽSR tvrdiť, že starosta obce nakreslil objekty, povedal takto to chceme a projektant to zakreslil? To asi nie. Za optimálne riešenia je zodpovedný projektant stavby! V prípade obce Horný Hričov projektant absolútne zlyhal. Namiesto podchodu ku kostolu mal byť navrhnutý podjazd, namiesto lávky ponad cestu I. triedy a trať ŽSR mal byť navrhnutý podchod a v priemyselnej zóne západ mal byť navrhnutý nadjazd (alebo podjazd)…a takto by sme mohli pokračovať ďalej pri každom objekte.

Okrem už vyššie uvedeného, ŽSR vytrvalo ignorujú písomné výzvy obce Horný Hričov na odstránenie vád a poškodení majetku obce a jej občanov. Namiesto komunikácie s vedením obce, používajú primitívnu taktiku nátlaku, ktorá však platí iba na nepripravených a slabých. Obec Horný Hričov rozhodne nie je slabá  a už vôbec nemôžeme hovoriť o tom, že by bola nepripravená. Máme fotodokumentáciu o realizácií stavby, máme k dispozícií napríklad fotografie o tom ako bol kladený asfalt priamo do snehu a mnoho ďalších aktivít, ktoré nezodpovedajú bežným štandardom.

Podľa verejne dostupných informácií, bola stavba modernizácie trate ŽSR  financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Každý jeden objekt postavený z uvedených finančných zdrojov musí plniť stanovené ukazovatele a kritéria, ktoré boli uvedené v žiadosti o NFP.  Obec Horný Hričov podá podnet na preskúmanie uzatvorenia podchodu na orgány konajúce v mene ŠF EÚ na území SR a samozrejme s uvedeným podnetom sa obec Horný Hričov obráti aj na Európsky parlament a Európsku komisiu. V prípade pochybenia budú musieť ŽSR vrátiť celú čiastku za vybudovaný podchod a zodpovednosť bude na vedení ŽSR.  Okrem uvedeného obec Horný Hričov osloví s ponukou na spoluprácu všetky obce a mestá, ktoré sa cítia poškodené realizovaním prác na modernizácií trate ŽSR a bude koordinovať ich spoločný postup.

Starostovia obcí a poslanci obecných zastupiteľstiev sú zo zákona povinní hájiť záujmy obcí a ich občanov.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                       Starosta obce Horný Hričov