Dobrovoľný hasičský zbor Horný Hričov v akcii – poďakovanie starostu

Chcel by som sa poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru za ich aktivitu a dezinfekciu verejných priestranstiev našej obce. Dezinfekcia sa bude vykonávať 1 – 2 krát týždenne podľa dostupnosti dezinfekčných prípravkov.

OZNAM – možnosť objednať nákup pre seniorov

Obec Horný Hričov sa rozhodla seniorom a občanom, ktorí nemôžu opustiť svoj dom alebo sa necítia zdravotne dobre, obstarávať nákupy potravín, drogérie a základných tovarov nevyhnutných pre chod domácnosti.

V prípade, že máte záujem túto službu využiť, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 041/5680 129 alebo pošlite email na adresu starosta@hornyhricov.sk alebo vhoďte svoju požiadavku do poštovej schránky na plote obecného úradu.

Tovar bude na základe zoznamu nakúpený a doručený priamo na adresu občana. Na základe pokladničného dokladu občan zaplatí nákup osobe, ktorá mu tovar doručí.

Dúfam že toto opatrenie zvýši komfort seniorom a ostatným postihnutým občanom a zníži možnosť nakazenia.

V prípade  podnetov, ktoré by mohli zmierniť dopady opatrení súvisiacich s Koronavírusom, ma prosím kontaktujte na mojom mobilnom čísle 0905 245 263.

Všetkým nám prajem veľa zdravia a síl do tohto ťažkého obdobia.

Dušan Ďuríček, starosta

Informácia o výrobe 1 000 ks opakovateľne použitých rúšok pre občanov Horného Hričova

Dobrí deň vážení spoluobčania,

Chcem Vás informovať o zasadnutí krízového štábu obce Horný Hričov, ktorého text si môžete prečítať na webovej ako aj vonkajšej úradnej tabuli obce. Žiadam Vás o striktné dodržiavanie nariadení a zákazov, ktoré z neho vyplývajú.

Vzhľadom na zlú situáciu v zásobovaní rúškami a starou pravdou „Človeče pomôž si a aj pán Boh Ti pomôže“ (lebo štátny byrokrati sú neschopní), začal som počas víkendu pracovať na zabezpečení výroby opakovateľne použiteľných rúšok. V spolupráci s pani Zuzanou Skupeňovou, ktorej sa chcem toto cestou veľmi poďakovať za jej ochotu a ústretovosť, sa podarilo zabezpečiť profesionálne krajčírky, ktoré predpokladám do konca týždňa dokážu ušiť 1 000 ks rúšok.  Do výroby sú taktiež zapojení všetci zamestnanci obce, ktorí strihajú a kompletujú polotovar na rúška.

Situáciu nám veľmi skomplikovalo vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zatvoril všetky obchodné prevádzky s predajom látok a bižutérie. Chvalabohu úpornou snahou (opäť veľké poďakovanie pani Zuzane Skupeňovej a jej manželovi) sa nám v hodine dvanástej podarilo zohnať všetok materiál, ktorý sme vyslovene po pár metroch vyťahovali z regálov. Nečudujte sa preto tomu, že rúška budú asi v dvadsiatich farebných prevedeniach (je nereálne aby si občania mohli vyberať farebné kombinácie/účel svätí prostriedok, preto Vás žiadam aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie). Rúška budú distribuované postupne ako budú ušité a začneme od seniorov, ktorí sú najviac ohrození.

Majiteľ bude povinný pred prvým použitím rúško vyprať v horúcej vode a ožehliť, to by malo zabrániť prípadnej kontaminácií pri výrobe.

Pevne verím, že táto naša snaha prinesie svoje ovocie a občania sa budú nosením rúšok dôsledne chrániť pred prípadným nakazením seba alebo svojho okolia.

Prejem nám všetkým veľa zdravia a v dnešnej dobe aj veľa šťastia.

Dušan Ďuríček, starosta

Koronavírus – Prosba

Vážení spoluobčania a priatelia,

Odo dnes 13.03.2020 až do 27.03.2020 bude obecný úrad pracovať v obmedzenom režime (sú zrušené stránkové hodiny). K tomuto opatreniu sme pristúpili na základe rozhodnutia Vlády SR a tiež preto, lebo cítime obrovskú zodpovednosť voči Vám občanom ako aj Vaším a naším rodinám.

Určite netreba podliehať panike, ale nemali by sme zostať ani príliš pokojní a myslieť si, že nás sa koronavírus netýka…pravdou je, že sa dotýka každého jedného z nás, pretože je to neviditeľný zabijak, proti ktorému sa len ťažko môžeme ubrániť.

Chcem Vás všetkých poprosiť aby ste (sme) sa správali zodpovedne, lebo len naša zodpovednosť a disciplína nám môže zaručiť víťazstvo!

Všetkým nám prajem pevne zdravie  a veľa trpezlivosti.

 

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko starostu k otváracím hodinám hostincov v Hornom Hričove

Vážení spoluobčania,

Rád by som sa vyjadril k nekorektným a zavádzajúcim informáciám týkajúcich sa otváracích hodín hostincov (krčiem), ktoré sú na území našej obce.

V súčasnej dobe sa na našom území nachádzajú tri prevádzky a to hostinec Kompa, hostinec Oproti a hostinec Zetko. Každá z týchto prevádzok má obcou schválené prevádzkové hodiny, ktoré sú pre jednotlivé prevádzky záväzné.

Majiteľ prevádzky Oproti sa sťažoval jednému z poslancov obecného zastupiteľstva, že som mu nedovolil predĺžiť otváracie hodiny do 03.00 hod. rannej a pýtal sa, či o tom poslanci vedia. Dôvodom tejto žiadosti bolo konanie uzavretej spoločnosti v menovanej prevádzke. V žiadosti o predĺženie otváracích hodín nebolo uvedené, že sa jedná o občana obce Horný Hričov. Po zistení, že sa jedná o občana Hričova bolo vydané povolenie do 3.00 hod. pretože sa predpokladá, že občan našej obce sa nebude chovať neprístojne. Uvedená prevádzka sa nachádza v zóne určenej na individuálnu bytovú výstavbu a je obkolesená rodinnými domami, v ktorých reálne žijú naši občania. Viacerí z nich sa mi sťažovali, že keď sa konajú v prevádzke akcie, ktoré končia po polnoci, dochádza k rušeniu nočného kľudu osobami, ktoré sú pri odchode hlučné, púšťajú hlasno hudbu vo svojich zaparkovaných autách, rozprávajú sa pri nich a búchajú dverami.

Zo zákona je štatutárom obce starosta a on (ja) rozhoduje o otváracích hodinách jednotlivých prevádzok, nie je to kompetencia poslancov. Samozrejme pri prevádzkach iného typu nevidím problém viesť s poslancami diskusiu o otváracích hodinách, o ich rozsahu a rád sa prispôsobím  názoru poslancov, ale  je nemožné, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo a rokovalo  o  každej žiadosti o zmenu otváracích hodín jednotlivých prevádzok.

Otváracie hodiny nie sú záväzné iba čo sa týka zatvorenia prevádzky, ale aj jej otvorenia. Podľa mojich vedomostí pravidelne otváracie hodiny nedodržiava iba prevádzka Oproti, ktorá bez súhlasu obce, takmer každý deň mení hodinu otvorenia. S takýmto sústavným porušovaním otváracích hodín a arogantným prístupom som sa nestretol pri hostinci Kompa a ani Zetko.

V tomto kontexte bola napadnutá prevádzkarka hostinca Zetko, za to, že „ona nemusí dodržiavať otváracie hodiny a má tam akcie až do rána“. Ako som na začiatku uviedol, toto tvrdenie je nekorektné a zavádzajúce.

Prevádzkarka Zetka má v prenájme iba miestnosť baru a priľahlého skladu, časti chodby a sociálne zariadenia (WC). Všetky ostatné priestory využíva obec a v prípade záujmu  občanov im prenajíma sálu a kuchyňu na organizovanie rodinných osláv. V zmluve s prevádzkarkou je, že sociálne zariadenia(WC) musia byť pre tieto akcie prístupné a ona môže mať svoju prevádzku otvorenú, iba po súhlase občana, ktorý si prenajal sálu (toto je veľmi tvrdá podmienka zo strany obce).

Podľa kontrol, ktoré som vykonal, prevádzkarka hostinca Zetko otvára a zatvára prevádzku presne podľa schválených otváracích hodín, rovnako je na tom aj Kompa. Pokiaľ sa v prenajatej sále koná nejaká rodinná akcia, tak občan ma na výber, či si občerstvenie zabezpečí vo vlastnej réžií, alebo osloví nejakého podnikateľa, ktorý mu všetko zabezpečí formou cateringu (môže osloviť VIX, ElToro, Oproti, Zetko…). Na 80% robí catering hostinec Zetko (asi sú ľudia spokojní), ale to nemá nič spoločné s tým, že občania, ktorí majú prenajatú sálu sa zabávajú do 03.00 hod. rannej, hostinec Zetko je zatvorený a všetka aktivita sa odohráva v obecnej sále a kuchyni, ktoré majú prenajaté občania a nie prevádzka Zetko.

Budova Zetky je umiestnená v zóne určenej na športové zázemie a občiansku vybavenosť. Nie je umiestnená v zóne individuálnej bytovej výstavby, ale je v jej blízkosti. Určite nie je v tak exponovanom území ako hostinec Oproti a Kompa. Sám som takmer tridsať rokov žil v bezprostrednej blízkosti Kompy a na vlastnej koži som si zažil budíčky o druhej ráno, keď si podnapití hostia robili na ulici diskotéku za hlasného púšťania hudby z ich áut. To bolo v čase, keď Kompu nevlastnila spoločnosť VIX, ale prevádzkovali ju fyzické osoby.

Osobne nevidím dôvod na to, aby prevádzky, ktoré sú umiestnené medzi individuálnou bytovou zástavbou mali byť otvorené do 03.00 hod. Samozrejme v prípade, že sa jedná o uzatvorenú akciu pre občana našej obce som ochotný urobiť výnimku a povoliť otvorenie až do 03.00 hod.

Ako dôkaz mojej nezaujatosti môže slúžiť skutočnosť, že spoločnosť VIX ma na Silvestra v roku 2015 požiadala o predĺženie otváracej doby do 03.00 hod., túto žiadosť som zamietol presne z tých istých dôvodov, aké som uviedol už vyššie. Od tej doby takáto požiadavka z ich strany už neprišla, pretože si uvedomili, že ich prevádzka je v exponovanom území.

Každý z nás je strojcom svojho šťastia. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa na svoje okolie usmievajú, sú pokorní, šíria pozitívnu energiu, lásku a neobviňujú iných zo svojich neúspechov a  sú obrovským prínosom pre komunitu. Oproti tomu sú tu aj ľudia, ktorí svoju nemohúcnosť zakrývajú aroganciou, šírením závisti, rozdeľovaním spoločnosti ma „mojich a tvojich“, zodpovednosť za svoje neúspechy hádžu vždy na iných, sú beznádejne vypočítaví a jediné čo ich zaujíma je ich vlastný prospech…

Takto to v živote chodí a my máme len dve možnosti…prvá: necháme sa takýmito ľuďmi  znechutiť…druhá: budeme sa na svet usmievať a týchto ľudí v ich nepravdivých tvrdeniach  ignorovať  a ostatným občanom prezentovať skutočnú pravdu. Ja si vyberám  druhú možnosť.

Všetkým hostincom na našom území prajem veľa úspechov. Našťastie ani jeden z nich nie je závislý na starostovi, ale všetky sú závislé na zákazníkovi a ten si vyberie sám.

 

Dušan Ďuríček, starosta

 

 

UPOZORNENIE/INFORMÁCIA – poplatky za komunálny odpad

U P O Z O R N E N I E / I N F O R M Á C I A

 

Vážení spoluobčania,

 

Pravdepodobne málokto z Vás zachytil informáciu o zmenách, ktoré nastali od 01.01.2019 v oblasti odpadového hospodárstva. V roku 2018 boli prijaté zásadné a dosť drastické legislatívne opatrenia, ktorých úlohou je znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Tento cieľ chce vláda dosiahnuť výrazným zvýšením cien za spracovanie a skládkovanie komunálneho odpadu (prikladám analýzu, ktorá ukazuje ako sa bude vyvíjať nárast cien za komunálny odpad).

Zákon zakazuje obciam a mestám dotovať spracovanie komunálneho odpadu z peňazí obce. V praxi to znamená, že všetky náklady musia byť rozpočítané na občanov.

Toto opatrenie všetci pocítime už v budúcom roku a to rastom poplatku za spracovanie TKO, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch v našej obci na úrovni 16,- €/osoba/rok. Predbežný odhad poplatku za TKO na rok 2020 je vo výške 18 – 20,- €/osoba/rok. Susedné obce idú poplatok dvíhať až na 25,- € a mesto Bytča muselo schváliť poplatok vo výške 30,- €/osoba/rok.

Obci Horný Hričov sa darí rast poplatku spomaľovať a to z dvoch dôvodov:

  1. V roku 2015 sa mi podarilo vyjednať so spoločnosťou T+T, a.s. podpísanie zmluvy, na základe ktorej boli pristavené štyri veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad, zelený odpad a stavený odpad, ktoré spoločnosť T+T, a.s. bezodplatne vyváža. Podpísanie tejto zmluvy našej obci pri súčasných cenách a frekvencii vývozu šetrí okolo 30 000,- € ročne.
  2. V katastri obce sa nachádzajú zberne na kovový odpad a časť tohto odpadu sa stáva súčasťou vzorca na výpočet úrovne triedenia komunálneho odpadu. To spôsobilo, že  sme dosiahli úroveň 41% (priemer obcí je 20%).

Dôležitá informácia je, že poplatky budú každoročne rásť aj pre najlepšie obce…ale kvalitným a poctivým separovaním môžeme tento rast spomaliť. Je potrebné dôsledne separovať plasty, sklo, papier, kov (plechovky), tetrapaky…ani jedna z týchto komodít nemôže byť hodená do komunálneho odpadu. Podľa štatistík až 60% váhy smetnej nádoby tvorí bioodpad, ktorý tvoria zbytky zeleniny a ovocia, tráva, burina. Toto má nepriaznivý vplyv na cenu, pretože komunálny odpad sa meria vážením a čím ťažšia je smetná nádoba tým viac platíme. Sám som sa presvedčil, že separovanie má výrazný vplyv na obsah smetnej nádoby. Sme štvorčlenná rodina a pred separovaním a ukladaním bioodpadu do kompostéra sme mali po dvoch týždňoch preplnenú smetnú nádobu. Odkedy separujeme máme po dvoch týždňoch nádobu plnú na 30% a čo je nesmierne dôležité je ľahká.

Obec ešte nerozdala všetky kompostéry a je to veľká škoda. Ak má niekto záujem o bezplatný kompostér, môže sa zastaviť na obecnom úrade a po administratívnom spracovaní si môže kompostér prevziať. Chráňme si naše životné prostredie a chráňme si aj naše peňaženky.

Analýzu na stiahnutie:

Analýza – Ceny za odpad porastú

Návod ako triediť komunálny odpad na stiahnutie:

Návod ako triediť komunálny odpad

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POĎAKOVANIE – Cyrilometodské dni Horný Hričov 2019.

Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov,

V sobotu 06.07.2019 sa konal 1. ročník Cyrilometodských dni. V doobednajších hodinách sa konal cross beh v celkovej dĺžke 6,5 km kde v kategórií mužov vyhral Jozef Krajíček, v kategórií žien Aneta Krajíčková…gratulujeme.

Hlavným programom bolo varenie Pltníckeho guľášu…guláš na všetky spôsoby (držkový, sójový, z diviny, falošný, hríbový, s haluškami…..) – Obec Horný Hričov patrí medzi obce, ktorých územie je historicky späté s riekou Váh a pltníkmi, ktorí často prirážali k brehom našej obce aby si oddýchli. V časoch nie až tak minulých, sa rieka Váh využívala na splavovanie dreva vyťaženého v okolitých lesoch. Z kmeňov stromov sa viazali plte, na ktorých pltníci trávili veľa času a pretože ich práca bola fyzicky náročná, potrebovali výdatnú polievku, ktorú pripravovali zo všetkého čo mali po ruke…a tak vznikol názov Pltnícky guľáš.

Varenia sa zúčastnilo 8 tímov, ktoré nám pripravili výborné uvarené guľáše. Väčšina bola z hovädzieho mäsa ale objavil sa aj guľáš z diviny a naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska nás prekvapili guľášom z hlivy ústricovej. Hodnotené boli prvé tri miesta, ale vzhľadom na vysokú kvalitu všetkých pripravených pokrmov dostal každý tím diplom za účasť.

Celkovo akciu navštívilo 500 ľudí + cca 60 účinkujúcich, ktorí nám spríjemnili akciu interpretáciou ľudových, dychových ale i moderných skladieb.

Akciu sponzorsky podporili spoločnosti T+T, a.s. Žilina, SAKER, s.r.o. Horný Hričov, ROAD-SK, s.r.o. Horný Hričov, Zberné suroviny Žilina a.s., UNIASFALT, s.r.o. Horný Hričov. Všetkým sponzorom ďakujeme a veríme, že nás podporia aj v budúcom roku.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí akciu pomohli zorganizovať a zamestnancom obecného úradu. Ďakujeme aj občanom a priateľom našej obce, že prišli podporiť súťažné tímy a vytvorili priateľskú atmosféru.

Osobitne sa chcem poďakovať Mgr. Jurajovi Králikovi a jeho manželke Mgr. Pavlínke Králikovej, ktorí obetovali množstvo svojho voľného času pri príprave akcie, a bez ktorých by sa táto akcia nekonala.

 

Fotogaléria TU

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta