Majetok LaPS Horný Hričov.

MAJETOK LAPS
Číslo                  

 listu vlastníctva

 

Číslo parcely               Výmera v ha                     výmera v m 2Druh pozemku   
1797350,373759Lesný pozemok
 7361,4514597Lesný pozemok
 7591,1911978Lesný pozemok
1006647/122,09220909Lesný pozemok
 647/30,00220Lesný pozemok
 758/24,331243312Lesný pozemok
1295865/600,9379372Lesný pozemok
Spolu lesné pozemky  
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
 1006648/11,8118149Trvalý trávny porast
 649/125,86258687Trvalý trávny porast
1078283/30,083838Trvalý trávny porast
 725/20,00557Trvalý trávny porast
 725/30,011115Trvalý trávny porast
 739/20,012116Trvalý trávny porast
 741/20,003 38Trvalý trávny porast
 784/30,00995Trvalý trávny porast
 804/30,1831830Trvalý trávny porast
 804/40,073732Trvalý trávny porast
 829/41,1911958Trvalý trávny porast
 564/30,06622Trvalý trávny porast
 650/115,23152381Trvalý trávny porast
 7331,6516585Trvalý trávny porast
 7373,1731795Trvalý trávny porast
 760/13,7437425Trvalý trávny porast
 800/10,141438Trvalý trávny porast
 800/20,018185Trvalý trávny porast
 800/40,033090Trvalý trávny porast
 800/70,00110Trvalý trávny porast
 800/100,454582Trvalý trávny porast
 1036/14,0940922Trvalý trávny porast
 1036/20,141403Trvalý trávny porast
839857/20,01124Trvalý trávny porast
 862/110,151543Trvalý trávny porast
Spolu trvalý trávny porast   
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
1268746/70,191941Orná pôda
 746/90,016160Orná pôda
2955 1897/20,272791Orná pôda
“C”1901/30,686783Orná pôda
1078742/20,00220Orná pôda
 742/30,00220Orná pôda
 742/40,007474Orná pôda
 742/220,005454Orná pôda
 802/30,0747414Orná pôda
 802/40,03623626Orná pôda
 803/41,91319134Orná pôda
 803/50,0138138Orná pôda
 808/52,9529545Orná pôda
 809/120,707076Orná pôda
 809/130,056562Orná pôda
 809/140,024245Orná pôda
 831/15,2352341Orná pôda
 866/160,474797Orná pôda
 879/180,00099Orná pôda
 879/230,02205Orná pôda
 644/30,111080Orná pôda
 644/50,00445Orná pôda
 1034/20,2392396Orná pôda
 1034/30,006565Orná pôda
 1034/40,028289Orná pôda
 1035/10,323216Orná pôda
 1035/20,073730Orná pôda
 1035/30,011113Orná pôda
 1228/20,024242Orná pôda
839746/120,00112Orná pôda
 809 /101,717067Orná pôda
 809/110,001515Orná pôda
 855/150,353585Orná pôda
 855/160,0578578Orná pôda
 855/170,001212Orná pôda
 855/10,00011Orná pôda
 856/220,88238Orná pôda
 856/230,001414Orná pôda
 856/240,002626Orná pôda
 856/250,008684Orná pôda
1295881/450,001313Orná pôda
Spolu orná pôda  
839745/20,02235Ostatné plochy
 806/120,001212Ostatné plochy
 808/60,272733Ostatné plochy
 831/80,101049Ostatné plochy
 856/210,00331Ostatné plochy
 859/60,767679Ostatné plochy
1295880/80,009898Ostatné plochy
1268748/70,343465Ostatné plochy
1078598/20,02221Ostatné plochy
 602/30,06611Ostatné plochy
 610/20,595976Ostatné plochy
 627/50,087877Ostatné plochy
 627/60,021216Ostatné plochy
 724/60,828248Ostatné plochy
 740/60,575659Ostatné plochy
 740/190,0537537Ostatné plochy
 747/20,012112Ostatné plochy
 747/30,004646Ostatné plochy
 784/40,0568568Ostatné plochy
 808/70,5285283Ostatné plochy
 809/150,00557Ostatné plochy
 809/170,0349349Ostatné plochy
 814/560,00066Ostatné plochy
 831/70,707060Ostatné plochy
 875/60,00664Ostatné plochy
 880/40,042427Ostatné plochy
 880/50,14021402Ostatné plochy
 1171/10,121242Ostatné plochy
 11800,063634Ostatné plochy
 1216/10,064642Ostatné plochy
 1216/20,044444Ostatné plochy
 12183,7237222Ostatné plochy
 1220/114,76146576Ostatné plochy
 1220/20,033330Ostatné plochy
 1220/30,006363Ostatné plochy
 1220/40,006464Ostatné plochy
 1220/50,00099Ostatné plochy
 1220/60,007971Ostatné plochy
 1220/70,0349349Ostatné plochy
 1220/80,0179179Ostatné plochy
 122210,141149Ostatné plochy
 1226/10,086868Ostatné plochy
 1227/10,036364Ostatné plochy
 1227/30,005656Ostatné plochy
 1227/70,001111Ostatné plochy
 1227/80,0168168Ostatné plochy
 1228/10,0938938Ostatné plochy
     
Spolu     
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
839860/1580,013138záhrady
 860/1690,141469záhrady
 860/1700,151549záhrady
 860/1710,089898záhrady
 861/50,131343záhrady
 Spolu 
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
559980,004949Zastavané plochy
1078

“C”

650/30,282848zastavané plochy a nádvoria
 740/160,0260260zastavané plochy
 749/20,0241241zastavané plochy
1079 “C”650/30,282848zastavané plochy
58398  archív a sklad
spolu  
Spolu poľnohospodárske pozemky  
Celková výmera pozemkového spoločenstva  

 

Nová zmluva o pozemkovej spoločnosti LaPS Horný Hričov

 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Názov pozemkového spoločenstva:     Lesné a pozemkové spoločenstvo  Urbárnici obce         Horný Hričov

Adresa sídla pozemkového spoločenstva:     Horný Hričov 84

/ ďalej len „spoločenstvo“/

 

Spoločenstvo je právnická osoba.  

Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“).

 

Preambula

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na novom znení Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktorá  prispôsobuje svoje právne pomery zákonu č. 110/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. v znení zák. č. 34/2014 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“).

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti sú uvedení v zozname členov spoločenstva, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti je 3584.

Súčasťou zmluvy je aj zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti, ktorý je v prílohe č. 1.

 

 • Čl. I.

Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

Spoločenstvo s právnou subjektivitou sa založilo  zmluvou  o pozemkovom spoločenstve na Valnom zhromaždení dňa 15.7. 2009, o založení spoločenstva rozhodli vlastníci spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov sa vyhotovila zápisnica. Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Žiline pod č. 2009/00094-02Ba a bolo zapísané  do registra spoločenstiev s právnou subjektivitou pod poradovým číslom 2. Spoločenstvo bolo založené na dobu neurčitú.

V súlade so zákonom 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  na valnom zhromaždení  dňa 27. 4. 2014  rozhodli vlastníci  spoločnej  nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných  nehnuteľností  nadpolovičnou  väčšinou hlasov o úprave zmluvy o založení spoločenstva  v súlade s týmto zákonom,

 

 • Čl. II.

Hospodárenie spoločenstva

 • Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nej
 1. vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
 2. hospodári v lesoch a na vodných plochách.
 • Spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.
 • Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Spoločenstvo je do 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia (ďalej len „zhromaždenie“) o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty povinné oznámiť toto rozhodnutie fondu  a správcovi.
 • Podiel na zisku a majetku sa uhrádza spôsobom: V hotovosti , poštovou poukážkou, bankovým prevodom.
 • Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.
 • Členovia spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie, pričom spoločenstvo môže od člena spoločenstva, fondu alebo správcu požadovať úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na vyhotovenie kópií dokladov; to sa primerane vzťahuje aj na vyhotovenie výpisu zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

 

 • Čl. III.

Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

 • Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a dňom vstupu do práv a povinností člena pristupuje aj k zmluve o spoločenstve.
 • Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa čl. VIII ods. 1 a 2 zmluvy, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
 1. schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmien;
 2. schválení stanov a ich zmien;
 3. oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona;
 4. poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa čl. III ods. 6 zmluvy,
 5. vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva;
 6. zrušení spoločenstva.
 • Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Ak je spoločná nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností na viacerých listoch vlastníctva a pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve nemožno určiť podľa predchádzajúcej vety, možno ho určiť dohodou členov spoločenstva alebo rozhodnutím zhromaždenia.
 • Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podielov v správe fondu. Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
 • Ak výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.
 • Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti presiahol 49 %.
 • Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia katastrálneho zákona. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti.
 • Na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahuje predchádzajúci odsek.
 • Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
 • Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.
 1. Člen spoločenstva má právo :
 2. a) podieľať sa na činnosti spoločenstva tak, aby bol napĺňaný účel spoločenstva a zdržiavať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo,
 3. b) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva,
 4. c) podávať orgánom spoločenstva písomné podnety a sťažnosti na činnosť v spoločenstve ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a žiadať o nápravu,
 5. d) byť informovaný o činnosti spoločenstva, ak o to požiada,
 6. e) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločenstva, podávať návrhy, pripomienky a požadovať vysvetlenia týkajúce sa činnosti spoločenstva,
 7. f) na podiel zo zisku spoločenstva, ktorý zhromaždenie schválilo na rozdelenie,
 8. g) nahliadnúť do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať si ich kópie,
 9. h) nahliadnúť do zoznamu členov a a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich   a robiť si z nich výpisy,

 

 1. Člen spoločenstva je povinný :
 2. zúčastňovať sa na činnosti spoločenstva, najmä účasťou na valnom zhromaždení,
 3. dodržiavať stanovy a ďalšie vnútorné pokyny spoločenstva,
 4. plniť uznesenia spoločenstva,
 5. uhradiť škodu, ktorú spôsobil spoločenstvu svojim konaním,
 6. chrániť a zveľaďovať majetok spoločenstva,
 7. oznámiť spoločenstvu všetky zmeny skutočností evidovaných v zozname členov do dvoch mesiacov od ich vzniku

 

 1. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 ods. 1, § 9 ods. 1 až 3 a 7 až 12, § 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 až 5 zákona neustanovujú inak.

 

 • Čl. IV.

Orgány spoločenstva

 • Orgánmi spoločenstva sú:
  1. zhromaždenie,
  2. výbor,
  3. dozorná rada

 

 • Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) môžu byť volení členovia spoločenstva starší ako 18 rokov alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Výmena zástupcu právnickej osoby nie je zmenou člena orgánu spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osba, ktorá nie je členom spoločenstva.
 • Členstvo v orgánoch spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva.
 • Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.

O spôsobe hlasovania pri voľbe do orgánov spoločenstva (verejne alebo tajne) rozhoduje valné zhromaždenie. Členov výboru a dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.

 • Funkčné obdobie orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) sa začína dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev. Dĺžka funkčného obdobia orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až c) nesmie presiahnuť dĺžku jeho volebného obdobia. Ak na uvoľnené miesto v orgáne spoločenstva nastupuje náhradník alebo je zvolený nový člen orgánu spoločenstva, jeho funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia orgánu spoločenstva.
 • Podrobnosti o orgánoch spoločenstva, spôsobe ich ustanovenia, vzniku a zániku členstva v týchto orgánoch, nastupovaní náhradníkov členov týchto orgánov a o ich činnosti sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a Stanov pozemkového spoločenstva.
 • Podrobnosti o určení  osôb oprávnených konať  za spoločenstvo,  rozsah  ich oprávnení  sa spravujú príslušnými  ustanoveniami zákona č. 97/2013 Z.z  o pozemkových spoločenstvách  v znení  neskorších  predpisov  a Stanov pozemkového spoločenstva.

 

 • Čl. V.

Zhromaždenie

 • Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
 • Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je úradná vývesná tabuľa obce Horný Hričov a na svojom webovom sídle ak je zriadené. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
 • V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Výbor môže v pozvánke uviesť, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona (uznášaniaschopná väčšina), považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru podľa § 9 ods. 7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2 zákona, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
 • Ak v pozvánke a v oznámení nie je uvedený bod programu zasadnutia zhromaždenia podľa ods. 7 písm. i) alebo j) (t. j. transformácia spoločenstva a zrušenie spoločenstva), nemožno taký bod programu doplniť na zasadnutí zhromaždenia.
 • Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada; zvolávateľ má potom práva a povinnosti výboru podľa odsekov 2 až 4 a odseku 6.
 • Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor pripojí k pozvánke materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať, hlasovacie lístky a návratovú obálku a v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú odseky 2 až 4.
 • Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
  1. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny okrem zmien v zozname členov a zozname nehnuteľností,
  2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  3. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov spoločenstva uvedených v § 13 ods. 1 písm. b) až d) zákona,
  4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
  5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona,
  6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  7. schvaľovať účtovnú závierku,
  8. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
  9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 • Nedodržaním lehoty na uverejnenie oznámenia alebo lehoty na zaslanie pozvánky podľa odseku 2 nie je dotknutá platnosť rozhodnutia zhromaždenia, ak rozhodlo uznášaniaschopnou väčšinou.
 • Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností a je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.
 • Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 7 písm. a), b), i), a j) nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva; o veciach podľa ods. 7 písm. c), f), g), h) a k) zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond ani správca. O veciach podľa ods. 7 písm. d) a e) rozhodujú len vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
 • Hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje.
 • Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 2 až 4 a 6.
 • Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 10. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahujú ods. 2 až 4 a 6. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j).

 

 • Čl. VI.

Výbor

 • Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené týmto zákonom iným orgánom spoločenstva.
 • Výbor
  1. koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva,
  2. uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť, jej časť, alebo inú obdobnú zmluvu, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti nevyplýva niečo iné,
  3. zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné,
  4. uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10 zákona, ak tak rozhodlo zhromaždenie.
 • Výbor spoločenstva je päťčlenný. Pri voľbách výboru sa volia aj traja náhradníci. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
 • Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak zo zmluvy o spoločenstve alebo zo stanov nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
 • Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
 • Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Spoločenstvo, v ktorom výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo v ktorom výbor nemá minimálny zákonný počet členov (najmenej troch) a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže vykonávať len
  1. úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
  2. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
  3. úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

 

 • Čl. VII.

Dozorná rada

 • Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
 • Dozorná rada má troch členov. Pri voľbách dozornej rady sa volia aj dvaja náhradníci. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
 • Dozorná rada má právo zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa čl. V ods. 2 až 4 a 6 zmluvy. Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa článku V. ods. 5 zmluvy .
 • Dozorná rada, ktorej uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada, ktorá nemá počet členov podľa odseku 2 a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa odseku 5.

 

 • Čl. VIII.

Fond

 • Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
 • Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
  1. nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,
  2. ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
 • Fond nemôže užívať pozemky, ktoré zodpovedajú podielom na spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, ale užíva ich spoločenstvo; fond prijíma podiel na zisku alebo na nájomnom podľa § 20 zákona.
 • Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku V. ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j).
 • Fond môže pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa ods. 1, ku ktorým neboli uplatnené reštitučné nároky, previesť do vlastníctva iných osôb. Na prevod vlastníctva k podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu sa vzťahujú obmedzenia podľa osobitných predpisov.(zákon č. 330/1991 Zb., 543/2002 Z. z., 326/2005 Z. z.) Hodnota podielov spoločnej nehnuteľnosti a porastov na nej pri prevode vlastníckeho práva sa určuje podľa Vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z.
 • Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje fond podľa ods. 1, predkupné právo. Ak fond postupuje podľa odseku 7, ponúkne vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti predaj podielu na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu prostredníctvom výboru a určí primeranú lehotu na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti.
 • Fond na základe písomnej žiadosti vlastníka podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo písomnej žiadosti spoločenstva podanej v mene vlastníkov podielov na spoločnej nehnuteľnosti uzavrie s vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti alebo so spoločenstvom konajúcim v ich mene zmluvu o prevode podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
 • Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti ani spoločenstvo v ich mene neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 9, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž len za rovnakých podmienok ako pri ponuke na prevod vlastníckeho práva k podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa odseku 7.
 • Náklady spojené s určením hodnoty podielov spoločnej nehnuteľnosti, so zabezpečením technických podkladov a s úhradou správnych poplatkov potrebných na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.

Čl. IX.

Zoznam členov, zoznam nehnuteľností

 • Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.
 • Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti .
 • Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.
 • Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný
  1. umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností,
  2. vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

 

 • Čl. IX.

Zrušenie a zánik spoločenstva

 • Spoločenstvo sa zrušuje
  1. znížením počtu členov spoločenstva na menej ako päť,
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  3. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
  4. rozhodnutím zhromaždenia.
 • Člen spoločenstva môže podať na súd návrh na zrušenie spoločenstva, ak
  1. spoločenstvo nevykonáva činnosť a
  2. výbor ani dozorná rada nemá minimálny počet členov a nenastúpil náhradník alebo nie sú zvolení členovia výboru a dozornej rady alebo výboru a dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a ani opakovane nie je zvolený nový výbor alebo nová dozorná rada.
 • Ak sa spoločenstvo zrušuje s likvidáciou, na likvidáciu spoločenstva sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností, ak zákon o pozemkových spoločenstvách neustanovuje inak.
 • Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, môže vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku. Spoločenstvo, ktoré sa zrušuje, je do 30 dní odo dňa zrušenia spoločenstva povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa.
 • Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra. Spoločenstvo nemôže zmeniť právnu formu na družstvo alebo na obchodnú spoločnosť ani na inú právnickú osobu; tým nie je dotknuté právo členov spoločenstva založiť družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu.

 

 • Čl. X.

Prevádzkové a organizačné opatrenia

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov   spoločenstva, vnútornú organizáciu, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu valného zhromaždenia, hlasovací poriadok a zásady hospodárenia spoločenstva.

 

 

 • Čl. XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.
 • Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 • Táto zmluva mení a dopĺňa zmluvu o pozemkovom spoločenstve schválenú na zhromaždení spoločenstva dňa 27.4.2014.

 

Zmluva bola schválená zhromaždením členov spoločenstva dňa  14.4. 2019

 

Táto zmluva má 11 strán.

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

 1. zoznam nehnuteľností;
 2. zoznam členov spoločenstva.

 

V Žiline  dňa _____________

 

Za výbor spoločenstva:

 

Predseda spoločenstva:    Miroslav Vydra                  podpis___________________

 

Hospodár spoločenstva      Anton Nemčík           podpis __________________

 

Za dozornú radu spoločenstva:

 

Predseda dozornej rady:         Marián Vydra podpis_________________

Zápisnica z Valného zhromaždenia LaPS 2019

Zápisnica z Valného zhromaždenia Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnici obce Horný Hričov, konaná 14. apríla 2019 v miestnosti kultúrneho zariadenia Z-tka v čase  od 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Kontrola prijatého Uznesenia v roku 2018
 5. Výročné správy o hospodárení a nakladaní s majetkom, predloženie na schválenie – účtovná závierka, návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa dozornej rady
 7. Návrh na schválenie nového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v zmysle paragrafu 5 zákona č.97/2013 Z. o pozemkových spoločenstvách a v znení zákona č. 110/2018 Z. z., návrh na schválenie úpravy Stanov Spoločenstva
 8. Návrh na schválenie o vyplatení podielov za rok 2018
 9. Diskusia
 10. Uznesenie
 11. Záver, občerstvenie, výplata podielov

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

výbor LAPS Horný Hričov: Miroslav Vydra, Anton Nemčík, Ing. Peter Marčiš, Jarmila Bartáková,  Peter Gajdošík  v zastúpení  na základe splnomocnenia PhDr. Helena Gajdošíková,

DR: Ján Hruboška, Marián Vydra, Jiří Jordán ,

OPH: Ing. Róbert Sivčák

Z celkového počtu hlasov 3 584 je prítomných  2 103 hlasov t.j. 58,6% .

…………….

 1. Otvorenie : Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda spoločenstva p. Miroslav Vydra. Po privítaní si prítomní členovia uctili minútou ticha zosnulých  členov spoločenstva.  Po minúte ticha predseda Miroslav Vydra oboznámil  prítomných  s programom Valného zhromaždenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými  členmi.
 2. Voľba zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.  Výbor navrhol valnému zhromaždeniu nasledujúcich  kandidátov: zapisovateľ  – Ing. Andrea Badíková, overovateľky zápisnice RNDr. Silvia Kortišová, Veronika Vyskočová. Valné zhromaždenie jednohlasne s daným návrhom  súhlasilo.
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie : Výbor spoločenstva navrhol Valnému zhromaždeniu nasledujúcich  členov  a zároveň vyzval  VZ ,aby po prípade doplnilo návrh . Mandátová komisia: Eduard Marčiš,  Peter Marčiš, Marián Vydra, Návrhová komisia :   Ing. Daniel Badík, Jaroslav Králik a Ing.  Králiková Mária. Valné zhromaždenie s návrhom jednohlasne súhlasilo a komisie nedoplnilo.
 4. Správa predsedu LAPS Miroslava Vydru: predseda spoločenstva informoval Valné zhromaždenie o pravidelných stretnutiach výboru  spoločenstva a riešení úloh, ktoré počas roka pre výbor nastali.  Výbor sa venoval  hlavne problémom s ťažbou  kalamitného dreva, škodami  na poraste lesnou zverou a prípravou  zmluvy o spoločenstve v súlade s novelizáciou  zákona o pozemkových  spoločenstvách.  Ďalej predseda p. Vydra oboznámil  Valné zhromaždenie s 3 výjazdovými  stretnutiami výboru  na pozemkoch  Lesného  a pozemkového spoločenstva.
 5. Správa hospodára za rok 2018  Antona Nemčíka –  pán Nemčík  informoval  Valné zhromaždenie , že rok 2018 bol najhorší vo vzťahu ku kôrovcovej kalamite. Hlavný problém videl v  rozpade smrekových porastov a zhoršovaní tohto stavu, pričom najvýraznejším problémom je sucho. Hospodár ďalej  informoval  o ťažbe a predaji drevnej hmoty. Predaj dreva sa vykonával na základe výberového konania. Priemerná cena predaného dreva sa pohybovala na úrovni 46 Eur bez  DPH v roku 2018 bolo vysadených 3 500 nových sadeníc, buk, dub, smrek. Premnožená zver znehodnocuje mladé porasty.   Najhoršie : Kopanky nad diaľnicou, pri Slovnafte na hranici s Dolným Hričovom, pri Buckove.  Na záver  svojej  správy sa poďakoval OLh Ing.  Sivčákovi  a Mariánovi Vydrovi.
 6. Príhovor odborného lesného hospodára Ing. Róberta Sivčáka. OLH informoval  Valné zhromaždenie o  výške ťažby 1300 kubíkov/2018 – dôvod kalamita. Spracovanie v roku 2018 zhruba dvojnásobok , ktorý bol plánovaný. Kalamitná situácia sa výrazne zhoršila. Ceny dreva 46 EUR/m3, momentálne sa pohybu  od 28 – 34 eur. V Českej republike 1,5 mil. kalamity. Predstava  o výške ťažby  je okolo 1100 kubíkov v roku 2019, ku dnešnému dňu je vyťažené okolo 700 kubíkov, čo sa nám  darí celkom slušne predať, aby drevo nebolo až tak znehodnotené. Ťažba 11 00 m3  / 3,5 ha. OLH ďalej  Valné zhromaždenie informoval  o náraste pestovnej činnosti na rok 2019 na 15 100 Eur, vyše 100 % nárast. Plán  plochy 3,20 ha plochy zalesniť 12 000 – 16 000 stromčekov. 8 200 ks je už vysadených, pričom v minulých rokoch sa vysádzalo 3 000 – 4 000 ks. Ošetrovanie mladých porastov, plochy natrieť na 9,6 ha. Plány  výsekov nežiadúcich plodín na 6,4 ha. Zásahy súvisiace s ochranou proti hmyzu. Zisk sa bude pohybovať okolo 1600 Eur odhad zníženia zisku. Ďalej  upozornil na  nedostatok ľudí, ťažbárov. „Treba zasahovať včas, vieme zhodnotiť, či má strom šancu prežiť, momentálne už vieme,  že okolo 150 ďalších kubíkov, vyschnú do 6 týždňov. Ak je stom napadnutý je ho potrebné vyťažiť ešte keď je zelený.  Pokiaľ to stihneme v danej lehote, vieme ešte toto drevo predať okolo 60 Eur / m3. Jediná možnosť ako efektívne ušetriť je včasný zásah, kým môžeme ešte predať za dobrú cenu. Je potrebné vstúpiť do jednania so záhradkármi, nesmie sa prikrmovať lesná zver, ťažkosti s trávením… .Na Slovensku je veľmi málo lesnej pôdy. Za posledné 3 roky sa jeden jediný cent nedostal do Urbáriatov od štátu. Na výsadbu a starostlivosť sme od štátu nedostali nič. Na Slovensku je 25 % smrekových lesov. V roku 2018 bol nárast aj dokumentácie. Treba si uvedomiť, že práce je čím ďalej viac. V súvislosti s finančným ohodnotením. Legislatíva: novela zákona o pozemkových spoločenstvách ako sa vysporiadať s podielmi neznámych vlastníkoch. Zásady: užívateľ je povinný vykonať náhodnú ťažbu do 4 týždňov.“ Na záver poďakovanie členom výboru, veľmi dobrá spolupráca, vedia pochopiť… spôsob ako prežiť ťažké časy.
 7. Gajdošíková v zastúpení   a p. Bartáková prečítali správu o hospodárení v LAPS, kde účtovníctvo vedie externá  účtovná firma.
 8. Správu Dozornej Rady predložil predseda Marián Vydra .Kontrolná činnosť bola vykonaná.  Výbor sa stretával minimálne 1 krát mesačne, riešia sa problémy vyplývajúce s kalamitným drevom ako aj s porastami, ktoré vysadiť. Kontrola množstva vyťaženej drevnej hmoty, napadnuté kalamitné stromy. Podielnici mali ponúknuté palivové drevo a obci bolo ponúknuté drevo na lavičky. Drevná hmota sa predávala formou sms s najlepšou ponukou. Dozorná Rada nezistila rozdielnosti. Bola vykonaná aj kontrola pokladne k 31.12.2018 . Dozorná rada nemala žiadne výhrady a navrhla schválit  účtovnú záverku  a návrh na prerozdelenie podielov pre podielnikov.
 9. O novele zákona o pozemkových spoločenstvách informovala   Helena Gajdošíková, ktorá Valnému zhromaždeniu  predniesla návrh novej zmluvy a stanov spoločenstva. Ďalej  Valné zhromaždenie informovala o potrebných prílohách  a povinnostiach  k SPF.  Predseda spoločenstva dal za návrh  hlasovať, všetci prítomí boli za, nikto nebol proti  a nikto sa nezdržal hlasovania.
 10. Predseda predniesol potom návrh rozpočtu na rok  2019 a návrh na rozdelenie dividend 3 EUR/hlas, prítomní jednohlasne hlasovali za. Diskusia: žiadne otázky ani komentáre.
 11. Na záver pán Daniel Badík prečítal uznesenie, ktoré bolo valným zhromaždením jednomyselne prijaté.
 12. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a nasledovalo vyplatenie podielov a občerstvenie.

Zapísala Ing. Andrea Badíková

Overovatelia : RNDr. Silvia Kortišová, Veronika Vyskočová

 

 

Skip to content