Zhodnotenie športových hier JDS

__________  Š P O R T O V É H R Y 2 0 1 7______________________

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia v Hornom Hričove zorga-
nizovala dňa 10.6.2017 v rámci rozširovania športových aktivít seniorov 8. ročník Športových
hier. Otvorila ich predsedníčka základnej organizácie Mgr. Kazimíra Hallová pod záštitou he-
sla: „ Hýbme sa sami aby nemuseli hýbať s nami.“ Na podujatí privítala starostu obce Ing.
Dušana Ďuríčka, ktorý prišiel športujúcich členov povzbudiť v športovom zápolení.

Súťažilo sa usilovne a korektne na všetkých stanovištiach : v hode granátom na cieľ,
do diaľky, v hode kriketovou loptičkou, v hode loptou na basketbalový kôš, v hode váľkom,
v jazde bicyklom na presnosť, v hode polenom, v kope do bránky, či nosení pin-pongovej lopti-
čky na lyžici…

Radosť zo súťaženia sa niesla celým podujatím, aj keď na jeho začiatku bolo postih-
nuté nepriazňou počasia, v podobe drobného dážďa. Po skončení športového zápolenia naj-
úspešnejším jednotlivcom boli odovzdané pekné diplomy za 1.-3. miesta v jednotlivých disci-
plínach.

Po skončení súťaženia k pohode prispel dobrý guláš, hudba a pohár kvalitného pivka.
Priateľské stretnutie, i keď za horšieho počasia spríjemnilo deň nášho seniorského života.

Mgr. Kazimíra Hallová
predsedníčka
ZO JDS Horný Hričov

Vyjadrenie ZO JDS k žalobe č.3OS76/2016

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Horný Hričov 013 42
——————————————————————————————————————-

Kr a j s k ý  s ú d  v  Žiline
Vyjadrenie k žalobe č.j. 30S 76/2016 Dňa 13.1.2017 obdržala Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia v Hornom Hričove, cestou Krajského súdu v Žiline, žalobu Obce Horný Hričov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
žalovaného č. OU-ZA-OOP3-2016/029651/KUZ zo dňa 9.9.2016 . K podanej žalobe sa v stanovenej 30 dňovej lehote
v y j a d r u j e m e :

Žiadame, aby krajský súd zrušil rozhodnutie orgánu I. stupňa a naň nadväzujúce rozhodnutie odvola- cieho orgánu a vec vrátil orgánu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Preskúmavajúci orgán potvrdil nezákonné rozhodnutie prvostupňového orgánu , hoci tento nezistil riadne skutkový stav , nevysporiadal sa s podanými námietkami účastníkov a svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil. Takýmto rozhodnutím došlo k porušeniu zákonných práv žalobcu a jeho občanov na užívanie priaznivého životného prostredia. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, / z.č. 460/1992 Z.z. v platnom znení / , má každý občan právo na priaznivé životné prostredie a dôstojný život. To sú hodnoty, ktoré majú najvyššiu prioritu a ktoré nesmú byť druhoradé a stavané za ekonomické záujmy.

Je preto úlohou štátu, a tým aj Okresného úradu v Žiline ako štátného orgánu, vytvárať pre ľudí a
ostatné živé organizmy priaznivé životné prostredie a toto ochraňovať a zveľaďovať. Poukazujeme aj na to , že i nadväzujúci zákon-zákon o životnom prostredí- uvádza, že územie môže byť zaťažené ľudskou činnosťou len takou mierou, pri ktorej nedochádza k zaťažovaniu životného prostredia .Ovzdušie je v súčasnosti najohrozenejšou zložkou životného prostredia, keďže jeho znečistenie stále narastá. Spôsobuje to najmä nárast výroby a následné zvýšené vypúšťanie emisií do ovzdušia. Tieto znečisťujúce látky ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí a organizmov a majetok ľudí.
Preto podľa nášho názoru rozšírením výroby žalobcu v zbernom dvore z doterajšej kapacity do 5000 ton kovového odpadu za rok na navrhovaných 14 500 ton vstupu neupraveného odpadu a 14 000 ton výroby a odvozu upravených kovových odpadov za rok by spôsobilo v životnom prostredí obce ďaľšie poškodzovanie zdravia a majetku občanov. Žalobca pri manipulácií s tak veľkým množstvom kovového odpadu bude používať rôzne zložité zariadenia / paketovací lis, aligatorové hydraulické nožnice a pod. , a taktiež na prepravu množstva kovového odpadu veľké množstvo nákladných vozidiel s nosnosťou nad 8 ton. Z ich činnosti vznikne v obci nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť a imisie zo spaľovania pohonných hmôt. Na záver poukazujeme na naše námietky zo dňa 4.1.2016 podané proti rozhodnutiu Okresného úradu Žilina č.k. OU-ZA-OSZP3-2015/008028-003/Hnl , v ktorých sme žiadali neudeliť súhlas so zámerom navrhovateľa Saker, s.r.o „Mechanická úprava kovových odpadov“ t.j. doplnením technológie mechanického zhodnocovania kovových odpadov a navýšenia kapacity zariadenia nad 5000 ton za rok.
Z uvedeného je zrejmé, že v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby Obcou Horný Hričov zo
dňa 10.11. 2016 a navrhujeme jej v plnom rozsahu vyhovieť.

V Hornom Hričove dňa 26.1.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku
základná organizácia Horný Hričov

JDS Výlet do Tatier

              Jednota dôchodcov Slovenska ZO JDS  Horný Hričov

 

Naša ZO JDS v Hornom Hričove usporiadala  dňa 28.9.2016  pre svojich členov jednodňový vlastivedný vlakový výlet do Vysokých Tatier.

Keď sme v tento deň pricestovali na Štrbské Pleso privítal nás krásny ,slnkom zaliaty  deň .

Zo Štrby sme sa na pleso priviezli ozubnicovou železnicou , pretože  Štrbské pleso , kam sme mali namierené a ktoré patrí medzi najznámejšie navštevovanejšie tatranské plesa leží vo výške 1346 m. n. m.

Po dlhej prechádzke okolo plesa, sme sa kochali pri vynikajúcej viditeľnosti, pohľadom na vrch Kriváň /2494 m.n.m/ , Sedielkovu kopu /2062 m.n.nm/, Solisko a ostatne krásy Tatier .

Poprechádzali sme sa okolo mostíkov , hotelov Patria a Panoráma, pozreli sme si aj vnútorne priestory Grant hotela Kempinski.

Tento výlet sme dokonale využili na pohyb ,utužovanie zdravia, ako aj poznávanie krás našich veľhôr.

V popoludňajších hodinách sme sa spokojní a obohatení o skvosty slovenskej prírody vrátili vlakom  domov.

 

Mgr.Kazimíra Hallová

Predseda ZO JDS

Skip to content