20-té výročie založenia ZO JDS Horný Hričov

              20-té  výročie vzniku Základnej organizácie JDS v Hornom Hričove

 

Podľa zakladajúcej listiny, potvrdenej predsedom krajskej organizácie Žilina  a predsedom okresnej organizácie  JDS Žilina, naša základná organizácia bola  založená dňa 1.9.2000.  V tomto roku teda     oslavujeme 20. výročie vzniku. Prvou predsedníčkou našej ZO bola p. Sidónia Hričovská, tajomníčkou sa stala p.Margita Kocmánková, predsedníčkou revíznej komisie bola p. Janka Ďuriníková. Pôvodný stav členskej základne bol 37 členov, ktorý sa rokmi menil- napr. v roku 2009 bol najvyšší, až 90 členný. V súčasnej dobe je stav základne 76 členov.

Doba 20 rokov z ľudského pohľadu nie je dlhá , ale naša ZO za toto dvadsaťročie svojími aktivitami dokázala seniorov podnietiť k rôznorodej činnosti. Zorganizovali sme viaceré poznávacie  zájazdy:  do Nového Targu,  Jablonky,  Buchlovíc,  Levoče,  do Košíc,  na Spišský  hrad,  do Banskej Štiavnice, Trnavy,  na Štrbské Pleso,  prehliadky Sobášneho paláca v Bytči…

Organizujeme každý rok Športové hry, v nich zápolíme v rôznych disciplínach , odmenou je nám spoločenský kontakt a dobré občerstvenie. Tí najlepší sa prezentujú na okresných športových hrách .

Zúčastňujeme sme sa pobytov  v liečebných zariadeniach:  v Bešeňovej,  Nimnici, Turčianských Tepliciach, Bojniciach, Lúčkach… , niektoré z nich boli jednodňové, iné rehabilitačné 5 dňové,napr.  RLP  len za roky 2015-2019 absolvovalo 21 našich členov.Zúčastňovali sme sa na  zahradkárskych výstavách-  Flóra Olomoc, v Trenčíne, Banskej Bystrici.

Treba spomenúť aj našu každoročnú brigadnícku činnosť, ktorou sme prispeli ku skrášleniu našej obce. Boli zorganizované viaceré brigády-či už na úprava okolia Šipovej studničky, okolia cintorína,  okolia pri fontáne, okolia kaplnky,  jarného upratovania obce .

V činnosti JDS nám pomáhal aj OcÚ,  či už každoročne poskytnutým finančným príspevkom alebo poskytnutím miestnosti na klubovú činnosť. V klubovni od roku 2012-2020 sa uskutočnili mnohé klubové stretnutia,  výborové schôdzky,  mikulášské posedenia, prednáška na tému Pomoc obetiam trestných činov, Desatoro pre bezpečnosť seniorov. Náš obecný úrad   v rámci Mesiaca úcty k starším pozve nás seniorov, na toto podujatie, tu je  pre nás zabezpečený kultúrny program  a dobré občerstvenie, ktorého sa v hojnom počte zúčastňujeme.Napokon treba povedať, že na úspešnej činnosti našej organizácie má zásluhu veľa členov, najviac členovia výborov, ktorých sa za 20 rokov vystriedalo niekoľko- / napr.5 predsedov/.Prvou predsedníčkou bola p. Sidónia Hričovská,  potom p.Margita Kocmánková,  neskôr bol predsedom p. Anton Williger,  a  p. Ing.Ján Baboľ a v súčastnosti je predsedníčkou  Mgr.Kazimíra Hallová. Pri tejto príležitosti sme ocenili členov-funkcionárov za ich záslužnú dobrovoľnícku prácu v prospech starších občanov a spríjemňovanie nášho dôchodcovského života. Prosím ocenených :Janku Ďuriníkovú .,  Margitu Kocmánkovú.,  Antona Willigera.,  Ing. Ivana Mičiaka.,  Ing. Jána Baboľa .,Mgr. Kazimíru Hallovú.,  Jaroslava Králika.,  Mgr. Jaroslavu Ďuríčkovú.,  Annu Zahatňanskú.,  Janku Vydrovú a zást. Obecného úradu v Hornom Hričove Ing. Dušana Ďuríčka, aby si prišli prevziať Ďakovné listy a kvietok.

Záverom chcem opätovne  poďakovať všetkým, ktorí sa na našej činnosti podieľajú alebo finančne podporujú našu činnosť / Obecnému úradu, Urbáru,  v minulosti p. Šoška, p. Hudec/

My seniori máme ešte sny , aby sa nám splnili  potrebujeme zdravie  a spoluprácu nás všetkých.

Ďakujem za vašu pozornosť.

Mgr. Kazimíra Hallová

Predsedníčka

ZO JDS Horný Hričov

 

Správa o činnosti Zo JDS za rok 2020

                     Správa o činnosti Jednoty dôchodcov na    Slovensku- ZO Horný Hričov za rok 

                                                                             2020

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia

ZO JDS v Hornom Hričove mala ako  po iné roky, aj na rok 2020 naplánovaných mnoho spoločenských, kultúrnych a športových  akcií. Chceli sme, aby naši seniori aj tento rok trávili svoj dôchodcovský vek aktívne a účasťou na týchto podujatiach sa rozvíjali, no  pre pandémiu koronavírusu, sa mnohé podujatia odvolali.

Pre mimoriadnú situáciu vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav. Vyhlásenie núdzového stavu znamenalo, že bol nariadený zákaz zhromažďovať sa a za porušenie zákazu hrozili pokuty.

Od uskutočnenia mnohých podujatí bolo preto upustené.

Opatrnosť bola namieste, Covid-19 je nebezpečná nákazlivá choroba a seniori patrili do najzraniteľ-nejšej skupiny obyvateľstva.Len málo z naplánovných podujatí sa zrealizovalo, podujatia museli vyčkať na čas, keď sa epidemiologická situácia zlepší..

V roku 2020 sme uskutočnili v podstate len 3 akcie:

Prednášku na tému : „ Desatoro pre bezpečnosť seniorov“ , v ktorej nás Ing. Viktor Šoltéz, pracovník zo Žilinskej univerzity- katedry kriminality, poučil ako sa nestať obeťou trestných činov. Napr.nenaletieť na výhodný nákup, nevpustiť do domu cudzieho, nenaletieť na falošnné zdravotné problémy mojích blízkych a pod.     Druhou akciou bola opekačka pod lipami, ktorá sa uskutočnila dňa 15.8.2020. Zúčastnilo sa na nej  veľa členov našej ZO. K dobrej nálade , družnému rozhovoru prispeli aj chutné opečené špekáčiky a iné drobné občerstvenie .Bol to jeden z pekných dní medzi priateľmi.

Aj na rok 2020 sme ponúkli naším členom relaxačno-liečebné pobyty, tieto boli však pre COVID-19odmietnuté.     Poslednou akciou v roku 2020 bola členská schôdza ZO JDS, ktorá sa uskutočnila až v náhradnom  termíne  /pôvodne plánovaná na marec 2020-pre Covid zrušená/ , a to v septembri 2020. Na nej sme hodnotili činnosť našej ZO za rok 2019, hospodárenie s finančnými prostriedkami, načrtli plány  aktivít na rok 2021 , taktiež finančný rozpočet. Na záver nášho zasadnutia sme si pochutnali na pripravenom občerstvení.

Jeseň nášho života môže byť aj zásluhou činnosti ZO JDS Horný Hričov krajšia a zmysluplnejšia.

V roku 2021 nám prajem všetkým veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

Nebo na zemi je všade tam, kde je človek naplnený láskou k Bohu, k svojím blížnym a k sebe samému.

/ Hildegarda z Bingenu /.

 

V Hornom Hričove dňa 3.7.2021

 

Mgr. Kazimíra Hallová v.r.

predsedníčka ZO JDS Horný Hričov

 

Správa o činnosti ZO JDS za rok 2019.

Správa o činnosti JDS ZO Horný Hričov za rok 2019

 

Vážené dámy, vážení páni a prítomní hostia,

 

Jednota dôchodcov na Slovensku je spoločenská organizácia, ktorá združuje seniorov , jej úlohou je vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj a realizáciu ich záujmov v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote .

Dnes sa schádzame na členskej schôdzi našej základnej organizácie, aby sme vyhodnotili  uplynulé obdobie roku 2019; a tiež aby sme naplánovali akcie na obdobie roku 2020. Po vyhodnotení  môžeme konštatovať, že  rok 2019 bol bohatý a pestrý v činnosti organizovanej  výborom ZO.

Práca v ZO JDS nám dáva impulz, aby sme sa neľutovali, aby sme sa zbavili pocitu, že už pred nami nestoja žiadne ciele, že sme si už svoje životné predsavzatia splnili.

Aj preto sme si na roku 2019 naplánovali rôzne spoločenské, kultúrne a športové činnosti.

Ku dňu 31. 12. 2019 mala naša ZO 77 členov. Výbor ZO sa skladal z 5. členov, revízna komisia z 3. členov.

Výbor ZO pracoval podľa schváleného Plánu činnosti pre rok 2019. Pri schôdzovej činnosti sa zišiel 6 krát. Na zasadnutiach spolu s revíznou komisiou sa pripravovali jednotlivé akcie a diskutovali sa aktuálne problémy v činnosti.

Prvú akciu sme uskutočnili dňa 29. januára 2019 a bol ňou výlet na Hrebienok a Reinerovu útulňu a výstavu ľadových sôch; tie sa nachádzali až v nadmorskej výške 1400 m. nad morom.

V marci 2019 sa uskutočnila členská schôdza, ktorá hodnotila činnosť za predchádzajúce obdobie. Zúčastnilo sa na nej 49 členov , čo je  61%. účasti.

Dňa 30. marca 2019 sa 20 našich členov zúčastnilo brigády, ktorú organizoval Obecný úrad Horný Hričov a slúžila k uprataniu našej obce.

Na literárnom popoludní, prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú organizovala Okresná organizácia JDS Žilina, sa zúčastnila naša členka K. Hallová s básňou vlastnej tvorby s názvom Biele konvalinky.

Tak ako aj iné roky, bola aj v roku 2019 naplánovaná návšteva záhradkárskej výstavy v Trenčíne. Bohužiaľ pre nízky počet záujemcov (15) sa nakoniec neuskutočnila.

K obľúbeným akciám našich seniorov nepochybne patria športové hry, ktorých 10. ročník sa uskutočnil 25. mája 2019 so známym heslom: „Hýbme sa samy, aby nemuseli hýbať s nami.“ Celkom sa na hrách zúčastnilo 48 členov a hostia. Po skončení podujatia sme si všetci pochutnali na dobrom guláši a občerstvujúcom nápoji. Nešlo nám len o športovú súťaž, ale aj o spoločenské stretnutie, ktoré nám prinieslo nielen radosť z pohybu, ale aj pekné zážitky. Aktivita u seniorov  v kruhu vrstovníkov, vnáša do jesene života radosť a osvieženie.

Následne, na okresných športových hrách konaných dňa 13. júna 2019, na ZŠ Martinská, Žilina, štartovali 6. naši športovci; z toho p. M. Filipová získala prvé miesto v hode granátom na cieľ a p. M. Lazarová 2. miesto v behu na 50 m a 2. miesto v behu na 100 m, a tiež výborné umiestnenie v hode válkom.

Aj v roku 2019 sme mysleli na zdravie našich seniorov ,a v tomto roku sa rekreovalo 6 našich členov v rôznych kúpeľoch s dotáciou štátu 50 EUR. Konkrétne naši seniori navštívili kúpele v Vyšných Ružbachoch (D.  Botek a V. Boteková), v kúpeľoch Číž (M. Kitašová, D. Hinková) a v kúpeľoch Piešťany (A. Majeríková, A. Martinková).

Pri príležitosti osláv Sv. Cyrila a Metoda (6. júla 2019) bola zorganizovaná súťaž vo varení  gulášu. Aj keď naša ZO nevyhrala, hlivový guláš sa celý minul, takže sme boli spokojní.

Ďalšou akciou bola opekačka pri Zetke, ktorej sa zúčastnilo 45 našich členov a hostia. Táto akcia má už svoju tradíciu a je obľúbená.

Poznávacie výlety po Slovensku sú rovnako obľúbenou činnosťou zabezpečovanou našou ZO. Tento rok sme absolvovali výlet na Oravskú priehradu a Slanícky ostrov umenia (30. júla 2019). Na Oravu sme sa dostali pohodlne vlakom a na Slanícky ostrov sme sa plavili loďou. V peknej prírodnej scenérií ostrova, ktorý stojí uprostred Oravskej priehrady, sú lokalizované expozície ľudového umenie zo zbierok Oravskej galérie. Takáto expozícia je inštalovaná aj v interiéri kostola, ktorý jediný nebol pri výstavbe priehrady zatopený.

Autobusový výlet do Banskej Štiavnice a Sv. Antona (19. augusta 2019) bol veľmi poučný. Tu si našich 38 seniorov  pozrelo historicky najzaujímavejšie mesto na Slovensku, ktoré bolo v roku 1993 zapísané do zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva (UNESCO). Dejiny Banskej Štiavnice sa začali písať od roku 1238, kedy sa stala kráľovským mestom a v ťažbe zlata a striebra v období od 13. do 18. storočia dosiahla najvyššie hodnoty. Zistené bolo, že v roku 1690 bolo vyťažených 605 kg zlata a 29 tis. kg striebra. Banská Štiavnica bola v tomto období tretím najväčším mestom v Uhorsku. V tento deň sme navštívili aj kaštieľ vo Sv. Antone. Jedná sa o barokovo – klasicistický kaštieľ postavený v roku 1744 šľachtickým rodom Koháriovcov. Je v ňom zachovaná časť pôvodného interiéru, ako aj kaplnka s nádhernými maľbami a freskami.

Obľúbenou činnosťou u našich členov je aj návšteva kúpeľov zameraná na ozdravenie tela. Tento rok sme boli taktiež rehabilitovať, aj keď len jeden deň, v kúpeľoch Turčianske Teplice (22. októbra 2019). Doviezli sme sa pohodlne  autobusom, pričom cestu  nám zaplatila Obec Horný Hričov.

Za odvedenie kvalitnej práce v prospech seniorov sme navrhli Okresnej organizácií JDS Žilina oceniť dvoch našich dlhoročných členov, a to p. M. Kocmánkovú, M. Potomského, ako aj predsedníčku ZO JDS HH K. Hallovú. Okresná organizácia týmto členom udelila vyznamenanie  za prácu v prospech starších občanov.

Dňa 11. novembra 2019 sa časť našich členov zúčastnila akcie ZVONY, kedy sa o 11:11 rozzvučal zvon našej kaplnky na uctenie pamiatky tých, ktorí sa nevrátili do svojej domoviny, ale padli v nezmyselnej prvej svetovej vojne.

Posledným podujatím v roku 2019 bolo vianočné posedenie v našej klubovni (18. decembra 2019), ktorého sa zúčastnilo 24 členov. Pri tejto príležitosti sme si posedeli pri rozsvietenom vianočnom stromčeku, zaspievali si koledy a pohostili sa malým občerstvením.

Všetky tieto akcie v prospech zdravého životného štýlu občanov na dôchodku sa nám podarilo zorganizovať predovšetkým dobrovoľnou prácou členov výboru a revíznej komisie a za finančnej pomoci Obce Horný Hričov a taktiež Urbáru Horný Hričov.

V roku 2020 sa bude výbor snažiť  o zlepšenie účasti na   klubových stretnutiach, ktoré v roku 2019 neboli uskutočnené, aj napriek vyveseným oznamom pozývajúcich členov na stretnutia do klubovne.

Záverom prajem všetkým najmä zdravie a šťastie, aby dni ktoré sú nám ešte dopriané, sme prežili v optimizme, pokoji a aby sme aj za pomoci všetkých Vás mohli uskutočňovať veľa podujatí, ktoré si na rok 2020 naplánujeme.

Navrhujem, aby sme sa  riadili heslom Johana Wolfganga Goetheho: „Zostarnúť nie je umenie, umenie je starobu znášať!“

 

 

V Hornom Hričov 14. marca 2020

 

 

Mgr. Kazimíra Hallová

Predsedníčka

Zápisnica z VČ JDS 2019

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Horný Hričov.

 

Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, konanej dňa 9.marca 2019.

 

Program:

 1. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 2. Správa o činnosti za rok 2018
 3. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018
 4. Správa revíznej komisie
 5. Návrh plánu aktivít na rok 2019
 6. Návrh finančného rozpočtu za rok 2019
 7. Diskusia
 8. Zhodnotenie diskusie
 9. Návrh na uznesenie
 10. Občerstvenie
 11. Záverečné slovo

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hosť: Ing. Dušan Ďuríček,starosta obce

 

Schôdzu otvorila predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Oboznámila prítomných

s programom a požiadala o minútu ticha za zosnulých dvoch členov ZO.

Ďalej schôdzu viedla Mgr. Jarmila Ďuríčková a dala hlasovať o programe schôdze, ktorý

bol jednohlasne schválený.

 

 1. Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia: Králik Jaroslav, Trajčíková Anna a Vydrová Jana

Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Filipová Magda, Rondík Milán a Kitašová Mária

Navrhnutí členovia boli jednohlasne schválení. Ďalej bola schválená za zapisovateľku

Emília Trizuliaková a overovateľku zápisnice Eva Potomská.

Následne podala správu predsedníčka mandátovej komisie pani Filipová a konštatovala,

že na schôdzi je prítomných 49 členov, čo predstavuje 61,2%  a tak je naša schôdza

uznášania schopná.

Za nového člena výboru bol navrhnutý Potočniak Milán

 1. Potom podala správu o činnosti za rok 2018 predsedníčka ZO Mgr. Hállová. Veľmi podrobne poukázala na množstvo aktivít, ktoré boli uskutočnené za hodnotiace obdobie.
 2. Pokladníčka Filipová Magda podala správu o hospodárení s finančnými prostriedkami

za rok 2018.

 1. Predsedníčka revíznej komisie Mgr. Ďuríčková Jarmila predniesla stanovisko revíznej komisie z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami.
 2. Návrh plánu aktivít na rok 2019 predniesla predsedníčka Mgr. Hállová.
 3. S návrhom finančného rozpočtu na rok 2019 oboznámila predsedníčka Hállová.
 4. Diskusia: Prvý do diskusie sa prihlásil starosta obce Ing. Dušan Ďuríček. Poďakoval

dôchodcom za ich aktívny prístup pri zveľaďovani obce a pochválil organizáciu  za je prínos pri skvalitňovaní života občanov v seniorskom veku. Oboznámil prítomných s víziou obce do budúcnosti a na záver poprial členom veľa zdravia.

Pani Filipová  oboznámila prítomných o výmene preukazov.

 1. Predsedníčka poďakovala pánu starostovi za povzbudivé slová.

 

– 2 –

 

 

 1. Predseda návrhovej komisie Jaroslav Králik predniesol návrh na uznesenie z dnešnej

hodnotiacej schôdze. Tento bol jednohlasne schválený.

 1. Po skončení schôdze nasledovalo spoločenské posedenie pri bohatom občerstvení

a hudobnej produkcii mladého harmonikára Miška Jordana.

 1. Záverečné poďakovanie za účasť bolo bodkou za naším stretnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Trizuliaková Emília                                        Overila: Potomská Eva

 

V Hornom Hričove 9.3.2019                                          V Hornom Hričove 9.3.2019

 

Správa o činnosti ZO JDS za rok 2018

Správa o činnosti základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Hornom Hričove za rok 2018

 

 

Vážené dámy, vážení páni a vážení hostia,

 

Skončil sa rok 2018, ďalšie obdobie činnosti našej základnej organizácie, preto predkladám členskej schôdzi správu, v ktorej vyhodnotíme dosiahnuté výsledky práce ZO JDS v roku 2018. Rovnako navrhneme nové úlohy a ciele pre našu činnosť na rok 2019.

V roku 2018 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila plán aktivít pre rôznorodú činnosť nás seniorov.

Výbor ZO spolu s revíznou komisiou ZO sa v roku stretli 6x za účelom naplnenia uvedeného plánu aktivít.

V prvom štvrťroku 2018 sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza (10. 3. 2018), na ktorej bola schválená Správa o činnosti za rok 2017. Schôdze sa zúčastnilo 40 členov ZO a pozvaní hostia. V závere schôdze bolo podané malé občerstvenie.

V druhom štvrťroku 2018 sa naša ZO zúčastnila alebo organizovala štyri podujatia.

Prvým bola výstava kvetov a záhradnej techniky v Trenčíne (12. 4. 2018) v počte 24 členov a 4 nečlenovia. Mnohí naši členovia si na tejto výstave zakúpili sadenice kvetov a stromov, záhradkárske potreby. Ďalší obdivovali nádheru vystavených ruží, petúnií a tulipánov.

Ďalším podujatím bola brigáda organizovaná Obecným úradom Horný Hričov s názvom „Za čistú obec“ na ktorej sa zúčastnilo 16 členov ZO. Členky výboru sa ďalej podieľali aj na úprave okolia fontánky na námestí obce (30. 4. 2018, 22. 8. 2018).

Každoročne, keď to už počasie dovolí, sa naši seniori stretávajú na Športových hrách seniorov, pod heslom „Hýbme sa sami, aby nemuseli hýbať s nami“. Nebolo tomu inak ani v roku 2018, naša organizácia usporiadala už 9. ročník týchto hier (26. 5. 2018). Športové hry sú obľúbené, veď i v tomto roku sme zaznamenali vysokú účasť – 45 členov ZO a 5 hostí. Pekné a slnečné počasie spestrilo tento deň jarnej sezóny a obohatilo život našich dôchodcov. Naši seniori si zmerali sily v nenáročných súťažných disciplínach. Účastníkov našich Športových hier prišiel pozdraviť a povzbudiť aj starosta obce, Ing. Ďuríček, ktorý vyjadril obdiv nad našimi výkonmi. Po skončení športového podujatia si všetci účastníci pochutnali na guláši a pive. Pre spríjemnenie športového dňa hrala reprodukovaná hudba.

Tí najlepší z našich športovcov sa následne zúčastnili okresných Športových hier v Žiline (14. 6. 2018). Členovia ZO dosiahli aj na okresnej úrovni výborné výsledky:

–          Milan Rondík skončil v disciplíne „Hod granátom do diaľky“ na 3. mieste,

–          Juraj Vydra skončil v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 2. mieste a v disciplíne „Vrh guľou“ na 3. mieste,

–          Eva Potomská skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 1. mieste,

–          Mária Filipová skončila v disciplíne „Hod granátom na cieľ“ na 3. mieste.

Posledná akcia druhého štvrťroku, opekačka pod agátmi, teraz presťahovaná pod lipy pri Z-ke, bola úspešná (30. 6. 2018). Zúčastnilo sa na nej 39 členov ZO. Členky výboru a revíznej komisie upratali priestor pod lipami a pripravili ho na podujatie. K dobrej nálade, družnému rozhovoru prispeli určite aj chutné špekáčiky a iné drobné občerstvenie. Bol to jeden z pekných dní medzi priateľmi.

V treťom štvrťroku 2018 sme sa zamerali najmä na aktivity v oblasti relaxačno – ozdravnej. V septembri 2018 sa 32 členov ZO zúčastnilo relaxačno – ozdravného pobytu v termálnych kúpeľov Turčianske Teplice (5. 9. 2018). Je našim dobrým zvykom, že aspoň jeden deň v roku si doprajeme takýto odpočinok. Do kúpeľov sme sa doviezli pohodlne autobusom. V bazénoch s horúcou vodou, s vodou príjemnej teploty a jacuzzi, sme liečili boľavé nohy, kolená – jednoducho, celé telo. V tomto období sa 4 členky ZO zúčastnili aj relaxačno – liečebného pobytu v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.

Posledný štvrťrok 2018 sme zahájili poznávaním krás Slovenska. Tohto roku sme si naplánovali vlastivedný výlet na Spišský hrad a do mesta Levoča (2. 10. 2018). Jednodňového náučno – turistického výletu sa zúčastnilo 32 členov ZO. Cesta autobus bola opäť príjemná a pomerne rýchla, v rozhovore so spolusediacimi. Pred poludním sme už boli pod hradom, a už odtiaľ sme mohli obdivovať jeho nádhernú siluetu a následne vkročiť do jeho impozantných priestorov. Aj keď je hrad už len zrúcanina, je na ňom stále čo obdivovať, veď je to najrozsiahlejší slovenský hradný komplex. Hrad z 12. storočia je zapísaný v zozname Svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Popoludní sme navštívili Levoču. Navštívili sme najväčší gotický chrám na Slovensku, kostol sv. Jakuba, postavený v 14. storočí. Dominantou kostola je bezpochyby gotický oltár, vysoká 18,62m, vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla z Levoče (16. storočie). Po prehliadke kostola nám zostal čas aj na prehliadku mesta.

Dňa 29. 11. 2018 sa 13 členov ZO zúčastnilo adventného stretnutia seniorov, ktoré organizovala OO JDS Žilina.

Naším posledným podujatím v roku 2018 bolo Mikulášske posedenie (12. 12. 2018). Podujatie sa odohralo v klubovni JDS. To, že už nie sme pracovne aktívni, neznamená, že nemáme náladu spoločensky žiť. Preto sme si v závere roka užili v spomienkach pri stromčeku a malom občerstvení, na ktoré prispel obecný úrad. Na posadení sa zúčastnilo 32 členov ZO. Na záver podujatia sme si len pri zasvietenom vianočnom stromčeku zaspievali „Tichú noc“ a tak sme sa rozlúčili s končiacim rokom 2018.

 

Niektoré z plánovaných aktivít sa bohužiaľ nepodarilo uskutočniť. Nepodarilo sa nám zúčastniť na folklórnom podujatí a neuskutočnil sa plánovaný počet klubových stretnutí, hoci výbor vždy vopred členov pozýval.

 

Na záver by som rada poďakovala za finančnú podporu, ktorú nám poskytli:

–          obec Horný Hričov,

–          Urbár Horný Hričov,

–          p. Hudec.

Ich finančná podpora umožňuje našej ZO uskutočniť naplánované akcie a plniť program.

Zároveň chcem poďakovať výboru ZO a členom ZO, ktorí sa aktívne zapojili do plnenia programu; vďaka našej spoločnej práci sme mohli kvalitne zrealizovať akcie naplánované na rok 2018.

V roku 2019 prajem všetkým veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody. Jeseň nášho života môže byť spolu s našou ZO JDS krajšou a zmysluplnejšou.

 

V Hornom Hričove dňa 9. 3. 2019

 

 

Mgr. Kazimíra Hallová, v.r.

predsedníčka ZO JDS Horný Hričov

 

 

 

Výlet ZO JDS Spišský hrad.

Jednota dôchodcov na Slovenku , základná organizácia Horný Hričov

Náučno-turistický výlet na Spišský hrad.

 

 

Je utorok, 2. 10.2018, keď sa 32 členov ZO JDS Horný Hričov spolu s jej predsedníčkou, vybralo na jednodňový náučno-turistický výlet na Spišský hrad a do starobylej Levoče. Cestovalo sa nám príjemne, aj keď počas trojhodinovej cesty na Spiš, neustále mrholilo. Cesta ubiehala  rýchlo  priateľským rozhovorom so spolusediacími.   Okolo 11.hod. nás autobus doviezol na parkovisko pod hradom. Už odtiaľ sme mohli obdivovať jeho nádhernú siluetu a následne vkročiť aj do jeho impozantných priestorov. Aj keď je z hradu už  len zrúcanina , je na ňom čo obdivovať. Od sprievodkyne hradu sme sa dozvedeli, že Spišský hrad je,  najrozsiahlejším slovenským hradom, dominantou Spiša. Bol vybudovaný na travertínovom brale a spomínal sa už v 12. storočí. V prvej polovici 13. storočia hrad chránilo kamenné opevnenie, ktoré ho uchránilo pred tatarským vpádom / r.1241/.Vtedy majitelia hradu postavili na hrade románsky palác a obytnú vežu. V 14. storočí hrad rozšírili o stredné nádvorie a barbakán. V 15. storočí dobudovali dolné nádvorie, ktorého vznik sa viaže k pobytu vojsk Jána Jiskru z Brandýsa, v službách kráľa Ladislava Pohrobka. Neskôr sa hrad stal vlastníctvom Turzovcov, potom Zápoľských a v roku 1636 Csakyovcov. Tí boli jeho vlastníkmi až do roku 1945. V roku 1780 hrad pri požiari utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a pustol.  V roku 1993 hrad spolu s okolím /Spišské podhradie, Spišská kapitula, kostol v Žehre/ bol zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, a tak sa dostal medzi viac ako 300 najvýznamnejších pamiatok sveta /UNESCO/.

V tento istý deň, popoludní, sme navštívili aj starobylé mesto Levoču. V najväčšom gotickom chráme na Slovensku, postavenom v 14. storočí,  v kostole svätého Jakuba sme mohli  obdivovať gotický oltár / 18,62 m/ vyrobený z lipového dreva v dielni majstra Pavla z Levoče v 16. storočí. Mali sme možnosť sa poprechádzať po najväčšom stredovekom nám. na Slovensku,  nazvanom Námestie majstra Pavla, ktoré je obdlžnikového tvaru, s pomerom strán 3:1. Videli sme aj systém hradieb a bášt mesta. Z pôvodných 15. bášt a veží sa zachovalo 6 a 3 vstupné brány.

Domov sme sa vrátili podvečer, plní zážitkov a nových poznaní. Konštatovali sme, že sme opäť prežili jeden pekný deň s priateľmi, v peknej prírode a už teraz sa tešíme na nové náučno turistické výlety.

                                                                                                       Mgr. Kazimíra Hallová                                                                                                                                         predsedníčka ZO JDS

 

 

 

 

Výbor ZO JDS Horný Hričov

Zloženie nového výboru ZO  JDS Horný Hričov

 

Predseda : Mgr.Hallová  Kazimíra

Tajomník: Vydrová Janka

Pokladník: Filipová Mária

Člen výboru: Potočniak Ladislav

Člen výboru: Trajčíková Anna

 

Revízna komisia:

Predseda: Mgr. Ďuríčková Jarmila

Člen RK:   Kocmánková Margita

Člen RK :  Trizuliaková Emília

 

Zápisnica z VČS JDS 10.3.2018

 

                                  Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Horný Hričov

                              Zápisnica z hodnotiacej členskej schôdze, ktorá sa konala 10. 3. 2018

 

                            Program:

 1. Otvorenie, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a volebne komisie
 3. Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov
 4. Správa o činnosti za rok 2015- 2017
 5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017
 6. Správa revíznej komisie
 7. Plán aktivít na rok 2018
 8. Návrh finančného rozpočtu
 9. Diskusia
 10. Zhodnotenie diskusie
 11. Návrh na uznesenie
 12. Občerstvenie
 13. Záver 

Prítomní- podľa prezenčnej listiny

Hostia- Ing. Ďuríček Dušan, starosta obce, za urbár-  p. Vydra Miroslav

 1. Otvorenie a privítanie hostí
 2.      Prítomných privítala a oboznámila s programom Mgr. Jarmila Ďuríčková.

 

 1. Voľba návrhovej a volebnej komisie

Do návrhovej komisie boli zvolení p. Eichlerová Emília, Potomská Eva,

Do volebnej komisie boli zvolení p. Zahatňanská, p. Hanzel Jaroslav, p. Nagyová Melánia

 

 1. Voľba nového výboru a členov revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov

Predsedníčka volebnej komisie p. Zahatňanská predstavila predstavila návrh kandidátov na výbor a revíznu komisiu a delegátov na snem OO JDS.

Návrh na členov výboru

Do nového výboru boli navrhnutí: Mária Filipová, Pavol Badík, Kazimíra Hallová, Emília Trizuliaková, Janka Vydrová. Žiadne iné návrhy na členov výboru neboli. Výsledok hlasovania: návrh na členov výboru bol jednohlasne prijatý.

Návrh na členov revíznej komisie

Do revíznej komisie boli navrhnutí: Jarmila Ďuríčková, Margita Kocmánková, Anna Trajčíková. Výsledok hlasovania: návrh bol jednohlasne prijatý.

 

Návrh na delegátov na Snem OO JDS

Návrh delegátov v zložení: novozvolený predseda ZO JDS a tajomník ZO JDS. Návrh bol jednohlasne prijatý.

Návrh člena Rady OO JDS

Navrhnutá bola p. Hallová, návrh bol jednohlasne prijatý.

 1. Správa o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o činnosti predniesla predsedníčka ZO JDS Mgr. Kazimíra Hallová. Krátko vyhodnotila kultúrne, športové, poznávacie, brigádnické, spoločenské aktivity v roku 2015 a 2016 a podrobne činnosť v roku 2017. Nespokojnosť vyslovila s malou účasťou členov na stretnutiach v klubovni dôchodcov. Poďakovala sa všetkým členom výboru za aktívnu činnosť, hlavne tým, ktorí končia  vo výbore. Pozitívne vyhodnotila vysokú účasť našich členov na podujatiach.

 1. Správa o hospodárení

Túto správu predniesla hospodárka ZO p. Filipová.

 1. Správa revíznej komisie

Správu predniesla p. Zahatňanská.

 1. Plán aktivít na rok 2018

             Predsedníčka ZO JDS oboznámila prítomných s naplánovanými podujatiami na    nasledujúci rok ,  boli zaradené nielen osvedčené podujatia, ale aj nové.

 1. Návrh finančného rozpočtu

Návrh predniesla p. Hallová

 1. Dikusia

Pán starosta poďakoval za pozvanie, poďakoval sa nielen členom výboru, ale aj ostatným, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti ZO JDS, do brigádnickej činnosti. Obecný úrad bude naďalej podporovať našu organizáciu, vyzdvihol skutočnosť, že sme veľmi aktívni. V ďalšej časti príhovoru oboznámil našich členov s tým, čo sa obci pozitívne podarilo v predchádzajúcom období, čo má obec naplánované riešiť v najbližšom období.

V diskusii vystúpil pán Vydra, zástupca urbáru. Poprial našim členom veľa zdravia a elánu.

 

 1. Vyhodnotenie diskusie
 2. Pani predsedníčka poďakovala diskutujúcim za príspevky.
 1. Návrh na uznesenie
 2. Hodnotiaca členská schôdza ZO JDS prerokovala:
 • Návrh na zloženie návrhovej a revíznej komisie
 • Správu o činnosti ZO JDS za obdobie 2015 – 2017
 • Správu o hospodárení ZO JDS za rok 2017
 • Správu revíznej komisie za rok 2017
 • Plán aktivít na rok 2018
 • Finančný rozpočet na rok 2018
 • Návrh na voľbu nových členov výboru ZO JDS a revíznej komisie
 • Delegáta na Snem OO JDS

Hodnotiaca schôdza schvaľuje:

Správu o činnosti za rok 2015 – 2017

Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017

Plán aktivít na rok 2018

Finančný rozpočet na rok 2018Návrhovú a volebnú komisiu

Výbor ZO, revíznu komisiu, delegáta na Snem OO JDS

 

Hodnotiaca schôdza berie na vedomie:

 • Správu revíznej komisie

Hodnotiaca schôdza ukladá výboru ZO JDS Horný Hričov: 

 • Zabezpečiť plnenie Plánu aktivít na rok 2018 a finančného rozpočtu na rok 2018
 • Vykonať voľbu predsedu ZO, predsedu revíznej komisie.
 • Záver 

Predsedníčka ZO JDS poďakovala prítomným za aktívnu účasť.

V Hornom Hričove 10. 3. 2018                                      Zapísala: Mgr. Anna Zahatňanská

Správa o činnosti ZO JDS 2015 až 2017

                                               J e d n o t a   d ô ch o d c o v na  Slovensku

                                               Základná organizácia JDS Horný Hričov

 

                                          Správa o činnosti za volebné obdobie  2015- 2017

 

 

Vážné dámy, páni, vážení hostia,

Zišli sme sa, aby sme vyhodnotili spoločenskú, kultúrnu a športovú činnosť našej ZO a tiež  a preto, aby sme si určili priority, ciele a plány podujatí na ďalšie funkčné obdobie.

Výbor ZO JDS v Hornom Hričove pred tromi rokmi dostal Vašu dôveru organizovať činnosť našej ZO JDS a vytvárať podmienky pre život a prácu našich občanov v dôchodkovom veku.

Keďže skončilo trojročné obdobie činnosti ZO  výbor predkladá členskej schôdzi hodnotenie dosiahnutých výsledkov svojej práce, ako aj návrhy nových cieľov.

Roky 2015 a 2016 sme hodnotili  na  každoročnej VČS, preto tieto roky prebehnem len uvedením akcií a roku 2017 sa budem venovať podrobnejšie.

Rok 2015

bol rokom nového volebného obdobia, lebo na HČS ZO JDS dňa 28. 2. 2015 boli zvolení noví členovia výboru a RK v celkovom počte 8 členov. Výbor zostal 5- členný a RK 3- členná v zložení:

Mgr. Kazimíra Hallová – predseda,

Mgr. Anna Zahatňanská – tajomník,

Mária Filipová – hospodár,

Pavol Badík – člen,

Jaroslav Králik – predseda RK,

Mgr. Jarmila Ďuríčková – člen RK,

Margita Kocmánková – člen RK.

V priebehu roka 2015 výbor zasadal 7 – krát. Riešili sa aktuálne otázky zo zasadnutí OO JDS i prípravy akcií poriadaných ZO JDS.

Na propagáciu naše činnosti sme zriadili na webovej stránke OcÚ podstránku JDS Horný Hričov, kde je uvedená história ZO JDS, fotografie z podujatí i aktuality.  Zvýšila sa informovanosť našich členov i ostatných občanov cez obecný  rozhlas, vývesky, cez internet.

V júni 2015 sme usporiadali 4. ročník „ Športové hry seniorov.“ Športovalo 47 členov, 6 našich seniorov postúpilo na „ Okresné športové hry „ v Žiline. Tu získali jedno prvé a päť druhých miest.

Ďalej sa uskutočnilo dňa 29. 8. Podujatie s názvom „ Pochod horou“ , ktoré bolo spojené s opekačkou, zúčastnilo sa 41 členov našej organizácie.

V 2. štvťroku sme zorganizovali zájazd na 19. ročník veľtrhu „Výstava kvetov a záhradnej techniky“, ktorá bola v Banskej Bystrici 29. 4. 2015, na ktorej sa zúčastnilo 24 našich členov a 9 nečlenov zo ZO JDS Divinka.

Dňa 7. 10. 2015 sa 21 našich členov zúčastnilo na jednodňovom zájazde do Košíc, ktoré boli v r. 2013 vyhlásené za hlavné mesto európskej kultúry.

Dňa 11. 11. 2015 naši seniori spolu s OcÚ Horný Hričov zorganizovali pietnu akciu ZVONY, ako spomienku na všetky obete vojen a násilia.

V roku 2015 boli našej ZO pridelené 4 RL poukazy pre členky p. Galčeková, p. Čurdová, p. Kitašová, p. Hinková.

Naši členovia sa zúčastnili aj podujatí, ktoré organizoval OcÚ –  Deň matiek, Deň šedín.

Zúčastnili sme sa viacerých brigád na skrášľovaní obce. Tieto organizoval náš OcÚ.

Spracovali sme vyjadrenie proti rozširovaniu sa firmy Saker.

Rok 2016

V tomto roku sa výbor ZO JDS zišiel 6 – krát, na zasadnutiach sa riešili aktuálne otázky a pripravovali sme jednotlivé podujatia.

V apríli sme zorganizovali v spolupráci s OcÚ Horný Hričov brigádu na skrášľovaní obce, na ktorej sa zúčastnilo 13 členov našej organizácie, v máji štyria zrekonštruovali informačnú tabuľu obce.

V druhom štvrťroku sme zorganizovali autobusový zájazd do Trenčína na „ Výstavu kvetov a záhradnej techniky“

 1. 6. sme usporiadali „Športové hry seniorov“ a to už 7. ročník. Na tomto veľmi obľúbenom športovom popoludní sa zúčastnilo 43 našich členov. Na okresné hry postúpili šiesti.

V treťom štvrťroku bola v priestoroch ZŠ s MŠ beseda s významným ovocinárom Slovenska p. prof. Ivanom Hričovským. Na besedu prišlo veľa našich členov a na výstavu doniesli množstvo kvetov, ovocia a zeleniny. Priniesli ukázať to, čo najkrajšie a najzaujímavejšie vypestovali a upiekli.

Ďalším úspešným podujatím bol zájazd do Aqua parku Vital v Lúčkach, na ktorom sa zúčastnilo 45 členov naše organizácie. Z pokladne ZO JDS sme každému doplatili rozdiel do výšky vstupného, spolu 129,80 eur.

Dňa 28. 9. Sme absolvovali vlakový výlet na Štrbské Pleso, tu sme za pekného počasia obdivovali krásnu tatranskú prírodu.

Poukaz na kúpeľnú liečbu , ktorá je čiastočne dotovaná štátom využili štyria naši členovia: p. Eduard Králik a Oľga Králiková, p. Emília a Jaroslav Hanzelovci.

   Za dlhoročnú prácu v prospech našej ZO bolo OO JDS v roku 2016 udelené p. Pavlovi Badíkovi a P. Márii Filipovej vyznamenanie III. stupňa.

 

Rok 2017

V priebehu roku 2017 výbor ZO stanovil a členská schôdza odsúhlasila Program pre rôznorodú činnosť našich seniorov. Výbor ZO sa zišiel 5 – krát aby mohli byť uskutočnená  aktivity v zmysle schváleného programu.

Následne v prvom štvrťroku dňa 18. 3. 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej bola prednesená a schválená správa o činnosti za uplynulé obdobie. Na schôdzi sa zúčastnilo 48 členov a pozvaní hostia a bolo podané malé občerstvenie.

V tomto štvrťroku mnohí naši členovia pracovali na skrášľovaní prostredia obce, zúčastňovali sa brigády pri fontáne a v okolí kaplnky.

V apríli 2017 sme zorganizovali tradičný zájazd do Trenčína na výstavu kvetín a záhradnej techniky. Mnohí členovia si kúpili kvety, stromčeky, záhradkárske potreby. O úspešnosti podujatia svedčí vysoká účasť , zúčastnilo sa 30 členov.

Ďalšia naplánovaná akcia – opekačka pod agátmi bola úspešná, veď sa zúčastnilo 40 členov. Opekanie špekačiek sa uskutočňuje v peknom prostredí, ľudia sa majú o čom porozprávať, zaspievať.

ZO vyvíja aktivity aj v oblasti športu a turistiky. Dňa 10. 6. 2017 sme usporiadali ôsme Športová hry seniorov. Zúčastnilo sa 46 členov, ktorí súťažili v mnohých disciplínach. Najlepší postúpili do okresného kola. Tu získali popredné umiestnenia. Aj toto podujatie je medzi našimi členmi veľmi obľúbené.

 1. 9. sme boli v Trnave. Tu sme navštívili mnohé kultúrne pamiatky tohto starobylého kráľovského mesta spomenutého v písomných listinách už v r. 1238. Videli sme veľa kostolov, staromestské opevnenie, mestskú vežu so slnečnými hodinami, divadlo, radnicu a iné.

Posledným podujatím roku 2017 bolo dňa 8. 12.  Mikulášske posedenie, predvianočný čas sme strávili rozhovormi o vianočných zvykoch, spevom.

Aj v roku 2017 naši členovia Janka Nemčíková, Helena Králiková a Viera Boteková absolvovali kúpeľnú liečbu, ktorá je čiastočne dotovaná štátom.

Na záver chcem poďakovať OcÚ H. H., tiež Urbáru H. H. a pánovi Petrovi Hudecovi, ktorí sponzorskými darmi podporili našu činnosť a tým napomáhali uskutočniť náš program.

Ďakujem aj členom výboru a RK a všetkým našim členom, ktorí sa aktívne podieľali na plnení Plánu aktivít. Aj ich pričinením sme mohli uskutočňovať naplánované podujatia.

V roku 2018 prajem všetkým členom našej ZO a ich rodinám veľa zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

 

V Hornom Hričove dňa 10.03.2018                                Mgr.Hallová Kazimíra predseda ZO JDS

 

 

Správa Revíznej komísie ZO JDS za rok 2017

Správa revíznej komisie ZO Jednoty dôchodcov  Slovenska  Horný Hričov

                                                 Za rok 2017

 

Revízna komisia pri ZO JDS pracovala v roku 2017 v zložení:

                                                                    Králik Jaroslav predseda

                                                                    Mgr.Ďuríčková  Jarka členka

                                                                    Kocmánková Margita  členka

 

Členovia revíznej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru ZO JDS ,ktoré bolo v roku 2017 päť krát ,ako aj všetkých akcii našej   ZO.Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia zo zasadnutí  výboru boli priebežne plnené.Revízna komisia v priebehu roku 2017 nedostala žiadne podnety  zo strany členov ZO , ktoré by bolo potrebné preveriť alebo riešiť s výborom ZO.

Ku dňu 30.6.2017 bola revíznou komisiou prevedená kontrola pokladne  ZO s nasledovným výsledkom : Ku kontrole boli predložené ,pokladničná kniha,príjmové a výdavkové doklady.

            Kontrola:

Príjmové  doklady:  P-1 až P-5 plus zostatok z roku 2016  v sume  2262,59 eur

Výdavkové doklady : V-1 až  V-14  v sume 541,02 eur

Zostatok na pokladni: 1721,57eura.

Ďalšia kontrola bola prevedená ku dňu 31.12.2017 s výsledkom:

Príjmové doklady: P-6   v sume   118 eur

Výdavkové doklady : V-15 až V-20 v sume 339,14 eur

Zostatok na pokladni:   1500,43 eura 

Fyzická kontrola hotovosti na pokladni  : 1500,43 eura

 

Sumáre kontrol tvoria súčasť tejto správy ako  príloha č.1 a č.2.Na základe prevedených kontrol revízna komisia konštatuje , že účtovníctvo je vedené v súlade so smernicou ministerstva financií ako aj  s usmernením ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely. Zápisy v pokladničnej knihe sú doložené príjmovými a výdavkovými dokladmi.                                          Revízna komisia odporúča členskej schôdzi ZO JDS schváliť správu o hospodárení ZO za rok 2017.

    Ďalej revízna komisia kontrolovala prezenčné listiny účasti na jednotlivých

podujatiach ZO JDS:

Členská schôdza                48 členov

Zájazd výstava Trenčín               24 členov+ 6 nečlenov

Poznávací zájazd  Trnava        10 členov

Športové hry JDS                         45 členov a 3 deti

Brigáda  na obci /pri vodníkovi/    6 členov výboru

Kúpele Lúčky                                31 členov a 5 nečlenov

 

Účasť členov na jednotlivých akciach  je na prezenčných listinách potvrdená

vlastnoručným  podpisom.

Kontroly v ZO JDS boli vykonané za účasti členov revíznej komisie a títo svojím

podpisom  potvrdzujú správnosť hore uvedených výsledkov.

 

 

V Hornom  Hričove  26.1.2018                      Predseda RK:  Králik Jaroslav

 

 

Členovia RK : Mgr. Ďuričková Jarka

Kocmánková Margita

 

Skip to content