Jednota dôchodcov na Slovensku ZO JDS Horný Hričov.

    Uznesenie z hodnotiacej členskej schôdze konanej dňa 5.3.2022

Členská schôdza ZO JDS schvaľuje :

– Zloženie a voľbu mandátovej  návrhovej komisie

– Plán aktivít na rok 2022

– Finančný rozpočet na rok 2022

–  Voľbu členov nového výboru ZO JDS ,a  Revíznej komisie

– Správu o činnosti za roky 2018-2021

–  Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2021

 Berie na vedomie správu revíznej  komisie za rok 2021

Ukladá výboru ZO JDS:

Zabezpečiť plnenie plánu aktivít na rok 2022 a finančného rozpočtu 2022

Vykonať voľbu nových orgánov ZO JDS.

Rozširovať členskú základňu ZO

Zvoliť predsedu , tajomníka ,pokladníka , členov výboru ako aj revíznu komisiu.

Za plnenie úloh zodpovedá novo zvolený výbor ZO JDS.

 

V Hornom Hričove 5.3.2022

Skip to content