Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

 Prijímateľ: MIKROREGIÓN HRIČOV” združenie obcí

 

Názov projektu:Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov
Kód projektu:NFP310010L405
Operačný program:Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:Kohézny fond
Prioritná os:Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštrktúry
Špecifický cieľ:Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Operačný

Stručný popis projektu:

 Predmetom projektu s názvom „Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov“ je obstaranie kompostérov prezhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach. Do projektu ja zapojených 8 obcí Mikroregiónu: Bitarová, Brezany, Dolný Hričov, Hôrky, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Paština Závada. Do týchto obcí budú na základe dôkladne vykonanej analýzy stavu zelene v obciach a potrieb obyvateľov rozdelené kompostéry pre jednotlivé domácnosti. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a s vyhláškou 371/2015 Z. z. a rovnako v súlade s potrebami a so záujmom obyvateľov o zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, teda o kompostovanie je v našom pláne zabezpečiť kompostéry tak, aby mal každý občan žijúci v jednotlivých obciach tohto Mikroregiónu možnosť ním vyprodukovaný biologický rozložiteľný odpad kompostovať. Niektorí obyvatelia predmetného Mikroregiónu už biologicky rozložiteľný odpad zhodnocujú resp. kompostujú, systém kompostovania je teda založený na báze dobrovoľnosti a riešený individuálne. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre zhodnocovanie BRKO pre všetkých obyvateľov jednotlivých obcí Mikroregiónu a podporiť tak zhodnocovanie takéhoto odpadu, s dôrazom na ochranu životného prostredia a zníženie finančného zaťaženia obcí a ich obyvateľov s nakladaním komunálneho odpadu. Hlavnou aktivitou pre naplnenie cieľa projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“ a jej trvanie je naplánované na 5 mesiacov. Cieľovou skupinou sú obyvatelia jednotlivých obcí Mikroregiónu. Do užívania budú kompostéry odovzdávané obyvateľom obcí na základe preberacieho protokolu na obecnom úrade každej obce zapojenej do predkladaného projektu. S vyprodukovaným kompostom sa nebude obchodovať, jednotlivým domácnostiam bude slúžiť ako doplnok pre zlepšenie pôdy resp. ako prídavok pre zvýšenie úrodnosti pôdy. Úspešná realizácia projektu prispieva k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov: P0708 Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov:1 463,763 m3, P0558 Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 1621 ks.

 

 

 

Skip to content