V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 25.11.2020 / streda / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa  zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie hygienicky – bezpečnostných opatrení.

                                                                                                                                                                  Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                                                                                         starosta

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 25.11.2020

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
 5. Schválenie prenájmu obecnej garsónky
 6. Schválenie uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena so združením Za Močidly
 7. Návrh rozpočtu na roky 2021_2022_2023
 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie TJ Horný Hričov na rok 2021
 9. Rozpočtový harmonogram na rok 2021
 10. Rôzne
 11. Záver

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).