Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/9/a/9a18f2aa-2326-4db1-9a68-e14862c605ac/hornyhricov.sk/web/wp-includes/post-template.php on line 293

V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 03.03.2021 / streda / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa  zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie platných hygienicky – bezpečnostných opatrení.

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 03.03.2021

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
 6. Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021
 7. Schválenie nákupu Vitamínu D + dezinfekcie na ruky + respirátorov pre seniorov nad 65 rokov (COVCID balíček)
 8. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia obecnej komunikácie v časti obce Váhostav – okolo bytovky a RD Trizuliak, Valková, Hudec“
 9. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Chodníky 4. Etapa – od domu Antona Nemčíka po nové bytovky“
 10. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Chodníky 5. Etapa – od domu Juraja Holého po H-bloky“
 11. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Výjazd na obecnú komunikáciu pri H-blokoch“
 12. Schválenie obstarávania vypracovania projektovej dokumentácie „Dráhy pumtrack“
 13. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 30.11.2020
 14. Žiadosť p. Hubočanovej o odpustenie nájmu prevádzky kaderníctva počas uzatvorenia prevádzky z dôvodu lockdownu vydaného vládou SR
 15. Informácia o dokumente ŽSR hodnotiaceho finančné náklady na prevádzku niektorých objektov ŽSR na území obce
 16. Úprava rozpočtu starostom k 08.02.2021
 17. Úprava rozpočtu Obce obecným zastupiteľstvom k 03.03.2021
 18. Rôzne
 19. Záver

 

26.02.2021

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).