V súlade so Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa  uskutoční

dňa 28.04.2021 / streda / o 17.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Hornom Hričove.

     Zo zákona je každé obecné zastupiteľstvo zásadne verejné. Občanov, ktorí sa  zúčastnia zasadnutia Obecného zastupiteľstva upozorňujeme na dodržanie platných hygienicky – bezpečnostných opatrení.

 

Návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva 28.04.2021

 1. Otvorenie rokovania OZ
 2. Schválenie návrhu programu
 3. Určenie zapisovateľa OZ a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení za minulé obdobie
 5. Prezentácia spoločnosti T+T, a.s. na tému „Optimalizácia procesov kapacít zhodnocovania odpadov v prevádzke Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Horný Hričov“
 6. Žiadosť spoločnosti SAKER, s.r.o. o opätovné písomné stanovisko k zmene názvu spoločnosti a objemu spracovania odpadu
 7. Žiadosť ŽSR o prehodnotenie prebratia objektov ŽSR do majetku a správy obce Horný Hričov
 8. Žiadosť p. Kataríny Šalmíkovej o odkúpenie časti parcely CKN 770 k.ú. Horný Hričov, ktorý je vo vlastníctve obce Horný Hričov
 9. Schválenie obstarávania zhotoviteľa Pumptrackovej dráhy
 10. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ uzatvorenej dňa 18.12.2020 v Žiline a prípravy spoločného „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ skupiny obcí
 11. Návrh záverečného účtu za rok 2020
 12. Úprava rozpočtu starostom k 22.03.2021
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 

 

                                                                          Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                    starosta