Zápisnica č.5.  zo zasadnutia výboru ZO JDS Horný Hričov zo dňa 10.11.2016

Prítomní: Mgr Hallová,Mgr.Ďupičková p.Potomská, p.Filipová , p.Králik.

  • Program: Kontrola uznesení
  •             Rôzne

Úvodom prítomných privítala predsedníčka ZO Mgr.  Hallová  a v prvom bode programu zhodnotila plnenie uznesení:

-uznesenia z minulého zasadnutia boli splnené až na akciu stretávania v klube,  pre malý záujem členov a opekačky pri ihrisku pre zlé počasie.

– Plánovaný zájazd do kúpeľov Lúčky sa uskutočnil 7.10.2016 ,zúčastnilo sa ho 44 členov a 1 nečlen našej ZO. Naša ZO prispela na vstupné čiastkou 2,95 eura na člena.

– Vlastivedný výlet do Vysokých Tatier sme absolvovali vlakom dňa 28.9.2016 s účasťou 15 členov ,článok o pekných dojmoch je  umiestnený na našej stránke internetu.

– Predsedníctvom OO JDS bolo naším členom p. Badikovi a p. Filipovej udelené ocenenie za prácu  v JDS ,ktoré si na predsedníctve OO JDS prevzali.

– Kontrola pokladne za I. polrok 2016 bola prevedená  RK v mesiaci august a neboli zistené žiadne nedostatky ,hotovosť na pokladní sedí zo záznamom v knihe pokladne.

– V rámci relaxačného pobytu sa naši členovia p. Králik Eduard , Králiková Oľga, p. Hanzelová a p. Hanzel zúčastnili tohto v kúpeľoch Trenčianske Teplice.

V bode rôzne p .predsedníčka informovala členov výboru o rozhodnutí OU Žilina odboru opravných prostriedkov , zo dňa 9.9.2016 , že odvolanie vo veci SAKER bolo zamietnuté .

Ďalej informovala  o akcii Obecného úradu v spolupráci so Základnou školou /Škriatkova záhrada/ , ktorej sa zúčastnili aj naši  17-ti členovia ktorí sa prezentovali svojimi produktami.

V mesiaci september 2016 bolo z klubu JDS zapožičaných 12 kusov stoličiek pre potreby cirkevných obradov , nakoľko pre uzatvorenie železničného priecestia sa omše konajú v miestnej kaplnke.

Ďalej sa výbor ZO dohodol na uskutočnení Mikulášskeho stretnutia v našom klube v termíne 7.12.2016 ,o 16.tej hodine. Pozvánky na stretnutie zabezpečí p.Mgr. Hallová, ozvučenie p.Filipová .

Výbor ZO sa no záver dohodol na uctení pamiatky obetí vojen dňa 11.11. o 11 hodine pri pamätníku pred kaplnkou našej obce.

V Hornom Hričove 10.11.2016                                 Zapísal: Králik Jaroslav

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).