Zápisnica  zo zasadnutia výboru ZO JDS Horný Hričov zo dňa 12.8.2016

 

Prítomní: Mgr.Hallová , p.Badík , p.Potomská , p.Filipová , p.Králik , Mgr.Ďuríčková ,p.Kocmánková.

 

Program:

1.Kontrola uznesení

2.Uskutočnenie kontroly pokladne

3.Zhodnotenie akcii JS

4.Plán nových podujatí

5.Informácia zo zasadnutia OO JDS

6.Klubové stretnutia

7.Rôzne

Na úvod predsedníčka ZO privítala členov výboru a oboznámila ich s programom zasadnutia.

  1. V bode 1 bolo konštatované ,že všetky uznesenia boli splnené.
  2. Výborom bolo určené uskutočniť kontrolu pokladne za I. polrok 2016 v termíne do 30.8.2016
  3. – bol zhodnotený priebeh športových hier ,účasť 43 členov , súťažilo sa v desiatich  disciplínach ,víťazom boli odovzdané diplomy. Na okresné športové hry boli nominovaní 6-ti členovia našej ZO , kde sme získali 2 druhé a 1 tretie miesto./Hanzelová, Panák ,Potomská , Rondík ,Kocmánková , Filipová / Na krajských hrách sa zúčastnili dvaja naši členovia.

– na akcii opekačka pod agátmi sa zúčastnilo 47 členov

– brigády na obnove informačnej tabule OU sa zúčastnili 4 členovia/Králik , Potomský , Panák ,Potočniak ,/ na úprave zelene pri vodníkovi bola účasť 7 členiek ZO. Vzhľadom na náročnosť prác pri nátere oplotenia pri Z-ke výbor navrhol od tejto akcie odstúpiť a prenechať ju hasičom z našej obce.

  1. V pláne nových akcii výbor navrhuje uskutočniť relexačné kúpanie v kúpeľoch Lúčky v predbežnom termíne 7.9.2016 a ukladá p. Hallovej zistiť cenu v prípade účasti ,ako zájazd dôchodcov.

– vzhľadom  na zlý prístup k vodnej ceste po zrušení železničného priechodu pri slovnafte  výbor navrhuje plánovanú  septembrovú opekačku opätovne uskutočniť pod agátmi  v termíne do 20.9.2016

5.V bode informácia zo zasadnutia OO JDS podala p.Hallová informáciu o schválení vyznamenaní pre našich členov a to p.Filipovú a p.Badíka, s tým, že vyznamenania im budú udelene po pozvaní na zasadnutí OO JDS  v Žiline.

  1. Výbor ďalej plánuje obnoviť po prázdninách stretnutia v klubovni ZO a to každý posledný piatok v mesiaci.
  2. V bode rôzne p.Ďuričková navrhla výboru ZO zaoberať sa v budúcnosti možnosťou účasti na niektorom podujatí folklórnych slávnosti .Ďalej je potrebné výborom zistiť záujem o účasť na poznávací výlet do Vysokých Tatier. P.Hallová informovala členov výboru o možnostiach rekreácii v zariadeniach vo Vysokých Tatrách ako aj o cenách jednotlivých pobytov.

 

 

V Hornom Hričove 12.8.2016                            Zapísal: Králik Jaroslav

 

 

 

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).