Jednota dôchodcov na Slovensku Horný Hričov

                      Zápisnica z členskej schôdze konanej 18.3.2017 v Zetke Horný Hričov
Program:
1. Otvorenie a privítanie hosti
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2016
4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami ZO v roku 2016
5. Správa revíznej komisie
6. Návrh plánu akcii na rok 2017
7. Návrh finančného rozpočtu na rok 2017
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Občerstvenie
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Hostia p Ing.Beráková- predseda OO JDS Žilina ,za Urbár obce Horný Hričov -.Králik Jaroslav predseda Dozornej rady LaPS
V bode 1..Mgr.Ďuričková poverená vedením ČS prítomných privítala s požiadala o uctenie pamiatky za zosnulú členku I. Čurdovú minutou ticha. Potom predniesla Návrh programu ČS, o ktorom dala hlasovať –program bol jednohlasne prijatý .
2. V bode 2.programu boli za členov mandátovej komisie zvolení p.Badík Pavol p.Potomská Eva a p.Králik Jaroslav. Za členov návrhovej komisie boli   jednohlasne zvolení p.Potočniak Milan,p.Potomská Eva a p.Badík Pavol. Mandátová komisia konštatovala , že je prítomná nadpolovičná účasť členov a VČS je uznášania schopná.
3. Správu o činnosti ZO JDS predniesla p.Mgr.Hallová – predseda ZO. Podrobne zhodnotila kultúrne ,športové ,poznávacie, ozdravné aktivity ZO ako aj brigádnicku činnosť. Nespokojnosť vyslovila so slabou účasťou našich členov na stretnutiach v našom klube. Poďakovala všetkým členom výboru za ich aktívnu spoluprácu na organizovaní našich akcii. Taktiež poďakovala všetkým členom ZO za účasť na týchto podujatiach.
4. Správu o hospodárení ZO predniesla hospodárka ZO p Filipová Mária
5. Správu revíznej komisie predniesol predseda RK p.Králik Jaroslav
6. rok 2017S plánom aktivít ZO na  oboznámila ČS p.Mgr.Hallová , boli zaradené nové ako aj osvedčené podujatia ./ získavanie nových členov , brigádnicka činnosť, účasť na výstave Trenčín, športové hry, poznávacie zájazdy , relaxačné pobyty , posedenia v prírode , spolu s ObÚ zabezpečiť účasť na akcii varíme špeciality našej oblasti, účasť na podujatí ObÚ úcta k šedinám ,uctenie pamiatky padlým vo vojnách a Mikulášske stretnutie v našom klube.

7. V tomto bode p.Mgr.Hallová predniesla Návrh rozpočtu na rok 2017 a zároveň poďakovala darcom finančných prostriedkov pre našu ZO / Obecný úrad ,Lesné a pozemkové spoločenstvo , p.Hudec Peter/.
8. V diskusii vystúpila p.Ing.Beráková – predsedníčka OO JDS ,ktorá pozitívne zhodnotila činnosť našej ZO .Veľmi ocenila podporu Obecného úradu Horný Hričov ,či už v oblasti finančnej podpory ako aj poskytnutia priestoru pre činnosť nášho klubu.
Ďalej oboznámila našich členov s činnosťou Okresnej organizácie JDS v minulom roku ako aj s plánom do roku 2017 na úrovni OO JDS .Informovala o plánovaných akciach /okresné a krajské športové hry ,prehliadka prednesu poézie a prózy ,podujatia k významným dňom/.
9. p.Mgr.Ďuríčková poďakovala za príspevok do diskusie a nakoľko ďalšie príspevky neboli, diskusiu ukončila.
10. Návrh uznesenia z našej ČS predniesla p. Potomská , p.Mgr.Ďuríčková dala hlasovať o prijatí uznesenia ,ktoré bolo jednohlasne prijaté.
11. Záverom bolo zúčastneným podané občerstvenie formou obložených chlebíkov zákuskov a nápoja.
12. Predsedníčka ZO JDS p.Mgr Hallová poďakovala všetkým členom za účasť na našej výročnej schôdzi a zaželala im veľa zdravia v roku 2017 a srdečne ich pozvala na akcie , ktoré bude naša ZO poriadať.
Zapísal: Králik Jaroslav

V Hornom Hričove 18.3.2017
Mgr: Hallová Kazimíra

predsedníčka
ZO JDS Horný Hričov

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).