Zápisnica č.1 z výboru ZO JDS Horný Hričov

Program: 1. Zahájenie
2. Príprava členskej schôdze
3. Rôzne
Prítomni: Mgr.Hallová , p.Potomská, p.Filipová , P.Králik , Mgr . Ďuríčková , p. Kocmánková
Na úvod privítala predsedníčka prítomných a oboznámila ich s programom.

V bode 2 sa výbor zaoberal prípravou členskej schôdze našej ZO.
-termín konania Členskej schôdze bol dohodnutý na 18.3.2017 v Z-tke
– program schôdze :
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa o činnosti za rok 2016 /p.Mgr Hallová/
Správa o hospodárení ZO za rok 2016 / p.Filipová/
Správa revíznej komisie./p.Králik/
Plán aktivít na rok 2017 / p.Mgr.Hallová/
Návrh rozpočtu na rok 2016 / p.Mgr . Hallová/
Diskusia
Návrh uznesenia / p.Mgr .Hallová/
Občerstvenie
Záver

Zabezpečenie členskej schôdze:
Miestnosť –p.Mgr Halová
Občerstvenie –chlebíčky p.Mgr Hallová ,poháriky a tácky p.Filipová ,víno p.Mgr.
Zahatňanská , minerálky, slané tyčinky a servítky p.Kocmámková.
Prezenčnú listinu a zoznam pre výber členského p.Králik

V bode rôzne informovala predsedníčky ZO vo veci žaloby voči Fi.SAKER zo dňa 9.9.2016 s nasledovným záverom: ZO JDS Horný Hričov, žiada zrušenie rozhodnutia prvostupňového a naň nadväzujúceho rozhodnutia správneho orgánu a v plnom rozsahu podporujeme podanie žaloby obce Horný Hričov.
Na záver predsedníčka ZO JDS poďakovala členom výboru ako aj revíznej komisie
za účasť .
V Hornom Hričove 9.2.2017 Zapísal: Králik Jaroslav

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).