Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Horný Hričov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov – daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Horný Hričov č. 1//2017, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obce Horný Hričov, alebo na účet obce a ako Variabilný symbol uveďte číslo rozhodnutia. Číslo účtu obce: IBAN : SK48 5600 0000 0003 3100 6001

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).