Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Obec Horný Hričov ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2017 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.10.2017 a to buď zaplatením v pokladni OcU, alebo na účet obce.

V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane.

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).